[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Home]
Board
Settings Home
/int/ - InternationalThread archived.
You cannot reply anymore.File: ntheader.jpg (704 KB, 1450x1103)
704 KB
704 KB JPG
Kripos-utgaven
Forrige:
>>85553261
>>85553261
>>85553261
>>
File: 1517916839301.png (28 KB, 225x225)
28 KB
28 KB PNG
>>85560338
>>
Kjopte Kongsberg automobil aksjer igår, våknet og de har gått opp 2,4%
>>
File: tfw.jpg (81 KB, 719x1280)
81 KB
81 KB JPG
>tfw no /mena/ gf
>>
>>85570840
Aksjen min i Orkla er også gått opp
>>
>>85570840
The only 2.4% gone up is how white you are :D
>>
>>85570693
Meg til venstre
>>
>>85570840
>>85570888
ikke glem moms på aksjeutbytte nå, gordon gekko 1 og 2
>>
Skjonner ikke helt greia. Hvorfor skulle PST folge med her? Det er jo bare snakk om pupper, aksjer og hvor trist det er at dere ikke har en jentevenn
>>
>>85570962

Eg spelar eit langt spel, dessa aksjene ska eg ha lenga
>>
>>85570962
Har ikke tenkt å selge den ene aksjen min, det er ikke mye fortjeneste å få på den. Må nok bare håpe at den eksploderer en gang, kanskje jeg tjener en tier.
>>
Har dere provd dykk på Kryptomarkedet?
>>
>>85571068

>krypto
>>
>>85571068
Ja. Dessverre.
>>
>>85570962
>"moms"
>>85571068
Jeg graver monero, men investerer utelukkende i aksjemarkedet.
>>
>>85570995
Oss som brevar på kanalen tykkjar om å tru at me er på noko som helst vis farlege eller verd å folge med på, til tross for at det elles finst samtlege nettstadar der nordmenn brevar langt meir ekstremt materiale utan anonymitet.
>>
File: 1487603110750.jpg (11 KB, 240x240)
11 KB
11 KB JPG
kanskje jeg skal slappe av
>>
File: 46nxfh.jpg (99 KB, 761x768)
99 KB
99 KB JPG
Tok fly her om dagen, håpa på noen spretne flyvertinner som bilde relatert.
Når jeg kom om bord var det en fyr og en skalla negerkjerring.
Skuffa fåvæ..
>>
File: flammekaster.jpg (33 KB, 580x580)
33 KB
33 KB JPG
ellsker flame kassterr guta!
>>
File: fasit.png (13 KB, 648x762)
13 KB
13 KB PNG
Husk!
>>
>>85571166
Hvordan tjener man på aksjer? Er det vanlig å prove å speide seg ut noe som kommer til å oke mye, eller er det sånn at man kjoper og selger ofte og mye for små profitter om gangen?
>>
File: 463[1].jpg (19 KB, 480x360)
19 KB
19 KB JPG
>>85570995
>>
File: 1506546219552.png (101 KB, 1000x700)
101 KB
101 KB PNG
>>85571334
Kva skulle du no liksom ha gjort om det var nokre flotte flyvertinner? Meiner det er rimeleg å kunne tenkje seg at du no ikkje akkurat er noko særskild å sjå på sjolv.
>>
File: dai.jpg (53 KB, 1011x673)
53 KB
53 KB JPG
Hvem andre enn meg investerer utelukkende på det norske melkemarkedet?
>>
>>85571526
En gang lente en lekker flyvertinne seg over meg for å fikse stolen til en ved siden av meg. Og jeg fikk daiene hennes i fanget. Håper at det skal skje igjen hver gang jeg flyr.
>>
>>85571426
Ikke han.
>hǿr rykter om et selskap som skal inngå en avtale med et annet selskap
>kjǿp aksjer i selskapet
>kryss fingrene på at de gjǿr den avtalen
>nyhetene kommer, de har inngått en avtale
>selg
Hvis det ikke kommer noen nyheter går vel kursen litt ned, da er det bare å holde fast og selge når den er oppe igjen.
>>
>>85570676
>tett
Lærte akkurat at man er tett hvis du ikke liker homsekaffe.
>>
>>85571613
>Og jeg fikk daiene hennes i fanget
S J A L U
J
A
L
U

