[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Home]
Board
Settings Home
/int/ - InternationalThread archived.
You cannot reply anymore.File: Sol, Måne og ulvene.jpg (832 KB, 1916x1312)
832 KB
832 KB JPG
mytisk utgave

forrige:
>>81782800
>>81782800
>>81782800
>>
File: 1487821946348.png (63 KB, 657x527)
63 KB
63 KB PNG
for morke, lange dager
>>
>>81794887
först för sverigeutgåvan
>>
>>81794887
Tilbake fra butikken gutta, ble en dyr tur. Glemte hamburgerdressing, sprolok, og tomatbokser, men jeg har iallefall to tomatbokser igjen.
>>
Jei går på NAV lol tusen takk skattebetalere
>>
File: KzmjUPK.jpg (969 KB, 1440x2560)
969 KB
969 KB JPG
sotpai
>>
Magnus tapte.
>>
>>81795603

https://www.youtube.com/watch?v=69R0CQ7669E

Er dette noe for deg, Sjakkanon?
>>
Hvem film skal jeg se i kveld?
>>
MORNAAAAAAAAAAA JENSSSS
>>
Nå tar vi et sånt et gruppeselvmord gutta. Hvem er med?
>>
>>81796189
ærlig talt slutt å brev slikt
>>
>>81796205
Nei.
>>
>>81796039
terje vigen 1917
>>
>>81796071
Jeg vet om folk som fortsat er saltete over det der.
>>
File: 1510509924774.jpg (59 KB, 499x499)
59 KB
59 KB JPG
Volvo-avtalen var en plan for industrielt samarbeid mellom Norge og Sverige der Norge skulle få deleierskap (40 %) i Volvo-konsernet mens Volvo skulle få blokker på norsk sokkel. Planen ble avvist i januar 1979 av et blokkerende mindretall av Volvos aksjonærer, et argument mot avtalen var at Volvo ble solgt for billig og aksjonærene hadde liten tro på fremtiden for petroleumsutvinning på norsk sokkel. Det var også betydelig skepsis på Stortinget.
>>
File: 1504915617624.png (13 KB, 657x527)
13 KB
13 KB PNG
eg e ein gamer
>>
File: 1491267034569.png (29 KB, 741x568)
29 KB
29 KB PNG
eg e ein NAUTer?
>>
File: 1491590244031.jpg (7 KB, 240x173)
7 KB
7 KB JPG
når du ser et sverigeanon brev i tråden
>>
>>81797064
dab på haterne mine
>>
ser på denne
https://www.youtube.com/watch?v=rRPyFBFnLME
>>
File: 1507249020570.jpg (58 KB, 551x491)
58 KB
58 KB JPG
når du ser at tråden er full av frosker, rullestoler, Hitler, feite vektloftere og middelmådige slaviske kjerringer
>>
>>81797226
alle meg
>>
skyting i usa
>>
>>81797351
ris i kina
>>
>>81797351
Skyting i USA og is på nordpolen, skjer det aldri noe nytt?
>>
så nettop full metall jakke igjen gutta
>>
>>81797226
froskebreving er innafor da
>>
Stabburet's Pizza Grandiosa med Kjott Deig og Lök til middag gutta
>>
>>81797431
det er en god film. jeg liker spesiellt delene med intervjuene
>>
Se på NRK; Mullatt Hallo-dame, "Faten spor muslimer hva de tenker om hijaben", både Yama Wolasmal og Rima Iraki på Dagsrevyen.

REEEEE!
>>
File: Iryna Dekha.jpg (6 KB, 179x281)
6 KB
6 KB JPG
>>81797226
Hva er galt med det?
>>
>>81797454
Ikke når det bare er en frosk og noe mongo-rabling.
>>
>>81797431
>full metall jakke
>ikke Helmantlet jakke

fy faen..
>>
File: 1500407287929.png (19 KB, 489x423)
19 KB
19 KB PNG
jeg må bare dǿ
>>
>>81797628
Hvor jævla ny er du?
>>
>>81795724
Seksualisering av små barn er faktisk ikke greit.
>>
Hvor mye rabalder hadde dette skapt i dag?

https://www.youtube.com/watch?v=wrt-nG-OhgY
>>
Lei disse rasistene i tråden, ja til flerkultur!
>>
File: 1507829458120.png (32 KB, 651x799)
32 KB
32 KB PNG
>>81797607
ka du ha imot dialektå mi

>>81797767
berre grönne frosker i tråden vår! hell frosk
>>
>angeblich leidet er unter Höhenangst
haha Hitler hadde höydeskrekk
was für 'nen Männlein
>>
>>81797600
Hvordan gikk knebǿyen i dag?
>>
kanskje jeg burde stå foran pc'n istedenfor å sitte
>>
>>81797935
Ble 3 repetisjoner. Var ikke i helt optimal form, er sikker på jeg kunne fått 4 om jeg var i en bedre tilstand. Var oppblåst og alt for mett etter middagen og dehydrert. Laben tok så lang tid i dag så fikk bare spist frokost og middag så middagen ble vist alt for stor og da folte jeg meg ikke helt på topp, men det får nå være som så.
>>
>>81798088
3 er vel ikke nederlag, er det vel?
>>
>>81798133
Nei, men det var litt irriterende at jeg hverken folte meg anpusten eller sliten etterpå. Magemusklene kjenner jeg ingenting i, så jeg har ikke ytt som best jeg kunne tror jeg.
>>
File: durntoyah.jpg (72 KB, 396x574)
72 KB
72 KB JPG
>>
>>81798228
Kanskje det er fordi du ikke gjorde så mye fǿr knebǿyen, eller kanskje kondisen rett og slett er bedre?

