[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Home]
Board
Settings Home
/int/ - InternationalThread archived.
You cannot reply anymore.File: 1506256149567.jpg (178 KB, 537x925)
178 KB
178 KB JPG
>>
File: sony-ericsson-w350igr.jpg (97 KB, 737x701)
97 KB
97 KB JPG
00-talet var estetiskt tilltalande.
>>
DET DÄR ÄR EN FÖRSKRÄCKLIGT VARM KAFFEPANNA
>>
File: sverigefinlandbröder.png (349 KB, 1298x692)
349 KB
349 KB PNG
>>81797253
>>81797253

DRA ÅT HELVETE, VI ÄR DET SAMMA LAND, DU OCH JAG

VI BÅDA ÄR STOLTA VIKINGAR :)))))
>>
File: 148936469721601.jpg (205 KB, 600x900)
205 KB
205 KB JPG
>>
File: 1510243262361.png (77 KB, 736x627)
77 KB
77 KB PNG
fina brevare
>>
File: 1508953588981.jpg (487 KB, 1024x768)
487 KB
487 KB JPG
Jag vill ha en pv som man kan pumpa rumpan på :3
>>
>>81797468
'nej'
>>
File: 1494857416581.png (17 KB, 269x402)
17 KB
17 KB PNG
Påminnelse
>>
>>81797468
Saknar tiderna när mobilerna faktiskt hade karaktär och ett distinkt utseende.

Nu är det bara, haha stor skärm lmfao.
>>
File: 1453214739743.jpg (17 KB, 468x323)
17 KB
17 KB JPG
>25
>hoppade av gymnasiet
>aldrig arbetat
>socfall, lever på bidrag
>självmordstankar sen jag var 15
>inlärningssvårigheter
>aldrig haft vänner
>kramlös oskuld
>>
File: 8c8f88c7.jpg (21 KB, 351x351)
21 KB
21 KB JPG
>>81797506
>rita en 2D tjej
>kallar den en pojke
>>
File: ba14006.png (186 KB, 1110x2670)
186 KB
186 KB PNG
Balkanisering är framtiden
>>
>>81797567
bra blogg
>>
>>81797506
Kan du ge mig en ledtråd?
En ledtråd som gör det möjligt?
För mig att hitta dig?
Så jag kan slå dig.
Så jag kan nita dig.
Så jag kan utföra rättvisa.
>>
>>81797260

Samma här
>>
File: 1490547661229.jpg (20 KB, 443x449)
20 KB
20 KB JPG
>>81797567
ransak dig selv
tingene kan bli bedre
>>
File: thingk.png (173 KB, 2688x2688)
173 KB
173 KB PNG
>177 cm
>aldrig haft problem med tjejer
>aldrig sett min längd som ett hinder innan jag hörde om folk som var osäkra om sin längd på 4kanal
>alltid känt mig rätt jämnlång med alla jag träffar

Hur började detta jagjag och varför har det influerat så pass många om att vara så osäkra på sin längd och använda den som syndabock? Är det /fit/?
>>
>>81797619
Bor i Lund är 195cm och pluggar där. Har svart hår och gröna ögon.
>>
>>81797567
>25
>hoppade av gymnasiet
>aldrig arbetat
>socfall, lever på bidrag
>självmordstankar sen jag var 15
>inlärningssvårigheter
>aldrig haft vänner
>kramlös oskuld
samma här fast jag har fått kram o är 26 år
>>
File: 1509710943276.jpg (407 KB, 600x800)
407 KB
407 KB JPG
>>81797569
f1h1
>>
>>81797579
bra bild. oc?
>>
>>81797685
Det är bara bögar som har problem mann1. Kvinnor bryr sig inte om längd. Det är bögar som är fixerad kring det.
En kille som är typ 170-180 kräver att ha en kille på 190+ och bölar om det 24/7
>>
File: 1496843157104.png (114 KB, 500x387)
114 KB
114 KB PNG
>>81797567
>>
>>81797569
Han är mentalt sjukt och borde avlivas
>>
File: 1481574684232.jpg (12 KB, 283x438)
12 KB
12 KB JPG
Känner för att hoppa av västerbron
>>
>>81797734
j
>>
File: k750i.jpg (82 KB, 500x375)
82 KB
82 KB JPG
>>81797468
>>
>>81797567
samma här fast jag är 5 år yngre.
tips på hur jag kan ändra på det?
>>
File: Blushcat.jpg (38 KB, 464x466)
38 KB
38 KB JPG
>dkn ingen katt
>>
File: 1496248688502.jpg (41 KB, 800x445)
41 KB
41 KB JPG
Hej. Kom precis hem från uni. Ska käka köttbullar med ärtor nu.
>>
>>81797764
Fan vad jag saknar denna lur
>>
>>81797567
>>81797708
>>81797766
Ni borde ta Concerta, har gått på det under några veckor och har fått jobb samt visning på lägenhet på fredag.

Annars kan ni bara sluta ursäkta er själva och göra något åt eran sits ni är i.
>>
>>81797754
stiligt med cheltenham. kul att vi har en riktig konnässör i tråden
>>
>>81797787
ingen potatis eller nåt?
>>
>>81797764
>Sony Ericsson
Hirtä ittes.
>>
File: 1508012631670.jpg (18 KB, 367x479)
18 KB
18 KB JPG
>>81797739
>Kvinnor bryr sig inte om längd
>>
>>81797817
>cheltenham
vad?
>>
>>81797743
D1
>>
>>81797807
t. läkemedelsshill
>>
File: 1510189535092.jpg (22 KB, 440x460)
22 KB
22 KB JPG
skriv under.

https://secure.avaaz.org/en/petition/Prime_Minister_of_Sweden_Stefan_Lofven_To_the_Swedish_government_Please_consider_changing_offensive_national_flag/?coKfBhb
>>
File: 01111.png (356 KB, 527x411)
356 KB
356 KB PNG
Vad är det med att ni gillar fällorna, var ni vålde som barn

sök hjälp!
>>
>>81797807
Häng dig. De räcker med att de blir nöjda med sig själv och slutar bryr sig om judeokristna värden som arbete och familj.
>>
File: 1510669045877.png (1.49 MB, 1440x1521)
1.49 MB
1.49 MB PNG
>>
File: 1509109428326.png (28 KB, 742x407)
28 KB
28 KB PNG
>>81797898
>>
vilken torrent metasök äre som geller?
>>
>>81797933
Bra att det finns rika favä.
>>
>>81797877
Det hjälper en att komma igång, man skjuter inte undan saker.

Och har man problem med att komma igång är det en utmärkt medicin.
>>81797932
t. nolla på bidrag som inte jobbat en dag i sitt liv
>>
File: 1507966872910.jpg (405 KB, 1080x2511)
405 KB
405 KB JPG
>dkn ingen åni
>>
>>81797837
Detta var min första mobil.
>>
>>81797933
najs
>>
File: 1487137333838.png (31 KB, 720x644)
31 KB
31 KB PNG
Nu vet jag att svälta sig själv gör att man får väldigt bra nya idéer om maträtter att göra som man aldrig gjort innan.
>>
>klagar på sitt liv och ger anledningar varför erat liv suger
>löser inte de enkla problemen som ni säger att ni har
Letar ni bara efter tröst och uppmärksamhet eller?
Städa era rum.
>>
>>81797991
Ja, vi alla vet att du är ett barn.
>>
File: 1503628913117.png (951 KB, 790x1028)
951 KB
951 KB PNG
>>81797787
Åt köttbullar förut favä

>>81797898
Projicera inte
>>
>>81797933
fattiga BÅH
>>
>>81798020
mm
>>
File: 1440656602111.png (243 KB, 449x426)
243 KB
243 KB PNG
>>81797787
Kodat i sju timmar nu så känner mig alldeles för lat. Vill bara ligga isolera mig i mitt rum ett tag.