t:daiemannen
>>
File: 1517705084688.jpg (6 KB, 225x225)
6 KB
6 KB JPG
>>85571613
Flaut, din seksuelle utvikling er på lågare nivå enn hos den jamne tenåringsgut.
>>
https://www.nettavisen.no/nyheter/ap-vil-ha-innsats-mot-ensomhet/3423415526.html
>– Det må jobbes systematisk for å forhindre ensomhet, sier Kjerkol. I forslaget påpeker hun og de andre at ensomhet henger sammen med dårlig helse. De nevner studier, som viser at ensomhet er farligere for helsen enn royking.
Er du ensom?
>>
>>85571682
Fine minner å ha.
>>
>>85571745
Ikke egentlig, men er meget frustrert
>>
>>85571745
Er vel for det meste en grunn til at de som er ensomme er ensomme...
Hva om de er ensomme fordi de er skikkelige drittfolk?
>>
>>85571619
kek
>>
>>85571745
Jeg er vel egentlig ganske vant til å være ensom, har aldri hatt venner mens jeg vokste opp.
>>
Fyfaen gutta er så lei han Arsene Wenger i Arsenal. Noen som er enig og mokkalei?
>>
>>85571745
Problemet er at uansett hva enn tiltak de kommer til å sette i gang så kommer ikke det til å fungere. Men skulle gjerne likt å fått en jv av staten. Det hadde vært greit.
>>
File: 1505265252591.gif (925 KB, 1200x832)
925 KB
925 KB GIF
>>85571745
Nei, jeg har jo norgetråden <3
>>
>>85571745
Ja, jeg er sannsynligvis landets mest ensomme mann
>>
File: 1517695406783.jpg (147 KB, 800x800)
147 KB
147 KB JPG
Is it okay that I'm american but live in the snowy mountains like you guys? :)
>>
>>85571864
det heter kjeks i denne tråden, tjukken.
>>
>>85571880
Kanskje om de kjoper jv til oss fra Thailand?
>>
>>85571925
Jeg hadde kanelruller tidligere
>>
>>85571906
hvorfor har du bilde av en hai om du bor på fjellet?
>>
>>85571939
Nei fy faen... Det er nok gulinger her fra fǿr av.
>>
>>85571864
>det er ikke min skyld jeg bare må dope meg reeeee
patetisk
>>
File: 1517874697914.jpg (127 KB, 640x356)
127 KB
127 KB JPG
>folk (du)er fremdeles burgeren
>>
is it true that Norwegians protest to kick Greeks out of Norway?
>>
File: food.jpg (175 KB, 600x399)
175 KB
175 KB JPG
>>85571906
burgers
>>
>>85571990
I am Greek.
>>
>>85571955
Kanelruller er ikke kjeks, da.
>>
>>85571990
Nei, nordmenn tykkjar godt om utlendingar og vil helst gjeve over kjærastane og dotrene sine til dei.
>>
>>85571906
Har alltid hatt lyst til å besoke Colorado og Aspen fåvæ
>>
>>85571990
>>
>>85571990
Lol nei. Hvordan har du fått for deg det?
>>
>>85571990
Slapp av, det er ikke bare dere fra Hellas vi vil sende ut, men ALLE utlendinger.
>>85572055
Det er Svenskene som vil gi bort kjærestene sine til negere og terrorister.
>>
>>85572071
Har du originalen til denne?
>>
>>85561289
Knuset mitt har en JV-registrert bil, så hmmm.
>>
>>85571426
Vanlige selskaper vokser naturlig når de tjener mer penger enn de bruker. Selskapene bruker enten pengene til å utvide (ved å for eksempel åpne nye butikker), eller så deler de pengene med eierne i form av pengeutbetaling (utbytte). Det er slik verdier blir skapt.

Prisen på aksjen er en indikator på selskapets verdi, men de er ikke direkte knyttet sammen. Prisen vil svinge litt opp og litt ned, periodevis være altfor hoy og periodevis være altfor lav. De aktorene som kjoper og selger på dagsbasis driver med spekulasjon, og det eneste de gjor er å prove å være bedre enn de andre aktorene som gjor det samme. Denne delen av aksjehandling er tilnærmet null-sum. Derfor forventes det at du som en liten og "dum" aktor i markedet vil tape penger på dette (spesielt med avgifter tatt i betraktning).

