[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k] [s4s] [vip] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Home]
Board
Settings Home
/int/ - InternationalThread archived.
You cannot reply anymore.File: 1491155107928.png (299 KB, 558x568)
299 KB
299 KB PNG
>>
File: 1489973302034.jpg (14 KB, 600x238)
14 KB
14 KB JPG
Saknar dig Anton
>>
>>75043790
Han skålar med förfäderna nu.
>>
>>75043823
Detta.
>>
File: 1488511284969.gif (995 KB, 450x455)
995 KB
995 KB GIF
>>75043723
Bra tråd
>>
>>75043723
vila i frid
>>
>>75043723
Har du mosters ögonstenbilden?
>>
File: Bill Clinton.jpg (2.76 MB, 1500x2000)
2.76 MB
2.76 MB JPG
>>75043723
Bra tråd.
>>
File: 1485481432161.png (140 KB, 560x560)
140 KB
140 KB PNG
Tror jag har empatistörning. Hoppas att folk ska dö bara så jag slipper handskas med dem.
>>
>>75043450
Ta bilder från olika platser, räkna ut med vinklar och skit.

Gå upp på taket, släpp en studsboll eller något, räkna hur lång tid det tar (filma det gärna för mer precision)

Finns det google gatuvy är det extremt enkelt. Hitta platsen där byggnadens topp är halvvägs emellan horisonten och punkten rakt ovanför dig, så är avståndet från den till byggnadens fot lika med byggnadens höjd.z
>>
>>75044004
>svartröd slips
>>
File: 1490441215557.jpg (78 KB, 990x600)
78 KB
78 KB JPG
>>75043905
>>
File: 1487571833981.jpg (42 KB, 564x700)
42 KB
42 KB JPG
>>75044156
Varje gång
>>
File: 1473718360976.jpg (139 KB, 761x608)
139 KB
139 KB JPG
Var han en riktig viking?
>>
File: 1480045814388.jpg (43 KB, 425x286)
43 KB
43 KB JPG
>>75044191
Ja och framförallt så var han en riktig svensk man.
>>
>>75044156
Förresten, någon som vet om man kan lägga till profilbild på ansiktsbok utan att det annonseras till alla? Vill inte att detta ska hända mig.
>>
File: 1446244588282.jpg (97 KB, 1019x636)
97 KB
97 KB JPG
HELL SEGER
>>
File: 1476122228846.jpg (24 KB, 470x437)
24 KB
24 KB JPG
>>75044156
>bokstavligen hur sidan för min profilbild ser ut
>>
fy fan vad mycket mat jag åt
>>
File: 1487319022515.jpg (7 KB, 277x556)
7 KB
7 KB JPG
>>75044219
HELL FUCKING SEGER
>>
File: 2007-12-26-18-53-40.jpg (49 KB, 547x410)
49 KB
49 KB JPG
>dkn ingen retro fv
>>
File: ge mig pengar.jpg (106 KB, 901x545)
106 KB
106 KB JPG
>när reklamen inte betalar hyran och du måste tigga genom pateron för att fortsätta neet livet
>>
File: 1478215796541.png (3.8 MB, 621x3101)
3.8 MB
3.8 MB PNG
Jag undrar vad den här skithudade ockupanten tänkte när hans demoniska kropp genomborrades av ett nordiskt svärd.
>>
>>75044270
Vi tror på dig anon
>>
File: 1485105850660.gif (845 KB, 250x338)
845 KB
845 KB GIF
Breva den där bilden med NMR vs robotar osv
>>
>>75044316
Här såg han verkligen ut som en skolskjutare.
>>
File: saya32.jpg (689 KB, 850x1238)
689 KB
689 KB JPG
>dkn inte pluggat på flera veckor och tenta på tisdag
>>
File: 1465439057125.png (3.43 MB, 1499x1610)
3.43 MB
3.43 MB PNG
>>75044377
>>
File: 1483251493730.gif (624 KB, 294x216)
624 KB
624 KB GIF
>>75044415
Tack, bra bild!
>>
File: 1465133222283.png (131 KB, 600x500)
131 KB
131 KB PNG
>dkn ledig från vuxendagis nästa vecka
>får ändå bidrag
>>
File: valkompass.png (32 KB, 885x823)
32 KB
32 KB PNG
vem /sd/ här???
>>
>>75044477
SD sedan KD
>>
File: 1469276118371.png (140 KB, 700x700)
140 KB
140 KB PNG
>>75044477
*pang*
>>
>>75043723
större horunge är svår att hitta
>>
>>75044324
>2007
>retro
>>
>>75044552
Det är ändå tio år sedan.
>>
>>75044550
Maballah...
>>
File: 1478212160679.jpg (966 KB, 2000x2000)
966 KB
966 KB JPG
>>75044550
Din pv på bilden?
>>
File: 1473098032929.jpg (32 KB, 785x687)
32 KB
32 KB JPG
Tänk om Anton hade haft en vän, tänk om Anton hade haft skjutvapen..
>>
>>75044550
Häng dig.
>>
>>75044599
>>75044593
>>75044584
>>75044573
>>75044523
>>75044477
>alla dessa småbollare i tråden
>>
GRABBAR ZARA LARSSON KOMMER TILL

UMEÅ
M
E
Å

TILL BRÄNNBOLLSFESTIVALEN
>>
>>75044659
Slaaaaaaaaay
>>
Hur kan man vara såhär efterbliven?

>man hatar invandrare och vill att de ska försvinna
>går och dödar en eller två
>samhället går omedelbart till försvar för det multikulturella sättet att leva
>ingen vinst för någon utom vänstern
>>
>>75044550
Gå tillbaka låg iq Achmed.
>>
>>75044676
Är du verkligen så trög? Vi VILL ha splittring. Vi VILL öka motsättningarna. Vi VILL att de ska hata oss och döda fler svenskar.
>>
>>75044676
Brydde nån sig verkligen?
>>
File: 1476820017549.jpg (27 KB, 376x374)
27 KB
27 KB JPG
>>75044676
>>75044717
detta
>>75044732
detta
>>
>>75044415
Jag förstår inte vad den försöker säga. Vad har robotar med de andra tre att göra? "Robotar har gjort mer än NMR"?
>>
>>75044717
>ISIS taktiken
>>
File: 1465089706003.png (80 KB, 400x400)
80 KB
80 KB PNG
>jag har för mycket att förlora på att kritisera invandringen
Lösningen = Ta ifrån svensken allt han har.
En slav revolterar inte mot sin mästare om han är mätt. Svensken är en slav och lösningen är att ta ifrån slaven hans bröd och få hans mästare att behandla honom extra dåligt.