Å btw potatis tar typ fucking 40 minuter att koka.
>>
>>81798011
>det går att lösa alla problem!
>>
File: 780e46a9.jpg (138 KB, 978x1467)
138 KB
138 KB JPG
>>81797933
>One percent represent :^))))
>>
>>81797986
Jag har betalat mer skatt än vad du har parasiterat från 0-18 års ålder. När du blir äldre och får lite vishet som mig kommer du inse att det alltid handlade om vara dig själv.
>>
>>81797807
>concerta
går på ett par mediciner just nu
>bara sluta ursäkta er själva och göra något åt eran sits ni är i
jag är inte första anon men jag gör redan saker
>>
File: 1506540879363.jpg (217 KB, 1116x860)
217 KB
217 KB JPG
>Börjar arbeta om två timmar
för fan
>>
>>81798063
vet inte varför det hände, ska till
>>81797825
>>
>>81798063
20 min max*
>>
>>81797856
insåg precis att du menade typsnittet. Tog något som såg bra ut bara favä
>>
>>81798108
Med vad?
>>
>>81798070
Ja, ni är bara bortskämda kräk som inte insett att världen inte är skyldiga er något.

>wääh varför har jag ingen fv (jag anstränger mig inte btw)
>wäääh varför är jag lågutbildad (jag utbildar mig inte btw)
>wäääh jag bor fortfarande hemma (jag letar inte aktivt bostad btw)
>wääh jag är tjock (jag tränar inte btw)
>wääh jag har inget jobb (jag letar inte aktivt jobb btw)
>wääh jag är ful (jag gör inget åt att förbättra mitt utseende)

Skärp er.
>>
>alla i tråden har hoppat av gymnasiet
lmao fyfan
>>
>>81798164
Väktare, jobbar typ bara dag, men blev planerad på ett nattpass
>>
File: societal collapse.jpg (461 KB, 1104x959)
461 KB
461 KB JPG
Spännande att se på debatter från Flyktingkrisen
Vänstertomtarna trodde verkligen inte det skulle kosta något och att Sverige skulle tjäna på det hela
https://www.youtube.com/watch?v=dSe0r0TBcVo
>>
File: _20171114_183406.jpg (176 KB, 1073x1389)
176 KB
176 KB JPG
>dkn Magnus snodde alla hans muskler
>>
File: 1510599747894.jpg (7 KB, 209x242)
7 KB
7 KB JPG
>fick en 3310 av föräldrarna när jag fyllde 14 för att då var jag tillräckligt gammal att äga en cancerframbringande tegelsten tyckte de
>bodde hos farmor en helg och vi var i mataffären
>fiskmannens vän hade ett ställ med massa papper om någon tävling där man kunde vinna en mobil om man skickade ett sms innehållande förslag att göra på första dejten
>skickade ett sms med "Gå på restaurang"
>några veckor senare fick jag ett brev där jag kunde hämta ut mobilen på mitt postställe men för 2000 kr
>blev jätteledsen för att jag inte hade råd
>föräldrarna fixade på något sätt att den blev gratis ändå
>hämtade ut bild relaterad på poststället
>mamma och pappa blev sura för att jag inte behöll 3310an som de lagt ner massa pengar på
>>
>>81798044
Gå lägg dig.
>>
>>81798224
är klas sveriges sam hyde? ser lite lik ut också
>>
File: 1508861891977.jpg (429 KB, 1589x646)
429 KB
429 KB JPG
>>81798208
>dkn förr smart för tråden
>>
>>81798253
gör det själv farfar
>>
>>81798278
Grattis, du har ett dubbelsiffrigt IQ
>>
>>81798202
vilken värld lever du i? antar att du är runt 17-18 pga att du brevar jordan b "muh self authoring" peterson.
>>
>>81798278
Minst hälften av mina personligheter är smartare än dig fetto.
>>
File: 1508158980618.png (110 KB, 657x539)
110 KB
110 KB PNG
>>81798339
>>
File: 1510681837101.gif (3.18 MB, 270x270)
3.18 MB
3.18 MB GIF
>den här giffen avtrycker libbe
>>
>>81798240
>3310
>tegelsten
>>
>>81797933
fy fa
>>
File: 1455075371599.png (218 KB, 579x442)
218 KB
218 KB PNG
>>81798208
Tredje året uni här
>>
File: 1484780108095.png (108 KB, 400x381)
108 KB
108 KB PNG
>Diabetesgalan
>Kommer säkert inte nämna nått om att det beror på att de som får diabetes äter som idioter
>>
>>81798327
Inget argument, vad vill du att jag ska svara på din meningslösa fråga?
Vad finns det för problem som folk har i tråden som inte går att lösa?

Brevar bara Jordan för att han låter som kermit, inte sett på honom så mycket, plus att han lockar (You)s från osäkra grabbar.
>>
>>81798318
Ska tappa upp ett bad, läsa lite och se klart på ett avsnitt först, snorunge.
>>
>>81798433
>se klart på ett avsnitt först
Vad kollar du på?
>>
>dkn ingen italienska
Så bra. Bra job, Svenska!

Den tyske anon rapporterar igen efter en stressig helgen. Hur ar läget?
>>
File: 1505984153009.jpg (27 KB, 405x405)
27 KB
27 KB JPG
>>81798208
5e året högskola här
>>
>>81798402
Vilket språk programmerar du i och vilket språk förespråkar du till en nybörjarprogrammerare?
>>
>>81798386
AAAAAAAAAAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA KOLLA GRABBAR HAN ÄTER FÅGLEN *GARVBRÖL*
>>
>>81798506
>vilket språk förespråkar du till en nybörjarprogrammerare?
inte han men python
>>
File: 1510610901972.jpg (1.22 MB, 1053x1054)
1.22 MB
1.22 MB JPG
>>81798483
>jvdk
>>
>>81798463
Tråden.
>>
>>81797837
min första
>>
>>81798506
inte han men programmerar java
>>
>>81798524
Detta, som nybörjarprogrammerare kan jag säga att python är lätt enkelt att förstå jämfört med alla andra språk.
>>
File: DCCg6HWU0AAj84s (1).jpg (198 KB, 1440x1080)
198 KB
198 KB JPG
ser ungefär ut som #2
>>
>>81798595
Flicka eller pojke?
>>
>>81798595
woof
>>
File: 1502377730834.jpg (13 KB, 222x230)
13 KB
13 KB JPG
>>81798595
>Amerikaner
>>
>>81798506
java med eclipse är så mycket handhållning du kan få favä
>>
>dkn man inte är psyksjuk nog att skaffa en waifu
>>
>>81798595
Hur är det möjligt att bli så ful?
>>
Jag drycker glögg, jag värmdes denna :33

Brev er favorit julmusik

https://www.youtube.com/watch?v=Ex53WUcnOFI

Där finns så många skitbra finska jul låtar! Vad tycker ni?

