[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k] [s4s] [vip] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Home]
Board
Settings Home
/int/ - InternationalThread archived.
You cannot reply anymore.File: 1463381224548.jpg (3.7 MB, 4288x2848)
3.7 MB
3.7 MB JPG
>>
>>73874589
olet kotoisin Suomessa?
>>
File: 1489351058524.png (471 KB, 685x667)
471 KB
471 KB PNG
https://www.youtube.com/watch?v=guPow94nE9M
>>
File: sdu.jpg (53 KB, 683x430)
53 KB
53 KB JPG
Hahne/Kassel p-rulle när
>>
>några judar är liberala journalister därför nya världsordningen, västvärldens nedfall etc

haha vad i
>>
>>73874686
Är du?
>>
>>73874686
>olet kotoisin Suomessa?
Haparanda, men lärde mig aldrig Finska

Det var ett misstag
>>
File: kasslerstrand.jpg (68 KB, 650x366)
68 KB
68 KB JPG
>>73874602
Har du ens koll på vad Kasslerstrand och Hahnrej står för?
>>
>>73874729
nej

t. finnboo
>>
File: HEIL.jpg (64 KB, 876x493)
64 KB
64 KB JPG
>>73874689
https://www.youtube.com/watch?v=u2Gbh7SrezM
>>
>har en dröm där jag dödar någon gammal irriterande 'kompis' på skoj
>har skuldkänslor resten av drömmen
vad falls?
>>
File: 1475094913363.png (271 KB, 954x489)
271 KB
271 KB PNG
HELL SEGER
>>
>>73874763
Så det är du som går omkring med manskulting bilderna och pratar om heema fällor och animetittare?
>>
File: 1485189103335.png (297 KB, 526x509)
297 KB
297 KB PNG
>>73874769
HELL SEGER
>>
>>73874789
öh nej
>>
NU TÄNKER JAG
BLI ALLRA BÄST
https://www.youtube.com/watch?v=yGKszjmdYVg
>>
https://www.youtube.com/watch?v=3Ss3zHXfOkc
J karjalainen är helt bra
>>
File: 1469127621397.png (122 KB, 501x777)
122 KB
122 KB PNG
>>73874470
>>73874540
Här är varför du är misstagen.
>>
>ful
>arbetslös
>inte gått ut gymnasiet
>socialt efterbliven
>oskuld

var börjar man ens
>>
>>73874823
Jag håller koll på dig pysen.
Plus träna mer finska, du behöver det
>>
File: 1483703745604.gif (14 KB, 128x103)
14 KB
14 KB GIF
>>73874689
>>73874769
https://www.youtube.com/watch?v=Ie3uF9ECeBQ
>>
File: 1464900267031.png (159 KB, 501x777)
159 KB
159 KB PNG
>>73874852
>>
File: kloanon9.png (239 KB, 392x289)
239 KB
239 KB PNG
>>73874784
dags att strömma klois
>>
wow en skärmdump på en text hans källa måste vara trovärdig
>>
>>73874856
Du är inte bög, så det är bara börja och fixa.
>>
>>73874865
jag försöker, men det är jävligt svårt
>>
File: 1483781266723.jpg (49 KB, 600x597)
49 KB
49 KB JPG
>>73874826
>>
File: 1463646604089.png (150 KB, 501x777)
150 KB
150 KB PNG
>>73874892
>>73874898
>inkluderar tydliga källhänvisningar
>>
>>73874910
Ja, manliga språk tar tid att lära sig.

t.finne
>>
>>73874928
Och jag antar att du gått genom dem noggrant
>>
På tal om det >>73874852

Tror ni här i tråden att bisexuella har straightpassningsprivilegier?
>>
File: 1490879670274.png (153 KB, 501x777)
153 KB
153 KB PNG
>>73874928
>>
File: 1375014159266.png (49 KB, 976x548)
49 KB
49 KB PNG
>>73874921
>>
>idioter som inte har fattat att allt är politik och att man kan ändra en religion hur man vill för att den ska passa ditt styrelseskick
Vi gjorde samma sak med kristendomen i Europa. Ingen förutom extrema autister bryr sig om den ursprungliga betydelse. Man använder sig av vissa körsbärsplockade texter för att rättfärdiga sig själv.
>>
File: 1490791802779.jpg (109 KB, 470x436)
109 KB
109 KB JPG
>>73874940
>>
Funderar på att ta lite finska lektioner..
>>
File: 1487102313416.png (157 KB, 501x777)
157 KB
157 KB PNG
>>73874968
>>
File: 1489246260009.jpg (121 KB, 1200x1000)
121 KB
121 KB JPG
jag till vänster
>>
File: antabusapustus.jpg (399 KB, 1500x1000)
399 KB
399 KB JPG
Hrmph kan någon här översätta denna bilden snela
>>
>>73874992
Synd att svenskar feminiserade språket och inte fortsatte med de ursprungliga de hade från början.
>>
Har ni varit här?
>>
>>73874737
vad menade han med detta?
>>
>>73875052
>hvanon
>>
>>73875048
https://www.youtube.com/watch?v=XtdEUkyxl3c
>>
https://www.youtube.com/watch?v=oRRCNYibhnU
>>
File: 1377950417022.jpg (35 KB, 597x589)
35 KB
35 KB JPG
>>73875008
Tänkte registrera ett hebreiska lektion till höst men hittade ingen plats.
>>
>>73875052
>de
det
>>
>>73875086
>>73769440
>>
>>73875092
Ska du infiltrera fienden?
>>
>>73875092
Varför inte arabiska?
>>
>>73875069
Jag menade det jag skriv, att du skulle svara på frågan om jag ska ta dig seriöst.
>>
>>73875090
>helsingfors.jpg
>>
>>73875124
Jag kan redan arabiska.
>>73875120
haha aa
>>
>>73875157
du borda ta en svenska lektion
>>
>>73875109
Jaja...hur som helst, sluta tala som en fjolla och börja tala som en man.
>>73875120
Han vill lära sig språket så han kan gifta sig med en 10/10 judinna och få judiska män att bli sura.
>>
>>73875157
Den är väl inte flytande?
>>
>>73875179
>svenska_____lektion
Du med Conny.
>>
>>73874856
>inte gått ut gymnasiet
Där.
>>
>>73875203
>muhammed glömmer det viktigaste "en svenska_________________________________________lektion"
>>
File: 1482623508497.png (117 KB, 683x470)
117 KB
117 KB PNG
>>73875179
Finns inte, annars skulle jag ha gjort det då slipper jag kanske gå till komvux senare i livet
>>
>>73875224
har pratat med studievägledare och det kommer tydligen ta flera år
>>
File: auto apustaja.png (73 KB, 376x232)
73 KB
73 KB PNG
https://www.youtube.com/watch?v=9GGx--S61pI
>>
>>73875157
Du kan varken svenska, engelska eller arabiska, Libanon, och det vet du.
>>
>>73874856
Jag prickar bara i på arbetslös och gymnasiet tyvärr
>>
>>73875249
Läs svenska böcker och titta på svt
>>
>Sveriges förenade muslimer, SFM, blir av med sitt statliga bidrag – och tvingas betala tillbaka 535 000 kr.

lyl
>>
>>73875269
Bekka anon här>>73875048
Fråga vad det står, översätt åt honom
>>
>>73875202
Jo, inte 100% men jag kan iaf Libanesiska.
MSA är det jag är dålig på.
>>
>>73875288
>titta på svt
lol
>>
>>73875288
>titta på svt
>>
HE FU SE
https://youtu.be/SCX-88JgCDE
>>
>>73875365
https://www.youtube.com/watch?v=DrYw9oUJ8v4
>>
>>73875326
>>73875342
Nämn en annan tv-kanal på svensk svenska som du kan se i Libanon, som inte ägs av bonnier.
>>
File: 1473428513221.jpg (61 KB, 1000x800)
61 KB
61 KB JPG
>>73875314
I soptunna finns det en manual för självkontroll.
Där det står olvi''minns nu din matvanor''
Hmpgh jag behöver mer antabus hjälp hjälpare.
5,5l 2L olvi helsparning(vet inte vat det menar)
>>
File: SP1.png (754 KB, 730x945)
754 KB
754 KB PNG
Här är varför ni är misstagna.
>>
File: 1489092804114.jpg (4 KB, 208x206)
4 KB
4 KB JPG
>>73875288
>titta på svt
>>
File: 1467282265690.jpg (92 KB, 600x665)
92 KB
92 KB JPG
>>73875269
https://www.youtube.com/watch?v=EPs4RAWlXoU
>>
>>73875048
Så här har Pekka översatt det åt dig, tacka honom.
>>73875412
>>
>>73875402
Vad fan är detta
>>
>>73875276
det kan han? vem bryr sig om att vara flytande förutom nördar utan vänner
hade en vän börjat skriva som ni autister skriver i tråden så hade jag dissat han direkt