Måten fellesskapet tjener penger på aksjer er ved å eie dem og holde dem over tid. Jo lengre tidshorisont man har, jo mer verdi vil bli skapt i selskapet, og prisen på selskapet vil være i ganske godt samsvar med den underliggende verdien. Du er ikke avhengig av å selge eller å til enhver tid være "i den beste aksjen" for å tjene penger på aksjer.
>>
File: 1454186388140.png (126 KB, 1066x1010)
126 KB
126 KB PNG
>>85571961
The shark is a meme
>>85571970
I could knock you out in one punch bitch
>>85572005
daddy
>>85572040
Because I didn't have biscuits you bitch
>>85572066
Aspen is beautiful and so is Telluride, Ouray and others in the mountains. Bunch of hot springs too.
>>
>>85572144
Ok, da forstår jeg bedre. Men dette her
>så deler de pengene med eierne i form av pengeutbetaling (utbytte)
Hvordan skjer dette? Får jeg en viss sum basert på hvor mye aksjer jeg har hvert år, eller?
>>
>>85572206
Snakk norsk, din gris.
>>
>>85572206
>Colorado

Hva tenker du om denne mannen?
>>
>>85571745
Ensomhet er jo en fölelse. Så hvordan mener ho liksom at det kan löses, med tanke på at man kan föle ensomhet selv når man er blant venner og bekjente?
>>
HVOR BLIR DET AV DAIENE SMÅHOMSER?!
>>
>>85572247
Lær meg deg tispe
>>85572261
That's a big guy
>>85572290
I fucked all of them
>>
File: 1497284077965.jpg (76 KB, 472x472)
76 KB
76 KB JPG
IKKJE SVAR MULATTEN
>>
File: alrighty m8.png (311 KB, 452x375)
311 KB
311 KB PNG
>>85572261
>filnavnet
>>
>>85572340
WHAT ARE YOU GONNA DO ABOUT IT YOU PUSSY ASS BITCH NIGGA WHATS UP? WHATS UP NIGGA? HUH BITCH? YEAH YOU A PUSSY NIGGA YOU CAN'T DO SHIT BIIIIIITTTTTTTTCCCCCHHH
>>
File: Untitled-gayy.jpg (85 KB, 289x339)
85 KB
85 KB JPG
brev bilde av dere selv, da, gutta.
>>
>>85572348
Det er ikke et nytt bilde.

Leste at Lalas skal være med i Europamesterskapet, vet du noe om deltakerlisten?
>>
>>85572453
Nei, har ikke sett noe på det, annet enn at jeg fikk med meg at Lalas skulle være med. Det så jeg på instagram
>>
File: 1512050961422.jpg (75 KB, 960x960)
75 KB
75 KB JPG
>>85572400
>>
File: 1436976394157.jpg (98 KB, 610x813)
98 KB
98 KB JPG
>>85572400
>>
>>85572132
nei.
>>
File: 9ttNldh.jpg (53 KB, 741x741)
53 KB
53 KB JPG
>>85572400
>>
>>85572496
Ja, okei. Han er et flott forbilde for mannlinger som meg, det skal han ha.
>>
>>85572400
Meg helt til venstre.
>>
>>85572132
Anonsen hvordan veit du ikke hvordan du skal bruke google reversert bildesök
>>
ny rǿd brev media halv i posen gutta
>>
>>85572654
Da har jeg noe å gjore i dag også, takk anonsen
>>
File: a98h9t89.jpg (185 KB, 960x720)
185 KB
185 KB JPG
>>85572400
>>
>>85572687
Jeg kan bekrefte at hverken Sjakkanon eller dama hans kan representeres med det bildet der.

t. Bor i nærheten av dem begge
>>
>>85572741
GREIT du har avslort meg!!! det er meg å dama på bilde! FANE ÅSSÅ ANON, B-B-BRENN-N
>>
>>85572741
>anntyder at Shakkanon har dame
>>
Kanskje jeg skal bli en trådpersonlighet... nei.. kanskje ikke..
>>
File: image.png (210 KB, 383x508)
210 KB
210 KB PNG
>>85572400
>>
>>85572826
I folge tråden har han en eksdame i fra Stavanger som bor i Tromso (der også sjakkanon bor)
>>
>>85572808
Det er ok, ingen skam.