GOD JUL ALLA! <3
>>
>>81798595
ser ut som en gammal klasskompis
>>
>>81798524
>>81798569
>>81798651
Laddade ned den här Visual Studio, men C# verkar fett konstigt.
>>
>>81798711
Är över en månad kvar rannsaka för helvete
>>
>>81798711
Det är november förfan! SKÄRP DIG!
>>
https://www.youtube.com/watch?v=J1S69staui8
>>
>>81798711
>glögg
Jag tycker om. Jag borde göra några i år.
>>
>>81798711
>favorit julmusik
lyssnar alltid på "en vit jul"

ironiskt då varje jul är varken vit eller har nån snö
>>
File: 1507862524895.png (43 KB, 481x406)
43 KB
43 KB PNG
nej.
>>
>>81798736
vgh
>>
>>81798795
Bra brev.
>>
>>81798795
Dåligt brev.
>>
File: 1449470853986.jpg (160 KB, 800x600)
160 KB
160 KB JPG
är man ful så är livet över.
>>
File: keksi.jpg (87 KB, 1280x720)
87 KB
87 KB JPG
>>81798750
>>81798753

Varje dag är jul, det är aldrig för tidigt, lallan laa jag älskar alla. :)))) !! <3
>>
>>81798853
nä är rätt snygg och livet är ändå över haha
>>
>>81798853
Är du nå smart då
>>
>>81798804
Är inte C# ett bra språk?
>>
File: 176825815811.png (10 KB, 645x773)
10 KB
10 KB PNG
Lyckades med provet idag!
>>
>>81798886
Du är en söt bög
>>
File: 1464298024559.png (782 KB, 857x746)
782 KB
782 KB PNG
>>81798506
Av de språk jag läst så:

Jävligt gött tier:
Java, Python, C++

Ok visst tier:
C, VHDL

Avliva med eldkastare tier:
Assembly
>>
>>81798936
nej men det skulle inte hjälpa
>>
>>81798945
Jo, om du ska jobba med det.
Lyssna inte på töntarna här.
Java/C#/PHP/C/HTML5/JS är språk som du bör kunna
>>
File: glenda_space_medium.jpg (13 KB, 239x276)
13 KB
13 KB JPG
>>81798736
Kan förstå det, skit i det och kör Python.
Helt seriöst, det finns inget annat språk som är mer hjärndött och enkelt för nybörjare att lära sig.
Skit i C och Java etc, det kan du pyssla med sen när du har fattat tycke för Python och fattat hur programmering fungerar.

1) https://www.codecademy.com/learn/learn-python

Jag tycker personligen att Codecademy suger att lära sig på, men det lär ut ungefär hur Python fungerar. Så kör igenom några kapitel.

2) https://automatetheboringstuff.com/chapter0/
Här får du lära dig lite mer grundläggande, vad du ska installera på din dator mm.
Jag rekommenderar att installera textredigeraren Atom, men du kommer säkert få andra svar som "använd x, y suger" mm, men det är irrelevant i början.

Lycka till!
>>
File: 1484721342325.jpg (2.68 MB, 3504x2336)
2.68 MB
2.68 MB JPG
>>81798945
Det hade typ varit java fast bättre om det inte ägdes av (((mikromjuk)))
>>
>>81798951
uni?
>>
>>81798997
C# är konstigt, lär dig bara C++ när du håller på.
>>
>>81798506
C eller Python, beror på vad du vill lära dig.
>>81798569
>>81798651
Java ger dig bara resultat, du lär dig ingenting.
>>81798736
Du lär dig mer om du använder textredigerare (kan vara specialiserad som nodepad++ men inte IDE) i början, byt över till IDE när du har jobbat några månader.
>>81798945
C# är inte ett bra första språk. Du får ut okej resultat av det, men du lär dig inte mycket. Det har dessutom tungt fokus på GUI, som du INTE ska jobba med i början.
>>
>>81799020
Uppsala ^q^
>>
>>81799039
Det kan man också göra.
>>
Hur är det att vara smart? kan inte ens multiplikation.
>>
File: 1457983662851.jpg (29 KB, 550x335)
29 KB
29 KB JPG
>>81798997
>Java
>>
>>81799053
Ignorance is bliss.....
>>
>>81799045
>oironiskt plugga i bögstaden
>>
>>81799072
>engelska
Emelie...
>>
>>81799084
>t. cuckholmare
>>
>>81798945
>>81798997
Den här. C# är brara brå för omgivningar den #r drivs av Windows. På hela andra omgivninger, Java är bättre och mer spridda.
>>
>>81799039
>HTML5
>språk
Du behöver kunna extremt grundläggande HTML (läs: kopiera och klistra från mdn), det är allt.
>>81799009
Python kommer inte ge dig bra insikt i lågnivå. Go är ett okej förstaspråk med favä, det är bokstavligen gjort för hjärnkultingar.
Börja att läsa igenom API-dokumentationen.
Han borde köra Anteckningar i början favä, det lär han sig mest av.
>>
>>81799064
Har aldrig förstått varför folk hatar på java, visst kurrynegrer kör det, men de har ingen aning om hur man använder språket.
>>
>>81797739
Nu har du säkert rätt om bögar, det vet jag inget om. Men kvinnor är lika böliga angående längd.
>>
>>81799053
Det är som att vara dum fast man kan mer saker.
>>
File: 1685611826119.png (143 KB, 601x549)
143 KB
143 KB PNG
>>81799053
>dkn fattar inte komplex talteori
skulle aldrig gett mig ut på så här djupt vatten...
>>
>>81799123
Varken Java eller C# är bra förstaspråk. Du producerar bra resultat tidigt, men du lär dig inte mycket av det. Börjar du med Python och sen direkt till Java eller vad fan är det inte optimalt heller. Visst, du kan utveckla program, men du kan i princip ingentiong om hur det ser ut på en lägre nivå. Börja med C eller Python, sen den av dem som du inte valde, sen något annat språk. Lite assembly (läs: kika på det en eftermiddag) är givande med.
>>81799159
Det uppmanar till dålig praktik och är smärtsamt att jobba med, både vad det gäller verktyg och andra användare.
>>
börja klä sig som en engelsk gentleman på landet

patetiskt/ascoolt, tankar?
>>
ge mig ord att lära mig
>>
>>81799280
patetiskt
>>
>>81799280
Turbolöjligt.
>>
>>81799280
coolt om du är en snorrik bonde med massor utav mark, annars är det löjligt
>>
>>81799280
funkar bara om du faktiskt bor på landet
>>
File: 1507564877084.jpg (314 KB, 1080x1350)
314 KB
314 KB JPG
jag gillar fläsk
>>
>>81799209
Jag har haft med båda att göra och trenden med längd finns mesta dels hos bögarna. Detta är eftersom kvinnor är alltid kortare än min.
>>
har ingen aptit favä
>>
>>81799280
tänker så här
>>
>>81799018
aa för oracle är ett bra och schysst företag som vi alla vet
>>
>>81799249
>förstaspråk
Jag missad det, ursäkta. För förstaspråk C++ är en klassiker, darför du kan lär manga begrepp (darför att du måste). I min åsikt, Python är också bra, darför du lära riktig strecksatsen. Men du läre inte den begrepper.
>>
>>81799349
detta måste vara bete
>>
>>81798853
bli bra til noget
>>
>>81799325
här har du bästa fläskresursen på linan

https://www.youtube.com/user/6510Ursula/videos?disable_polymer=1
>>
File: 1chloe.jpg (162 KB, 1200x1368)
162 KB
162 KB JPG
>>81799347
försöka dricka
>>
File: kladdis.png (844 KB, 923x460)
844 KB
844 KB PNG
Det var länge sedan man bakade vit kladdkaka favä (hell seger)
>>
>>81799429
vill lägga en kladdis i din mun lol ;3
>>
>>81799280
>>81799349
f1h1
>>
>>81799407
C++ som förstaspråk är förvirrande. Som andraspråk är det okej, men bara om du kan C. C++ utan C sätter bara myror i huvudet på folk
>strecksatsen
Förklara
>>
Programmeringsnördar, vad gör jag när jag vill koda men vet inte riktigt vad?
Jag är inte nybörjare, men jag är inte riktigt bra än, vad gör jag? Övningar?
>>
File: 1444155464681.jpg (29 KB, 403x403)
29 KB
29 KB JPG
https://vocaroo.com/i/s0w0z5sPimde
>>
File: 1507802583866.png (870 KB, 736x747)
870 KB
870 KB PNG
Du går till baren och ser detta, vad gör du???
>>
>>81799408
Priserna hos de flesta leverantörerna avskräcker lite

