[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Home]
Board
Settings Home
/int/ - InternationalThread archived.
You cannot reply anymore.File: 1458318118457.jpg (86 KB, 818x480)
86 KB
86 KB JPG
NEDERDRAAD

Alleen op vrijdagavond-editie

Welkom: Mensen alleen op vrijdagavond
Niet welkom: Sociale mensen
>>
eerste voor lelgië
>>
belangrijk voor kryptomiemers

https://www.youtube.com/watch?v=jBbLpxLglz0
>>
File: 1515746929905.jpg (9 KB, 200x200)
9 KB
9 KB JPG
Ik houd van jullie allemaal.
>>
>>84232808
Koffieanon <3
>>
>>84232808
>houd
Ik vind dat altijd raar klinken, ik weet dat het mag, maar wie zegt er nou houd ipv hou?
>>
>>84231852

lekker uit mijn dak gaan op XTC
>>
>>84232808
Ik hoop dat je volgende keer lauwe koffie voorgeschoteld krijgt, smerige koffiepaler.
>>
File: TaylorKus.gif (1.08 MB, 500x258)
1.08 MB
1.08 MB GIF
>>84232808
Ik ook van jou en je vd!

>>84232860
Het is de officiële spelling, "hou" is spreektaal.
>>
ik ga morgen naar de kapper
hoe zou ik het laten knippen?
>>
>>84232958
Hitlerjugend.
>>
>>84232944
>Het is de officiële spelling, "hou" is spreektaal.
Nee beide zijn officieel, alleen houd is formeler.
>>
>>84232842
<3
>>84232860
Als het uitspreek dan gebruik ik "houw" maar ik typ het altijd als houd. In mijn hoofd is het gewoon logisch in combinatie met de hij vorm (houdt). Maar het is idd wel een apart woordje om te schrijven.
>>
>>84232958
ahahaha
wil je soms klapjes van ome adolf ofzo
>>
File: 1515777515632.webm (1.79 MB, 1280x720)
1.79 MB
1.79 MB WEBM
Wat de neuk
Waarom zijn honden zo agressief?
>>
>>84232935
Ik doe niet heel moeilijk over de koffie, als het maar gezellig is.
>>84232935
Wat lief! Ik zal het tegen haar zeggen. Zal ze vast leuk vinden.
>>
>>84233143
Verwijder dit.
>>
>>84232944
Oeps. Die laatste was mis.>>84233161
>>
>>84233188
Husky aub.
Verklaar je nader
>>
>>84233199
Geen probleem, neem maar een bakkie, je bent duidelijk wat moe.
>>
File: pit.png (629 KB, 1034x700)
629 KB
629 KB PNG
>>84233143
>>
>>84233143
WAT?
>>
>>84233143
Omdat ze slecht opgevoed en doorgefokt zijn.
>>
File: pit2.png (517 KB, 1296x734)
517 KB
517 KB PNG
>>84233239
>>
File: pit3.png (379 KB, 803x710)
379 KB
379 KB PNG
>>84233282
>>
File: xxl.jpg (22 KB, 800x450)
22 KB
22 KB JPG
koek
https://nos.nl/artikel/2211640-albert-heijn-stigmatiseert-bij-instructie-personeel.html
>>
>>84233234
Zal ik doen.
>>
File: image00001.jpg (83 KB, 800x532)
83 KB
83 KB JPG
>anon ontdekt dat honden onvoorspelbare kankerbeesten zijn
>>
File: pit4.png (39 KB, 652x345)
39 KB
39 KB PNG
>>84233320
>>
>>84233320
>>84233363
Vechthonden zijn kanker.
>>
File: pit5.png (359 KB, 793x665)
359 KB
359 KB PNG
>>84233363
>>
>>84233337
>Dit is niet zo ingewikkeld, het is stereotyperend. Je kunt armoede niet koppelen aan een huidskleur.

Waarom maak je dan een punt van de huidskleur van de verschillende voorbeelden klanten?
>>
>>84233343

Welk wild dier is voorspelbaar?
>>
File: pit6.png (684 KB, 967x622)
684 KB
684 KB PNG
>>84233412
>>
File: pit7.png (379 KB, 951x727)
379 KB
379 KB PNG
>>84233455
>>
File: 97876567899.jpg (60 KB, 800x591)
60 KB
60 KB JPG
>>84233337
> "Albert Heijn zit veel in de grote steden en daar is het percentage allochtonen hoger dan op het platteland, dus het is niet raar dat er zowel tekeningetjes zijn met mensen met een wat blankere als met een getinte huidskleur."
>>
>>84233449
Anon die denkt dat zijn eureka moment ook voor ons geldt terwijl hij in feite jaren achterloopt op de geroodpilde massa

straks gaat hij nog statistieken over moslims en criminaliteit palen, je weet maar nooit met zo'n naief type in je draad
>>
>>84233430
Hmmm... Hier klopt iets niet.
>>
>>84233143
:( Hij deed het niet expres. De hond wilde spelen maar hij is een pup en begrijpt niet dat de andere hond veel kwetsbaarder is.