>>73875365
>>73875402
detta är det sämsta jagjaget tråden har skapat
>>
File: SP2.png (764 KB, 729x945)
764 KB
764 KB PNG
>>73875418
>>
>det enda som gör mig lycklig är att titta på Cops
>>
>>73875425
För (((TV4))) är så mycket bättre?
>>
File: 1479089877540.jpg (257 KB, 900x775)
257 KB
257 KB JPG
>>73875412
Tack pekka
>>
*mobbar alla i tråden*
>>
File: 1463474075702.png (1.29 MB, 1000x1333)
1.29 MB
1.29 MB PNG
>73875475
>ronnie ritchie
varje gång
>>
>>73875509
>>
File: 1468623715541.jpg (9 KB, 238x192)
9 KB
9 KB JPG
>>73875457
>>73875412
hmmmm öhhmmphh
jak säjer näj takk haha
>>
File: 1452451897644.png (844 KB, 1013x676)
844 KB
844 KB PNG
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda dom bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för dom dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
File: 1472673108715.jpg (119 KB, 900x714)
119 KB
119 KB JPG
>>73875558
>>
File: 1492587824756.gif (1.7 MB, 275x206)
1.7 MB
1.7 MB GIF
>>73875491
>han kollar på den elektriska juden alls
>>
>>73875129
hur du får din kille att sitta på ditt ansikte trots att han inte vill? tror inte jag har något svar på en sån fråga favä, vill han inte så får du väl respektera det? vad ska man säga? det låter farligt iaf
>>
>>73875484
https://www.youtube.com/watch?v=on9TXY8kYyk
>dkn brukade se fram emot Cops, Smallville och The Simpsons på TV6 varje dag
>>
>>73875596
>340 results found.

varför kan jag inte slita mig från det här efterblivna stället.
>>
File: perjantai apustaja.jpg (213 KB, 851x850)
213 KB
213 KB JPG
>>73875602
>>
>>73875596
Svenska """""""""""""""""tjejer""""""""'"""""""""""
>>
>>73875553
en SÖT
>>
Tomte varför slutade du snubbla?
>>
File: antabus raittius.jpg (267 KB, 1500x1000)
267 KB
267 KB JPG
https://www.youtube.com/watch?v=J0yFJH1qVJ8
>>
>>73875596
Får en verkligen att tängka.
>>
File: IMG_20170421_154924.jpg (1.04 MB, 1944x2592)
1.04 MB
1.04 MB JPG
Nämen oj kolla vem dök upp plötsligt
>>
>>73875613
>hur du får din kille att sitta på ditt ansikte trots att han inte vill?
ja
>vill han inte så får du väl respektera det?
Nej, det måste finnas något sätt att övertyga honom. Min idé jag ska pröva är att ge honom ett rimjob, som kanske får honom att göra det utan att han märker att han föll för det.
>vad ska man säga? det låter farligt iaf
mm då har du kollat på ungefär absolut ingen bögporr så du vetat hur vanligt det är, till och med tror att det är farligt, och varför jag kallar dig för falskflaggbögen
>>
>>73875749
Söt!
>>
>>73875719
Vem e tomte LOL
>>
File: 1485622912894.jpg (359 KB, 701x841)
359 KB
359 KB JPG
>>73875636
>>
Har ni varit här då?
>>
>>73875735
>skyr

Fy fan säger jag, hatar skiten.
>>
>>73875618
kys
>>
>>73875811
ne
>>
File: 1492154224002.jpg (154 KB, 720x1280)
154 KB
154 KB JPG
>>73875749
>hur gick det med linjära algebran, libanon?
>>
File: homo apustaja.jpg (149 KB, 900x700)
149 KB
149 KB JPG
https://www.youtube.com/watch?v=7kVQbSg3drA
>>
>>73875930
Översättning?
>>
>>73875905
döda dig själv
>>
File: 1491273517714.jpg (52 KB, 386x402)
52 KB
52 KB JPG
>>73875930
*bang bang*
>>
File: 1483480745849.jpg (106 KB, 604x604)
106 KB
106 KB JPG
>>73876000
>besvara kattens spörsmål
>>
>>73875251
Har du inget gymnasium i ryggen så blir det så.
>>
File: 1348010282557.jpg (74 KB, 600x600)
74 KB
74 KB JPG
>>73875909
linjär vadå?
fattar inte vad du snackar om hehe
>>
>>73876035
*skjuter katten*
>>
http://www.friatider.se/tvingade-14-ring-till-sex-frias-f-r-v-ldt-kt-eftersom-han-har-misst-nkt-adhd-och-inte-kan-tolka-ett

Nu har ni ingen ursäkt till att vara oskulder.
>>
hur ofta har ni självmordstankar?
>>
File: NDjAo3G.gif (570 KB, 360x246)
570 KB
570 KB GIF
>>73876078
>Bestäm standardmatrisen för den avbildning T: R3-->R3 som ges av
ortogonal projektion på planet vars ekvation är x-y=0 !!!!!!!!!!
>>
File: keisarin apustaja2.png (43 KB, 498x465)
43 KB
43 KB PNG
>>73875997
>>73876018
Här har vi den
https://www.youtube.com/watch?v=IwEx6O6ltcA
>>
>>73876171
[0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0]
Enkelt.
>>
>>73876170
sällan. är skiträdd för att dö då jag vet att det inte finns något efter livet, jag kommer bara sluta existera
>>
>>73876170
hade det ofta när jag var 15
skärade upp armen min också då
f1 kantigt av mig favä
>>
>>73876259
låter skönt. Finns bokstavligen ingenting negativt med det om man tänker efter
>>
File: 1492691484986.jpg (49 KB, 604x431)
49 KB
49 KB JPG
>>73876226
>hur kunde han klura ut det..inte ens jag klarade det
>>
File: 1485026367928.jpg (42 KB, 1280x720)
42 KB
42 KB JPG
https://www.youtube.com/watch?v=wGSL6MkZpvQ
>>
>>73876271
>skärade
>>
>>73876160
>svenska """tjejer"""
>>
>>73876160
>Brottet omrubricerades till sexuellt utnyttjande av barn istället för våldtäkt mot barn.
>>73876170
De kommer och går, kanske en gång varannan vecka
>>
File: 1491665011438.jpg (229 KB, 552x960)
229 KB
229 KB JPG
kaniner är fina djur
>>
>>73876210
Varför är det så många dislikes?
>>
>>73876298
finns inget positivt med det heller
>>
>>73875749
>en 4kX4k bild för ett 400px objekt
wow
>>
File: 1476938659196.png (47 KB, 916x910)
47 KB
47 KB PNG
>>73876331
VÅR GUD ÄR LUCIFER INTE JESUS

JESUS ÄR HUMANIST
>>
>>73876333
skrev skärde fast då skrev firefox att ordet är fel
>>
http://www.friatider.se/malm-tingsr-tt-friar-sympatis-r-f-r-misst-nkt-terrorbrott
Det är alltså helt lagligt att sprida IS-propaganda. Hmm, det kanske man kan tjäna en slant på.
>>
>>73876299
varför slutar du aldrig breva? så jävla pinsam
>>
>>73876402
"skar" är korrekt
>>
>>73876402
skar upp armen min
>>
>>73876160
Svenska?
>>
File: 193.jpg (126 KB, 684x952)
126 KB
126 KB JPG
breva blattekino
>>
File: 7qNTrHN.gif (2 MB, 260x195)
2 MB
2 MB GIF
>>73876422
>ibland har jag tråkigt, då jävlar ska det skitbrevas
>>
>>73876417
SDjuden...
>>
>>73876446
>>73876456
o-öh
>>
>>73876474
sluta spamma dina episka kattbilder och besök r*ddit istället
>>
>>73876386
Det är alltså neutralt vilket är bättre än att leva vilket objektivt sett är fullt av lidande
>>
File: 1480860370435.png (78 KB, 657x527)
78 KB
78 KB PNG
>>73876210
>>73875930
>On 30 May 2008, the Tampere District Court sentenced Lehto to two years and five months imprisonment. Lehto was charged with nine counts of gross defamation, inciting ethnic hatred and religious blasphemy against Islam. The defamations included sexual slander towards the victims, claiming the victims to be guilty of fabricated crimes and writing disturbing material as if they were written by the victims (Identity theft). Some blog entries were also inciting to violence against the victims. Over 40 blog sites were closed by the court's decision.
>>
>>73876514
Chalmerscucken är bara en av snsds personligheter. Svara inte.
>>
>>73875758
pröva det då. du berättar ju inte varför han är emot det så det är ju egentligen meningslöst att ens kommentera det. kör på.