När svenskens liv är ett rent helvete och han inte längre har något att leva för så kommer han vända sig till alternativa lösningar. Så länge han har mat på bordet och underhållning på TVn så kommer han vara nöjd med misären. Svensken ska svältas, han ska diskrimineras, han ska hånas och förtryckas så jävla hårt att han tvingas in i ett hörn och inte längre har någon annan utväg än att slå tillbaka.
>>
>>75044829
Bra brev
>>
>>75044805
>Vad har robotar med de andra tre att göra? "Robotar har gjort mer än NMR"?
Ja.
>>
File: 1486042662142.webm (2.31 MB, 640x360)
2.31 MB
2.31 MB WEBM
>>75044821
Finns det någonting fel med den? Så länge det funkar så är det bra.
>>
File: 1483108275757.webm (1.87 MB, 496x280)
1.87 MB
1.87 MB WEBM
>>75044821
>dkn du kommer se den nordiska staten resa sig inom din livstid
>>
>>75044717
Håller med. Mer segregation är bra. Det största hotet är integration, men som tur är har Sverige fått de absolut värsta invandrarna.
>>
File: 1466671617795.jpg (24 KB, 531x622)
24 KB
24 KB JPG
https://www.youtube.com/watch?v=3Ln6cZ21heo
>>
>>75044928
Kommer jag få medborgarskap även om jag inte bodde i Norden när staten uppstod?
>>
File: 1472481740322.gif (935 KB, 250x181)
935 KB
935 KB GIF
Fin tråd
>>
File: 1473326253909.png (985 KB, 960x720)
985 KB
985 KB PNG
DÖD ÅT ZOG!
>>
Undrar om ett direkt hot mot en skola i tråden skulle få säpo att reagera
>>
>>75044960
Såklart. Förutsagt att du är Svensk/Nordisk.
>>
>>75044994
Gör inte det. Allt vi säger är bara gyckel och skitbrev.
>>
>>75044994
SÄPO är väldigt inkompetenta. Samma med Svenska staten rent allmänt.
>>
>>75044984
rätt åt rostbiffen
>>
>>75045038
Kommer inte riskera att få mitt liv förstört. Hoppas någon självmordsbenägen gosse prövar dock
>>
File: 1487869666438.webm (2.31 MB, 960x540)
2.31 MB
2.31 MB WEBM
detta är hur trådens homofiler borde hanteras
>>
>>75045072
Du hade ju kunnat gå in på närmaste donken och låna deras nät en stund.
>>
>>75045072
dem bryr sig inte längre, speciellt efter alla falska flaggor som avtrycker deras ord
>>
>>75044955
Varför är de så bra på att göra låtar som fastnar i huvudet? Är det för att de är sponsrade av stormakterna?
Tänk om svenska nationalister kunde göra så bra musik och propagandavideos.
>>
>>75045084
HILAL SEGER
>>
https://youtu.be/Zc8wjMj8nnY
>>
>>75045129
Svensk ungdom gillar jag i alla fall
>>
File: 1473858097015.png (321 KB, 866x558)
321 KB
321 KB PNG
>>75045142
>>
>>75045174
https://www.youtube.com/watch?v=Txbn_WUjOy0
>>
File: 1487724716775.jpg (45 KB, 296x426)
45 KB
45 KB JPG
>>75045174
>>75045228
https://i.4cdn.org/wsg/1495222227589.webm
Hell seger kamrater!
>>
kantighetsupplagan?

https://www.youtube.com/watch?v=FFm_4E5WiQE
>>
>>75045172
han har rätt.
fy fan vad jag hatar svennar
>>
>>75045247
https://www.youtube.com/watch?v=LZDJUTYDiq8
för nykantingar
>>
>>75045271
>breva gammal skit
men du
>>
File: 1485025016614.jpg (276 KB, 832x1280)
276 KB
276 KB JPG
https://www.youtube.com/watch?v=tki7kuQONgY
>>
File: 1492551529547.png (689 KB, 794x1193)
689 KB
689 KB PNG
Haha kommer ni ihåg när brazil spammade en miljard neger kukar i tråden?
>>
>>75045356
haha aa
>>
File: 5gpb3uac.jpg (229 KB, 1200x802)
229 KB
229 KB JPG
>>
File: 1477779055363.png (907 KB, 720x720)
907 KB
907 KB PNG
>>75045390
>>
>>75045356
Sopa de macaco
>>
File: 1494822617379.png (43 KB, 997x880)
43 KB
43 KB PNG
>Om det inte händer något snart så är det nog för alltid för sent
>Den svenska mannen han blir kaffebrun, asiatisk negroid den svenska frun
>Då har ni det klarat, men får ni nog när den sista svensken bor på ett zoo
>EU:s Europa det är ju så flott, välkommen, välkommen till våran folkkompott

https://www.youtube.com/watch?v=M7xcyVafxQI
>>
>>75045433

Förlåt?
>>
File: uma delicia.png (83 KB, 1380x876)
83 KB
83 KB PNG
>>75045482
>>
>>75045438

cp ryck mens
>>
File: 1491558209353.png (196 KB, 538x563)
196 KB
196 KB PNG
>>75045506
>ordning och framsteg
>>
>>75045129
För att de har enorma mängder pengar.
Skulle svenska staten lägga 10 miljarder årligen på att göra musik skulle du nog kunna få ganska bra låtar med. Sen blir ju de sämre inte lika kända heller.

Personliga favoriter:
Come Forward, Come Forward
Lit the Blaze
O Victory For He Who Got al-Shahada
(My Ummah, Dawn has Appeared)
(Clanging of the Swords, Nasheed of the Defiant)
Regiments of My State
We Will Move Forth to Excellence
Rise of the State
Praise Be to God
When War Erupts
>>
>>75045556
Är alla på engelska förutom dom med ( ) runt sig?
>>
Känner mig hopplös, kommer en öl bota det?
>>
File: 1468859576671.png (17 KB, 418x543)
17 KB
17 KB PNG
>>75045556
>vill lyssna på dem
>är inte ens mussla
>hade garanterat fått hemmet stormat om jag sökte på alla på dutub
fugggg :DD
>>
>>75045556
>Skulle svenska staten lägga 10 miljarder årligen på att göra musik skulle du nog kunna få ganska bra låtar med.
>dkn det är viktigare att lägga pengar på normbrytande tappningar av gamla pjäser
>>
>>75045632
Nej, den enda engelska är For the Sake of Allah.
>>
>har inte ätit riktig mat på två dar bara ätit yougort och frukt
>inte ätit nått idag heller
>lagar mat
>tar en tugga
>vill inte ha mer

vad menar kroppen?
>>
>>75045715
Depression
>>
File: pegida malmö.jpg (146 KB, 1200x799)
146 KB
146 KB JPG
>>
>>75045715
att den lilla flickan i dig suktar efter Chad
>>
>>75045741
ne känner mig glad
>>
Namo Amitabha Buddha
>>
https://www.youtube.com/watch?v=lmGqG3grTrg
Denna får mig alltid att bli ledsen.