Je kon het zien aan de staart en de lichaamstaal van het dier.

Slechte baas die niet goed op zijn dieren let.
>>
>>84233449
Honden zijn niet wild, ze zijn gedomesticeerd.
Katten zijn niet gedomesticeerd, al zijn ze anders dan wilde katten van vroeger. Maar dit is niet gekomen door het fokken van katten, maar puur omdat ze gewend geraakt zijn aan het wonen met mensen.
>>
>>84233516
Mijn gok is dat hij net een hond zag dat blafde en dat hij nu zijn angst aan het projecteren is. En mijn gok is ook dat de hond een pitbull is.
>>
>>84233560
>geef elk voorbeeld van een klantenprofiel een willekeurige andere huidskleur
>"RACISME"

>Maak ze allemaal blank
>"RACISME"

linkse "mensen" zijn leeghoofden
>>
>>84233576
>spelen
>bijten en verscheuren tot ie dood is

Ja natuurlijk was dat niet zijn intentie
>>
Het nadeel van goed kunnen koken is dat je niet op de bank zit zo van mm zin in sjips of koekjes maar dat je meteen een citroenbavarois met frambozencoulis en pistachekruim tevoorschijn moet toveren
>>
Waarom zijn dr*llanders zo racistisch?
>>
>>84233762
prot: maak de sjips en koekjes zelf
>>
>>84233799
Ik weet niet waarom jij racistisch bent.
>>
File: 1510875058677.jpg (23 KB, 152x254)
23 KB
23 KB JPG
>>84233799
Wij zijn dat ook hoor
>>
>>84233838
>prot
*snuif*
mmmmm zoet aroma
*ssnuiiifffff*
mm *snuif*
>>
Noem twee combinaties op wat goed met elkaar samengaan. Ik begin wel.

Mijn piemel + jouw mond
>>
>>84233799
Wij Limburgers zijn dat gelukkig totaal niet.
>>
Ik heb een dikke huid en een elastisch hart
Maar jouw mes kan te scherp zijn
>>
File: 678796778657.png (200 KB, 332x460)
200 KB
200 KB PNG
>>84233917
>>84233917
>>84233917
>>
>>84233970
Laat maar, over 10 jaar zullen ze het wel doorhebben.
>>
>>84233099
hitler geef klapjes ~~~
>>
File: ffffffffffffff.jpg (313 KB, 1199x1649)
313 KB
313 KB JPG
>>84233914
ik en foto gerelateerd
>>
>>84233914
ik en foto gerelateerd
>>
>>84234036
Gatver
>>
File: 20180112_204723.jpg (344 KB, 2896x2896)
344 KB
344 KB JPG
>>84232679

3 Dutch women vs 3 Indian men in a no rules fight. Who would win?

Pic related: Assume all six of them are 25-year-olds and 171 cm tall.
>>
File: zo-is-natuur.jpg (67 KB, 400x325)
67 KB
67 KB JPG
>>84233914
blikje in de water
>>
>>84234075
is dit een man of een vrouw
>>
>>84234119
Een jongen.
>>
>>84233904
waarom doe je dit?
>>
File: 4.jpg (151 KB, 1920x1080)
151 KB
151 KB JPG
>>84234149
>>
>>84233337
ebisch

Wel grappig dat generaliseren wel mag als het op beren aankomt ("pas op met beren, ze zijn vaak agressief") maar niet als het op negers aankomt ("pas op met negers, ze zijn vaak agressief")
>>
>>84234105
teh pajeets wood win beecos owre wimmin lyek fo-reyners.
verry mutsch :D
>>
>>84234105
>all six 171cm tall

Where the fuck do you find 3 171cm Dutch guys? That's how tall you are in kindergarten.
>>
File: 1515370668818.jpg (43 KB, 600x649)
43 KB
43 KB JPG
>>84234173
Wat doet dat knopje?
>>
>>84233859
Er zal geen vrede en geluk op aarde zijn tot we de dr*llander weerhouden hebben van hun kwaadaardige plannen
>>84233865
Lelgen klinken tenminste niet alsof een orang oetan klaargekomen is.
>>84233917
Die berglets moeten een voorbeeld nemen van jullie trotse Limburgers met jullie mooie geile zachte g.
>>
>>84234206
girls
>>
>>84234206
Kan je niet lezen of zo?
>>
>>84234236
Welke kwaadaardige plannen heb je?
>>
>>84234206
Hallo 77
>>
Waarom haten jullie reddit zo?
>>
>>84233143
moest dat nou
>>
Ik ga toch maar even wat gemaksvoer in de winkel kopen
>>
>>84234339
Krijg kanker en ga terug naar je D66 kankerhol.
>>
>>84234367
I-ik ben VVD
>>
>>84234339
Vraag het hun, ze weten het toch beter
>>
>>84234360
Dorpswinkel is al twee uur dicht.
>>
File: kartel.png (100 KB, 187x331)
100 KB
100 KB PNG
>>84234396