https://www.cordings.co.uk/menswear/field-clothing

får se till att skaffa lite deg först
>>
>>81799485
Övningar. Kolla upp designmönster och försök implementera dem i din egna kod. Öva öva öva.
>>
>>81799485
Eftersom du är en kodapa(dvs kan inte komma på saker själv) så råder jag dig att köra tutorials, övningar från nätet m.m
>>
>>81799499
svält ihjäl
>>
File: 1495121261469.jpg (78 KB, 500x500)
78 KB
78 KB JPG
>tjej jag gillar frågar om jag vill hänga med ut på epp
>jag säger nej, därför att, och jag skämtar inte, "jag ska på barnkalas"
VAD ÄR FEL PÅ MIG
>>
File: 1508973953923.jpg (31 KB, 720x566)
31 KB
31 KB JPG
>>81799500
>hej snuske, ka' jeg friste med en dansk polse?
>>
>>81799280
Om du är en stenrik yngling mellan 18 - 30 och bor i Stockholm med omnejd så är det lugnt. Eller skitgammal, det fungerar också.
>>
File: 1458068976033.jpg (36 KB, 960x539)
36 KB
36 KB JPG
>>81799500
[skriker i rädslan av det okända]
>>
>>81799477
>Förklara
Google Översätt har inte den ord jag menar. Vad jag menar är sätta mellanslag och flikar framför din kod.
>>
>>81799500
*kastar syra på svho*
HE FU SE
>>
>>81799500
vänder och går hem
>>
>>81799553
fy fan mann1
>>
>>81799595
Varje brev du gör är ju fan koncentrerad cancer. Filtrerad, din jävla nolla.
>>
>>81799612
>filterc*Cken
>>
milla är oironiskt den sämsta snubblaren
>>
>>81799560
>umm nej, jag gillar inte danska "drängar" hahaha
>>
>>81799633
n,, evangeline är värre
>>
>choklad
>mitt i veckan
stäm mig
>>
>>81799612
skatt-är-stöldis...
>>
>>81799672
båda är skit som borde åka in i ett globalt filter för kanalen

införe filtercucken
>>
>>81799706
filtercucken...
>>
>>81799641
>i orden skat, hyg dig med en neger eller babbe så, SV HO
*vender mig 360 grader och går hem*
>>
>>81799706
filtercucken..
>>
milla borde tappa vikt :3
>>
>>81799706
filtercucken..
>>
>>81799553
vad fan är epp då
>>
>>81799779
borde tappa livet.
>>
>>81799477
Glömde:
>men bara om du kan C
Jag lärad C++ utan lära C i universitetet. Det är mögligt, men du har rätt, kan C hjälper mycket.
>>
>>81799500
väntar tills hon gått, sen trycker jag ansiktet i dynan och andas in djupt
>>
Milla är perfekt som han är och förtjänar kärlek och kompisar och allting bra i livet
>>
>>81799810
nej milla är mysig (men för tjocc)
>>
File: 1510654700241.jpg (125 KB, 704x935)
125 KB
125 KB JPG
>>81799811
Måste man inte kunna B förrän man börjar med C?
>>
>>81799485
K&Rs övningar. Eller /g/s "100 övningar"-bild
>>81799593
Indentation.
>>81799811
Kan du C får du bra vanor och lätt att förstå saker. Gömmer du pekare bakom referenser lär du dig inte om pekare, till exempel.
>>
>>81799855
ALFA
>>
>>81799862
>Kan du C får du bra vanor och lätt att förstå saker. Gömmer du pekare bakom referenser lär du dig inte om pekare, till exempel.
Mögligt, men minst min lärare lärde mig skillnaden. Sedan igen, programmering aldrig var min passion.
>>
>>81799553
BARA
>>
File: 1443850860827.webm (1.51 MB, 1280x720)
1.51 MB
1.51 MB WEBM
>dkn måste snitta på 28h kodning nu i veckan för att ligga i fas tillsammans med ens bajsgruppmedlemmar
Hallå vill ju bara ligga i sängen hela veckan
>>
>>81799855
>armarna spända
>>
File: 1510571492141.png (697 KB, 849x1200)
697 KB
697 KB PNG
jag på bilden
>>
>>81799500
Brukar aldrig se ut så där när jag är på bar favä.
>för ljust
>tanten dricker vin
>var är ölkranarna?
>>
>>81800168
alla hatar dig
>>
File: 1441364124625.png (781 KB, 1041x626)
781 KB
781 KB PNG
>>81800210
radera
>>
hur mycket pengar i månaden skulle ni i tråden kunna leva gôtt på?
>>
>>81800168
Vilket språk?
>>
>>81799500
Undrar vad fan för slags bar jag precis råkat gå in i.
En bar ska vara mörk, full med trä och lukta öl.
Inget sånt där skit.
>>
>>81800273
paskell
>>
File: 1dafcc6e.png (94 KB, 218x404)
94 KB
94 KB PNG
>>81800264
>>81800168
sluta breva den här liten håra fy fan
>>
>>81800271
Är väl bevisa att man mår gôtt när man inte behöver bry sig om sin ekonomi, dvs runt 30-40k efter skatt-ish?
>>
>>81799009
mystik snälla
>>
>>81800271
1. Hyra - 3580 kr
2. Mat - 800-1200 kr
3. Sprit och öl - 800 kr
4. Hem och hushåll - 500 kr
5. Internet och mobil - 450 kr

Du kan räkna ihop med själv men mer än så behöver jag inte.
>>
File: 1482487371781.jpg (189 KB, 1462x1462)
189 KB
189 KB JPG
>>81800285
>hasklel
>>
File: 1448916357899.png (24 KB, 178x225)
24 KB
24 KB PNG
>>81800273
C. Får en att känna sig fett handikappad.
>>
>>81797567
>>81797708
hur får man bidrag? känner mig precis som er fast har 0 kr i inkomst och hyra som ska betalas varje månad
>>
>>81800356
>2. Mat - 800-1200 kr
hur fan
>>
>uppdaterar eldräv
>4kanalx kukar ur och gör det omöjligt att använda kanalpass om man inte inaktiverar hela skiten

kvääääää
>>
File: 1493122465366.jpg (226 KB, 440x532)
226 KB
226 KB JPG
>>81800372
>Får en att känna sig fett handikappad.
>>
>>81799477
>möh renlära
haha nä

bara låt bli STL ett tag
>>
>>81800391
>hur fan
Vad då? Jag äter enkla saker, handlar på Willys och sånt. Billigt.
3 mål om dagen, mycket grönsaker, kan gå ner till 500 kr per månad utan problem (gjort många gånger)
>>
>>81800329
>mystik snälla
Vad menade han med detta?
>>
File: 1509994517553.jpg (5 KB, 211x239)
5 KB
5 KB JPG
>>81800391
lägger samma favä
fet ändå
>>
>>81797468
verkligen inte
>>
>>81800394
eldräv mer lik eldRÖV lmao
>>
>>81800509
LOL
>>
>>81800509
vad använder du då?

googlebotnätet?
>>
>>81800454
ge exempel på vad du käkar

t. spenderar alla mina pengar på mat
>>
>>81800509
nya eldräv är avsevärt snabbare än kråm
>>
File: 1441482858553.jpg (50 KB, 1280x720)
50 KB
50 KB JPG
>>81800320
Finnanon en söt
>>
>>81800531
vivaldi
>>
>>81800551
detta stämmer

tyvärr verkar den knulla upp en del tillägg. tydligen en ny version av greasemonkey som inte är bakåtkompatibel med gamla greasemonkey, vilket innebär att 4kanalx måste uppdateras för att funka korrekt.
>>
File: 1489624278215.gif (1.12 MB, 548x533)
1.12 MB
1.12 MB GIF
>>81800394
Funkar på min maskin
>>
>0.6 på verbala delen
hatar HATAR att vara hjärnkulting

vill kunna uttrycka mig på nyanserade sätt gentemot att konstant använda vanliga, tråkiga ord

kvää
>>
>>81800540
>ge exempel på vad du käkar

Grytor, gratänger, wok, potatis, pasta, sallader, fisk, soppa etc. Allt möjligt.
Idag åt jag fylld paprika med nötfärs, chili, ost och massa goda kryddor.
Igår åt jag lasagne.
Dagen innan det gryta med renkött och färsk svamp.

Frukost blir oftast ägg eller gröt plus knäcke.