>>85572826
Han har det, og jeg klinte med en 6 år eldre ost-europeisk sotnosjv, men for å bevise slikt må man nok gi for mye info om seg selv så det skjer ikke
>>
>>85572928
Har du hatt sex med henne enda?
>>
>>85572240
Utbytte per aksje blir vedtatt i generalforsamling en gang i året, så får man det utbetalt automatisk. Man får (utbyttebelop per aksje) ganger antall aksjer man eier.

Et eksempel er hvis du eide 100 aksjer i DNB gjennom 2017, ville du fått 570 kroner utbetalt.
https://www.dnb.no/om-oss/investor-relations/dnb-aksjen/aksjonaer-og-utbyttepolitikk.html

Noen selskaper vil være kjent for utbyttevennlig policy, som for eksempel Ocean Yield. Det deler ut 8,7% av dagens aksjepris. Men her er det selvfolgelig storre risiko involvert. Betaler man ut mye til aksjonærene, må man ta ut storre lån for å få samme selskapsvekst.
https://www.oceanyield.no (Kan du se for deg de som kjopte seg inn på 30 kroner per aksje i 2013, og som nå får 6 kroner årlig per aksje? De gutta hadde flaks..)
>>
>>85572919
>>85572928
Sitter hun i rullestol?
>>
File: 1500229296916.jpg (8 KB, 320x240)
8 KB
8 KB JPG
>>85572687
MODERATORER MODERATORER DETTE ER ET BLÅ BRETT MODERATORER MODERATORER DETTE ER ET BLÅ BRETT MODERATORER MODERATORER DETTE ER ET BLÅ BRETT MODERATORER MODERATORER DETTE ER ET BLÅ BRETT MODERATORER MODERATORER DETTE ER ET BLÅ BRETT MODERATORER MODERATORER DETTE ER ET BLÅ BRETT MODERATORER MODERATORER DETTE ER ET BLÅ BRETT MODERATORER MODERATORER DETTE ER ET BLÅ BRETT MODERATORER MODERATORER DETTE ER ET BLÅ BRETT MODERATORER MODERATORER DETTE ER ET BLÅ BRETT MODERATORER MODERATORER DETTE ER ET BLÅ BRETT MODERATORER MODERATORER DETTE ER ET KRISTENT BRETT MODERATORER MODERATORER DETTE ER ET BLÅ BRETT MODERATORER MODERATORER DETTE ER ET BLÅ BRETT MODERATORER MODERATORER DETTE ER ET BLÅ BRETT MODERATORER MODERATORER DETTE ER ET BLÅ BRETT MODERATORER MODERATORER DETTE ER ET BLÅ BRETT MODERATORER MODERATORER DETTE ER ET BLÅ BRETT MODERATORER MODERATORER DETTE ER ET BLÅ BRETT MODERATORER MODERATORER DETTE ER ET BLÅ BRETT MODERATORER MODERATORER DETTE ER ET BLÅ BRETT MODERATORER MODERATORER DETTE ER ET BLÅ BRETT
>>
>>85572826
Ja, faktisk.
>>85573013
Nei, dessverre.
>>
Give me one good reason why I should learn Norwegian instead of my ancestor's native tongue?
https://youtu.be/67rc96joOz8
>>
Ikkje svar utlendingar
>>
>>85573215
Why would we have a good reason for that? There are literally no good reasons for learning anything but English unless you have some personal reasons for learning more.
>>
eg får vell fer te båtikken eg då
>>
File: mmm grayons.jpg (31 KB, 720x736)
31 KB
31 KB JPG
>>85572992
Nei, vet da faen hva som skjedde, ett oyeblikk kastet hun seg over meg og det neste gadd hun ikke svare på meldingene mine. Kjenner at jver er et smertefullt opplegg uansett hvordan det forloper seg.

t. bilde relatert

>>85572997
Aha, tusen takk for at du forklarte dette her da, setter pris på det. Da forstår jeg bedre.
>>
>>85573300
JA!!!
DA FÅR DU GJORE DET DA FOR FAEN I HELVETE FITTE FOKK!!!
>>
>>85573302
Ja, det er vanskelig.