>>84234413
ben een tokkie dus ja
even bij de buurman door de brievenbus poepen onderweg
>>
>>84234265
>Kan je niet lezen of zo?
Nee dronken, ik ben niet officier!
>>
File: button.webm (2.8 MB, 852x480)
2.8 MB
2.8 MB WEBM
>>84234224
speciaal een webm voor u gemaakt.
>>
File: efd.jpg (29 KB, 600x584)
29 KB
29 KB JPG
>>84234320
>Er zal geen vrede en geluk op aarde zijn tot we de dr*llander weerhouden hebben van hun kwaadaardige plannen
>Welke kwaadaardige plannen heb je?
Noemde je me nou een dr*llander? Je neemt dat nu terug
>>
>>84234524
wordt er in die serie schattige twinken door de priesters geneukt?
>>
>>84234630
oetz komt het één keer voor
>>
>>84234629
Ik was maar aan het dollen. Mijn excuus.
>>
>>84234658
Ik moet die serie NU bekijken.
Welke aflevering?
>>
>>84234715
geen idee volgens mij ergens aan het eind van het seizoen
>>
>>84234715
wanneer ga je nou foto's maken bij basisscholen in je lange jas?
>>
>>84234737
Hoe lang is die scene?
>>
>>84234816
je ziet alleen maar foto's van de daad die gebruikt worden als bewijs om die kardinaal van zijn baan te stelen
>>
piemel
>>
>>84234860
Bedankt voor de verklapper kankerhomo
>>
File: 6978567889.jpg (204 KB, 1600x1547)
204 KB
204 KB JPG
>Internetproviders KPN, T-Mobile, Tele2, Zeelandnet en CAIW moeten binnen tien dagen IP-adressen en domeinnamen die toegang geven tot torrent-site The Pirate Bay blokkeren voor hun abonnees.
>Brein mag bovendien de lijst met internetadressen die geblokkeerd moeten worden, aanpassen.

Hebben die babyboomers enig idee hoe het interreet werkt?
>>
>>84234955
alsof je het echt ging kijken
>>
>>84234967
In sommige gevallen snappen journalisten er ook de ballen van en maken ze er maar wat leuks van.
>>
>>84234967
Met twee klikken verander ik mijn IP naar Cambodja. Ze doen maar.
>>
>>84234967
https://youtube.com/watch?v=_cZC67wXUTs
>>
>>84234986
Nee want ik ben geen homo.
>>
File: limmyy.gif (550 KB, 200x114)
550 KB
550 KB GIF
>>84235049
>>
>>84235018
met twee klikken loos ik mijn zaad in jouw kontje
>>
>dvw geen Klepel vd op wiens strak, wit buikje ik kan klaarkomen
>>
>>84235049
homo
>>
>>84235103
*klik klik* moederneuker
>>
>>84233598

Een gedomesticeerd dier dat niet opgevoed wordt gedraagt zich niet veel anders dan een wild dier.
>>
>>84235143
Homo ik neuk je op.
>>
>wanneer je je zo lang ironisch homo voorgedaan hebt dat je onironisch homo bent geworden
>>
File: BIG-1-1-mila-kunis.jpg (173 KB, 800x1200)
173 KB
173 KB JPG
>>84235369
Dat is kut voor je
>>
>>84235134
flikker op met die kankerhomo
>>
>dvw geen klepelknul om aan een hondenriem naakt over straat te sleuren
>>
https://www.youtube.com/watch?v=8Xf0e_kwRx4
>>
Ik ben net een elastiekje totdat je er te hard aan trekt
>>
ik hep zin in kola