Skal du trene noe i morgen?
>>
File: durntodang.jpg (24 KB, 389x283)
24 KB
24 KB JPG
>>
Eksplosjoner i Stockholm.
>>
>>81798284
Mulig, men på 5--repetisjonsmakser har jeg folt meg odelagt i musklene etterpå, det her foltes ikke på langt nær å slitsomt. Tror det har noe med at jeg ikke er vandt med slik intensitet, det er veldig tung vekt og jeg har begrenset erfaring med å lofte så tungt relativt til potensialet mitt.
>>
nydaglig shoa gutta

https://therightstuff.biz/2017/11/13/tds220-confirmation-byas/
>>
Privatiser lånekassen.
>>
>>81798383
skulle onske jeg kunne hort på disse innenfor podcast appen jeg bruker på telefonen, men de er ikke opplistet der, så har aldri hort på noen av de derre der.
>>
File: 1509044912978.jpg (1.3 MB, 1992x3624)
1.3 MB
1.3 MB JPG
>>81798277
>>
sosialiser rema 1000
>>
>>81798380
Ja, det er absolutt tung vekt. Fǿlte du hva som manglet for at den fjerde skulle gå opp?
>>
aldri noe glad
>>
File: f9f.png (152 KB, 830x844)
152 KB
152 KB PNG
>>81798474
>men de er ikke opplistet der
>>
>>81797600
Feit
>>
>starter opp et spill
>innser hvor meningslost det er
>avslutter spillet
>>
jeg gjorde 120kg for 2 set med 5 i kneboyen min, men jeg pinglet ut etter den tredje reppen på 3. settet :(
>>
>>81798592
spiller sims jeg
>>
File: 1468134408442.jpg (40 KB, 482x427)
40 KB
40 KB JPG
>>81798592
>>
>>81798592
>våkner opp
>innser at alt er meningslost
>står opp og forsetter som for
>>
File: 1482011261437.png (267 KB, 785x757)
267 KB
267 KB PNG
>>81798592
slett dette
>>
File: Iryna Dekha6.png (1.29 MB, 1312x1080)
1.29 MB
1.29 MB PNG
>>81798513
Provde ikke på den 4. Begynte å tvile og fikk ikke fokus tilbake, så da var det ikke vits å prove.

>>81798583
Feit? FEIT? Hæ? Hun er 174 og 75kg, hun er da ikke feit.

>>81798592
Dette kjenner jeg meg igjen i.
>>
>>81797547
>nrk.no anno 2017
>"Vi har spurt 50 norske kvinner hvordan det er å bruke et av vår tids mest kontroversielle plagg."
>""""""""norske"""""""" kvinner
>>
File: knebøy.webm (2.81 MB, 640x360)
2.81 MB
2.81 MB WEBM
>>81798682
Tror du har et poeng der. Når du begynner å tvile, har du allerede tapt.
>>
>>81798740
er det detta skattepenga mine går til?
>>
Fy faen kan det ikke gå en eneste uke uten en eller annen """""nyhetssak""""" om hijab?
>>
alle får som fortjent
>>
File: 203hJV4.png (10 KB, 473x500)
10 KB
10 KB PNG
>>81798682
>75kg
sorry, blubbe.
>>
>>81798592
Du må spille OSRS da. Et spill som bare gir, og aldri tar slutt.
>>
>>81799356
At hun veier mer enn deg betyr ikke at HUN er feit.
>>
File: 1508722351437.png (55 KB, 719x866)
55 KB
55 KB PNG
Iryna er digg ass!
>>
>>81798635
Hvilket sims? 4?
Få se hus.
>>
Noen som har den rage copypaste'n med beste karakter fra FSK og greier?
>>
dette er hvordan det foles å være meg
>>
Late jævler
>>
File: fy flate.png (6 KB, 242x63)
6 KB
6 KB PNG
>>81799623
>>
File: 1390254792089.jpg (18 KB, 476x379)
18 KB
18 KB JPG
>>81799393
>MMO
>>
>kan lukte at naboen har lagd hjemmelaget pizza
>jeg sitter her og nibbler på noen torre brodskiver

h-hhah.....
>>
>>81799652
Det er egentlig ikke det. Veeeldig singel-spiller.
>>
>>81799682
spiser vaffler jeg hehe
>>
File: Iryna Dekha 2.jpg (43 KB, 270x330)
43 KB
43 KB JPG
>>81799471
Hun er faktisk det, jeg drommer om å klype de myke kinnene hennes og kysse de vakre leppene hennes hver natt
>>
File: AR-140129412.jpg (1.34 MB, 3000x2226)
1.34 MB
1.34 MB JPG
>>81799652
>bilde av mindreårig
Rapportert
>>
File: joker.jpg (130 KB, 757x505)
130 KB
130 KB JPG
*spiser frokostblanding til kveldsmat*
>>
>>81799760
Jeg synes ikke hun er stygg eller noe, men selv du må være enig i at akkurat det bildet der ikke er særlig flatterende.
>>
ser noen andre på dette togvraket av en anime?
>>
>>81799767
Hvorfor la du ut et bilde av en nazi? Han ville jo sikkert likt å sett et bilde av en mindreårig...
>>
Nå er det faen meg på tide me no ostesmorbrod og sjokomelk gutta