>The hazards are strangulation or suffocation, bloodborne pathogens – tiny living things in the blood that cause diseases like hepatitis B and C – and exposure to bodily fluids. There's the risk of cramp causing the full weight of the individual to rest on the face, physical harm, and psychological trauma too. I've assigned it a "catastrophic" consequence rating due to the potential for this type of act to result in a fatality.

>However, the likelihood of this occurring is unlikely if appropriate consent, timeouts and other control measures are in place. People could set up clearly defined consent protocols, use appropriate technique and have a first aider present, while making sure there are no traces of blood-borne viruses.

- risk assessment expert Danny Clarke of Elas Business Support
>>
File: 1474055336800.gif (11 KB, 357x368)
11 KB
11 KB GIF
>förr intelligent förr att läsa långa brev
>>
>>73876170
hade det när jag också var en kantig tonåring
>>
File: 1480511615949.png (77 KB, 372x300)
77 KB
77 KB PNG
>förr intelligent
>>
File: 1483716126281.jpg (35 KB, 375x357)
35 KB
35 KB JPG
>>73876539
>vem är snsd ens?
>>
>>73876635
lär dig skumma
>>
>>73876635
det är ändå bara pasta eller kopierat ur en nyhetsartikel så det är ganska intelligent att inte läsa
>>
>tjej hällde cola på en för jag kallade henne hora
>tar tag i henne arg nära att slå i henne
>jag får skit och hon kommer undan
>>
File: 1480696467129.jpg (57 KB, 466x411)
57 KB
57 KB JPG
Va precis ute i mitt område. Fyfan vad snygga svenskar är. Lever angränsande till somalia och Bagdad. Det lär en verkligen älska sitt folk och land. Mitt älskade folk håller på att utrotas pågrund av någon globalist judes beslut. Fyfan vad jag hatar världen.
>>
>>73876680
alla läser dem en gång, sen kan men dem
>>
>>73876672
vem citerar du?
>>
File: 1475848007405.png (11 KB, 230x328)
11 KB
11 KB PNG
>>73876635
Du är ingenting
>>
>>73876713
Men så länge de pratar svenska och är assimilerade kristna så är det väl lugnt?
>>
>>73876713
ViF Sverige
>>
>>73876731
csgå inatt?
>>
>>73876657
Så varför är självmord vanligast bland medelåldern?
>>
>>73876747
Jibril?
>>
File: 1482382767882.jpg (73 KB, 770x385)
73 KB
73 KB JPG
>>73876734
>Du är ingenting,
>Ditt liv har levts miljarder, miljarder gånger
>och lika oförmäkt har du tynat ur tiden

https://www.youtube.com/watch?v=-GWL5YoRGTY
>>
Grilla korv på verandan med en kall öl det är grejer det.
>>
>>73876747
nej inte en chans jag vill ha svenskar och inget annat
>>
Är shia muslimer /vårgrabb/?
>>
>>73876779
Abraham?
>>
>>73876806
Ja. Men de ska fortfarande inte vara i Sverige.
>>
>>73876806
>Taqiyya är en doktrin inom Shia

haha mm
>>
>>73876791
Alla är en del av folket av något större, sålänge man inte förråder sitt folk.
>>
>>73876770
riktiga självmordsbegärare lever ut de intressanta åren innan dom bestämmer sig
>>
>>73876818
Såklart, tänkte i snarare i jämnförelse med s*nni muslimer
>>
>>73876818
Detta
>>
>>73876838
Som de tvingades skapa för att inte bli slaktade av andra sekter.
>>
File: 1483973317844.png (124 KB, 600x600)
124 KB
124 KB PNG
https://www.youtube.com/watch?v=l6eGisjQq0A
>>
File: 1464672186038.jpg (29 KB, 590x578)
29 KB
29 KB JPG
Vet inte om det är globalisternas fel eller /pol/ som sprider fejka/repeteiva nyheter om Sverige som är värst
>>
helvete, grabbar

den här heta tyskan ögonbollar mig hela tiden

blir r1 upphetsad för att vara helt uppriktig
>>
>>73876838
>Taqiya (Arabic: تقیة taqiyyah/taqīyah, literally "prudence, fear, caution")[1][2] is an Islamic term referring to precautionary dissimulation or denial of religious belief and practice in the face of persecution
Det är det här Libanon ägnar sig åt va?
>>
>>73876795
Står du och grillar i regn?
>>
>>73876882
>brevar det i tråden istället för att knula henne
>>
>>73876887
>det är samma väder i hela sverige
>>
>>73876887
>hur stort är Sverige och kan vi ha olika väder runtom landet
>>
>>73876887
Nej. Sol och 15 grader här.
>>
>>73876876
kan man inte bara vara ärlig mot sig själv och peka ut dumheter där man ser det?
>>
>>73876672
Detta är varför ingen gillar dig. :)
>>
>>73876907
SVARA>>73876760 KVÄÄÄÄ
>>
>>73876886
>>73876868
>>
>>73876920
Jo, men det går ju fan inte att använda flaggen någonstans på kanalen eller nätet för den delen
>>
>>73876935
mycket möjligt, om jag kan slita mig från nbögarna jag ska träffa ikväll
>>
>>73876919
Aah.
>>
File: 20170322_122849.jpg (82 KB, 476x402)
82 KB
82 KB JPG
>>73876876
>folk som ljuger om ens land
>folk som utrotar hela ens folk

ja vilka kan vara värsta? En riktig miljonkronorsfråga.
>>
>>73876907
ska fråga om hon ska med ut ikväll sen får vi se :-)
>>
>>73876922
vet faktiskt inte vilka snsd är favä
>>
>>73876973
>antyder att det inte hänger ihop
>>
File: 1469648320139.png (60 KB, 200x200)
60 KB
60 KB PNG
>>73876959
Detta är skitsnack. Så fort jag har blivit påhoppad på grund av min flagga så går jag full storm på dem och de börjar genast runka min kuk och säga hur duktig jag är och att jag måste fortsätta kämpa och så vidare. Lär dig hur man brevar istället för att gnälla. Du borde ha fått tillräckligt mycket stormkunskap via tråden för att passera som äkta stormbög.
>>
File: 1486213611473.gif (980 KB, 245x176)
980 KB
980 KB GIF
>>73876996
ngn som ska till Öltältet vid Chalmers i helgen?!?
>>
File: 1467735358249.jpg (20 KB, 306x306)
20 KB
20 KB JPG
>>73877017
Det här är varför vi blir mobbade
>>
>>73876795
>Grilla korv på verandan med en kall öl det är grejer det.
Fina takter. Ska grilla med grabbarna senare.
Fläskfilé, burgare och körv.
3 plattor öl har man redo med.
>>
>>73877042
Nej det är det inte.
>>
>>73877072
>t. libanon
>>
>>73877042
Nej, de älskar stormiga svenskar. Jag har blivit kallad baserad vid hundra gånger fler tillfällen än jag har blivit kallad cuck på /pol/.
>>
0-8 en skål till
9 inte
fina siffror köp glass
>>
>>73877017
överkompensering: brevet
>>
grodbrevare ut KVÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄssss
>>
>>73877099
>ogilla grodbrevera
>>
File: 1355052228552.jpg (19 KB, 395x303)
19 KB
19 KB JPG
>>73877089
>bry dig om vad /pol/ tycker
>>
>>73877099
Häng dig

t. david oks bajs-anon
>>
File: 1475816432611.jpg (19 KB, 480x270)
19 KB
19 KB JPG
>>73877095
jag till höger, du till vänster

>>73877123
grodbrev är okej, men grodbrevare suger
>>
>>73877096
>t. nybög som inte vet hur man beter sig på 4kanal
Sluta gnäll och lär dig breva i enighet med den rådande brädeskulturen.