ik ga kola kopen
>>
>dvw geen klepelknul om bruut aanal te nemen terwijl je hem wurgt
>>
is het normaal om dagelijks op een sjinees plaatjes boord te palen?
>>
>dvw geen klepelknul om hem op zijn kleine biemel te trappen en uit te lachen
>>
>>84235435
>wasmachine naast de oven
waarom doen mensen dit
>>
>>84235564
de appoe is bijna dicht
>>
>dvw niemand om me zo hard te gezichtneuken dat het slijm over mn kin stroomt
>>
vierkant is toch gewoon een soort facebook voor autisten?
>>
>>84235747
Wat is Facebook?
>>
het zijn allemaal homo and manwijven poepers die drollanders ik word er niet goed van he stomme drollanders kunnen de boom in springen kust mijn klote met jullie arrogante kut gedrag stomme sukkels sterf
>>
>>84235791
een soort 4kant voor n*rmaaltjes
>>
>>84235747
ja klopt like mijn bericht want ik heb heel veel aandacht nodig
>>
>>84235844
Bah.
>>
>dvw je dagelijks aan zelfmoord denkt
>>
>>84235821
*likt aan je gerimpelde balzak*
>>
en we doen het weer hoor die arrogante dommerikken ik hoop dat jullie op de straat sterven stomme sukkels stomme drollanders sterf kust mijn klote
>>
oké we gaan mij dus negeren en het hebben over onze seksueele fantasien? dat vind ik niet zo leuk. als volwasenende wil ik belangerijk gevonden worden.
>>
>dvw de cijbuisflikkers je draad verkankeren
>>
>>84235945
>negeren
Racist.
>>
>>84235945
ik ben ouder dus jij moet naar mij luisteren
>>
>>84235998
oké pappie
>>
>>84235973
Misschien moet je naar ze toe en dat tegen ze zeggen.
>>
en ze gaan ook altijd hun eigen inteelt vrienden uitnodigen die stomme drollanders zuigt aan mijne piet en sterf stomme drollanders ik word er niet goed van sterf
>>
>koop Sonic Mania voor de Schakel
>ben er kankerslecht in
Het leven is een lijdensweg.
>>
alle belgen slapen kom laten we ze annexeren ik sta al bij de grens en jullie?
>>
>>84235723
kom maar naar holland klepeltje ;3
>>
>>84235700
>mensen
>amerikanen
kies 1
>>
wat is het probleem met de l*lg?
>>
Als je het IQ van alle palers hier tezamen optelt, krijg je ongeveer 54.
>>
die stomme drollanders denken ook echt dat wij slapen op een vrijdag hahahahaha domme drollanders kunnen den boom inspringen kust mijn klote stomme sukkels sterf
>>
>>84236028
gedaan
>>
>wil iets
>ga het halen
>heb het
>geef er niet meer om
wat is deze
>>
>>84236146
Mooi zo. Je hebt de draad gered.
>>
>>84236038
hihihi ik hou ook van gij hoor belgië
*kus
>>
>>84236138
ik vind dat je gelijk hebt
>>
hou op met mijn buis verkankeren
>>
REAGEER STOMME KLOTE DROLLANDERS
>>
>>84236185
*van u
>>
>>84235821
>>84235941
>>84236038
Gebaseerde LELG. Wijs die dr*llanders op hun plek
>>
>>84236227
hier een dikke vette (JIJ) uit holland
>>
File: 4009159.jpg (206 KB, 660x370)
206 KB
206 KB JPG
>>84236138
>cringe
>>
>>84236098
Euh wie ben jij?
>>
File: kankerhomos.png (101 KB, 502x362)
101 KB
101 KB PNG
>>
die stomme drollanders hebben nog een pokiemon avatar ook hahahaha wat een loesers die drollanders allemaal kunnen ze mijn klote kussen die arrogante domme noorder buren van ons stomme sukkels sterf REAGEER
>>
>>84235700
Omdat daar stroom zit.
Wat is er mis mee?
>>
File: heu.png (84 KB, 480x485)
84 KB
84 KB PNG
>>
File: NDHGVV6.png (49 KB, 408x263)
49 KB
49 KB PNG
>>84236312
>>
>>84236227
ik verban je naar Nederland
https://www.youtube.com/watch?v=yayMuZxlttc
>>
>>84236375
Je net gewassen kleren gaan naar pizza ruiken
>>
File: T2YeVqH.png (64 KB, 394x139)
64 KB
64 KB PNG
>>
File: JD3h4wY.png (34 KB, 300x90)
34 KB
34 KB PNG
>>
>>84236438
Omdat je wasmachine naast de oven staat?
Ik heb dat ook even gehad, nooit daar last van gehad.
>>
File: Knipsel.png (158 KB, 491x302)
158 KB
158 KB PNG
>>
https://www.youtube.com/watch?v=hhpjiDixZHA
>>
>>84236312
>>84236376
>>84236379
>>84236451
>>84236463
>>84236491
kanker gewoon even op weet je wel
>>
File: Naamloos.png (122 KB, 443x279)
122 KB
122 KB PNG
>>
File: petebestz.png (33 KB, 300x57)
33 KB
33 KB PNG
>>84236500
/feelskek4
>>
mn kont neukt
>>
>>84236451
>>84236463
is de minderjarige al gestopt met zijn studie?
>>
>>84235723
Ik kan niet geloven dat iemand de moeite zou nemen om je op te zoeken terwijl je alleen thuis bent, om je vervolgens tegen de muur aan te drukken. Niemand zou het toch opwindend vinden om je angstige, ontwijkende blik te zien, dat ontstaat doordat je zijn warme, lustige adem in je nek voelt? En het zou helemaal weerzinwekkend zijn als zijn biemel langzaam hard wordt, terwijl je zachtjes maar tevergeefs terugkrabbelt, maar nog steeds in zijn dominante greep vastblijft. Ik zou het vreselijk vinden als je op de vloer werd gesmeten en hij ruw je broek van je lichaam afrukt, zodat je ongebruikte jongenskutje wordt ontbloot. Alleen het laagste van het laagste zou dan een vieze klodder slijm op je verboden uitgang te spugen, om dan onmiddelijk zijn harde, lange dongelmans in je schijthol te duwen. Wat een degeneraat is het dan, als hij maar blijft pompen in je strakke poepgat terwijl hij tranen van wanhoop in je ogen begint te zien. Waarom zou hij geen enkel gevoel van schaamte krijgen, als hij eindelijk in je klaarkomt en in extase raakt, om jou dan in een jammerlijke en misbruikte toestand op de grond achter te laten?