FY FAEN DETTE BLIR GODT
>>
>>81799859
Kilde?
>>
>>81799767
>avatarhomseri
Rapportert
>>
>>81799760
Satan, hun har mye testosteron
>>
>>81799885
Jeg trenger faen steike meg ikke en kilde for å vite at han var en pedofil din jævla idiot
>>
File: 1510485899778.png (20 KB, 641x524)
20 KB
20 KB PNG
Helo.
How I get fit Norwegian gf?
>>
Hva tror dere er sjansen for at jeg ser noe slikt i crossfit-hjǿrnet i morgen?
>>
File: 5NUHvTY.jpg (94 KB, 1278x1181)
94 KB
94 KB JPG
>>81799892
Bra, ""comeback""
he-he-he
>>
>>81799952
du må henge i miljoet
>>
File: 1505088886148.jpg (216 KB, 1260x1704)
216 KB
216 KB JPG
Kvifor er hun så perfekt?
>>
>>81799953
Det kommer jo helt ann på hvor i norge du bor... På sorlandet fins det sikkert drit mange handicapper
>>
>>81799944
Med tanke på hvor noye historien har studert Himmler, og aldri funnet noe om pedofili så er påstanden din på tynn is. Det er med andre ord storre sjanse for at din far er pedofil.
>>
>>81799831
Nei, det er gjerne ikk det beste bildet av henne, det er jo derfor jeg brevet akkurat dét bildet akkurat nå.

Men selv på dette bildet synes jeg hun er tiltrekkende.

>>81799902
Hjelper jo når man skal bli sterk

>>81799952
It is an advantage to be here in Norway, for starters. I don't imagine many norwegian gfs go to russia.

>>81799953
Særdeles små. MEd det sagt er det mange sotnoser på det der """råsterk"""-opplegget på tirsdagene, verdt å trene litt sent for å få det med seg tror jeg.
>>
File: 1505651972954.jpg (511 KB, 1052x1052)
511 KB
511 KB JPG
>>81800000
FY FAEN!!!
>>
File: hvor er dette.png (1.64 MB, 768x1058)
1.64 MB
1.64 MB PNG
>>81800012
>>
>Kjǿpt ny bil
>Må ha den omregistrert snarest siden jeg drar på jobb om noen dager
>Må få forsikring over til ny bil
>Netchat til DNB er nede
>Prǿver å ringe dem istede
>Din ventetid er: 12 minuter
GRRRRRRRRRRRRRRRR
>>
>>81800037
Jack Daniels, dama har smak. Verdens beste whisky.
>>
>>81800057
sandnes?
>>
File: plsstop.gif (3.26 MB, 640x266)
3.26 MB
3.26 MB GIF
>>81800076
>Jack Daniels
>Whiskey
>>
File: 1350390394619.gif (213 KB, 400x265)
213 KB
213 KB GIF
>>81800000
Pent
>>
>>81800074
Gjores ikke sånn enkelt via nettportal?
>>
>>81800092
Ærlig talt..

t. fra sandnes omegn, bor nå i hans bilde relatert
>>
>>81800014
Du er fette dum du din satans svekling
>>
>>81800118
holl kjeft
>>
File: 1474569628615.jpg (46 KB, 606x444)
46 KB
46 KB JPG
ensomhet er bare forbokstaven
>>
>>81800106
Jack Daniels smaker jo utsokt, og er uten tvil kvalitetswhisky - at dette mest sansynlig er verdens mest solgte whisky reflekterer jo dette
>>
File: sosial.jpg (124 KB, 1175x956)
124 KB
124 KB JPG
>>
>>81800021
Tja, kanskje. Hadde håpet på en med råsterk overkropp, men det er kanskje for mye å be om.
>>81800092
Nei, Tromsǿ.
>>
>>81800111
Jo men nettportalen er nede, derfor ikke noe chat. Når det kommer til forsikring må det gjǿres med banken, og dette må til fǿr man kan betale omregs. Jeg skal liksom ikke starte dobbel forsikring!
>>
>>81800137
Husk å ikke vær alene i samme rom som pappan din da. For din egen sikkerhet.
>>
File: 1505015554181.png (190 KB, 763x757)
190 KB
190 KB PNG
>>81800137
kunne drept deg så utrolig lett hvis du noen gang hadde satt meg i en situasjon hvor selvforsvar hadde vært nodvendig
>>
Chill sang
https://www.youtube.com/watch?v=uaj0XcLtN5c
>>
File: 1498260633152.jpg (142 KB, 625x626)
142 KB
142 KB JPG
>>81800158
>>
>>81799872
Jeg og!
>>
File: aot3nwW.jpg (88 KB, 900x900)
88 KB
88 KB JPG
>>81800236
>>
>>81800201
Haha, morsom du. Med den humoren der får du aldri dame
>>
File: e61.png (208 KB, 807x935)
208 KB
208 KB PNG
>>81800236
det der er ikke en torsk
profilen minner mer om en alminnelig sei eller kanskje orret
>>
>>81800272
Var ikke ment som humor, er bare urolig for deg.
>>
Er mannen i hoyborgen verdt å se?
>>
>>81800319
nei
>>
>>81800204
Hvis du tror at du kan ta meg med dine judo-ferdigheter så tar du helt feil. Jeg veier forresten 85kg
>>
>>81800204
Jeg har uendelig fritid. Jeg kan overvåke hverdagen din og finne en svakhet og utnytte den til å forårsake dodsfallet ditt ved å iscenesette en "ulykke" uten at noen noensinne kommer til å mistenke at det var mord eller at jeg i det hele tatt var involvert.
>>
File: 1510063371208.png (614 KB, 553x598)
614 KB
614 KB PNG
>>81800364
dette er en trussel
selvforsvar er nå rettferdigegjort
>>
File: ManneniDetHøyeSlottet.png (2.64 MB, 1897x1078)
2.64 MB
2.64 MB PNG
>>81800319
ja fåvæ
>>
>>81800198
ordnet forsikringa 1 minutt etter jeg kjopte den siste bilen min, sparebank1 mesterrase
>>
File: 1418518810284.png (803 KB, 1100x700)
803 KB
803 KB PNG
Knasker i meg safari kjeks
Slurper i meg litt pepsi max
Snuser i meg litt general
Horer litt på podcast
Tegner rare dyr