>>73877131
/pol/ har rätt om allt när det kommer till Sverige.
>>
>>73876604
>du berättar ju inte varför han är emot det
För att han själv inte ville säga varför.
>kör på
På vadå? Han vill ju inte, och min fråga var hur jag lurar honom att göra det ändå. Rimjob verkar som det mest rimliga alternativet just nu.

>gröntexten
helvete människa

Jag sa sitta på ansiktet, inte strypning. Eftersom att du är falskflaggbögen och inte kollat på någon bögporr över huvud taget så kan jag skedmata dig. Att sitta på ansiktet behöver 1. inte betyda att man lägger hela kroppstyngden på ansiktet, man kan stå på knä och sitta 2. inte betyda att man sitter på både näsa och mun

Detta var min sista nappning på dina efterblivna beten, falskflaggbögen.
>>
>>73877150
Detta favä
>>
>>73877163
>/pol/ har rätt om allt när det kommer till Sverige.
Anon, jag....
>>
File: sdffew.jpg (47 KB, 400x331)
47 KB
47 KB JPG
>>73877099
Padda?
>>
>>73877028
sluta vara nybög

sluta skriva som en tolvåring

sluta breva i sverigetråden
>>
>>73877187
Johanna...
>>
File: 1478678849218.jpg (13 KB, 500x259)
13 KB
13 KB JPG
>>73877204
varför gånger 3?
>>
File: 1487191944850.jpg (120 KB, 448x476)
120 KB
120 KB JPG
Kommer vi att kunna jagjaga in NMR i riksdagen nu när de får tala på almedalen?

>>>/pol/122128936
>>
>>73877163
Tycker bara det är kringerande för man ser genom det så lätt
>>
File: 1471619904297.png (581 KB, 762x464)
581 KB
581 KB PNG
>>73877204
Sluta svara på SNSDs brev.
>>
>>>/pol/122129158

...
>>
File: Screenshot (91).jpg (13 KB, 400x387)
13 KB
13 KB JPG
>dkn ingen fv
>>
>>73877333
va i he

Vad brevar du det för?
>>
File: 1475634695504.png (64 KB, 189x166)
64 KB
64 KB PNG
>>73877359
jvdk
>>
>>73877239
>antyder att det inte bara kommer bli agent 0,07% återigen
>>
>>73877333
>dkn du inte föddes som turk så du kan överleva kärnvapen och bli överkörd av en jävla tank
fö he

vem /strävande kackerlacka/ här?
>>
Är Islams gyllene ålder ett jagjag? Kan araber bygga ett fungerande samhälle?
>>
>>73877017
detta. Får alltid, "based swede?". Fast pol är ett bräde där mycket skit cirkulerar eftersom det är fullt med nbögar där just nu som skitar ner diskussionerna och frågsätter redan klarlagda sanningar som de hade lärt sig om de har lurkat mer. Fast när man hittar de bra trådarna så är pol det bästa bräder i existens.
>>
kloanon börja strömma för fan
>>
>>73877376
tycker det är spännande favä
>>
>>73877443
han ska nböga idag
>>
>>73877422
Den var på riktigt eftersom muslimerna på den tiden inte förbjöd för-islamsk kunskap på samma sätt som vi kristna gjorde. Alla som använde sig av för-kristen kunskaps sågs som kättare och häxor vilket ledde till att islam gick om oss i utvecklingen. Sen kom mongolerna och knullade upp deras skit och sedan dess har islam aldrig återhämtat sig.
>>
Kan verkligen inte avgöra om jag ska köpa en S8+ eller inte. Recensioner säger att den är fantastisk och bästa telefonen just nu men jag hittar liksom inte inget utmärkande argument, typ varför den är så bra förutom att folk tycker att den är väldigt snygg. Enligt specifikationerna är den ju högst medelmåttig med mediokert batteri, kamera, osv. Ibland undrar jag om alla recensenter är köpa.
>>
>>73877333
/sg/ var bra förr vet jag, hur är tråden idag?
>>
>>73877524
köp s6 istället
>>
>>73877524
>han föll för smarttelefon-jagjaget
>>
File: aivo_apustaja.png (314 KB, 1000x1271)
314 KB
314 KB PNG
>>73877524
Lyssna på nbögar
>>
>>73877546
fortfarande bättre än resten av /pol/ iaf
>>
File: 0Bx5jga.png (235 KB, 887x1166)
235 KB
235 KB PNG
...
>>
>>73877562
s7 är bättre samma som s6 fast vattentät och snabbare
>>
>>73877562
>köpa en 2 år gammal lur
vgh
>>
>>73877524
Som om det spelar någon jävla roll

köp en billig jävla mobil istället för att lägga ut 5 lax extra för verkligen ingenting
>>
File: 1445967360189.jpg (102 KB, 746x500)
102 KB
102 KB JPG
>First, a major demonstration in May this year, and then Almedalen. It means they will most likely be voted in 2018
>>
Ping kloanon

Vad borde jag säga?
>>
>>73877629
>de köpte inte flopfåner
>föll istället för smarttelefån
>vgd
>>
>>73877653
Men jag vill liksom förstå vad som gör S8+ så bra och som får reecensenterna i extas. Är det verkligen ingenting? Försöekr de alla bara lura mig?
>>
>>73877664
vafan om kloanon kan så kan vi fan alla
>>
File: Screenshot (84).jpg (22 KB, 480x360)
22 KB
22 KB JPG
>>73877524

>Lagdroid
>>
>>73877664
haha, fy fan
>>
>>73877604
>sötteckning illustrerar inte verkligheten
>de glömmer bort att det handlar som fullvuxna manskultingar med dålig skäggväxt.
>>
>>73877604
söt~ :3
>>
>>73877664
Tell your friends!

Vafan är detta för app?
>>
File: 3262462.jpg (3.26 MB, 4000x2667)
3.26 MB
3.26 MB JPG
Flickvänner hittar ni uppe i bergen, där sitter de och fiskar. Sluta klaga och ut och jaga.
>>
>>73877685
kompis, skillnaden på mobiler är tamefan minimal.

Idioter säger att nya modeller är "snabbare" som om det spelade någon jävla roll


>>73877616
som den här jävla idioten
>>
>>73877629

>köpa en telefon för 10,000 på 2 årigt abonnemang

lmao bara svennar som håller på med sådana bögerier
>>
>>73877660
*klibbar mig in i riksdagen*
>>
>>73877664
frågar du seriöst mig när det kommer till fnöske?
>>
File: 1481841055308.jpg (63 KB, 300x280)
63 KB
63 KB JPG
HELL SEGER
>>
>>73877742
varför skulle jag vilja binda upp mig för? telefon utan abonnemang kostar ju lika mycket
>>
>>73877167
>För att han själv inte ville säga varför.
skaffa ny kille

>På vadå?
din idé, smartskaft

>Att sitta på ansiktet behöver inte betyda att man osv
ja ja, och en husbrand innebär ju inte att någon dör, det är klart, man kan ju t ex gå ut ur huset, inga problem

>efterblivna beten
tror det är du som betar, alla som gillar killar behöver inte veta allt om vad det nu är för välkänd, väldigt exakt konstform eller sport som du vill att din kille ska utöva någonstans ovanför eller i närheten av ditt ansikte, som du kallar "sitta" (men som inte betyder sitta).

Alla är inte porrmissbrukare och fetischister som du.

>In the Journal of Sexual Medicine, researchers from Indiana University and George Mason University surveyed nearly 25,000 gay and bisexual men in an effort to better understand how they experience sex.

>Despite the popular perception, "sexual behaviors involving the anus were least common," researchers found. Around 75 percent of participants reported kissing their partners, giving oral sex, and/or receiving oral sex in their most recent sexual encounters. By contrast, only 36 percent of men reporting receiving anal sex and 34 percent of men reporting giving it. Half of participants who engaged in anal sex employed a condom. The most common series of activities in the encounter—reported by 16 percent of men—involved "holding their partner romantically, kissing partner on mouth, solo masturbation, masturbating partner, masturbation by partner, and genital–genital contact."
>>
Drömscenariot:

>MP: 3,9%
>FI: 3,9%
>L: 3,9%
>>
>>73877777
Vem fick siffrorna?
>>
>>73877810
Ska vara mycket lägre än så. Kommer F! in i Riksdagen igen nästa val...
>>
>>73877810
Drömscenariot:

>MP: 0,0%
>FI: 0,0%
>L: 0,0%
>>
>Sverige 2022
>S, V, MP och FI i riksdagen
>Ekonomin ser bättre ut
>Sverige tryggare än någonsin
>alla folkgrupper lever sekulärt i harmoni
>stormbögar gråter för de inte fick sitt raskrig hahah
>>
>>73877716
Tinder?