Var på sykehuset og besǿkte en barndomsvenninne tidligere i dag, men det likte ikke jv-en.
>>
>>85573215
nei
>>
>>85573264
>Svarar utlendingar
>På engelsk
No må du faktisk gi deg.
>>
>>85573457
Hvis du klager EN gang til, så skal jeg skrive engelsk hele fuckings tiden.
>>
>>85573457
This
>>
>>85573487
>fuckings
>>
>>85573407
Ja, kan se for meg dét. Jurgitaen ble mega-sjalu da jeg snakket med en ungarsk jv som bor ved siden av henne. De to snakker ikke sammen lenger for å si det sånn, for hun ungarske begynte å like meg.
>>
>>85573487
Anonsen. Tida for å gi seg har komt.
>>
>>85573487
You won't pussy
>>
File: 1514529091462.jpg (36 KB, 655x527)
36 KB
36 KB JPG
>>85573553
hvemdan kan du være slik en tor tordenkuk at flere jenter forelsker seg i deg og likevel aldri hatt sex?
>>
>>85573553
Kvinner har en lei tendens til å være sånn.

Var hun fra Ungarn pen?
>>
File: Frogpepe.png (1.79 MB, 1011x632)
1.79 MB
1.79 MB PNG
>>85573603
Min teori er at jeg virker som en litt hard og kul type helt til de finner ut at jeg egentlig bare er autist. Merk at det bare er ost-europeere som hard gått i denne fella.

Egentlig er jeg bare en hjerneling med selvverdsproblemer.

>>85573674
Ålreit ansikt, men hun er litt ekkel og mildt irriterende. Var interessert forste kvelden vi mottes, men så forsvant det bare.
>>
File: 1496372430144.jpg (159 KB, 1029x598)
159 KB
159 KB JPG
>>85573674
Hvorfor tar du deg ikke en nordisk moy?
>>
>>85573858
Nei, de driter faktisk i hvemdan du oppforer deg så lenge du ser bra nok ut. Om de faktisk forelsker seg i deg må du jo åpenbart se bra nok ut. Om ikke så feiltolker du oppforselen deres veldig.
>>
>>85573858
Jeg hadde en tendens til å undervurdere meg selv til jeg fikk jv, og er ganske sikker på at du opplever mye av det samme.
>>85573864
Jeg har jo det.
>>
File: aasaasasaas.png (2.45 MB, 1920x1080)
2.45 MB
2.45 MB PNG
https://www.youtube.com/watch?v=0acFyeCu-po
jeg......
>>
File: 1495817016093.jpg (148 KB, 1400x724)
148 KB
148 KB JPG
>>85573944
Jeg (du)et kanskje feil. Hvorfor så mye snakk om osteuropeere? Nordiske er jo best
>>
File: AR-140629952.jpg (1.25 MB, 5184x3456)
1.25 MB
1.25 MB JPG
>>85574056
Jeg er enig i at nordiske er best, men ǿsteuropeere er sannelig ikke langt bak.

Nå skal jeg opp til jv-en og se på sjakk, så snakkes vi senere.
>>
>>85573935
Det er jo meget mulig jeg feiltolker ting, henviser til tidligere punkt om å være autist, selv om det var en spok. Har ikke gitt opp enda, skal prove å sjarmere, tror hun er litt stresset akkurat i dag fordi hun skal ha en slags fremforing i morgen, så vi får se i morgen kveld eller torsdag når vi treffes igjen.

>>85573944
Det er nok slik det er. Jeg forstår jo på en måte at jeg ikke er helt motbydelig, men samtidig klarer jeg ikke akseptere et scenario der en kvinne faktisk liker meg. Hun kastet seg over meg og kysset meg for jeg skulle på trening på lordag, så klasket hun meg på baken da jeg snudde meg for å gå. Klarer ikke helt å prosessere denne positive oppmerksomheten egentlig.