Till och med om jag fyller min frys (fullstor frys) med varor och öser in färskt i kylen så går det aldrig mer än 1200.
>>
>>81800632
som sagt så vägrar 4kanalx upptäcka mitt pass trots att jag är inloggad. hade även problem med att alla brev hade dubbletter av sina citat-länkar. precis som att den krockar med 4kanalens vanliga extension, trots att den var helt avstängd.
>>
File: 0sauna.jpg (231 KB, 700x467)
231 KB
231 KB JPG
Jag ska gå till bastu

anon vill du komma med?
>>
>>81800713
Föredrar att basta ensam, ska faktiskt dra igång bastun nu. Fryser idag..
>>
>>81800531
eldröven
>>
>>81800682
tack för ett bra brev
>>
>>81800639
läs böcker
>>
>>81800639
går alltid att öva upp!
>>
File: 1502902957536.png (41 KB, 1294x713)
41 KB
41 KB PNG
>>81800743
d1a, men om man har vänner är det också ju fint att gå tillsammans ibland
>>
File: 1493912878334.png (170 KB, 400x400)
170 KB
170 KB PNG
Sveiki zviedri
>>
File: 1476831699953.jpg (156 KB, 1200x1746)
156 KB
156 KB JPG
>>81800808
Somija <3
>>
>>81800682
Folk köper mycket småpack, tex när man står i kassan på Ica eller liknande så ser jag alltid folk som köper små paket färs, små paket med allt.
Blir dyrt fan.
Jämför man kg pris på småpack och storpack så skiljer det enormt.
Som nötfärs - 300 gr = 110 kr kg
Eller så köper man 1.8 kg nötfärs som man delar upp och fryser in = 75 kr kg.

Samma gäller i princip alla varor, köp stort och spara pengar.
Jag brukade lägga runt 2800-3500 kr per månad på mat.
En kompis sa till mig att köpa storpack, började göra det och nu ligger jag på 1500-1700 per månad trots att jag är fet & stor och äter enorma lass.
>>
>>81800551
finns det någon webläsartest för detta
>>
>>81800826
Hej Lettland, hur står det till?
>>
>>81800808
Jo det är klart. En hink full med is och ölburkar och några polare är kul i bastun.
>>
>>81801037
Im fine thanks mate, how are you?
>>
>>81801056
Doing alright, how has life been lately for you guys?
Here in Sweden we're experiencing a lot more cuckstuff and becoming slowly forgotten
>>
>>81800509
Trying out your swedish skills before moving eh?
>>
File: 1510601375883.jpg (116 KB, 960x874)
116 KB
116 KB JPG
>tjej klagar på att hon är ful och ingen vill ha henne
>en legion killar ställer sig på rad och försöker
>Kille glagar på att han är ful och ingen vill ha honom
>???
>>
>>81801098
He has actually lived here and he can't proper swedish nor proper arabic due to the fact he is broken as a human being and he weighs over 150kg...
>>
>>81801100
bli tjej då vad är problemet?
>>
>>81801002
Detta. Storhandlar alltid. Varje månad den 25e åker jag till Willys och fyller en kundvagn.
Hatar att gå i butiker så sparar både pengar och slipper gå bland folk.
>>
>>81801081
Its fine i gues rapidly growing economy, in few years we will recover from comunism entirely but we will get cucked just like western europe if we reach western economy.......
>Here in Sweden we're experiencing a lot more cuckstuff and becoming slowly forgotten
Thats fucking sad dude but its not that bad, i mean SD will win next ellections right?
>>
File: 1509082450554.png (475 KB, 666x666)
475 KB
475 KB PNG
>>81801171
är 100% hetero tyvärr och jag tror det blir ännu svårare att finna en tjej när man är ett totalt missfoster
>>
File: gw pepe.png (80 KB, 858x758)
80 KB
80 KB PNG
ni tittar väl på bild relaterad?
>>
File: 1509893351618.webm (2.4 MB, 1920x1080)
2.4 MB
2.4 MB WEBM
>>81801202
>i mean SD will win next ellections right?
I hope so man, I really do.
>>
File: 1469629445808.jpg (2.94 MB, 3006x5344)
2.94 MB
2.94 MB JPG
>Here in Sweden we're experiencing a lot more cuckstuff and becoming slowly forgotten
>>
File: höft.jpg (186 KB, 894x894)
186 KB
186 KB JPG
>>81800682
Får man fråga hur du skjuter till tillräkligt med kalorier osv. när du äter för 500 på en månad? 800 kan jag tänka mig att man kan ta utan att vilja skjuta sig men 500 låter lite svårt, även storkok på köttfärs kostar ju pengar. Går du lös på havregrynsgröt och spaghetti?
>>
>>81801098
Sök hjälp.
https://desuarchive.org/int/search/text/swedish%20skills/country/lv/
>>
>>81801275
han har inte fel
>>
>>81801326
haha "aa"
>>
>>81801250
H-HAN ER HURTIG!
>>
File: 1510082429806.jpg (26 KB, 410x368)
26 KB
26 KB JPG
>>81801378
>>
>>81801351
så du ska inte åka till sverige?
>>
>>81801225
>möh sexualitet
klaga inte då
>>
>>81801401
finns skillnad med att åka till sverige på semester och att stanna där för evigheter
>>
File: 1443836226517.jpg (21 KB, 499x458)
21 KB
21 KB JPG
>>81801254
>sandaler med strumpor
>cargo-shorts
>tischa som show-offar moobsen
Alltså pluggar data men lite mer klädesvett hopp än så hoppas man att den generella befolkningen har
>>
Är det någon som äger ett par trådlösa hörlurar här som ni kan rekommendera? För-/nackdelar med den?
>>
File: 1480261572981.jpg (70 KB, 618x543)
70 KB
70 KB JPG
Hej anon vad gör du?
>>
>>81801439
haha "aaaa"
>>
>>81801499
>nmr
>generell befolkning
välj en goshamster
>>
>dkn vågar inte sova förrän mamma kommer hem från jobbet
>>
>>81800277
>t. lågklass bonde
>>
File: pepe sniff.jpg (19 KB, 225x225)
19 KB
19 KB JPG
Nä nu har jag ångrat mig, ska flytta tillbaka till Sverige
>>
File: 1501025862462.jpg (108 KB, 1000x564)
108 KB
108 KB JPG
>>81800864
Latvia :)

>>81801048
Min greatest ally Sverige :) <3
>>
>>81801593
najs
>>
>>81801593
Ett bra val, vi behöver fler svennar.
>>
>>81801593
Får du plats här?
>>
>>81801266
Som sagt, gröt, ägg, pasta och potatis och annat. Kostar nästan inget.
Jag är ingen människa som räknar kalorier men jag jobbar bygg och är aktiv hela dagarna. Mår prima och massor med energi så nått äter jag rätt i alla fall.
>>
>>81801593
vaförårå?
>>
File: hqdefault.jpg (32 KB, 480x360)
32 KB
32 KB JPG
>fick en stöt av kranvattnet
vad i helvete
>>
File: ladda ned.jpg (46 KB, 460x422)
46 KB
46 KB JPG
>>81801506
>>
>>81801579
Men stolthet. Finns inget värre folk än så kallade "högklass". Vidriga jävlar.
>>
>>81801726
lita inte på (((vattnet))) kamrat
>>
File: 0123.jpg (171 KB, 900x900)
171 KB
171 KB JPG
>Norska """"""män"""""""""