>>73877664
Fixa träff åt klois
>>
>>73877770
Vi i trådbrevare skulle utgöra intelligentsian i ett Storm-Sverige.
>>
>>73877736
Fast vattentät och inte är ganska stor skillnad greg
>>
>>73877895
>Ekonomin ser bättre ut
>Sverige tryggare än någonsin
>alla folkgrupper lever sekulärt i harmoni
ahahaha
AHAHAHAHAHAHA
>>
File: jimmie valresultat.png (89 KB, 1103x731)
89 KB
89 KB PNG
>>73877810
>>
>>73877874

nej, du fattar inte.

Blocken blir uppknullade om de mister sina stödpartier.

Alliansen går åt helvete och S/M/V dödas.

Kvar står SD som största parti, även om de inte får många röster
>>
>>73877695
>>73877697
Frågan är om "han" kan samtidigt som man är lite för autistisk

>>73877751
Nej, ville ha trådens autistiska visdom
>>
>>73877947

inte honom

men det spelar väl egentligen ingen roll, bara dom hamnar under spärren. Fast om Moderater stödröstar på Liberalerna så tappar Moderaterna röster iaf
>>
>>73877947
Jo då, jag fattar. Men majoriteten av platsen kommer att fyllas ut av S+V+M+C ändå.
>>
File: kawaii~.gif (714 KB, 400x391)
714 KB
714 KB GIF
>dkn glass efter maten på en varm dag
>>
>>73878094
>en tjock arab brevar söt 2d och om glass

Jaha
>>
>>73877664
Ut ur mitt land arabjävel. Hell motherfucking seger.
>>
breva mysiga nasheeder
https://www.youtube.com/watch?v=LtVZbjLLwrA
>>
>>73878157
SDjuden...
>>
tips på bra film? thriller helst
>>
>>73874894
varför rollspelar du som Tomte?
Tomte brevar aldrig bilder utan snubbel, för när han inte snubblar då är han på sin mobil och där kan han inte breva bilder
>>
>>73878222
TGSNT
>>
>>73878157
https://www.youtube.com/watch?v=ZQoJvI8XUa0
>>
>>73878274
jag sa thriller inte fantasy
>>
File: advancerad autism.jpg (218 KB, 900x1200)
218 KB
218 KB JPG
Är islamiska staten ett ivl betauppror?
>>
>>73878260
>t. tomte
>>
File: slutet.jpg (37 KB, 512x147)
37 KB
37 KB JPG
Hej allihopa.
Hur är läget?
>>
>>73878319
>Salil al-Sawarim
ingångsnivå favä
>>
Borde man polisanmäla SDjuden? Det är väl inte lagligt att sprida sakerna som han brevar?
>>
>>73877723
dkn ingen berg-fv som man kan gå kungsleden med och måste hålla varm på natten i ett litet tält.......
>>
Mona muslimmuslim
>>
>>73878370
Mycket bra, du då?
>>
>>73878403
Det är helt lagligt. Menar du på fullaste allvar att det är olagligt att diskutera musik?
>>
>>73878360
Ser ut som en ganska vanlig färdplan
>>
>>73878461
Du sitter och länkar till deras propagandamaterial. Det är inte bara musik.
>>
File: 1491065756862.png (1.91 MB, 1080x1080)
1.91 MB
1.91 MB PNG
>>73878430
VAD GÖR DOM PÅ TINDER

RÄCKER DET INTE MED ATT INVADERA VÅRA LÄNDER

GASA
>>
>>73878360
Ja, samma som NMR och Nazi Tyskland. Hitler var den största betan som fanns någonsin. Han var troligtvis oskuld tills han var riktigt gammal. Blev cuckad av en judisk tjej så han bestämde sig för att gasa ihjäl alla judiska Stacies.
>>
>>73878498
>dom
>>
>>73878430
>när machmoud klär ut sig till kvinna
>>
>>73878510
Hans konst var också dålig så han blev arg
>>
>>73878514
dom är den tänkande mannens favorit ord
>>
>>73878561
>favorit__________ord
>>
File: 1484218932763.gif (2.66 MB, 300x169)
2.66 MB
2.66 MB GIF
>>73874856
>ful
Kom i form genom att träna. Om du är överviktig så kombinera det med att äta mindre portioner. (kaloriräkning är effektivast men kräver lite arbete i början)
Välj en av följande som startpunkt (alla kräver bara ca 30-60 min av din tid 3-4 dagar i veckan):
Springa: C25K, finns gott om appar som gör det enkelt att följa den.
Bodyweight: Gratisappen "Bodyweight Fitness" tillsammans med dens Recommnded Routine och är klockren.
Lyfta vikter (kräver tillgång till vikter, gymmedlemskap eller liknande): Starting Strength inklusive Chinups.
>arbetslös
Sök jobb överallt. Just nu är det många ställen som behöver sommarjobbare. Max anställer i princip alltid och kräver inte mer än att du kan komma dit i tid (vilket är minst 10 min före ditt pass börjar men skadar inte att vara 15-30 min före i början), följa simpla instruktioner och lyssna vad folk säger.
>inte gått ut gymnasiet
Gå på Komvux och fixa det.
Är rätt lätt att ta upp gamla kurser där och du kan söka CSN till det. Biblioteket brukar gå att låna alla studieböcker genom om du vill spara den CSN hackan till något annat.
>socialt efterbliven
Det är nästan alla. Bara att tvinga sig ut och lära sig, jobb där du arbetar i kassan hjälper en del till detta då du tvingas att ta hand om väldigt enkla sociala förhållanden där folk oftast vill ha nån form av hjälp från dig.
Alkohol och delade intressen kan hjälpa en del i början.
>oskuld
Fixas genom en kombination av ovan. Drar man bara ut sig till sociala förhållanden där kvinnor finns, pratar och är i form så brukar det lösa sig.
Tinder, Badoo etc fungerar också om du är i form och specifikt vill ha ett ligg. Fungerar bättre i större städer pga utbud.
I värsta, om det är ett riktigt ångestmoment att du är oskuld och måste prata med kvinnor för att få något, så finns det eskorter utomlands och i Sverige.

Börja att träna och gör antingen komvux eller jobbsök under tiden.
>>
File: 1478144188162.png (185 KB, 693x662)
185 KB
185 KB PNG
Bara jag som tycker det är konstigt att media alltid tjatade om att Hillary kunde bli första kvinnliga president i USA men aldrig påpekar att Le Pen kan bli första kvinnliga president av Frankrike?

Hmm...
>>
>>73878456
Jodå, ska bara fixa lite mat och korka en öl sedan.
>>
Jag skulle då var dag i veckan föredra ett nationalsocialistiskt samhälle än (((skiten))) vi upplever i skrivande stund.
>>
>>73874856
gå ut gymnasiet
>>
>fett sugen på att börja spela pokemon och vanilla wow
>kommer bli en dundra autist över sommaren
>kommer inte få några vänner på uni för att man BARA var tvungen att spela dattaspel och bli tjocc
får njuta så länge som möjligt av nböglivet medan man kan, grabbar
>>
File: 1415207318778.gif (235 KB, 500x500)
235 KB
235 KB GIF
>sov dåligt
>åt dålig frukost och inte fått i mig speciellt mycket kalorier under dagen
Attans bananer, kanske ska skippa mina övningar.
>>
>>73878618
Najs.
Karhu öl?
>>
>>73878618
elias?
>>
>>73878481
(se filnamn)
>>73878490
Det är inte olagligt.
>>
>>73878590
Han vill bara klaga, han skiter i att bättra sig.