>>75045756
>pegida
Grisvidrigt.
>>
>>75044955
>>75045129
>>75045703
lyssna på
https://www.youtube.com/watch?v=NG9lfNu3K64
https://www.youtube.com/watch?v=rY1WIbXpOxU
https://www.youtube.com/watch?v=amucDzLL2IY
>>
File: 1472451806232.jpg (35 KB, 275x275)
35 KB
35 KB JPG
>>75045836
>>
Var Antons dåd ens planerat?
>>
File: Sjgren.jpg (89 KB, 1024x683)
89 KB
89 KB JPG
>>75045799
>tyska nationalister som håller en demonstration i sverige

åk hem fö i helvete
>>
File: 1487554074576.jpg (108 KB, 1024x1300)
108 KB
108 KB JPG
>>75045876
Kanske ett par veckor i förväg. Han hade fått nej till ett jobb han sökte till förmån för en invandrare och det blev sista droppen för honom.
>>
>>75045861
إعتراف؟
حبيبي انا المخابرات
>>
>>75045926
PEGIDA är till och med mindre nationalistiska än SD. Jag hoppas att varenda en som har gått på deras demos blir brända levande.

>>75045993
Du med svartskalle.
>>
File: anton.jpg (145 KB, 941x666)
145 KB
145 KB JPG
>>
>dkn tråden är 10% bögar 30% stormbögar 20% invandrare och 40% redditörer
>>
>>75045703
Det är inte olagligt. Tror de finns som torrent, om inte:

Rise of the State.mp3 https://p.fuwafuwa.moe/tisbes.mp3
We Will Move Forth to Excellence.mp3 https://p.fuwafuwa.moe/dkvntj.mp3
Come Forward.. Come Forward.mp3 https://p.fuwafuwa.moe/rdcjlf.mp3
Clanging of the Swords.mp3 https://p.fuwafuwa.moe/lkzywj.mp3
Regiments of My State.mp3 https://p.fuwafuwa.moe/xyohhw.mp3
O Victory For He Who Got al-Shahada.mp3 https://p.fuwafuwa.moe/pxfzbc.mp3
My Ummah, Dawn Has Appeared.mp3 https://p.fuwafuwa.moe/gpqnde.mp3
Praise Be to God.mp3 https://p.fuwafuwa.moe/yrlivb.mp3
When War Erupts.mp3 https://p.fuwafuwa.moe/havwck.mp3
Lit The Blaze.mp3 https://p.fuwafuwa.moe/gsyode.mp3
>>
>dkn kokar kött i buljong och ska sen använda buljongen för att äta nudlar-soppa
>>
File: C2I784kXEAQBW4q.jpg (35 KB, 500x375)
35 KB
35 KB JPG
hej, vad gör alla?
>>
>>75046142
>>75046137
>>
>>75046142
sasuga
>>
>>75046161
Kollar på Doktor Hus.
>>
>>75046172
Libanon är hezbollahkrigare, han hatar ISIS
>>
>>75046137
>mussar använder fortfarande .mp3-formatet
>>
File: 1445690595167.png (168 KB, 518x640)
168 KB
168 KB PNG
>>75046172
Vill inte hämna på Hezbollahs bevakningslista
>>
File: 1480503782687.jpg (52 KB, 564x752)
52 KB
52 KB JPG
>>75046161
Inget favä.
>>
>>75046137
>hur man blir övervakad resten av livet 101
>>
File: 1394950868104.jpg (196 KB, 1280x989)
196 KB
196 KB JPG
>>75046191
ska bli gott som fan
>>
>dkn uttråkad och ensam
>>
>>75046215
Vad annars? FLAC tar upp för mycket plats, men mastern är knappast i .mp3.
>>75046259
>det är olagligt att klicka på länkar
>>
>>75046142
Ska du äta nudelsoppa med buljongen? Vore det inte enklare med t.ex. en sked eller ätpinnar?
>>
File: C1uiqkdXAAAH69X.jpg (204 KB, 960x1200)
204 KB
204 KB JPG
>>75046200
mys, rekommenderar du? kollar inget just nu.

>>75046232
åh vilken söt liten shib

>>75046309
jag med :<
>>
>>75046333
Har funnits bättre förstörande format än mp3 i över 10 år nu.
>>
File: 1494317225455.png (176 KB, 1130x900)
176 KB
176 KB PNG
>>75046336
>>
>>75046333
>det måste vara olagligt för att ens liv ska knullas upp
>>
File: 1368912680116.gif (1.34 MB, 480x270)
1.34 MB
1.34 MB GIF
>>75046309
laga mat
att laga mat gör allt i livet bättre
>>
>>75046137
>webm på /wsg/ aldrig
>>
File: 1490475264593.jpg (816 KB, 1944x2592)
816 KB
816 KB JPG
>>75046415
>laga mat
>att laga mat gör allt i livet bättre
>>
>dkn ingen finsk lapphund
>>
>>75046447
>var skithudad
>få streckmärken som aldrig kommer gå bort och syns tydligt på skithuden
B A R A
>>
File: 1491147352638.jpg (75 KB, 523x410)
75 KB
75 KB JPG
>>75046447
>de där märkena
Kommer aldrig bli fet.
>>
>>75046447
VIF
>>
>>75046341
>rekommenderar du?
Definitivt, skadar inte att hoppa över några avsnitt dock.
>>
>>75046379
Inte med lika universellt stöd. Det är inte värt det att få problem med uppspelning för att få marginellt mindre filer.
>>75046391
Vad ska de göra om det inte är olagligt?
>>75046430
Finns väl en övre gräns i längd?
>>
File: 1465939704818.jpg (64 KB, 633x758)
64 KB
64 KB JPG
>>75046415
>>75046447
>dkn jvdk
>>
>dkn ingen finsk fv
>>
File: 1480115869307.jpg (964 KB, 1877x1200)
964 KB
964 KB JPG
>dkn ingen finsk lapphund fv
>>
>>75046540
>Finns väl en övre gräns i längd?
3 minuter tror jag men det är tillräckligt för att se om dom är bra
>>
var så jävla uttråkad att jag spelade diablo 3 idag
fyfan vilket jävla värdelöst pissspel, alla som medverkade bör avrättas
>>
>>75046631
Alla diablokloner är skräp
>>
File: 1488466761868.jpg (36 KB, 720x648)
36 KB
36 KB JPG
tanten i 1177 sa att jag bör gå till akuten pga att jag är yr och febrig men då måste jag betala 400 kr
>>
>>75046525
okej, vart borde jag börja isf?