https://youtu.be/5eq8keXo1Ck
>>
>>81801773
Äkta motståndsmän får all sin vätska från kött
>>
File: 1510570373076.jpg (48 KB, 600x632)
48 KB
48 KB JPG
>>81801726
Hehe flashbacks till när jag köpte min stuga, allt var felkopplat. Fick stötar av kran, lampknappar och i princip allt som ledde ström.
Var bara riva allt och koppla om.
38k gick det på. Men nu lär jag inte dö av elstöt när man borstar tänderna åtminstone.
>>
>>81801275
Trying out your swedish skills before moving eh?
>>
File: 1506167200287.png (320 KB, 554x668)
320 KB
320 KB PNG
>>81801825
ÄR DU DUM ELLER. RIKTIGA NORDBOR DRICKER DEN URNORDISKA DRICKAN LOKA
>>
File: 1485732357476.jpg (22 KB, 682x515)
22 KB
22 KB JPG
>>81801783
>>
>>81801905
>inte Ramlösa
>>
>>81801905
som de köper på ica mhmm
>>
File: 1486913779288.png (356 KB, 1550x868)
356 KB
356 KB PNG
>>81801506
What does that memeball say?
>>
File: Adeline.jpg (14 KB, 225x300)
14 KB
14 KB JPG
>>81801551
Om jag håller om dig då? :3
>>81801664
Pasta och havregryn är ju väldigt billigt i förhållande tillvad man får ut, men ägg är nog rent energimässigt sådär? Men funkar det för dig och du håller vikten när su äter för 500 på en månad så, har bara svårt att tro att man klarar vitaminer och mineraler samt energi på det om man inte talar om mycket pasta och gröt, vi talar ändå om att äta för 16-17kr om dagen om man ska hamna på 500kr för en månad, och vad kan ett enskilt ägg kosta egentligen? Med det sagt kan man ju äta bra billigt utan att vilja skjuta skallen av sig och ändå få i sig vad man behöver.
>>
>>81801905
>RIKTIGA NORDBOR
Dricker sitt vatten från brunnen ute på gården som pumpar upp färskt vatten som silats genom svenska urberg.
>>
>>81801969
When you stand behind the cops and yell "faggot" at a 12-year-old
>>
>>81801969
It's the swedish nazi part NMR
It says "When you're behind the cops and screaming faggot to a twelve year old kid"
>>
>>81801593
vad var det andra alternativet?
>>
>>81802008
>>81802022
>faggot
Han skriker inte fjolla.
>>
Kan man köra 4kanalX och Oneechan på eldräv kvantum?
>>
>>81801973
jo du det hade hjälpt
>>
>>81802076
sissy är fjolla, alternativt wuss.
>>
>>81801942
>ramlösa
>>81801957
du är uppenbarligen väldigt okunnig. alla vet att riktiga motståndsmän handlar på netto.
>>
>>81801973
>vad kan ett enskilt ägg kosta egentligen
En platta (riktiga fullstora ägg, inga små putte Ica ägg) med 24 st kostar 30 kr hos bonden jag köper hos. Två ägg räcker till en stor omelett.
Brukar köpa 2 plattor i månaden.
>>
>>81802081
jag tror 4kanalx måste bli uppdaterat, men han kanske redan har det
>>
File: photo.jpg (86 KB, 900x900)
86 KB
86 KB JPG
>>81802005
>>
>>81802008
>>81802022
i know what nordic resistance is, also what happened why did the scream faggot at 12 years old?
https://www.youtube.com/watch?v=LMwdjCVc3O0
>>
>>81802076
Faggot betyder bög eller bögjävel
>>
>>81802224
because the kid said they were lucky the cops stood infront of him and his friends
>>
>>81802224
>https://www.youtube.com/watch?v=LMwdjCVc3O0 [Embed]
cringe to da max
>>
>>81800389
snälla hjälp
>>
>>81802224
>why did the scream faggot at 12 years old?
because Nazis are retarded. Literally couldn't take the heat form a 12 year old
>>
>>81802224
They were doing their nazi walk and saw two kids saying that they could kick their asses and they looked like faggots. So the NMR people told the kids they're faggots
>>
File: 1458542474633.png (1004 KB, 2000x1658)
1004 KB
1004 KB PNG
>>81801648
>>
>>81802268
kek'd
>>
>>81802331
the kid likes girls btw
>>
File: 164827572612.jpg (101 KB, 809x538)
101 KB
101 KB JPG
>>81802149
Låter som du har en ganska bra situation med äggen då.
>>81802092
Okej, men jag vill ligga till vänster.
>>
Har någon video på när lilbögen ger sig på emil?
>>
>>81802270
>[Embed]
>inte använda 4kanal-x
>>
>>81801593
hehe mm pas nu på libbe, pas nu på
>>
>>81802438
TROR DU ATT DEN FINNS KVAR PÅ INTERNET?
>>
File: 1465870108630.png (268 KB, 330x316)
268 KB
268 KB PNG
>>81802296
>isis i hela landet
>invandrade våldtäktsmän
>förrädiska poliser
NMR väljer att mucka gräl med 2 svenska 12åringar
>>
>>81802438
https://www.youtube.com/watch?v=LdhPSZmjLI0
136 minuter in typ
>>
>>81802474
>4kanal-x
cringe to da max
>>
>>81802331
https://youtu.be/LdhPSZmjLI0?t=5762
Here you go, watch it.
>>
File: 1493349416615.jpg (47 KB, 645x968)
47 KB
47 KB JPG
>>81802516
>136 minuter
>>
File: GW lucia.jpg (83 KB, 992x558)
83 KB
83 KB JPG
Lucia om en månad!
>>
>Motståndsrörelsen
>klibbar lite feta klibbor på natten och marscherar (och blir borthysta av tolvåringar) på dagen
satan vilken motstånd, känner mig verkligen trygg mot invandrarna
>>
>>81802516
episkt
>>
>>81802224
https://twitter.com/Nordfront/status/909384484751134721