foles ganske godt fåvæ
>>
File: 1489684831809.png (48 KB, 924x560)
48 KB
48 KB PNG
>>81800364
nothing personnel kid
>>
trump er en prump
>>
File: GLOMPFH.jpg (73 KB, 538x445)
73 KB
73 KB JPG
>>81800667
IMPEACH GROOOOOOOOFHALD KNOMPGHHHHHH
>>
File: trist nora.jpg (42 KB, 1000x563)
42 KB
42 KB JPG
G-gutta, vi må si unnskyld til Nora for å ha lastet opp noen av bildene hennes.
http://www.tv2.no/nyheter/9487571/
>>
>>81800836
Snakk for deg selv fåvæ.
>>
Da jeg skulle gå gjennom vindfanget, (og ut av butikken).

Så måtte jeg stoppe opp litt.

(Rett ved en kvinnelig sikkerhetsvakt.

Som satt, ved et slags skrivebord, vel).

For to middelaldrende pakkiser.

De måtte absolutt gå side ved side, inn i butikken.

Så de brukte hele dora sin bredde da, (for å si det sånn).

(Og den andre dora var kvelds-stengt.

Eller hva de kaller det).

Så dette ble, som noe klamt/ekkelt, (vil jeg si).

Og som at disse pakkisene, manglet oppdragelse, da.

(Må man vel si).

Siden at de oppforte seg, som om jeg ikke var der, (må jeg si).

(Noe sånt).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.
>>
>>81800836
Orker ikke å se at hun gråter. Unnskyld, Nora ;_;
>>
>>81800339
de forste 10min av forste episode var teit så jeg stoppet
>>81800469
toft
>>
>>81800836
Jeg har ikke lastet opp noe...
>>
>>81800836
Jeg sier i alle fall unnskyld, visste ikke at det var så belastende for henne
>>
Noen som husker alle hanrei ny-menn i tråden forrige presidentvalg? Hah fy faen det var tider ass
>>
>>81801162
Det er belastende for meg å ikke se Noranudes
>>
File: 1468617853594.png (443 KB, 1000x707)
443 KB
443 KB PNG
>>81800190
FY FAEN!!!!!!
>>
>>81799859
>>81799944
>>81800137
>>81800272
>>81800361
Ta deg en bolle
>>
Nå skal jeg kose meg med Faten tar praten og Line fokser kroppen
>>
File: sykkeleliten.jpg (89 KB, 980x551)
89 KB
89 KB JPG
Noen som har et bedre bilde enn dette av "sykkeliten"?
>>
File: 1487603110750.jpg (11 KB, 240x240)
11 KB
11 KB JPG
universet er et stort sted
>>
«Faten takker for maten» er favorittserien min.
>>
>>81801429
>Sykkel
Nei, dette blir for dumt, kjorer bare motorsykkel jeg
>>
inshallah
>>
>>81801253
>Liker du ikke Trump er du automatisk hanrei og ny-mann
>>
Hun jeg var på kaffedate med så ja til et nytt mote til helga.
Tenker å foreslå gåtur, dra et sted og spise/drikke eller se en film. Er det innafor?
(Har egentlig mest lyst til å se en film eller noe hos henne for å kose, men jeg har hverken stue, tv eller sofa, så jeg kan ikke akkurat invitere meg inn der...)
>>
>>81801561
>to kaffedater

her stinker det nyhann lang vei, neste gang moter du opp naken med full ereksjon også stapper du polsa inn, det her går ikke
>>
>>81801557
Opposisjonen til Trump var overveldigende hanrei i norgetråden ja
>>
File: 68880866.jpg (124 KB, 980x590)
124 KB
124 KB JPG
meg i bakgrunnen
>>
>>81801561
Tor Tordenkuk pulte henne uten kondom på doen på et utested etter å ha dansa med henne i 5 minutter bare så du vet det
>>
File: Perfekt.jpg (71 KB, 940x627)
71 KB
71 KB JPG
Jeg elsker Amalie!
>>
>>81801657
En hanrei er en ektemann med utro kone. Vet ikke helt hva det har med Trump å gjore.
>>
>>81801884
jaja achmed, ikke gjör noe du får angre...tenk på at voldtekt ikke er lov her i europa...
>>
jeg er ikke noe glad i meg selv egentlig er jeg det verste menneske på kloden
>>
>>81801972
Det er lov for Mórke Menn. Fuck deg vitgut
>>
>>81801947
Og "neger/negro" betyr bare "svart". Det er nesten som at ord utvikler seg og får forskjellige meninger.
>>
File: SØT.jpg (35 KB, 516x516)
35 KB
35 KB JPG
Jaja hva synes dere om denne sote jenta da folkens?
>>
>>81801947
folk som misliker trump er hanreier på landsbasis.
>>
>>81802034
synes hu er ganske morsom.
>>
File: 1813187.jpg (32 KB, 430x355)
32 KB
32 KB JPG
>>81802024
>4kanalen med ansvar for å utvikle språket
>>
>>81802034
Synes ho beviser veldig godt at feminisme er et virus du får når du begynner å bli overklasse.
>>
>>81802034
jeg fingra ulrikke på en fest på vidergående, spor meg hva som helst
>>
>>81802073
>kvinner
>morsomme