>>75046604
lurviga hundar är bästa hundar
>>
>>75046415

>dkn ingen pytteliten flicka utan byxor
>>
File: Namnlös.jpg (130 KB, 1068x711)
130 KB
130 KB JPG
Och där var tråden anmäld. Hej då grabbar.
>>
>>75046714
+1 ^^
>>
>>75046704
malta...
>>
>>75046655
diablo 3 är dock skit på en extra hög nivå

>skitfult
>skitdålig kontrast, allting smälter samman
>skitdåligt användargränssnitt som dräller överallt
>värdelösa föremål
>värdlös story
>ingen karaktärsbyggnad
>värdelös musik
>nedkylningar
>justerbara svårighetsgrader så de inte behöver balansera ett skit
>till och med de grundläggande attackljuden är fucking värdelösa (mm bra att svärdattacker låter som när man drar vapnet mot en slipsten och inte som att man faktiskt slår ett monster)
>>
File: 1365909434077.gif (2.93 MB, 550x309)
2.93 MB
2.93 MB GIF
>>75046704
Pedo!
>>
File: 1467472904615.gif (277 KB, 240x287)
277 KB
277 KB GIF
https://www.youtube.com/watch?v=FdzPB0Zg0uY
>>
>>75046822
oj vad arg flickan är!
>>
>>75046701
Första avsnittet såklart. Bara att se igenom från början till slut.
>>
File: C-nKdSPXoAABMpF.jpg (146 KB, 1200x801)
146 KB
146 KB JPG
>>75046892
jo såklart men du sa att man borde hoppa över några avsnitt, eller? :o
>>
File: 1.png (19 KB, 550x357)
19 KB
19 KB PNG
>nästan lika varmt här nu som i öknen
BARA
>>
>>75046822

nej
>>
>>75047124
>öknen
>>
>>75047165
varför heter de sandnegrer annars?
>>
Lit the Blaze and When War Erupts hade ingen albumkonst, så det blev inga webmer av dem.
>>>/wsg/1681058
>>75046391
>>75046430
>>75046629
>>
>>75047193
>ta en annan bild
>använda den
>???
>>
>>75047193
Tack anon.
>>
Borde och borde, alla avsnitt för handlingen framåt, men vissa avsnitt är sämre än de andra, men det finns inga direkt dåliga avsnitt. Det är bara 5 av över 170 avsnitt som är lägre än 8.0 på IMDB.
>>
>>75047193
>första låten

klassiker
>>
>>75047286
Menat för >>75047064
>>
>>75046447
vad har hänt med hans mage
>>
File: 1492197914481.jpg (39 KB, 1280x720)
39 KB
39 KB JPG
BRUNA TEGELSTENAR
>>
>röker gräs lmao
>märker ingen skillnad

bra mém
>>
>>75047326
pröva att hänga några kilovikter på din mage i några månader så ska du få se
>>
>>75046822
börja träna fö i helvete
>>
>>75047193
Vilken ordning är det?
>>
>>75047244
Ett steg längre. Du kan hämta från
When War Erupts.mp3 https://p.fuwafuwa.moe/havwck.mp3
Lit The Blaze.mp3 https://p.fuwafuwa.moe/gsyode.mp3
>>
>>75047346
>bli blåst på dåligt ogräs
heh *räknar sedlar*
>>
>>75047363
gör det ont?
>>
File: 1318895901969.gif (495 KB, 500x230)
495 KB
495 KB GIF
>>75047326
>>
>>75047402
han är en stor grabb
>>
>>75047367
Clanging of the Swords.mp3
Come Forward.. Come Forward.mp3
My Ummah, Dawn Has Appeared.mp3
O Victory For He Who Got al-Shahada.mp3
Praise Be to God.mp3
Regiments of My State.mp3
Rise of the State.mp3
We Will Move Forth to Excellence.mp3
Du kan se namnen om du har 4kanal-x och hovrar över "title"
>>
File: fAjacLG.jpg (37 KB, 640x785)
37 KB
37 KB JPG
>>75047307
alright, ska ta en titt imorgon. blandar ihop honom med dexter av någon anledning också
>>
>>75047403
fyfan. Varför avlivar man inte bara människor som den här flodhästen.
>>
>>75046846

Jävlar vilken bra musik
>>
File: 1485712849798.jpg (60 KB, 609x670)
60 KB
60 KB JPG
>dkn sömnlös och ingen pv som kan krama mig
;___;
>>
>>75047451
frihet utan ansvar
>>
>>75047193
>>75047425
>dom enda som är bra är dom som jag har hört förut på /pol/
>>
>>75047425
3 > 8 > 1 > 6 > resten
>>
>>75047576
Kan ladda upp hela mappen någonstans om du vill så du kan bedöma.
>>
>>75047734
jag är redan på tillräckligt många listor men tack ändå
>>
>>75047736
Nej, men han lär ha brevat på /b/. Hade det skett ett år senare hade han kanske brevat något här istället.
>>
>>75047736
Troligen inte, tyvärr. Kanske på /pol/ dock
>>
File: 1488290383368.png (232 KB, 481x476)
232 KB
232 KB PNG
tänk om man hade en flickvän
>>
File: 1401817560474.gif (509 KB, 480x270)
509 KB
509 KB GIF
>>75047861
http://bato.to/comic/_/comics/nozoki-ana-r807

f1 jävla h1
>>
>>75047936
>dkn förr smart för att förstå hur man navigerar den sidan
>>
*knullar tråden i skitan*
Ingen homo dock.
>>
>>75048025
bögigt
>>
File: 1467624424884.jpg (7 KB, 248x250)
7 KB
7 KB JPG
>>75047861
ska försöka ge upp killar och ge tjejer en ärlig chans för en gångs skull
>>
>>75048080
äckelbög
>>
>>75048095
slay
>>
File: 1467167625810.png (39 KB, 914x1091)
39 KB
39 KB PNG
>>75048095
>bli så här besvärad över att jag tar din tjej och för vidare mina böggener
men du
>>
>>75048080
tjejer är mjuka och gosiga
>>
>>75047451