t. normalbög
>>
>>73878718
Din besatthet av den gruppen är fortfarande misstänksam. Hoppas SÄPO håller koll på dig.
>>
File: 1474929505314.jpg (10 KB, 480x478)
10 KB
10 KB JPG
>dkn kommer in i en deppig period
>dkn kommer nog ta en vecka minst innan jag mår bra igen
bra hjärna
>>
>>73878590
orkar inte
>>
När jag fyller 20 kanske jag ska köpa alkohol för första gången. Vad rekommenderar ni? Vill ha något som smakar som läsk men som ändå har alkohol i sig.
>>
>>73878730
Skadar inte att besvara klaganden med lösningar när det gäller män, om inte annat så gör det miljön för framtida klagomål mindre accepterande.
>>
File: 1397943700230.gif (2.66 MB, 1000x563)
2.66 MB
2.66 MB GIF
>>73878814
kopparberg cider
>>
>>73878778
/LGBT/ är några snäpp åt vänster.
>>
>>73878814
explorer vodka är typ vatten
>>
File: 67482374623.png (76 KB, 239x285)
76 KB
76 KB PNG
>>73878814
sluta drick alkohol
>>
>>73878847
Sant.
>>
File: 1484458053359.png (283 KB, 623x469)
283 KB
283 KB PNG
>>73876107
Inte särskilt överraskande du är väl van vid att döda djur?
>>
>>73878718
Det där ser ut som en vanlig pre-flight checklista där de bara lagt till några moment
>>
>>73878590
>Kom i form genom att träna.
om man har skitfult ansikte då
>>
>>73878940
*skjuter dig*
>>
Hade man varit lite äldre och mindre autistisk så skulle man kanske kunne bli alkoholist på deltid med NorrköpingsFyllot..
>>
>>73878850
bög
>>
>>73878814
>Vill ha något som smakar som läsk men som ändå har alkohol i sig.
Cider eller blanddrycker ala Bacardi Breezer, Smirnoff Ice, Xider, Cube.
Billigare och mindre stigmatiserat är dock Gin/Vodka blandat med läsk.
>>
File: 1491069039828.jpg (512 KB, 635x794)
512 KB
512 KB JPG
>quake beta igen
>>
>dkn ingen stor, tjock, flygande libanes som kan ta mig till molnen
håll mig, grabbar
>>
>>73878945
För en drönare som kostade 160 dollar? Som har tre stycken piloter? För ett träningsuppdrag?
>>
File: karhu.jpg (36 KB, 382x445)
36 KB
36 KB JPG
>>73878685
Faktiskt.
Fast jag inser nu att korka inte var rätt ord.
>>
>>73879025
är det bra?
>>
>>73879059
Det är lugnt.
Är bara glad att man kan samtalas med er finnar.
Hur många ölburkar dricker du varje gång?
>>
>>73879052
Var ser du att det var för en liten drönare?

Och oavsett hur många piloter och om du tränar måste du ju skriva färdplan och gå genom en checklista inför varje flygning. Det gör t.o.m 70-åriga hobbyflygare
>>
File: 1491102969205.png (218 KB, 587x564)
218 KB
218 KB PNG
>>73879007
amen du då
>>73879093
japp, känns väldigt quake förutom förmågorna karaktärer har men dom är väldigt svaga ändå
>>
>>73879112
Det varierar.
När man har fått i sig några brukar det vara läge att gå ut och fortsätta kvällen ändå.
>>
File: logo.png (176 KB, 900x227)
176 KB
176 KB PNG
>>73879180
bättre än quake liv?
>>
>>73878598
Man får medge att det råder lite skillnad i grad på franska och det amerikanska valet
>>
>>73879238
Vad annat brukar du dricka än Karhu?
>>
File: IMG_2478.jpg (83 KB, 530x600)
83 KB
83 KB JPG
>dkn ingen anime nörd pv
>>
hjälp kloanon att få virtuellt ligg vad ska jag skriv
>>
>>73879336
"bra"
>>
>>73879139
Inköpslistan, och det syns i videon där den används. Verkligen? Det känns lite onödigt det var ju en kort tur.
>>
>>73878814
Någon smakrik cider såklart, allt annat är ju fan skit starkt
>>
>>73878814
vodka + läsk
>>
>>73879256
vi får väl se när dom släpper lite mer modes och sånt men ser bra ut hittills
>>
>>73879336
Visste du att Hitlers födelsedag var igår?
>>
Stämmer det att sverigetråden inte har några egna jagjag? Att vi bara översätter utomländska jagjag?
>>
File: 1482496448649.png (220 KB, 312x454)
220 KB
220 KB PNG
>>73879539
>>
Har Stacy blivit en ny motsvarighet till manliga Chad?
>>
>>73879571
översatt från barbariska

UOI DÄ NÅÅÅÅååååOOORDEEEEN
>>
https://www.youtube.com/watch?v=INAR3tO1joQ

>dkn detta aldrig kommer vara ditt liv
>>
Kväääääääääääää vill gå ut och inte sitta inne hela dagarna men vädret suger ju alltid kuk i det här jävla horlandet.
>>
har skrivit till 8 matchningar nu, får se om jag får nårga svar
>>
>>73879664
Skaffa ett liv din jävla tönt
>>
>>73879682
det är ju det jag försöker
>>
Varför tror norrlänningar de är så jävla speciella när de jagar djur, och säger att det är manligt, för det första, för bara några hundra år sedan så jagade varenda svensk djur för föda, inget speciellt med det. För det andra så är de inte smarta nog att äta och slakta ko för de vill vara så kantiga som möjligt så de skjuter älg. Sen så äter de inte heller skaldjur, varför anpassar sig inte dessa """människor""" till omvärlden? Ja säger inte att det är fel att odla o skaffa sin egen mat, men de odlar ju inte ens grönsaker eller någonting.
>>
>>73879590
>Har Stacy blivit en ny motsvarighet till manliga Chad?
har alltid vart det nybög
>>
>>73879747
>skjuter stackars älgar
typiskt snönegrer
>>
>>73879747
>för bara några hundra år sedan så jagade varenda svensk djur för föda
och nu gör de inte det, alltså är det något speciellt

>de vill vara så kantiga som möjligt så de skjuter älg
det är det bästa köttet man kan få tag på, varför skulle vi inte äta det?

>varför anpassar sig inte dessa """människor""" till omvärlden
t. Soros

>de odlar ju inte ens grönsaker eller någonting
jo
>>
https://www.youtube.com/watch?v=zxFmZFcL41o
fy fan vad söt :3
>>
>>73877422
>>73877514
Den var ett jagjag. Kortfattat så var det några få Perser i Baghdad och vid Sidenvägen som fick pengar av den ledande sultandynastin till att studera under en tid. jagjaget om arktitektur etc var mest bara ripoffs från områden de fångatog från bysanterna.
Idéen om att Europa var i någon mörkerålder är ett ännu större jagjag, vi hade massvis med klosterskolor och fick världens första universitet en bit före Mongolerna nådde Baghdad.
>>
>>73879861
>Idéen om att Europa var i någon mörkerålder är ett ännu större jagjag,
haha aa
https://www.youtube.com/watch?v=JuUaSpcfrpA
>>
File: 1484342472277.png (201 KB, 490x380)
201 KB
201 KB PNG
>13 grader och jättesoligt ute
>>
https://www.youtube.com/watch?v=WBDdHsSnwOI
fy fan vad jag önskar att jag var rik
>>
>>73878958
Folk med fult ansikte kan även de få ligg så länge de är i form.
Lite samma som med kvinnor, en kvinna med meh ansikte men utmärkt kropp har ändå viss möjlighet medan en fet kvinna med meh ansikte har nästan inga.
>>
File: 1409220217639.jpg (13 KB, 316x202)
13 KB
13 KB JPG
>vädret
jag vill att april blir vifif så vi kan få sommar någon gång
>>
>>73878590
>socialt efterbliven
>Det är nästan alla. Bara att tvinga sig ut och lära sig

Avsluta dig själv.
>>
File: 1490930728057.jpg (465 KB, 820x820)
465 KB
465 KB JPG
God middag, tråden!
>>
Kan hon verkligen va 20?
Ser ju ut 35
>>
>>73874856
är du jag?
>>
>>73879336
>tyvärr
VAD MENADE HON MED DETTA?
>>
>>73879381
Ser ingen inköpslista

>Verkligen? Det känns lite onödigt det var ju en kort tur.