Har du sjekket deg for hjerneskade i det siste?
>>
>>81802130
Hvorfor pulte du henne ikke?
>>
File: Hvilken fugl er dette.jpg (64 KB, 480x720)
64 KB
64 KB JPG
>>81802034
Ida > Ulrikke
>>
File: 9crl8bY.jpg (42 KB, 600x400)
42 KB
42 KB JPG
TA PÅ NRK NÅ!
>>
>>81802024
Du får bare forklare det til de som potensielt blir såra eller sinte, da, og håpe at de ikke enten går hjem med dårligere selvfolelse eller bare banker deg der du står.
>>
File: 1484356967883.gif (1.76 MB, 400x206)
1.76 MB
1.76 MB GIF
>>81802306
>håpe at de ikke [...] bare banker deg
Det er sånn ny-menn tenker
>>
>>81802306
Haha, godt agn.
>>
>>81802222
ser ut som en vandrefalk.
>>
har dere sett brennpunkt, a?
>>
>>81801543
Skal vi sykle om kapp da? Du kjorer motorsykkelen din og jeg sykler med den rustne landeveissykkelen min? Jeg knuser deg jævlig lett sikkert
>>
>>81802223
IKKE GJOR DET ANONSEN
>>
>>81802603
hvem slags temaer surrer de med nå da
>>
Jeg skulle låne pc'en for å sjekke en ting på nettet. Plutselig kom sangeren bak meg, stikker hendene sine ned i min bh, tar meg hardt på brystene. Det var fryktelig
>>
Kanskje jeg skal innhalere disse tre siste olene så jeg blir full.
>>
>>81802754
innhalerer du dem så drukner du bare
syns heller du skal drikke dem, jeg
>>
>>81802222
Fine sifre, Anonsen.
>>
>>81802034
https://www.instagram.com/p/BQVAWFIjM1V/?hl=en&taken-by=ulrikkefalch

Fåvæ.
>>
jeg pröver å kjöpe aksjer, men får feilmeldingen:
>Dette verdipapiret handles ikke på et regulert marked innenfor EOS
>>
>>81803033
bare tipp på lotto isteden
>>
>>81803009

Nå skjonte jeg hva >>81802222 mente. Subtilt.
>>
>>81802740
Skulle sangeren tatt mykt på brystene?
>>
http://www.tv2.no/a/9490244
Hvem av dere var dette?

>Jeg har ikke delt noen bilder jeg.

>Jo, du har delt en lenke som forer til bildene av Nora Mork.

>Jeg er i utlandet, så jeg har ikke muligheten til å snakke nå, sier mannen, for han legger på roret.
>>
>>81803269
Haha, fy faen...
>>
>>81803269
eg
>>
>>81803269
Haha, fy faen...
>>
File: Sykkelutgaven.png (2.93 MB, 1920x1284)
2.93 MB
2.93 MB PNG
Tror jeg skal sykle på jobb i morgen selv om det er is ute. Her er en ny trådstarter
>>
>>81803415
makan til dygdsblotteri
>se på oss, vi er miljövennlige
>>
https://p3.no/hijab-pros-and-cons/

lol sjekk ut disse artige memsa om hijab haha, islam er ganske kuult :D
>>
File: fyfaen.png (41 KB, 480x480)
41 KB
41 KB PNG
>>81803269
>dele ulovlige nakenbilder på Facebook

Hvor plebeier går det ann å være?
>>
>>81803269
Haha, fy faen...
>>
File: Muldvarp.png (23 KB, 650x216)
23 KB
23 KB PNG
http://www.tv2.no/nyheter/9488538/

Hei Mia
>>
>>81803611
Hei 4chan
>>
File: tapere as.jpg (431 KB, 746x746)
431 KB
431 KB JPG
hva skjer a nigeras?
>>
>>81803702
Homo
>>
>>81803702
fin bildebutikk
>>
Jaja, da fikk jeg endelig svar fra PT, blir visst trening på meg allikevel
>>
faen, jeg vil kjöpe de aksjene
>>
>>81803702
>Dårlig bildebutikk
>Trist panda
Nei, dette går ikke
Du må lære deg bildebutikk gjennom Lynda.com/anonsen
>>
>>81802130
Er du anmeldt for voldtekt enda da?
>>
>>81803842
Du skal vel ikke bli en sånn styreloftanonsen?
>>
File: tapere.jpg (291 KB, 750x744)
291 KB
291 KB JPG
>>81803702
dude hvem er taperen her? til og med dama mi brever her.
>>
>>81803958
Litt kanskje? Trenger selvtillitt
>>
File: mt.png (332 KB, 980x1183)
332 KB
332 KB PNG
sjakkmatt norgetråden
>>
Er lei meg.
>>
>dude
>>
File: 1343585689849.png (132 KB, 412x416)
132 KB
132 KB PNG
>>81804019
Anmelde saker på 4kanalen, ja. Politiet har nok ikke engang vurdert å bry seg for tråden har 404et.
>>
File: 1492819279676.png (19 KB, 565x540)
19 KB
19 KB PNG
>>81804019
>thread
>>
File: 1482394159519.jpg (160 KB, 936x1000)
160 KB
160 KB JPG
>>81804019
>thread number
>>
>>81804095
>hva er arkivet
Men tviler på at gulingmoot gidder å dele ut IP fra 4kanalen, og at retten skal bry seg med å frigjore navn bak eier av IP bare for deling av noen lenker til noen nakenbilder på avveie
>>
>>81804226
Ting blir ikke i arkivet for alltid... Du vet jo hvor late politiet i Norge er.
>>
gutta har hatt kjæreste i snart 4 måneder og jeg er redd hun skjonner hvor taper jeg er snart