Je verdient echt beter, Klepelknul.
>>
jeukt
>>
>>84236500
autismo
>>
File: allemaal no lifers.png (108 KB, 433x216)
108 KB
108 KB PNG
>>84236528
allemaal ik

>>84236550
ja en hij is uit de kast gekomen

>>84236541
jeukt
>>
File: 0c3rd75.png (17 KB, 399x55)
17 KB
17 KB PNG
>>84236550
beter houd je je kankerbek met je kankerarrogante smoelwerk
waarom zitten er hier zoveel losers op de nederdraad allemaal dood jullie zelf niemand die je mist krijg kanker
>>
>>84236573
geil
>>
Wie van jullie was dit?
>>
>>84236573
B-bedankt hiervoor /feelsblush

>>84236699
Idd
>>
>>84236673
>losers
randstad
>>
waarom is het zo moeilijk om een woonruimte te bemachtigen?
>>
>>84236573
Sinds wanneer is de draad zo homo geworden?
>>
Niemand geeft een kanker om jullie naamfl*kkers. Kanker aandachtshoertjes, moet ik al mijn geld van de bank afhalen en omzetten in 1 cent muntjes om die in jullie kanker k*ntgaten te duwen smerige tyfus aandachtsletjes?
>>
Hallo Nederdraad ik wou even zeggen dat jullie allemaal welkom zijn op https:// cytu (punt) be /r/ dekamer
>>
>>84236853
Jaar of twee
>>
>>84236865
>smerige tyfus aandachtsletjes?
>?

Jij bent zelf een aandachtsletje?
>>
File: XeemSHl.png (4 KB, 166x25)
4 KB
4 KB PNG
bekijk mijn dubbels
>>
>>84236865
Doe maar
>>
File: hqdefault (1).jpg (7 KB, 480x360)
7 KB
7 KB JPG
>>84236850
je moet het veroveren als een trotse krijger
>>
>>84236865
Ja oetz
Achteraan aanschuiven
>>
>>84236865
dat zou mijn vd niet goed vinden denk ik.
>>
File: 2sJbRaO.png (743 KB, 808x602)
743 KB
743 KB PNG
>>84236796
stfu ik praat hoe ik wel tatta wat doe je nou stoer meet me irl dan laat ik je zien wat pure kracht is
>>
>>84236891
vervang dekamer door nederdraad voor de superieure kamer.
>>
File: pepee.jpg (45 KB, 600x600)
45 KB
45 KB JPG
>mgw je nooit met je broeders op kruistocht zult gaan

https://www.youtube.com/watch?v=isxvXITTLLY

Waarom nog leven jongens?
>>
>homogepaal was zo sterk dat de draad is gestorven
Ik kan het niet geloven
>>
>>84237782
Normaaltjes zijn gaan slapen
>>
>>84237973
Nee, gaan stappen.
>>
File: rands.png (175 KB, 333x441)
175 KB
175 KB PNG
>>84237018
>>
>>84237337
De meeste populaire kruistochten werden afgeslacht door de arabieren.
>>
File: 1464990302539.jpg (35 KB, 578x527)
35 KB
35 KB JPG
>>84238030
>mgw ik zelfs niet wist dat het vrijdagavond was
>>
>>84238030
Ik zag al jongeren rondhangen toen ik Döner ging halen. Die waren waarschijnlijk aan het verzamelen zodat ze samen uit konden in de stad.
>>84238147
Ik had ook zo'n gevoel dat het donderdag was ofzo.
>>
>>84238110
4de Kruistocht, beste kruistocht
>>
ik heb zo een godsvergeten hekel aan deze stad
de enige die wat voor mij betekent doet alleen aardig uit medelijden
>>
>>84238459
je moeder?
>>
>>84238517
nee.
>>
Ik wil met een twijgje knuffele
>>
>>84238616
je huisbaas?
>>
>>84238657
klepel en rova zitten te tjetten in de kamer
>>
dubbels en ik stop voor altijd met palen
>>
>>84238693
nee
>>
>>84238775
technisch gezien
>>
>>84238775
Ik doe een herrol voor je.
>>
Ik herrol nog wel één keer.
Indien dubbels stop ik DEFINITIEF met palen
>>
>>84238709
wie is klepel nou?
>>
De dubbelsgoden gunnen mij niet.
Indien enkels stop ik 24 uur met palen
>>
>>84238709
Blijkbaar is rova geen twink
Heeft hij zelf gezegd
>>
File: a52.jpg (277 KB, 960x929)
277 KB
277 KB JPG
>>84238930
>>84238979
De rit stopt nooit.
>>84238969
Een zijbuiser.
>>
>>84238979
je bent hier voor altijd
mijn dubbels bevestigen
>>
>>84238776
jezelf
>>
maar gelukkig heb ik nog altijd COLA