Avliva dig själv
>>
>>75048140
aa :3
>>
File: 1481833752920.png (359 KB, 992x1400)
359 KB
359 KB PNG
>>75047936
>läsa NTR skit
>>
>>75048241
slajj :3c^_^^
>>
>>75048242
>dkn ingen fv att NTRa
>>
>>75048242
KVÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
>>
hur i helvete kan man kolla på 2d egentligen? själv så får jag huvudvärk
>>
File: 1489788846492.jpg (213 KB, 870x1228)
213 KB
213 KB JPG
>>75048422
lol
>>
>>75048500
SLUTA
SLUTA KVÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
>>
>>75048490
oshiguwaiii (^_^**) sugoiiiii kawane desuuu~~ c:
>>
File: 1474427014563.jpg (229 KB, 870x1228)
229 KB
229 KB JPG
>>75048583
>>
File: 1480913526976.png (584 KB, 678x692)
584 KB
584 KB PNG
>>75048242
>>75048500
>>75048610
är inte detta bara en variant av cuckbrevning?
>>
>>75048669
NTR är inte cuckbrevning.
>>
>>75048683
>Japanese acronym for Netorare, used to define a genre of Eroge (Hentai Game), meaning "Cuckold".
>>
>>75048242
>>75048422
>>75048669
Är inte alls lika illa om det är yuri.
>>
>>75048490
Snälla ta livet av dig snsd.
>>
>>75048683
För att det är på japanska?
>>
haha bögar
>>
>>75048789
Ja.
>>
Om SNSD har proxier, varför använder han dem inte till skitbrevande/spam utan bara att skapa trådpersonligheter?
>>
>>75048837
Han gör både och.
>>
>>75048797
skulle inte du strömma och ta livet av dig igen
>>
>>75048887
haha aa
>>
Dumpar hela nashidwebmsamlingen i /wsg/-tråden om någon vill ha något.
>>
>>75048901
synd
>>
Ni borde prova scripta en runescape bot. Det är bra roligt faktiskt.
>>
>>75048912

det går inte att spara dom
>>
>dkn tar nattens medicin som har blå färg
haha jag tog just blåpillret
>>
>>75048868
Fast han hade ju kunnat spamma mycket mer effektivt och automatisera stora delar av det så att han kan spamma ner nattråden.
>>
>>75048958
Det är vanliga webmer, vad händer?
>>
>>75048917
hehe mm
>>
*går ut och heemar en nbög*
>>
File: 1466795781746.png (520 KB, 600x598)
520 KB
520 KB PNG
>en kvinna är mer maskulin än vad du är
Jag vill av den här åkturen.
>>
>>75049013

dom sparas i full filstorlek men man kan inte öppna dom som med vanliga webm
>>
File: Buck.jpg (36 KB, 450x378)
36 KB
36 KB JPG
>>75049051
Är det där en kvinna?

>sitta och gnälla över vem som är starkast när det är flest reaktionsbilder som gäller
>>
>>75049051
>en ''kvinna'' som tryckt i sig gram med testosteron varje vecka i år är manligare än du som dricker östrogen från kranvattnet varje dag
hmm....
>>
>>75049063
Märkligt, det är vanliga webmer. Vad använder du för spelare?
>>
>>75049114

VLC eller direkt genom chrome
>>
>>75049088
Ja. När jag tänker på det är det inte så konstigt, de har ju anledningar att se så maskulina ut som möjligt (träna osv) precis som fällor.
>>75049093
Har inte så mycket östrogen här, etylöstradiol vilket är vad du menar är samma nivåer som england.
>>
>>75049135
Får du fel eller spelar de bara inte? Spelar de om du öppnar direkt i webbläsaren utan att spara?
>>
>>75049209

>eller spelar de bara inte?
ja
>Spelar de om du öppnar direkt i webbläsaren utan att spara?
ja
>>
>>75049051
>>75049088
blått bräde
>>
>>75048171
>t.tjockis

banta ditt äckel
>>
>>75048957
sök hjälp
>>
>>75049321
Hurså?
>>
>>75049411
att anno 2017 sitta och skripta ihop en jävla bott till ett uråldrigt spel som nådda sin topp cirka 2006 tyder inte på en god mental hälsa.
>>
>>75049230
Märkligt, är ingen skillnad på webmen på kanalens servrar och den du sparar. Kan länka zipfilen som jag fick .mp3-filerna ifrån.
Testa att använda advancerad öppna fil i VLC och kryssa i "behandla filen som ett rör/treat file as pipe". Annars har jag verkligen ingen aning.
>>
File: 1466998387564.png (389 KB, 934x1000)
389 KB
389 KB PNG
>>75049411
svara inte på beten
>>
File: IMG_0815.jpg (68 KB, 464x309)
68 KB
68 KB JPG
>>75044732
detta. Vem fan bryr sig om några sandapor. Det sorgliga i det hela är att niclas offra sig själv. Det är vårt misslyckande som ett folk ett nordgermanskt folk, en av våra gelikar kände sig så utlämnad och ensam att han offra sitt liv för en pyrrhusseger. Jag önskar att jag hade kunnat vara niclas vän innerligen.

Lev för kampen och var redo att dö för segern.

Hell Seger
>>
>>75044952
detta
>>
>>75049495
HELL SEGER
>>
Vad gör ni så här dags?
>skapar betestrådar på /g/
>dumpar samlingen på /wsg/
>läser och brevar på /r9k/
>>75049495
Anton.
>>
File: 1476215582826.jpg (190 KB, 498x401)
190 KB
190 KB JPG
>>75049515
>>skapar betestrådar på /g/
>>dumpar samlingen på /wsg/
SDjuden...
>>
>>75049428
äh, behöver lite träna lite programming + att det finns möjlighet att tjäna passiv inkomst om det går bra
>>
>>75049558
skripta ihop en bott till wow eller csgo eller annat relevant spel för fan.

inte rune jävla scape.
>>
File: 1477563352118.jpg (7 KB, 192x182)
7 KB
7 KB JPG
någon som har använt videochatten på knäppchat någon gång?
>>
>>75049581
>csgo
men varför
>wow
har för dålig insikt i det
>>
>>75049603
bokstavligen vilket spel som helst är mer relevant att skapa bottar och fusk till än runescape.

tänk efter för fan
>>
>>75049617
tvivlar på att det finns andra spel som man lika lätt kan farma guld på
>>
File: 1486743164825.gif (2.51 MB, 286x258)
2.51 MB
2.51 MB GIF
>titeln på vissa låtar
>>
>>75049581
Botta wow är mättad marknad med extremt bra antifusk. CSGO är extremt svårt att skriva en bot till och inte särskilt lönsamt, du kanske tänker på fusk? Även det är en åt helvete mättad marknad och trivialt. Grejen är att du kan ha vissa utvecklingskostnader då kontona du testar på kan bli brända om du klantar dig.
>>75049548
>SDjuden
>/r9k/
Gör han ens betestrådar?
>>
>>75049637
Vad menar du?
>>75049630
Du tjänar väl i princip ingenting?
>>
>kan inte sova så jävla varmt