near end
>>
baserade lillbögen favä
>>
>>81802270
>>81802290
>>81802296
Why do you think they are ''nazzis''?Mybie they just dont whant sweden to be ruined by mixing with 3rd worlders like balkans, america and brazzil.
>>
File: JUST Goat.jpg (121 KB, 444x460)
121 KB
121 KB JPG
>>81802500
>>81802587
>staden av det svenska """motståndet""""
>>
File: 1467572079382.jpg (35 KB, 484x497)
35 KB
35 KB JPG
>dkn för sent i livet för att träffa någon
vad gör jag nu?
>>
>>81802534
nybög..
>>
>>81802639
literal nazis tbqhf
>>
>>81802652
sluta besöka den här bögtråden och fråga aldrig någon här om råd
>>
>>81802639
Because they're lame, they leech from the goverment and work illegally PLUS they want donations from randoms.This is to go around "Rimi" and demand sweden to be "normal"
>>
>>81802639
Because they literally are nazis who want a fascist state.
This thread is extremely anti immigration so don't mistake us for a bunch of letist multi culti retards. We just like to laugh at larping nazis who keep embarassing themselves
>>
>>81802500
Påminnelse om att nmr inte
>slagit sönder ett enda gatu"barn"
>bränt ner en enda moske
>misshandlat/dödat en enda av de helt offentliga islamisterna i Sverige
Däremot så har de
>genomfört en gruppvåldtäkt på en vit svensk man
>kallat en tolvårig svensk pojke för bög bakom polisskydd
>invalidiserat en svensk arbetare för livet
>tillfälligt stört några babbars nattsömn under ovanstående dåd, detta är höjden av deras bedrifter
Under tiden så har
>ett dampbarn med svärd dödat tre babbar
>en arg gubbe med pistol dödat två och skadat fyra
>ett slumpmässigt mongo vränt ner en moske
>EN JÄVLA FRITÖS bränt ner en moje
Bra motstånd nmr, mycket bra. EMELLERTID så blir ni i verkligheten omsprungna av EN JÄVLA FRITÖS
>>
>>81802639
>Why do you think they are ''nazzis''?Mybie they just dont whant sweden to be ruined by mixing with 3rd worlders like balkans, america and brazzil.
They're self proclaimed nazis but they disguise it by calling themselves natsoc.
Trust me, they cant do shit about the immigrant question, they're fat middle aged high school dropouts.
>>
>nya eldräv teman
aaaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
FY FAN
>>
>>81802722
The only other anti immigration choice in Sweden is the Israeli party "Israeli democrats" (SD)
>>
>>81802821
alright Asgeir then there is no hope then because NMR is not a solution
>>
>>81802821
Yeah, nothing wrong with Israel
>>
File: Lucia.jpg (256 KB, 1200x675)
256 KB
256 KB JPG
>>81802583
Undrar vem som blir vald.
>>
hurvens vad kallt det är ute
>>
>>81802821
>>81802879
>>81802882
>engelska
>>
File: 1506766016891.jpg (22 KB, 328x322)
22 KB
22 KB JPG
>engelska
cringe
>>
>>81802766
din mamma lmao
>>
File: Äcklad Katt.jpg (122 KB, 640x640)
122 KB
122 KB JPG
>>81802909
>>
>>81802882
Say this to the face of a Palestinian man who lost his children because Israelis bombed a school or a hospital.
>>
>>81802916
Nä helt ok. -11 här utanför just nu, ska sjunka till -15 i natt och under morgonen.
Ska upp vid 5:30 och jobba på tak, blir lite kyligt kanske men bättre än sommarhetta.
>>
>>81802955
pappa kan du översätta jag förstår inte engelska
>>
>>81802652
Det tror jagverkligen inte anon.
>>
>>81802920
>>81802955
nybögar....när diskussionen har med folk som inte kan svenska brukar man tala engelska
>>
>>81803013
De är väl rätt söta?
Mittersta är jävligt lik en kille jag brukade jobba med så det blir ju lite konstigt..
>>
File: 2345354636642.png (122 KB, 400x400)
122 KB
122 KB PNG
>>81802955
>>engelska
>cringe
>cringe är engelska
>>
>>81802652
Kan min jävla hora till mamma träffa en ny kille varje år (hon är runt 55) så kan du.
>>
>>81803118
det är skämtet ditt cp
>>
>>81803116
>De är väl rätt söta?
näe äckliga. Enda som är ok är hon i gult och hon till höger om henne
>>
File: 1510565071242.png (241 KB, 732x633)
241 KB
241 KB PNG
>dkn min elräkning har ökat med 9% sen jag byggde min dator
>>
File: lucia.jpg (521 KB, 1208x724)
521 KB
521 KB JPG
>>81802909
>>
>>81802766
Ingen bryr sig om hur snabb en webbläsare är eller webbläsarens tema
>>
>>81803013
hahah hennes DansGame är sååå perfekt asså ! ^^
>>
File: 1510411744350.jpg (11 KB, 250x244)
11 KB
11 KB JPG
>>81803164
>försöker bortförklara sin dumhet som ett skämt
>>
>>81803204
Ja ja, jag ser dig maskcucken.
>>
File: 1510411402031.png (98 KB, 612x491)
98 KB
98 KB PNG
>>81803204
>Ingen bryr sig om hur snabb en webbläsare
Vad? Sitter du på Explorer du då eller?
>>
File: dubbelkatt.jpg (85 KB, 640x640)
85 KB
85 KB JPG
>>81803216
>DansGame
va? jag kan inte ryckjagjag
>>
>>81803281
>>81803271
autism
>>
File: 75e80cce.jpg (58 KB, 638x639)
58 KB
58 KB JPG
>Bara vara dig själv, anon
>>
>>81803271
ping libbe

har du provat om ditt pass funkar med 4kanalx på nya eldräv?

vill veta om bara jag är drabbad
>>
File: Wilma dessa dubletter.gif (3 MB, 550x368)
3 MB
3 MB GIF
>>81803189
rullar
>>
File: cosplay19.jpg (268 KB, 2048x1189)
268 KB
268 KB JPG
>>81803177
Vad betalar du för elen i månaden? Men ja en dator som står på drar ju lite i längden.
>>81803058
Antar att det är lättare att jobba upp värme på vintern än att försöka kyla ner sig på sommaren.
>>
>>81803376
Är de alla under 180? LOL
>>
File: 149102566289394.jpg (17 KB, 361x441)
17 KB
17 KB JPG
>>81803118
>>81803230
>dkn vet inte om autisme eller bete
>>
>>81803380
>har du provat om ditt pass funkar med 4kanalx på nya eldräv?
Ja, funkar helt normalt.
>>
File: 10.jpg (36 KB, 852x480)
36 KB
36 KB JPG
>>81803451
De är Sidf och hans kompisar i bilden så ja
>>
File: jaffa.png (44 KB, 413x467)
44 KB
44 KB PNG
>>81803358
>>
>>81803484
vafan

då är det något som är helt fucking cp hos mig och jag har ingen aning om vad det är.
>>
När blire T nästa gång?
>>
File: 1509909592576.png (61 KB, 811x800)
61 KB
61 KB PNG
>>81802692
>>81802712
>>81802722
>>81802765
oh i see now, i was a bit confused since baltic nazzis are diferant from nordic nazzis, our nazzis are Latvian ss weterans who we give honor becouse they fought for our land and freedom, alsothey dont whant to make nazzi state they fought for free Latvia from soviet scum.They have march every year trough center of Riga.Russians get butthurt over it.You swedes didnt had so much ss walintiers as we had so your nazzis proabably are larpers i gues.
https://www.youtube.com/watch?v=tZ-DNbz3wmA
>>
>>81803376
>tatuerade hjärnkultingar som förmodligen åker på silja line och jobbar på lager
hur kan man vara avis på dessa
>>
>>81803543
Har du försökt starta om eldräven?
Skicka en bug rapport eller nåt.
>>
File: dea00d64.jpg (188 KB, 1240x786)
188 KB
188 KB JPG
>>81803189
Till roskis går nummerna
1
4
8
9
fy fan
>>
File: 4609262.jpg (60 KB, 645x773)
60 KB
60 KB JPG
>>81803189
r-rullar
>>
>>81803431
>Vad betalar du för elen i månaden?
836 kr senaste räkningen. Bor i en trea på 74 kvadrat, mycket elektronik (65" tv, stereo, massor med lampor och sånt) men inget som kommer i närheten av ökningen som pc'n gjort hehe.
Hade en laptop innan och den gjorde knappt en krusning ens på räkningen.
>>
File: 1510323416015.jpg (436 KB, 1104x1292)
436 KB
436 KB JPG
>>81803555
när dibbe kommer till stockholm
>>
>>81803563
>vara så här bitter
>sätter så mycket av en persons värde och personlighet i vad de jobbar med
>>
>>81797404
repeat after me in swedish

swedish.people.are.not.mad.
>>
File: damp22.png (13 KB, 578x98)
13 KB
13 KB PNG
>>81803592
får bara det här jävla meddelandet trots att jag är inloggad om 4kanalx ligger aktivt jävla bögskit.
>>
>>81803189
Skulle vara glad oavsett :)
>>
>>81803189
7
>>
>>81803657
>t. arg lagerarbetare
det är okej grabben, snart kanske du blir manager över lagret.. :)
>>
>>81803189
2
>>
>>81803602
>2
vilken äcklig tur du har
>>
Testade folkdräkten idag vänner. Den satt som en smäck! :)
>>
>>81803634
Bor du ensam? Varför inte bo i en 1a eller 2a för? Blir mycket billigare både i hyra och el.
>>
>>81803189
rullar
>>
>>81803761
Jimpan....
>>
File: 1499455538776.jpg (43 KB, 507x313)
43 KB
43 KB JPG
>>81803722
>>
>>81803712
Säger du det så, din bitterhet osar rakt igenom dina brev. De är bättre människor än dig om de så jobbar i en korvmoj.
>>
>>81803794
vif
>>
>>81803761
fint, är den struken o fin?
>>
>>81803784
Bor ensam, hyran är är ok trots storlek.
Gillar att kunna dela upp saker. Vardagsrum, sovrum och dator/gym. Perfekt liksom.
>>
>>81803794
>>81803841
kvääää
>>
https://www.youtube.com/watch?v=5530I_pYjbo
fy fan vad söt katten är
>>
bra bok
https://archive.org/stream/cu31924032226759#page/n13/mode/2up
>>
>>81803833
Du har verkligen noll känsla, men fortsätt att projicera om det får dig att känna dig bättre på ditt lagerjobb. :)
>>
>>81803921
katter är helt efterblivna
>>
>>81803942
>d-du måste jobba på ett lager! Vilket gör dig dålig!
Haha bittra nollor alltså
>>
>>81799429
Ska du inte låta bären tina en stund?
>>
>>81803942
Vad är det för fel på lagerarbete?
Jag är sopgubbe, nu får du väl en hjärnblödning antar jag.
>>
>>81799500
>dricka alkohol
haha mm
>>
>>81803983
>lågutbildade hjärnkultingen försöker rättfärdiga sitt praktiska jobb
jaja gå och lägg dig imorgon ska du köra truck brum brum :)
>>
>>81800454
Breva bild på en vanlig måltid.