Spelar ingen roll hur kort tur man har en standard procedur att följa
>>
>>73879900
>Vargpostare
pls
>>
>>73880003
sök bara efter åldrar 18-19
>>
>>73880061
>hatar varg
>säger postare
Häng dig.
>>
File: 20170421_165205.png (85 KB, 1080x1501)
85 KB
85 KB PNG
Vad är fel på sv*nskar
>>
>>73880003
I sådana fall är det ingen större skillnad på 35 och 20. Och ja jag ser inte varför hon inte skulle kunna vara 35, hon ser ju inte sliten eller gammal ut direkt.
>>
>>73879991
Du märker hur socialt efterblivna de flesta är om du spenderar en tid bland dem. Hyper-autistiska grejjer som vissa normalbögar har för sig.
>>
File: 1470630263195.jpg (158 KB, 900x1200)
158 KB
158 KB JPG
>>73880028
Här har du.

Ja, men de gillar verkligen sina standardprocedurer. De har gjort en 15 minuter lång dokumentär om sin administrativa indelning. Om det inte räknas som autism så vet jag inte vad som gör det.
>>
File: Svenska tjejer.png (28 KB, 502x437)
28 KB
28 KB PNG
>>73880093
>>
File: 1487624194321.png (272 KB, 785x757)
272 KB
272 KB PNG
>>73880061
>posta
>pls
>>
>>73880093
Ponera att du har en ny partner varje helg, och du har haft sex sen du är 14. Då kommer du upp i 200+ partners. Är det verkligen så mycket?
>>
>>73878958
>om man har skitfult ansikte då
Då är det kört, då kan du ALDRIG NÅGONSIN lyckas med någonting i livet.
>>
>>73880090
"Brevare" är nästan lika retarderat som att lyssna på varg anon.
>vaccinera inte dina barn för det är metaller i vaccin, du skulle väl inte sätta i metallbitar i dina barn
>förstår inte skillnaden på metallbitar och metaller eller att de finns naturligt i exempelvis frukt
>>
>>73880128
>dkn du kommer aldrig hitta en bra godtrogen svensk tjej som inte är hjärntvättad
>>
>>73880122
Det är autism att en stor organisation har administration och pappersarbete?
>>
>>73880128
>lita på (((SR)))
Judisk propaganda för att demoralisera den vite mannen.
>>73880184
Vad är dina intressen?
>>
>>73878958
>dkn bra ansikte men äcklig kropp
>>
>>73880229
Raskrig, läsa böcker, har en fv men hon är så jävla hjärntvättad känns lönslöst att rödpilla
>>
>73880178
mm
>>
>>73880210
Nej, det är autism att göra en dokumentär om sin administrativa indelning.
>>
Är min depression en illusion? Kan man ignorera självmordstankar tills de försvinner?
>>
File: 1486601151710.jpg (10 KB, 364x364)
10 KB
10 KB JPG
Jävla trådjävel jag hatar er, vill aldrig någonsin se er igen.
>>
begår självheem om jag kuggar omtentan
>>
>>73880368
ses om 10 minuter
>>
>>73880368
*sparkar dig i nacken så den knäcks*
>>
>>73880155
flesta personer har bara 1 partner, 200 är sinnessjukt mycket
>>
>>73880263
Var hon lätt att hjärntvätta är hon lätt att rödpillra.
>>73880360
n
>>
>>73876882

fin dröm
>>
>>73880403
200 är bara nya medianen hos """""svenska"""" """""kvinnor""""
>>
>>73880406
Sant, det enda dåliga är att hennes låstasmamma är jude
>>
File: 1413973255030.png (27 KB, 656x870)
27 KB
27 KB PNG
>Martina har störst bröst i Europa – nu upprör hon igen: "Jag ska bli en exotisk Barbie med mörk hud"
>>
Min dröm är att bli nåt så patetiskt som budbilsförare och jag lyckas inte ens med det. Sitter fast i de här äckliga jobben som får mig att vilja avsluta allting
>>
Vem är du (en kort presentation)?

Vad har du för intressen?

Vad är målet med dina studier i stort?

Vad har du får mål och ambitioner i just denna kurs? Vad siktar du på för betyg?
>>
>>73880441
förstår inte, är det sant att folk med låg iq har högre sex drift? folk som knullar utan att göra det i fortplantnings syfte borde få ett nackskott
>>
>>73880403
Man kommer upp i de siffrorna rätt snabbt. Och det är inte 200 partners, bara 200 som du har legat med.
>>
Min dröm är att få kloanon att flytta in i min lägenhet
>>
File: 1486356875565.png (436 KB, 591x462)
436 KB
436 KB PNG
>dkn kan få plats med 18cm dildo i rumpan nu
>>
>>73880084
Nej, håller utsök efter min egna potentiella marknad och det också jävligt många 17 åringar som det står 20 eller liknade på
>>
>>73880538
tomte...
>>
hade ni köpt min mun för 500 kr i en halvtimme?
>>
>>73880587
>betala för sex när man kan tvångknula tjejerna i klassen när man vill
Sven..
>>
>>73880550
br bi

>>73880587
n
>>
>>73880587
du breva inte munn
>>
>>73880587
>dkn kommer aldrig vara söt nog att sälja sig för att få lite mer pengar utöver neetböx
>>
>>73880670
Sluta rollspela Tomte.
>>
Är det ett jagjag att jobba med någonting man tycker om? Finns inte ett yrke som verkar roligt
>>
>>73880706
hade varit en dröm att faktiskt vara en flicka med min nuvarande hjärna varför är världen så orättvis
>>
>>73880749
Nej, bara idioter jobbar med jobb de ogiller för att kunna tjäna bra
>>
>>73880721
Vad har Tomte med att rollspela som blatte att göra.
Jag har heemat min rygg, tror du jag orkar lägga energi på att rollspela, kan inte ens sitta upp, ligger rakt på golvet med min mobil
>>
File: 1457080973704.jpg (46 KB, 540x438)
46 KB
46 KB JPG
>>73880785
söt pojke > flicka
>dkn ful som stryk
>>
>>73880796
Det finns väl ingen som gillar sitt jobb så då kan man väl lika gärna göra nåt som ger mycket pengar?
>>
>>73880749
det finns inga roliga yrken det är därför dom kallas yrken
>>
skalv mästare suger fett mycket cs e bättre

t. jonte
>>
>>73880887
>Det finns väl ingen som gillar sitt jobb
Skitsnack, sedan är det skillnad på att ogilla sitt jobb och att inte ha det som någon slags passion.
>>
Jaha, vad är nästa steg då?
>>
>>73880785
Men då hade du inte haft din nuvarande hjärna.
>>
File: 1486801717196.jpg (8 KB, 250x250)
8 KB
8 KB JPG
Sista brevet
>>
File: Yotsuba Rain.jpg (175 KB, 500x723)
175 KB
175 KB JPG
>dkn 1 år till SD-ledd regering
>>
>>73881097
Nämn en person som njuter av sitt jobb
>>
>>73880538
mm strax

du kan inte ens donera en peng, varför skulle jag ta ett hopp av tro och åka till göteborg för att inse att du gycklade?
>>
>>73881159
>parlamentarisk politik
>>
>>73880003

het
>>
File: 1492329773500.png (776 KB, 1226x648)
776 KB
776 KB PNG
>>73881123
"Vill du höra historien om varför jag låtsas ha en felformad hand på ett autistiskt nazistiskt animebräde?"
>>
>>73881160
Jag trivs bra med mitt jobb, har njutit av andra jobb jag haft också. Det är inte så bisarrt, även om du kanske vill intala dig det av någon konstig anledning.
>>
File: 1489220656898.jpg (115 KB, 1000x1000)
115 KB
115 KB JPG
nästa vinter när jag bor i norrland då jävlar ska jag supa mig redlöst uti i vinter skog och somna in förevigt i snön

he se
>>
>>73881123
fråga om hon vill ha bitmynt?
>>
>>73881230
vad gör du?
>>
File: aa2.jpg (112 KB, 900x657)
112 KB
112 KB JPG
>>73878510
>>73878541
>>
File: Yotsuba English.jpg (107 KB, 818x479)
107 KB
107 KB JPG
>>73881197
Nä, bättre att hålla marscher och klistra klistermärken. Det har ju funkat så bra sen 80-talet.
>>
File: 1483125277433.jpg (93 KB, 655x518)
93 KB
93 KB JPG
>>73878510
>>
>>73881258
Fordonsmontör.
>>
File: 1461090009252.jpg (89 KB, 600x868)
89 KB
89 KB JPG
>>73881260
/vår kille/
>>
>>73881263
>t. ärkeautist som tror att alla som inte håller med honom är stormsnorrar
>>
>>73880368