satt plutselig å tenkte på at det snart er nyttår og hun forventer at jeg tar hun med på fest f.eks
eller kanskje hun invitere meg og finner ut at jeg ikke har dress engang

rart hun hele tatt ser noe i meg da ikke ikke har lappen eller bil (er 23 år og hun er 20) pluss jeg jobber en drittjobb med minstelonn

fy faen gutta hater livet plutselig

hun selv har bil og lappen, studerer på bi osv.
>>
>>81804343
>du vet du er en taper når du er redd for at andre skal synes at du er en taper
hvordan fikk du deg jv egentlig?
>>
>>81804343
Slik tenkning forer til at det du tenker skjer. Ikke tenk sånn, så kan det muligens gå bra for deg.

Profftips: Tung kneboy gjor hverdagen lettere.
>>
>>81804343
Hei, jeg ser du har skrevet et brev som inneholder detaljer rundt det om å ha kjæreste, vi i tråden hadde satt pris på om du kunne slettet dette brevet så raskt som mulig, da dette er noe vi ikke vil hore om her i vårt trygge rom.

t. trådansvarlig
>>
>>81804049
Er lei deg jeg også
>>
File: sides.jpg (27 KB, 399x385)
27 KB
27 KB JPG
>>81804019
>Tror at politiet har tilgang til IP-adressene på 4kanalen
>>
File: Mossad.png (217 KB, 1200x1200)
217 KB
217 KB PNG
påminnelse om at Mossad har en profil på hver og en av dere
>>
File: DCIM_5838.jpg (441 KB, 1080x1349)
441 KB
441 KB JPG
Provekjorer ny bil. Skal endelig bytte ut drittboksen jeg kjorte for.
>>
>>81804391
jeg har en halvmillion på konto, så er ikke helt håplos. ser også relativt grei ut. men ellers går ikke ting så bra.

>>81804428
du sier noe der, men fikk plutselig tanker om tidligere nyttårsaftener hvor jeg har sittet hjemme og mamma og pappa har sett ganske skuffa ut.

orker ikke kneboy. er for svak. men takk for tipset.
>>
File: jidf-1024x563.jpg (23 KB, 615x338)
23 KB
23 KB JPG
>>81804501
Påminnelse om at halve tråden jobber for JIDF.
>>
>>81804019
4kanalen er ikke under Norges suverenitet, tviler på at politiet bruker ressurser på 4kanalen, serverne er i California.

Om noe kommer de til å gå etter den opprinnelige bilde deleren, eller folk som har delt de med fult navn + bilder delt på norske servere.
>>
>>81804543
Hvorfor ser du ut som en bleket neger?
>>
>>81804604
>penger
>den eneste måten han klarer å tiltrekke jenter på
du höres ut som en ekte taper fåvæ
men hvis jven din liker deg så er vel det greit
>>
File: RL36752.jpg (222 KB, 680x1024)
222 KB
222 KB JPG
>>81804628
Tror du det?
>>
>>81804604
Man begynner i det små. Jo sterkere man blir, jo tyngre kan man lofte og jo tyngre folelser kan man lofte bort for lenger tid.
>>
>>81804543
Ny ny bil eller brukt bil?
>>
>>81804463
>>81804661
De har jo fortsatt mulighet til å be om den informasjonen gjennom amerikansk politi. Sånn sett er det jo ikke utenkelig.

Det er i hvert fall flere amerikanere som har blitt identifisert og domt for breving på 4kanalen.
>>
skal övelseskjöre i morgen
>>
>>81804849
>>81804604
F.eks så går alt til helvete for meg, men jeg koser meg med suppe og litt TPB for jeg legger meg og er kjempeglad, fordi jeg gjorde 180kg kneboy for 3 i dag.
>>
>>81804737
Jeg vet det.
>>
>>81804855
Kan umulig være verdt å kjope ny bil med mindre du har en okonomi der pris ikke har noe å si.
>>
>>81804889
Jeg skal gjǿre 110 for 5x5 i morgen, krysser fingrene for at det går bra.
>>
>>81804684
Bleket neger? Jeg er halv albansk, din protet
>>81804855
Den er brukt, men har kun blitt kjort rundt 25k km.
>>
>>81804709
Han går vel ikke rundt med kontoutskrift som viser hvor mye han har i banken, ikke at noen hadde blitt tiltrukket av det heller. Bruk opp de pengene på en stilig bil og nye klær og kanskje du tiltrekker deg noen unge sotpaier
>>
>>81805011
er ikke ute etter gullgravere fåvæ
>>
>>81804980
Det går helt fint, må bare huske å fokusere

>>81805011
>bruk dem opp
Hæ?
>>
>>81804709
bruker aldri penger på henne og hun er ikke klar over det. men du er ikke en taper selv også siden du vet så mye om det å være taper?