>>84239098
ik heb letterlijk geen mening van mezelf en dat is misschien maar beter ook
>>
>>84238969
Homofiele Belgische slet die iedereen foto's stuurt van zijn slanke lichaam, strakke kontje en geile voeten
>>
Lievejongen is lief! LIEF!
>>
Klepelknul is een meisje! MEISJE!
>>
stop met cirkeljossen stomme kut drollanders
>>
Gaart is een vacht! VACHT!
>>
Bourg is een autist! AUTIST!
>>
Koffieanon zoekt naar aandacht! AANDACHT!
>>
Beir is sgattig! SGATTIG!
>>
Belgske is een maagd! MAAGD!
>>
File: 56457576876.jpg (124 KB, 1280x720)
124 KB
124 KB JPG
>koop Sonic Mania
>ze hebben de "speciale stages" erin gelaten
>>
>>84240008
>>84239974
>>84239945
>>84239897
>>84239841
>>84239785
>>84239720
letterlijke homos
>>
>>84240024
is toch norma a zakof
>>
File: XXLAHP.jpg (76 KB, 1223x832)
76 KB
76 KB JPG
>>84233337
>Hoogleraar marketing Kitty Koelemeijer van Nyenrode Business Universiteit noemt nog een reden waarom Albert Heijn zijn klanten profileert voor het personeel. 'Voor een medewerker op de kaasafdeling is het handig te weten dat een moeder van vijf kinderen een ander stukje kaas wil dan een oudere man.'

Appie denkt dat klanten te stom zijn om zelf te kiezen.
>>
>>84240040
*letterlijke 5 hetero's en 2 biseksuelen
>>
>>84233337
Ik begin steeds meer overtuigd te raken dat mensen die zich om dit soort dingen druk maken eigenlijk racistischer zijn dan anderen
>>
>>84240298
Zijn ze ook. Ze doen er alles aan om het niet zo te laten lijken.
>>
Zijn er zwarten hier?
>>
>>84240469
ik.
>>
Nee dus
>>
>>84240469
Ik ben wel een neger telt dat ook
>>
>>84240469
Het ziet hier wel zwart van de mensen.
>>
>>84240523
Hoe is het leven van een zwarte?
>>
>>84240572
ping pang pong chinge change chong
hongkong kong ching chang hahaha poepfinees
>>
>>84240601
niet zo verschillend van blanken denk ik? Soms dan doen blanke mannen wel vervelend tegen je of word je iets nageroepen. De witte meisjes willen juist je aandacht. Dus dat compenseert wel.
>>
>>84240561
>>84240523
Bewijs jezelf. Ga rappen dan
>>
>>84240698
nu?
>>
>>84240741
Gewoon vrijstijlen anders ben je niet geloofwaardig
>>84240666
Hoe doen de mannen vervelend? En wat voor soort aandacht geven de meisjes?
>>
>>84233337
>gegevens zijn tegenwoordig belangrijk want "muh wetenschap"
>de albert heijn heeft een kaartsysteem waarmee ze (al) het koopgedrag van hun klanten kunnen volgen
>gegevens laten zien dat bepaalde mensen in een bepaalde groep te plaatsen zijn
>RACISME JE KAN MENSEN NIET IN HOKJES PLAATSEN RIEEEEEEEE MAAK DE PREMIUM KLANT EEN ZWARTE VROUW EN DE NOOBKLANT EEN OUDE WITTE MAN DAT ZAL ZE LEREN
Wat is er aan de hand?
>>
>>84240469
Ik ben van binnen zwart jwz
>>
hoe is het leven als een twink?
ik wil zo graag een twink zijn
>>
>>84240820
Geef de biet en ik spuug de repen.
>>84240820
Mannen roepen weleens wat na. Bijvoorbeeld als je langs van die bouwvakkers roepen weleens racistisch dingen.

Meisjes zijn vaak negatief in groepjes met jongens erbij. Maar als ze dronken zijn tijdens het uitgaan komen ze ineens tegen je aanlullen en worden ze veel te intiem. Ik denk dat recentelijk zwarte mannen gewoon aantrekkelijker zijn geworden.
>>
>>84240911
Paal stats
>>
>>84240964
ik ben verre van twink
>>
>>84240881
Hoe ben je zwart van binnen? Heb je te veel drop gegeten ofso?
>>
File: IMG_0529.jpg (93 KB, 640x757)
93 KB
93 KB JPG
Wie /piraat/ hier
>>
>>84240828
>heb bonuskaart
>koop alleen mijn monster
>krijg na een tijdje alleen maar mijn monster in de bonus
>eindelijk
>halen ze mijn monster uit het assortiment
Van mij mogen ze dood.
>>
File: 2sJbRaO.png (670 KB, 1464x579)
670 KB
670 KB PNG
cijtube is beter dan de nederdraad
>>
Als ik een twink was zou ik 's werelds grootste jongensslet worden

>wees mannelijke kerel
teleurstellend leven dit
>>
>>84240698
ok
chek me uit
yo is everiebodie een beedje heppie
jo ik ben aminam
gij zijt een brood
ik ben de ham
jij bent een gangster jij moet dood
ik ben stoer en rijd door rood
gij zijn een keidikke zak met kloot
als gij een hamburger koopt sta je keidik rood
jij moet dood met een zak met brood
zult gij me dissen, ik ga op je pissen.

moederneuker kerstballon
dikhoofd met een vissenkom
ik heb je deze dis gegeven
ik zou het fijn vinden als je nu mijn billen af zou willen vegen
>>
>>84241032
Piet Piraat, Piet Piraat
Schip ahoy, hoy, hoy
Dat is jouw kameraad
Schip ahoy, hoy, hoy
>>
>>84240996
Waarom twijfel je?