hur gör ni?
>>
>>75049706
>Vad menar du?
>"segern kommer inte genom kvitter"
>>
>>75049710
>tar en kalldusch
>lägger mig i sängen
>somnar
>får feberdrömmar pga värmen
typ så
>>
>>75049706
>Du tjänar väl i princip ingenting?
En 10kr/timme per konto är inte särskilt orealistiskt. Riktigt bra bottar kan man nå upp emot 20kr/timme med.
>>
>>75049730
ska nog ta en kalldusch
>>
>>75049723
Den släpptes tidigt i deras historia. Bakgrunden är att de vill inte att folk ska tro att de åstadkommer något genom att breva på kvitter utan att de bör åka ner för att ansluta sig.
>>75049734
Varför ska du lägga ner tid på att koda en bra bot om du bara kan driva fler instanser av samma bot? Hur svårt är det att likvidera guldet?
>>
>>75049811
Varför vet du så mycket om dem?
>>
>>75049835
Det är uppenbart från spårordningen och deras dåvarande problem att det var målsättningen med låten. Jag har inte ens läst texten.
>>
>>75049811
>Varför ska du lägga ner tid på att koda en bra bot om du bara kan driva fler instanser av samma bot?
Förstår inte riktigt din fråga.
>Hur svårt är det att likvidera guldet?
Väldigt lätt.
>>
>>75049861
Låt mig omformulera den då, vad förhindrar mig från att driva botten på 10 konton samtidigt?
>>
Har ni alla haft en riktigt bra dag?
>>
>>75049887
Ingenting. Förutom att det är riskabelt att använda samma script i alldeles för stor utsträckning, plus att min dator antagligen inte skulle klara att köra 10 instanser av runescape samtidigt.
>>
>>75049920
jag har inte gråtit så mycket jag gjort ikväll på länge
>>
>>75049920
måste diska men är för lat
>>
>>75049930

blev du så emotionell av anons musik?
>>
>>75049920
Finns inga dåliga dagar.

>>75049939
Skaffa diskmaskin.
>>
Jag ska titta på TGSNT nu för att hamna på rätt lista igen. Hell seger!
>>
>>75049939
För mycket mat?
>>
>>75049924
Hur stor utsträckning? Kan du inte hyra en VPS för dina bottar?
>>
>>75049941
nej av >dkni*
>>
>>75049978
Jo, det kan jag. Det är relativt populärt också. Eller ja, det intrycket har jag fått i alla fall.
>Hur stor utsträckning?
Vet inte.
>>
>>75049962
>han har inte redan sett den flera gånger så att han sitter trygg på stormbögslistan oavsett allt annat han klickar på
>>
>>75049710
>>75049730
bordsfläkt är guds gåva till mänskligheten
>>
File: 1482775039477.png (344 KB, 722x768)
344 KB
344 KB PNG
>>75049939
Dricker du alkohol libbis?

Kan inte minnas att jag nånsin sett dig fyllebreva i tråd1.

Är alkohol ens lagligt i Libanon?
>>
tycker ändå att det är r1 mysigt med soluppgång nu
>>
>dkn ingen fv
>>
>börjar höra fågelkvitter utanför fönstret
>>
>>75050076
>Dricker du alkohol libbis?
nej wallah
>Är alkohol ens lagligt i Libanon?
ja, finns överallt
>>
>>75050076
Han har sagt att han inte gillar hur alkohol förändrar människor och gör dem dumma.
>>
>>75050136
vad är libanesier för folk?

svenskar - nordgermaner
saudier - araber
libanesir - ?
>>
>>75050076
>>75050136
Varför är alkohol förbjudet? Det finns inget renare än alkohol.
>>
>>75050186
Muslimer hatar allt kul.

Pornografi är förbjudet i Libanon.
>>
>>75050178
lik araber, vi är semiter
>>
>>75050178
Fenecier uppblandade med araber.
>>
>>75050194
>när polisen ser libbes 2dsamling
>>
>>75050194
>pornografi är förbjudet i libanon

bra. Porr a dekadent
>>
>>75050194
Detta >>75050235
>>
>>75050235

håller med
>>
>titta på porr i ett land där man kan köpa en fv för några dollar
>>
>>75050235
>>75050260
>>75050268
sambög
>>
>>75050235
Detta
>>
>>75050235
Vad denna anon sa favä
>>
>>75050294
>t. porroskar
>>
>>75050294
Guldsten...
>>
helvete grabbar, tråden får inga svar, mobilen är urladdad och jag har slut på proxier, vad fan gör jag?
>>
>>75050235
du har rätt
>>
File: 1482169866598.jpg (43 KB, 416x359)
43 KB
43 KB JPG
>jag tittar inte på porr för varg vikernes och den gyllene sa åt mig att det var dåligt
>>
>>75050347
>fortsätt titta på porr och kasta bort ditt testosteron dumma goy
>>
Den enda bra porren är amatörgrejer.
>>
>>75050395
Den enda bra porren är doujins
>>
Nämn en (1) bra kvinnlig programmerare.
>>
>>75050414
https://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_Hamilton_(scientist)
>>
>>75050414
moot
>>
>>75050395
Den enda bra porren är 2d porr.
>>
File: 1365452165613.jpg (337 KB, 1803x1090)
337 KB
337 KB JPG
>>75050445
>>
File: 1482438930879.jpg (1.2 MB, 2294x2856)
1.2 MB
1.2 MB JPG
>>75050414
>>75050424
>dkn ingen söt programmerarfv
>>
>>75050461
Är libanesiska kvinnor lika degenererade som svenska kvinnor?
>>
>>75050461
>dkn ingen 2d fv att mysa med
>>
>>75050424
VI VAR MÅNLANDARE OCH SKIT
>>
>>75050492
Alla kvinnor är likadana. Den enda skillnadan är att vissa kulturer tillåter att de är öppna med det.
>>
>>75050492
nej
lite mindre
men bara lite
typ 0.01% mindre degenererade
>>
>>75050492
Ja.
>>
File: 1491594051700.jpg (647 KB, 1280x800)
647 KB
647 KB JPG
>>75050504
jvdk ;_;
>>
>>75050527

detta
>>
>>75050414
Alexandra Elbakyan.
Alexandra Asanovna Elbakyan (Russian: Aлeкcáндpa Acáнoвнa Элбaкя́н[1]) is a Kazakhstani graduate student,[2] computer programmer and the creator of the site Sci-Hub.
>>
Varför hatar alla på svenskar utan anledning?