Du måste vara ett skelett.
>>
>>81803942
Lovar att det här är en student som ser ner på arbetare medan de leker arbetarklass
>>
File: prompto is bi, BI!.jpg (344 KB, 1280x677)
344 KB
344 KB JPG
>han är oironiskt monosexuell
>>
>>81804103
>försöker desperat spinna på den vinkeln
Ingen bryr sig liam.
>>
>>81804128
>Breva bild på en vanlig måltid.
Får bli imorgon då.
>Du måste vara ett skelett.
191 cm och 102.4 kg vid senaste vägningen (i morse).
Legat på 100-105 kg i 6-7 år nu.
>>
>>81804186
nej men du är objektivt vidrig
>>
File: aEGgvQO_700b.jpg (55 KB, 700x554)
55 KB
55 KB JPG
Genocide of shitskins WHEN?
>>
>>81803560
Do latvia like anime?
>>
File: måltid.jpg (77 KB, 700x394)
77 KB
77 KB JPG
>>81801002
Man kanske inte vill äta för att överleva utan för att faktiskt njuta av något gott?
>>
>>81804186
>han skryter om att han är bi men har aldrig legat med någon
cringe
>>
File: Kattorm.jpg (38 KB, 700x525)
38 KB
38 KB JPG
>>81803921
så mysiga djur!
>>
>>81804284
Men jag äter gott. Varför skulle storpack betyda annat för?
Älskar att äta.
>>
File: 0480103647046.jpg (171 KB, 792x762)
171 KB
171 KB JPG
>>81804284
god mat är typ det enda jag har att leva för
>>
File: 1509893351613.webm (832 KB, 854x480)
832 KB
832 KB WEBM
>>81804262
NOW
>>
>>81804284
Du vet, billigt är inte alltid lika med äckligt..
Rejäl husmanskost är galet gott, går att tillaga för 25 kr per dag.
>>
File: 1475759254584.jpg (194 KB, 500x500)
194 KB
194 KB JPG
>>81804250
>>81804288
Tack för (Du)na
>>
>>81804333
https://www.youtube.com/watch?v=zGcYabz3hYg
>>
>>81804018
Nu var det nästan ett år sedan jag bakade den men jag har för mig att kakan kom direkt från ugnen och smälte bären ganska snabbt.
>>
>>81804174
Asså passa di anon, snart är han färdigutbildad och ska flytta till usa o starta eget företag som gör något och bli rik.
>>
File: 1485655672143.jpg (190 KB, 1024x1351)
190 KB
190 KB JPG
>>81804267
Kinda i gues.
>>
>>81804284
Godaste som går att äta är grillad abborre.
Kostnad 0. Behöver en pinne, lite lina, en krok och mask. Och en sjö såklart.

Liksom andra anon lägger jag runt 1500 max på mat per månad. Äter kött (förmodligen för ofta) och annat gott i princip varje dag.
Finns billigt om man bara tar för sig att leta.
>>
>>81804507
wtf i wanna marry a latvian now
>>
Ping vedbodar, kan man frysa ner sushi? Ägnar gärna en halv dag att bara göra mängder med sushi och fylla upp frysen med. Kokt ris + fisk borde väl inte vara några problem?
>>
>>81804413
kek
>>
File: 1509893351616.webm (233 KB, 600x338)
233 KB
233 KB WEBM
>>81804641
The sh*tskins will never see it coming
>>
>>81804582
Man får ju dock inse att det inte är en realistisk möjlighet för de flesta att fiska till vardags.
>>
File: 1500691432613.jpg (289 KB, 1440x1080)
289 KB
289 KB JPG
>>81804625
Den blir väl varm om man värmer den?
>>
>>81804625
Sushi är väl rå fisk? Funkar fint att frysa.
Ris vetefan, ska väl vara högrisk för bakterier om jag kommer ihåg men får nog fråga någon som vet bättre.
>>
>>81804625
https://www.google.com/search?q=can+you+freeze+sushi&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=NmALWoPkE6_BXs-arpAG
>>
File: 1480559031659.png (4 KB, 211x239)
4 KB
4 KB PNG
>>81804739
>&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=NmALWoPkE6_BXs-arpAG
>>
File: 1507560444837.jpg (127 KB, 794x532)
127 KB
127 KB JPG
>>81804586
Fuck off they belong to us!
You can take pic related though
>>
>>81804695
Behöver dom inte heller. Man kan köpa rejäl, färsk mat billigt ändå.
Lägger man mer än 2000 på käk som ensam människa gör man något rejält fel..
>>
>>81804582
>Finns billigt om man bara tar för sig att leta.
Tid är också pengar, anon.

Om jag kan sitta en extra timme framför datorn på jobbet istället för att hålla på med mask och skit hela kvällen så är det värt det för mig.
>>
File: 1510234253240.jpg (30 KB, 373x322)
30 KB
30 KB JPG
>>81804782
>leftist trash
No thanks.
>>
File: 1508809527382.png (31 KB, 645x729)
31 KB
31 KB PNG
>>81804781
>>
>>81804706
haha vad menar du? när det är dags att äta den nedfrysna sushin så tinar man ju den i rumstemperatur.
>>81804711
Brukar käka matlådor innehållande ris varje dag som varit nedfrysta, tycker inte det är så dåligt?
>>81804739
jo jag sökte, men maken på tvetydliga svar får man leta efter
>>
>>81804807
Men för fan.. Det var ett exempel.
Finns billig bra mat i butiker.
>>
>>81804847
Då kommer den vara halvfrusen om du inte timar det rätt. Och klarar vinägerriset av att frysas bra?
Annars kan du väl ha lite färdiguppskuren fisk och ris separat? Tar ju inte lång tid om allt är redo
>>
File: Das it mayne.png (454 KB, 414x499)
454 KB
454 KB PNG
>>81804467
top mys!
>>
>>81804919
>halvfrusen
???????? så låt den tina längre? har jag missuppfattat något?

tanken var att göra en stor batch, jag lagar helst mat så sällan som möjligt i stora portioner
>>
File: 1453859130828.png (14 KB, 635x773)
14 KB
14 KB PNG
>dkn för låg IQ för cirkulär andning
>>
>>81804971
>>81804971
>>81804971
>>81804971
>>
>>81804284
Rårakor är extremt billigt och min absoluta favoriträtt.
behöver
>potatis
>gräddfil
>olja
>rivjärn
>stekpanna
>>
NY TRÅD

>>81804971
>>81804971
>>81804971
>>
>>81804800
>Lägger man mer än 2000 på käk som ensam människa gör man något rejält fel..
Detta.
Jag och sambon+ unge på 2 år köper mat för max 4k i månaden men då är kärringen petig som fan med maten.
När jag bodde själv så låg det på runt 1000 kr. Inga problem att äta hälsosamt och gott för den summan.
>>
File: 1479647427359.jpg (129 KB, 422x437)
129 KB
129 KB JPG
>>81805062
vad i
>>
File: 1.jpg (72 KB, 1031x278)
72 KB
72 KB JPG
SISTA BILDEN
Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.