>>81804849
trente mye for, kunne trene 120 i kneboy men det gjorde ikke så mye for meg dessverre
>>
Bilen min har en 6.5 liters bensinmotor. Broom, broom MDG.
>>
>>81805049
>noen hundretusen på en sparekonto
>snakker om gullgravere
Nei nå altså, dette blir for dumt
>>
>>81805078
jeg gir faen i hva andre tenker om meg
går ikke rundt med dårlig selvtillit og håper at andre ikke skal synes at jeg er en taper
hvis ikke jeg har lyst til å dra på fest så drar jeg ikke på fest. hva er vitsen?
>>
>>81805086
>det er morsomt å odelegge planeten
>>
>>81805156
dette
negerslakt når?
>>
>>81804543
McGregor? Faen gjör du i Norge! Heheh ;)
>>
>>81805086
>Bensin
>Ikke stor og mektig TRUCK på diesel UTEN eksosrensing
Treklemmer fåvæ
>>
>>81804927
Etter å ha sett på bil selv så synes jeg det kommer litt an på hva man ser etter.
Noen ganger er det ikke veldig stor forskjell i pris på f.eks en ett år gammel bil og en helt ny en, pluss at ved å kjope en ny en får man velge hva man vil ha selv i stedet for å være bundet i hva bruktmarkedet har.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=NorgJ0zivAA
>>
File: 3456654287685.jpg (30 KB, 318x359)
30 KB
30 KB JPG
>det er folk i tråden som er rike nok til å ha bil og lappen
>>
File: 1505840300796.png (270 KB, 1000x728)
270 KB
270 KB PNG
>Island til VM i fotball
>Sverige til VM i fotball
>Danmark til VM i fotball
>Norge til VM i sjakk
>>
>>81805463
En ny bil synker jo 50 tusen i verdi bare du tenner motoren
>>
File: 1446058853058.jpg (101 KB, 1024x904)
101 KB
101 KB JPG
>>81805630
>VM i fotball
>32 lag som kjemper mot hverandre i gruppespill og finaler

>VM i sjakk
>To spillere som spiller mot hverandre 20 ganger eller noe
>>
File: IMG_0553.jpg (104 KB, 558x720)
104 KB
104 KB JPG
GUTTAAAAAAA
>>
File: IMG_20170510_011301.jpg (82 KB, 600x800)
82 KB
82 KB JPG
>>81805550
>rike
Slutt å være så jævla fattig, da, trenger ikke å være rik for å ha bil og lappen.
>>
>>81805550
selv negrene i sverige har bil. nå må du gi deg.
>>
>>81805690
Selv synes jeg egentlig at Kandidatturneringen er mer spennende enn VM-matchen, men det er vel en smakssak.

Av de som er kvalifisert så langt, vil jeg gjerne se Aronian, Kramnik eller Caruana gjǿre det godt.
>>
Vvordan bli "rik"
>>
File: Kong Magnus.jpg (37 KB, 990x660)
37 KB
37 KB JPG
>>81805630
La nå plebeierne få leke med ballene sine i fred.
>>
>>81805550
Har penger til det, men prioriterer det ikke så lenge jeg bor i byen.
>>
>>81805687
Det kommer jo an på hvor dyr bilen er i forste omgang.
Men jeg skjonner poenget ditt, for folk flest lonner det seg ikke å kjope en helt ny en.
>>
>>81805463
Enig med deg der. Helt klart forskjell på hva man er ute etter, "nyere bil" kontra en bruksbil for å kjore fra A til B.
>>
>>81805775
>lappen og en OK bruktbil koster minst 50 000, hvem har ikke det bare liggende å slenge?
>"bare slutt å være fattig da"

Jeg driter i at folk skryter av velstanden sin her egentlig, men ikke vær så jævla selvsentrert at du liksom ikke ser at fattigdom er et problem for enkelte.
>>
>>81805911
Stopp å bo i byen.
>>
Nei, nå legger jeg meg. Bare synd jeg ikke har en jv å legge meg sammen med.
>>
god natt da, norrǿnt-anon
>>
>>81805954
Om du ikke har buffer på minst 50k er du bare okonomisk uansvarlig fåvæ
>>
>>81806143
>>
File: DAyT3w4.jpg (36 KB, 358x373)
36 KB
36 KB JPG
dfn når man bor på landet å kjoper stor, nyoppusset enebolig til 1,6 mil.
>>
>>81805954
Jeg har ikke engang jobb og jeg har nesten 100k i buffer.
>>
>>81805630
obligatorisk
https://youtu.be/RLai0ElC1xo
>>
>>81806143
Dette.
>>
>>81806237
Ja, men så bor du på landet da
>>
>>81806143
litt enig. Mens jeg studerte jobbet jeg på sykehjem som assistent, gjorde også det på somrene. Ilopet av 3 år hadde jeg spart opp noe rundt 150k. Er ikke så veldig vanskelig å tjene et helt ok belop med penger selv med lavlonnet jobb i Norge.
>>
Byen er for tapere. Bo i en bygd eller på landet
>>
>>81806266
Fuck landet og fuck hvite folk
>>
>>81806309
>t. Varg Veum
>>
File: 1509637542931.jpg (19 KB, 495x362)
19 KB
19 KB JPG
GI MEG NOE JÆVLA PENGEEEEEEER
>>
>>81806143
Det må du jo gjerne mene, men har man ikke penger så har man ikke penger. Det virker som om du tror alle blir fodt millionærer, også er de bare idioter som bruker opp alt på tull for de er 20. Noen blir faktisk fodt inn i fattige familier (og får dermed som oftest null okonomisk oppdragelse), og lever på minstelonn eller studielån til de er godt voksne.