>>84241073
Ikdv, maar het is niet zo makkelijk hoor
>>
File: IMG_0530.jpg (24 KB, 189x267)
24 KB
24 KB JPG
>>84241010
Omdat het leven een lijdensweg is enzo en de wereld is kut dus ik haat alles dus van binnen ben ik zwart als de nacht en zo stil als een schaduw. Je wil mij niet aan je verkeerde kant hebben knul, je kan je niet voorbereiden op de toorn die ik over je zal laten neerkomen als ik eenmaal mijn oog op je laat vallen....
>>
File: 1452311713479.jpg (33 KB, 480x454)
33 KB
33 KB JPG
>dvw ik twijfel om een aneros te kopen

t. geen homo
>>
>>84241163
>Ikdv, maar het is niet zo makkelijk hoor
Hoezo niet, zoek kerel en neuk. Hoe moeilijk kan het zijn een kerel te vinden met een heel internet vol geile mannen die twinken willen?
>>
>>84240943
https://youtu.be/fGx6K90TmCI
Roep je dan wat terug? Zelf heb ik ze dat nooit zien doen. Met alcohol verandert iedereen in een slet. Heeft niets met je huidskleur te maken maat.
>>84241091
VUUR IN DE DRAAD. IEDEREEN GEKOD DOOR DEZE LINES
>>
dutch is literally ooga booga
>>
Nederlanders, geef jullie stereotypes per gemeente/stad/provincie

België:

>Antwerpen
Superieur ras, omgeven door parking. Blond haar en blauwe ogen, rechtsgezinde opvoeding en portemonnee gevuld met geld.
>Limburg
Foto gerelateerd
>Oost-Vlaanderen
Normaaltjes & hippies
>West-Vlaanderen
Belgisch Friesland met een kuststreek
>Vlaams Brabant
Alcoholisten, dé verlegen blozende Belg
>Brussel
Vuile linkse hipsters en immigranten,
gozer wiet lmka
>>
>>84241306
Wat is dat en hoe duur is het?
>>
>>84241073
ben je homo of zo?
>>
>>84241310
Veel plezier met je soa's
Alsook, niet iedereen heeft zo'n makkelijke situatie
>woon bij mn ouders en drie zussen
GEWOON
>>
>>84241163
>Ikdv, maar het is niet zo makkelijk hoor
als dennis het kan dan kan jij het ook
>>
Hoe moet ik een condoom aandoen?
>>
>>84241539
ja
>>
>>84241091
Faka broer watsmetjou
Je bent zo skeer laat mij maar gauw
Die shit is voor mij
als rijstebrij
Niet gaan huilen als ik klaarkom op je wijf
Wat heeft ze nou voor lijf
toch maakt ze mn piemel zo stijf
ze kan niet wachten tot ik m naar binnen drijf
ze zit in mn schijf van vijf
gatver wat een smerig wijf
ze weet dat ik niet blijf
ze moe huilen als ik jouw leven met haar beschrijf
>>
>>84241539
Uit de verpakking halen. Topje dicht houden. Dan over je erecte penis rollen. Er zit een boekje bij het doosje dat je kocht.
>>
>>84241539
kijk, zo:

gezien? je moet wel kijken he ik heb niet oneindig veel condooms liggen

oke nog een keer nu wel opletten
>>
>>84241469
>Veel plezier met je soa's
Condooms.
>Alsook, niet iedereen heeft zo'n makkelijke situatie
Dan ga je naar die kerel zijn huis?
>>84241420
Ja
>>
>>84240698
net pindakaas gegeten dus
>>
>>84241409
Randstad:
>RANDSTAAAAAAAD
De rest:
>geen idee boeit niemand
>>
>>84241669
Ben jij een schattig twinkje waarmee ik kan knuffelen?
>>
>>84241612
Oh oke en hoe weet je welke maat je hebt? Ik snap niet waar de meting begint? Boven de ballen of inclusief
>>
File: 1508324768857.png (277 KB, 469x452)
277 KB
277 KB PNG
>>84241596
>wanneer je de nieuwe lilkleine ontdekt omdat je een tien jaar oude miem paalde
gelukkig kan ik het dit keer voorkomen
>>
>>84241706
Nee ik zei net nog ik ben een mannelijke vent, leer lezen homo.
>>
>>84241476
Haha bedankt, hij was soort van inspiratie
Ik wil wel niet geëxcommuniceerd worden haha
Alsook heb een vd maar hij compenseert voor de rest ;p