*sliter ut lungorna genom ditt bröst*
>>
>>73881294
Du menar att du njuter av att skruva samma saker om och om igen på löpande band?
>>
File: 2885902_1200_675.jpg (67 KB, 612x344)
67 KB
67 KB JPG
>>73881327
detta
>>
>>73881330
90% av de som gnäller på "parlamentarisk politik" är stormbögar.
De resterande 5-10% är kommunisthomofiler.
>>
>>73881127
OCH
>>
File: 1411471071114.gif (590 KB, 640x640)
590 KB
590 KB GIF
Vad lyssnar tråden på?
https://youtu.be/MNVORedkXKg
>>
File: 1440442379098.jpg (436 KB, 1280x870)
436 KB
436 KB JPG
>>
>>73881123

>(((Vendela)))
>>
File: 1488319914662.jpg (134 KB, 768x576)
134 KB
134 KB JPG
svea, svea, svea!
>>
File: 1488380013460.jpg (200 KB, 764x512)
200 KB
200 KB JPG
kommer jag att klara mig om jag går ut på klubben ikväll?

kanske blir utskrattad eller något
>>
>>73881433
https://www.youtube.com/watch?v=67VIi0FJBjk

varför undrar du?
>>
>>73881395
"okej"
>>
>>73881345
Ja jag trivs med att hålla med något jag är intresserad av och har arbetskamrater jag gillar och har oftast bra och trevliga dagar på jobbet.
Varför är du så besatt av att ingen skulle gilla sitt jobb? Är det för att ursäkta att inte ha något själv?
>>
>>73881473
reinfeldt till vänster
>>
File: 1487230777113.jpg (109 KB, 540x960)
109 KB
109 KB JPG
>>73881507
Du kommer att dö och återuppstå.
>>
>>73881507
>bli utskrattad
Låter som du aldrig varit på krogen tidigare desu.
>>
File: 1385040543531.png (37 KB, 400x400)
37 KB
37 KB PNG
>>73881507
En kille hotade att slå ner mig när jag gick på en klubb. Senare tafsade en gubbe på mig
Var första och sita gången favä
>>
>>73881573
har inte det

snälla berätta
>>
>>73881601
*sita gånge
>>
>>73881507
>kanske blir utskrattad eller något
vad ska du ha på dig?
>>
>>73881535
Jag tror folk ofta ljuger om det eftersom det är en prestige att tycka om sitt jobb. I själva verket hade ingen varit där en minut om de inte fått betalt för det

Och hur kan man vara intresserad av att skruva skit om och om igen? Låter extremt ointressant
>>
Nu har mina antikommunistklibbor kommit, var i Stockholm är lämpligast att klibba?
>>
>>73881719
ovanför ditt rövhål
>>
>>73881670
ett par jeans och en långärmad fred perry tröja tror jag

vet inte vad man ska ha på sig där
>>
Vad lyssnar ni på?
https://www.youtube.com/watch?v=wtfjzmYZvTw
>>
File: 1491319988192.png (211 KB, 773x636)
211 KB
211 KB PNG
WHAT THE HELL DO YOU BOYS THINK THAT THIS IS, FUCKIN FAIRYLAND? PULLIN ON YOUR WEEWEES LIKE A PACK OF FUCKIN FRUITS? YOU TWO OBVIOUSLY WANNA SUCK WHAT A REAL MAN HAS SO GET DOWN ON YOUR KNEES, AND SUCK EVERY LAST DROP OF MY CUM, UNTIL MY DICK IS DRAINED NOW!!
>>
File: 1484658913951.png (109 KB, 1000x1000)
109 KB
109 KB PNG
>>73881719
Överallt.
>>
>>73881767
bra smak
>>
>>73881767
https://www.youtube.com/watch?v=bW62WKwVTM4
>>
>>73881719
Vänsterpartiets lokaler.
>>
>>73881672
>Och hur kan man vara intresserad av att skruva skit om och om igen? Låter extremt ointressant
>hålla på med sådana här löjliga förenklingar
Bara lägg av.
>I själva verket hade ingen varit där en minut om de inte fått betalt för det
Kan väl ha att göra med att man behöver ha betalt här i världen anon? Och ska man jobba är det ju inte fel att göra något man gillar och är intresserad av.
>>
>>73881767
https://www.youtube.com/watch?v=GqOcoU7aoFM
>>
>>73881777

homo
>>
>>73881767
https://www.youtube.com/watch?v=iyLdoQGBchQ
>>
>>73881719
Södermalm
>>
>>73881719
söder, speciellt runt skolor och billiga krogar

jag kan visa vilka krogar och pubar jag menar lite senare ikväll, där hänger massa kommunister
>>
>>73881821
>Kan väl ha att göra med att man behöver ha betalt här i världen anon?
Då betyder det ju bara att man tolererar arbetet, inte att man tycker om det. Hade du oironiskt spenderat 8 timmar om dagen med det där om du var ekonomiskt oberoende?

>Och ska man jobba är det ju inte fel att göra något man gillar och är intresserad av.

Återigen hur kan man vara intresserad av att skruva skit om och om igen? För det är bokstavligen vad en montör gör. Det låter helt absurt
>>
Är tomte sdjuden? Båda bor i Göteborg, båda har stora summor pengar, båda har märkliga politiska värderingar.
>>
File: 1449618548.jpg (113 KB, 640x560)
113 KB
113 KB JPG
https://nyheteridag.se/kladmarket-zara-lanserar-kjol-med-tryck-misstankt-likt-pepe-the-frog/
>>
>>73881939
>Hade du oironiskt spenderat 8 timmar om dagen med det där om du var ekonomiskt oberoende?
8 timmar? Kanske inte, men jag hade absolut hållit på med det, det är liksom mitt intresse.
>Återigen hur kan man vara intresserad av att skruva skit om och om igen? För det är bokstavligen vad en montör gör. Det låter helt absurt
Och det är en löjlig grov förenkling som endast visar hur du inte vet vad du pratar om. "höhö hur kan man vara intresserad av att titta på krumelurer i en bok eller sitta på ett jävla djur". Ja du att hålla på med fordon är mitt intresse och jag har moment som är varierande nog och att se och få ta del av produktionen och höra lite ditt och datt är roligt.

Ledsen att du inte kan (eller snarare vill) förstå att folk kan tycka om sina jobb.
>>
>>73881609
>sverige
>klubb

nej tack
>>
File: image.png (276 KB, 473x501)
276 KB
276 KB PNG
>>73882111
https://www.nordfront.se/modejatte-drar-tillbaka-kjol-efter-rasism-anklagelser.smr
>>
File: 1486732311055.jpg (100 KB, 939x569)
100 KB
100 KB JPG
SISTA
>>
Sida 10

>>73882269
>>73882269
>>73882269
>>
ny
>>73882274
>>73882274
>>
File: 1483712762711.gif (800 KB, 500x500)
800 KB
800 KB GIF
>>73882287
>>73882288
bra jobbat
>>
>>73882119
Beskriv ett moment som du njuter av att genomföra. Allt du säger är vagt och bara för att du är intresserad av bilar betyder det inte att du tycker om att vara montör då det är ett enformigt arbete

Att vara intresserad av bilar innebär att man kanske köper en gammal bil, läser på om den och renoverar den ett par timmar på kvällen med en öl i handen. Att vara en drönare som slavar för ett företag du inte äger på fasta tider är en helt annan sak. Du hade aldrig åkt dit om du haft nog med pengar för att överleva utan det
>>
>>73877810
Du glömde: KD:3,9
>>
>>73882330
>betyder det inte att du tycker om att vara montör då det är ett enformigt arbete
Okej du vet inte vad du pratar om fint. Finns dessutom mer än att jobbet passar ens intresse, man kan trivas med arbetskamraterna, som i mitt fall gilla den mekaniska aspekten av jobbet, någon som arbetar som strateg på ett stadskontor kan ju vara intresserad av offentlig verksamhet på strukturell nivå och gilla den aspekten av sitt jobb.
>Att vara en drönare som slavar för ett företag du inte äger på fasta tider är en helt annan sak
Ok så det är ungefär som jag misstänkte, det handlar om att du vill ursäkta att du inte har något jobb själv och försöka berättiga det.
>Du hade aldrig åkt dit om du haft nog med pengar för att överleva utan det
Nej och? Det innebär inte att jag inte gillar mitt jobb. Men du vill ju inte förstå.
Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.