Men jeg gidder ikke argumentere med deg, orker ikke bruke kvelden på å bli mobbet fordi jeg er fattig. Du får fortsette å leve i bobla di.
>>
File: 1508869346425.jpg (23 KB, 480x517)
23 KB
23 KB JPG
>>81806352
>>
>>81806051
hnggg
>>
>>81806237
Hvorfor er det så mye dyrere i byen? Helt seriost sporsmål. Du trenger jo ikke å dra langt ut på landet for at det blir billig. Tror folk virkelig at de sparer inn de ekstra millionene på å ikke måtte kjore eller ta buss en mil inn til byen?
>>
>>81806309
Små """""byer""""" er innafor fåvæ.
>>
>>81806454
Fordi "alle" vil bo midt i steiken. Trives med å bo og jobbe på bygda jeg.
>>
Lever på 3900 i måneden. 2000kr i leie hos muttern, 499 i mobilregning, resten går til drivstoff + diverse nödvendige ting
>>
>>81806570
Bygdebyer.
>>
>>81805979
nei
>>
innafor å undervise ungene hjemme?
>>
>>81806787
Det vet du godt at er innafor. Har du ikke lært noe av Varg?
>>
>>81806833
jo, men det er jo veldig krevende da
>>
det slutter faen ikke å klǿ

drep meg
>>
>>81806917
dfn ingen jv til å klö deg
>>
File: 1469937225770.gif (2.47 MB, 200x200)
2.47 MB
2.47 MB GIF
Elsk det, drep det, kom igjen.
>>
>dfn ingen asiatisk jv til å klemme ut hudormene dine
https://www.youtube.com/watch?v=4daKOqHkDbU
>>
>>81806992
PUST NED I BALLENE
>>
>>81807169
Forstår ikke hva det er for noe, er det levende ormer sier du?
>>
>>81807213
ja
>>
eg e morty
rick e du her?
>>
>>81807287
eg forvandlå me sjol tel en agurk, morten
eg e agurk rick
ka trur du om det
>>
>>81807356
höres godt ut
>>
Klarte ikke bli full på en 6-pakke.
Ja ja.
>>
>>81807484
Hadde du virkelig forventet det?
>>
File: mannslinger.png (400 KB, 949x655)
400 KB
400 KB PNG
Mannslinger BTHU av eksen til Bhatti. Viser nok en gang at kvinner foretrekker store morke menn fremfor hvite små, ynkelige.

http://www.tv2.no/nyheter/9489853/
>>
>>81807508
Hvis man drikker fort nok så går det men det blir for droyt å ha 3 liter med ol i magen på en time, da kaster man det bare opp.
>>
>>81807511
Det er faen meg en skamplett på norske medier at ho der fortsatt har en jobb fåvæ.
>>
File: 1502361733672.gif (3.35 MB, 642x414)
3.35 MB
3.35 MB GIF
vært inne i hele dag....
>>
>>81807825
deilig da
>>
>>81807825
var på forelesning fra 8 til 12, ellers har jeg bare sittet her foran skjermen uten å gjǿre en drit hele dagen...
>>
skal til Oslo i morgen
>>
skal ikke til Oslo i morgen
>>
Breva kukarna gossar.
Daglog påminnelse: om kuken din inte är vit liksom nyfallen snö är du en neger.
>>
>>81807681
Du er en rasistisk kvinnehater FÅVÆ
>>
>>81808047
har ikke qk
>>
Skal ikke gå lengre unna huset enn til postkassen i morgen, mulig jeg bygger en snǿmann da, men ellers skal jeg sitte inne hele dagen.
>>
Kom akkurat hjem fra jobb
Nå har jeg spist Pizza og skal spille litt mǿrke sjeler 3 fǿr jeg legger meg kl 1.
>>
>>81808111
Breva FITTA tack.
Daglig påminnelse: är inte dina blygdläppar vita liksom nyfallen snö är du en NEGER.
>>
>>81808222
postkassen
>>
>>81808446
postkassen
>>
Gi meg Virgo nå
>>
tenkte faktisk ta meg en liten gåtur nå jeg da... også lager jeg meg noen brodskiver med jordbærsyltetoy når jeg kommer inn igjen, og kanskje en kopp te
må ta på vinterskoa for forste gang nå også

t. en gutt som blogger om livet sitt her i tråden
>>
>>81808025
Sikker? Hvis du kommer kan vi lage et lite motopp.
>>
N-ny??!
>>
>>81808967
Virgo er dǿd. Han tok overdose på heroin.
>>
File: 1477073250512.png (105 KB, 550x329)
105 KB
105 KB PNG
>>81809105
gidder ikke
>>
>>81808967
B-b-burgerinna?
>>
>>81808967
jeg skal gi deg herrekesam
>>
Jammen snillt av prinsessa å invitere oss over på piknik, eller hva, Luigi?
>>
>>81809768
Wow I suck at Norwegian
>>
NY
>>81809873
>>81809873
>>81809873
Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.