>>>/pol/126219372
>>
File: 1475935295430.jpg (3.56 MB, 3335x2748)
3.56 MB
3.56 MB JPG
>dkn inga flicktuttar att sova på
>>
File: 1468095813710.jpg (698 KB, 2560x1707)
698 KB
698 KB JPG
>>75050504
>dkn ingen vedbod fv att mysa med
>>
>>75050599
>utan anledning
Förutom det uppenbara, vet inte heller.
>>
>>75050612
>den bulan
>"f"v
>>
File: 1476885680641.jpg (331 KB, 1200x1340)
331 KB
331 KB JPG
>>75050607
>dkn ingen 2dfv med stora tuttar
>>
>>75050599
så att SVERIGE JA blir ett omtalat jagjag på internet som alla känner till, så alla svenska nbögar får reda på hur jävla utskrattade vi är av resten av världen. det är inget dåligt, uppmuntra det! gör typiska sverige ja-saker på pol för att sprida det ytterligare.
>>
File: 1478226141083.jpg (218 KB, 1280x854)
218 KB
218 KB JPG
>>75050621
Du ser här att det bara är en puffig vulva.
>>
File: 1477847938485.webm (1.44 MB, 1280x720)
1.44 MB
1.44 MB WEBM
>>75050641
Precis.
>dkn inget svenskt terrorattentat
>>
>>75050641
>antyder att nbögar går till /pol/
Har sett de prata i DuTubkommentarer, de verkar inte ha en amning om vad folk snackar om och stänger ut det.
>>
>>75050694
Men poängen är ju att du rödpillrar amerikanerna så att de rödpillrar svenskarna. Är du helt borta?
>>
>>75050694
jag antyder att pol har blivit invaderat av r*ddit på sistone som tar saker de ser därifrån och sprider det till sin äckliga kramsida, inte nödvändigtvis att nbögarna själva är där
>>
>>75050612
Är inte ens bög men den jävla bulan får mig att tänka tankar jag inte borde tänka.
>>
>>75050723
>Men poängen är ju att du rödpillrar amerikanerna så att de rödpillrar svenskarna
Dummaste jag har läst på ett tag. Samma samma nyheter/osanna har ju verkligen hjälp till
>>
>>75050612
>>75050754
OwO
>>
visste ni att sötpotatis är en fantastiskt växt?
>>
>>75050766
>snsd är libanon

och ingen är förvånad
>>
>libanon är en av SNSDs personligheter
jaha då var vi klara här, packa väskorna allesammans. hej då.
>>
File: 1364896113571.png (161 KB, 375x505)
161 KB
161 KB PNG
>>75050777
fina siffror
>>
Varför verkar ni alla vara så arg hela tiden? Vad som ger?
>>
>>75050777
>han var inte med när libanon var en av sidfs personligheter och fick nästan hela tråd1 att bomma igen
>>
>>75050771
Nej, libanon är SNSD. Tråden består av libanons personligheter, snsd(libanon)s personligheter, och sidf(snsd(libanon))s personligheter. Libanon är sidfs personlighet, det är alltså en påhittad figur, men som råkar vara påhittad av en i libanon boende libanes och darför blir mer trovärdig
>>
File: 1478121634229.jpg (38 KB, 657x527)
38 KB
38 KB JPG
>dkn det inte var nåt allvarligt fel på en
happ då har man varit på vårdcentralen
t. svimmcucken
>>
>>75050822
drick vätskeersättande och vatten ditt särbarn
>>
Påminnelse om att varenda brev i tråden är SNSD som sambögar och har skapat ett eget Sverigetrådimperium av olika trådanons och trådpersonligheter.
>>
>>75050834
drack vatten men det fixade inte det
>>
File: 1474631888950.jpg (49 KB, 965x539)
49 KB
49 KB JPG
>>75050843
Jag är SNSDs bögpersonlighet favä
>dkn ingen purarisk, storväxt formelett pv
>>
>>75050843
Jag är glad att du har förstått, men SNSD är libanons personlighet.
>>
File: meh.jpg (39 KB, 800x449)
39 KB
39 KB JPG
fan jag vill inte diska
men morsan kommer heema mig om jag gör det inte
>>
>>75050843
>t. anti-SNSD-anon, en av SNSDs personligheter
>>
>>75050884
Din mamma verkar vara en bra kvinna som lär dig lite hyfs! :3
>>
>>75050856
v ä t s k e e r s ä t t n i n g
>>
File: 1491855314254.jpg (216 KB, 660x720)
216 KB
216 KB JPG
>>75050884
>dkn mammsen tvingar en att städa köket
>>
>>75050884
brorsan bara häll på lite diskmedel lmao hurs vårt kan det vara
>>
>>75050928
>dkn det enorma diskberget tvingar en att städa köket om man ska ha plats att laga mat och överleva
>>
File: 1475596517699.gif (1.99 MB, 400x225)
1.99 MB
1.99 MB GIF
>>75050928
jvdk
>>
Vad anime har du tittat på senaste tiden?
>>
>>75050992
vilken*
>>
File: hand rash.jpg (16 KB, 406x336)
16 KB
16 KB JPG
>>75050943
är oironiskt allergisk mot att diska/diskmedel
>>
>>75050992
Såg klart non non biyori s1 igår

Så himla mysig serie :3
>>
File: 1477590295288.jpg (181 KB, 1102x1079)
181 KB
181 KB JPG
>>75050992
tittade genom wan piss igen
>>
File: 1410122998114.jpg (62 KB, 853x640)
62 KB
62 KB JPG
ja må jag leva
ja må jag leva
ja må jag leva ut i hundrade år
>>
>>75051009
>alla familjemedlemmar använder handåterfuktande dagligen
>jag får bokstavligen aldrig några problem med mina hämder

känns bra favä
>>
>>75051048
anon du är adopterad
>>
>>75051030
>libanon är 2dplebej

Vafan jag hatar libanon nu !?
>>
>>75051060
nej handtorrhet är en recessiv gen
>>
File: 1466803265523.jpg (77 KB, 613x773)
77 KB
77 KB JPG
Patrick Bateman var en oskyldig börsmäklare som blev ditsatt av judarna.
>>
>>75051009
tack för fingeravtryckem
>>
File: 1475595884622.jpg (40 KB, 309x365)
40 KB
40 KB JPG
>>75051062
finns inget fel med att ha kul favä

det är kul att se hur karaktärer växer och världen förändras i wan piss
>>
>>75051030
>tittade
dräp ditt liv
>>
>>75051009
>dkn jag får likadana utslag när jag diskar
>>
>stort överskott med män som är fullständigt oönskvärda för de flesta kvinnor och inte har någon riktig plats i samhället, överskott på oönskade och ensamma män
>fler och fler av dessa män hoppar av samhället helt (NEET)
>många förstörda av låg test på grund av dålig kost/östrogen, blir pumpade fulla av adhd-medicin och andra (((psykiatriska påfund))) sen barnsben
>inga incitament att jobba
>kvinnor knullar runt med topp 20% av män och blir mer och mer ostabila, många har depression/ångest/kluster B-personlighetsstörningar
>spenderar sina mest fertila år på att studera genusstudier och jobba som grafisk kommunikationskonsult eller liknande icke-arbeten
>de smartaste och bäst utbildade karriärkvinnorna kommer KANSKE att skita ur sig en oduglig autist vid 40, utan att föra vidare sin höga IQ och bra gener
>massa kvinnor blir 30, får biologiska impulser om att skaffa barn och får nöja sig med en betahane och vara olyckliga eller inte få några barn alls