>>84241669
Ik woon niet in de stad, en mn familie is verdomd nieuwsgierig
>>
>>84241822
>hij was soort van inspiratie
jouw inpiratiebron is een geesteszieke slet?
Ik ben bang dat het niet zo goed met je gaat.
>>
>>84241770
Als je de eerste keer condooms koopt wordt je maat gemeten door de cassiere zodat ze zeker weten dat ze de goede verkopen, klantvriendelijkheid is tegenwoordig heel belangrijk
>>
>>84241885
Ja soort van haha
Maar ik wordt de goede versie, of dat probeer ik toch
>>
>>84241770
Koop een normaal formaat en probeer deze. Als hij te krap is moet je een grote nemen. Gaat hij er makkelijk af dan neem je een Aziatische.
>>
>>84241596
Van wie is deze rap?
>>
>>84242025
>ik wordt
Daar ga je al de fout in.
Wat is volgens jou een "goede versie van geesteszieke slet?"
>>
>>84241899
Ik geloof je niet, zou wel fijn zijn als dat zo was.
>>84242061
Ja hier dacht ik ook aan mocht er niemand weten hoeveel cm welke maat is
>>
>>84242128
Een kjoete twink die een slet is enkel voor mn vd
>>
>>84241409
Ik dacht dat West-Vlaanderen meer met dat plaat geassocieerd werd.
>>
>>84242180
Wil jij mijn vd zijn?
>>
>>84241406
https://www.youtube.com/watch?v=TB5uZolEEwM
>>
>>84242176
De formaten zijn vooral voor hoe breed je penis is zodat hij goed zit. Je rolt gewoon de condoom uit tot je eigen formaat.
>>
>>84242280
Heb er al een, sorry!
>>
>>84242342
Is jouw vd een schattig twinkje?
>>
>>84242402
Nee, een stoere, lange man met de juiste gedachten haha xp
Ik ben echt honderd procent sub dus ik heb zijn soort nodig
>>
>>84242481
>stoere, lange man
>belgen
que?
>>
>>84242567
Je moet hem niet gaan afbreken omdat je jaloers bent hoor
Zo krijg je ZEKER geen twinkjes
>>
>>84242294
Oke bedankt.
>>
>>84242655
IK WIL GEWOON MET EEN SCHATTIG TWINKJE KNUFFELEN
WAAROM KRIJGT IEDEREEN HIER EEN VRIENDJE BEHALVE IK?
>>
stomme drollanders en hun irritante kut gedrag godverdomme klote drollanders arrogante homos stomme sukkels sterf
>>
>>84242065
Van mij
>>
de draad op dit moment:

https://www.youtube.com/watch?v=Er3vu2IVLjc
>>
>>84242805
Amai ik wil u zeggen Belg-vriend dat ik uw palen enorm waardeer.
>>
>>84242805
Nou nou zo kan 'ie wel weer hè
>>
Vlaams-Brabant: welvarende tweeverdieners
Limburg: vriendelijke debielen, georganiseerde misdaad, Italianen, Marokkanen & Turken
Antwerpen: rechtse hipsters, cocaine, bekende Vlamingen, Joden & Marokkanen
Oost-Vlaanderen: linkse hipsters, hippies, studenten, Turken
West-Vlaanderen: hard werkende levensgenieters, KMOs, boeren
Brussel: arrogante burgerij, exotische klootjesvolk, expats & eurocraten
>>
>>84242805
Ik vind dat je de psychiater moet bezoeken.
>>
>>84242805
Oetz ga wat met je leven doen en zoek serieus hulp. Je wordt gek van het alleen binnen zitten.
>>
File: 1223521458148.png (297 KB, 640x640)
297 KB
297 KB PNG
>>84242893
>indelen volgens provincies en niet volgens streekgebieden
>>
>>84242893
>Brussel: arrogante burgerij
hangt af waar in Brussel, sommige gemeente zijn toch comfy
>>
>>84242801
Als je zo'n passieveling blijft zul je er nooit een krijgen, twinken vallen nou juist op dominantie niet op wanhoop.
>>
Psst hey, cijbuis... jullie kunnen nu een nieuwe draad maken om te miemen.
>>
File: oerspons.jpg (24 KB, 600x370)
24 KB
24 KB JPG
>>84243147
Ik dacht dat we een GEHEIM clubje waren
>>
>>84243147
's Avonds is de cijbuis niet zo druk dus nee bedankt.
>>
Zijn deze draden altijd zo kankersaai? /pol/ is 100 keer leuker.
>>
>>84243246
>/pol/
Maar ik word daar toch zo moe van.
>>
>>84242818
Leip
>>
Wie maakt de nieuwe
>>
>>84243203
Ik zei het ook zachtjes. Niemand had me gehoord.
>>84243210
Oh ja, kinderbedtijd.
>>84243246
Ik vind /pol/ maar saai oetz.
>>
nieuw:
>>84243344
>>84243344
>>84243344
Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.