Om 10-20 år kommer vårat samhälle vara uppknulat bortom räddning.
Är du inte Chad, en kvinna som Chad väljer, eller en av de få kvinnorna som inte vill ha barn så ser jag inte hur det här slutar väl för någon. Något måste hända. Eller kommer vi bara att sluta som Japan?
>>
>>75051007
häng dig åke
>>
Sista siffran på mitt brev bestämmer när jag går och lägger mig
>>
>>75051434
ja ja robot-jonte, vi förstår att du suger på livet
>>
>>75051467
inte så långt kvar. dra en kantning så sover du sött sen!
>>
>klockan är halv fem
>det är lika ljust som mitt på dagen

snälla döda mig
>>
>>75051548
>klockan är tre
>fåglarna har en stor jävla orgie utomhus och hÅLLER INTE KÄFTEN
>klockan är 5
>de hållER FORTFARANDE PÅ
AHHHHH
>>
>>75051565
>fåglar
>inte f1h1

https://www.youtube.com/watch?v=uCnXP0tOhug
>>
>runkar 3 gånger på rad
>blir ledsen, känner mig illamående
>>
>>75051434
Det är en fin grogrund för extremism. När det inte längre finns någon mening med livet så kommer de ensamma männen vända sig till religioner och politiska ideologier. Men jag antar att det var planen från första början.
>>
File: 1487820926984.jpg (46 KB, 641x530)
46 KB
46 KB JPG
>>75051632
vad i
>>
File: 1481297770354.jpg (142 KB, 638x720)
142 KB
142 KB JPG
>halvvägs genom min flaska vodka

finns det något bättre än euforin som uppstår när man inmundigar större mängder alkohol?
>>
>>75051783
mm känslan efter att man spytt upp det. vilken äkta njutning att spy ändå
>>
>>75051808
>han kan inte kontrollera sitt drickande
har inte spytt pga alkohol på år vid det här laget
>>
File: 1467579526903.jpg (36 KB, 581x1032)
36 KB
36 KB JPG
När prisade du vår enda gud i från Sverige senast?

Hans namn kommer att omtalas i generationer.
>>
>>75051825
norrköpingsfyllot....
>>
>>75051825
detta, spydde varje gång jag drack från 16-18, nu för tiden spyr jag aldrig även om jag sänker en flaska vodka på 2 timmar
>>
>>75051868
Vem?
>>
>>75051869
bor inte ens i närheten av norrköping men okej
>>
File: armadaa.jpg (51 KB, 960x639)
51 KB
51 KB JPG
>>75051879
>Han vet orinoiskt inte vem Armada är

haha vilkent nbög
>>
>>75051904
Jonathante.....
>>
File: 510.jpg (18 KB, 367x500)
18 KB
18 KB JPG
>>75051924
>Jonathante

Är det här den svenska versionen av namn som typ Brayden, Cayden, Heyden, etc?

Aldrig sett ett så jävla idiotiskt sett att stava Jonathan.
>>
>>75051973
>Brayden, Cayden, Heyden, etc?
Döper folk verkligen sina ungar till detta?


Det värsta jag har hört är typ Winston och Wilton.
>>
>>75051990
>vad är en kombination av jonathan och jonte
jag kunde inte bestämma mig
god "natt"
puss på kinden
>>
>>75052017
var menat till >>75051973
>>
>dkn ingen gammal japansk liten gumma mammamamma
>>
File: 1463968210728.png (889 KB, 756x715)
889 KB
889 KB PNG
Finns det någon alkis vaken?
Eller i af någon med stark alcoholvana?

Någon som kan hjälpa mig?
>>
>>75051677
>juden är självmordsbenägen
Vad menade han med detta?
>>
File: kg15.jpg (89 KB, 711x697)
89 KB
89 KB JPG
>lägger mig 11
>vaknar superpigg kl 4
förklara detta
>>
File: 1468152916193.gif (50 KB, 400x300)
50 KB
50 KB GIF
>>75052169
Ung kropp + fin dygnsrythm?

Är inte så jävla konstigt. Tog mig fram på typ 4 timmars sömn på jobbet mellan 18-26.
Nu är det ett jävla helvete att inte få rätt sömn, dock.
>>
>>75052053
vadå?
>>
>>75052254
ganska skönt att vara så pigg, brukar vara trött även efter typ 10-12 timmars sömn.
synd att det inte finns nåt att göra såhär tidigt dock
>>
>>75052143
>kristna, konservativa och nationalister vs. muslimer, feminister och kommunister
>alla försvagas eller dör och juden vinner
>>
Söta vetrinärer som hjälper söta djur :3
https://www.youtube.com/channel/UCXSCm3S2XZHLBz8kH0N5Heg

Vakna till något gulligt, /int/. <3
>>
>>75052376
>dkn inget sött djur att mysa med innan jag somnar
>>
>>75052169
Har du nyss ändrat ditt sovschema så kan sömnen bli knulad så där
>>
File: 1482311124676.png (671 KB, 907x1280)
671 KB
671 KB PNG
fy fan vad jag hatar sommaren
>>
File: 1449949384925.gif (1.84 MB, 245x280)
1.84 MB
1.84 MB GIF
>>75052397
Skaffa en kissekatt, anon.
>Jättelätt at ta hand om
>Lever rätt länge
>Jättegosiga att kela med när ensamheten bränner :l
>>
>>75052486
>vakna av att den har skitit i kattlådan och hela huset luktar bajs
>>
File: 1450016508044.gif (529 KB, 480x360)
529 KB
529 KB GIF
>>75052503
Det finns bra kattsand som minskar lukten.

Dessutom brukar man ha kattlådan på toan, så det inte lukar in i andra rum.
>>
gomorron :3
>>
>>75052615
Gå och lägg dig!
>>
>dkn inte en duktig kristen pojke
>>
>>75052678
men jag vaknade ju just!
däremot stämmer denna bild in rätt bra just nu
>>
>>75052615
>dkn för full för att lägga sig.

HERREGUD JAG ÖNSKAR JAG VORE FRISK OCH ALDRIG BEHÖVA TA I EN DROPPE ALKOHOL IGEN
>>
File: 1380937118507.jpg (112 KB, 936x536)
112 KB
112 KB JPG
>>75052713
>>
File: 1486711434598.jpg (242 KB, 650x834)
242 KB
242 KB JPG
>>75052745
>>75052745
>>75052745
Ny tråd för en ny och fin dag! :3
Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.