Jeg begynner å bli lei av å ikke få til ting også
>>
File: fjotolf.jpg (300 KB, 813x1375)
300 KB
300 KB JPG
Hvordan feires bursdagen til Fjotolf i fengselet?
>>
File: 1513793602095.jpg (95 KB, 960x960)
95 KB
95 KB JPG
>>85574194
Takk for at du minte meg på sjakken!
Har helt forsovet denne dagen.
>>
>>85574212
ÅH NEINEINEINEI HAHAHHA
SE PÅ TOPPEN AV HODET HANS HAHAHHA
>>
>>85574212
Stapper den tjukke kjeften sin med mat.
>>
>>85573858
>Min teori er at jeg virker som en litt hard og kul type helt til de finner ut at jeg egentlig bare er autist.

lmao, er i nöyaktig samme båt. Det suger ganske hardt.
>>
>>85574212
Fjotolf har bursdag på samme dagen som eksen min, sammentreff? Nei, tror ikke det.
>>
File: koselig.png (21 KB, 204x248)
21 KB
21 KB PNG
>>85574310
Men.. vi kan ikke gi opp helt enda..
>>
>>85574339
de gjorde begge ingenting galt
>>
>>85574358
Vent hæ
Korleis kan du stjele ömheit?
>>
da går jeg da
>>
File: pepe.png (12 KB, 128x128)
12 KB
12 KB PNG
>>85574471
den ene drepte masse folk
den andre drepe hjertet mitt

men sier ikke hvem som gjorde hva
>>
>>85574358
>vi kan ikke gi opp helt enda

Jeg nærmer meg 30 år, så er nok snart på tide jeg gir opp fåvæ.
>>
>>85574519
Jeg er ikke sikker, men engelsk er ikke hennes sterkeste side, hun mente det nok på en fin måte

>>85574545
Det er trist å hore, men jeg synes du skal fortsette fåvæ. Jeg har et mål jeg da, om jeg klarer 300kg kneboy og fremdeles
>I have never seen a vagina
så får jeg lov å gi opp. Du har ikke noe lignende? Har du benyttet deg av betalte tjenester for?
>>
Gutta, jeg har blitt 27 år gammel, og har ikke en jv eller barn enda.
>>
Hva synes vi ufiltrert om utoya?

Hvorfor kunne han ikke drept noen somaliere istedet?
>>
>>85574643
taper
>>
File: Mountain Jew.webm (1.18 MB, 1280x720)
1.18 MB
1.18 MB WEBM
OI VEI
>>
>>85574629
>Du har ikke noe lignende?

Trener 3 ganger i uka men er ikke i nærheten av 300kg. Skal jeg gjette klarer jeg kanskje 120kg for en rep.

>Har du benyttet deg av betalte tjenester for?

Nei, aldri. Problemet mitt er at jeg alltid blir betatt av jenter som ikke liker meg.
>>
>>85574654
ABB er ein ustabil mann, ikke forvent logikk frå han.
>>
>>85574654
han er bare en mann som gjorde så godt han kan
>>
>>85574781
dette fåvæ
>>
>>85574728
Er det påvist at han er ustabil?
>>85574781
Hmm.. skyt negere og samfunnet gir dem et rosehav. Skyt de som stemmer negerne inn og de får et rosehav de også.

(((Hvem))) er det som organiserer disse rosehavene
>>
>>85574654
>Hvorfor kunne han ikke drept noen somaliere istedet?
å fy helvete bra han ikke gikk etter negere. da hadde det vel vært et fakkeltog gående gjennom Oslo ennå og Lillebjorn Nilsen hadde sunget barn av regnbuen non-stop i 7 år.
>>
File: 1508016370356.jpg (15 KB, 354x286)
15 KB
15 KB JPG
kjeksdeig kjeksdeig
https://www.facebook
.com/BRAINSGUN/videos/194682557953580/
>>
>>85574956
Lurer på om han forutså det

Har han utgitt bok?
>>
>>85574694
F-Fy f-faen!
>>
>>85574727
Det skal ikke være lett, lykke til da, kompis
>>
Fy faen, vår mann.

Rangert som nummer én i klassisk sjakk, hurtigsjakk, lynsjakk og snart Fischer random.
>>
File: 1515634107700.png (462 KB, 774x473)
462 KB
462 KB PNG
>post yfw you see an american tourist irl
>>
>>85575014
>Lurer på om han forutså det
med tanke på at det fortsatt er mas om Benjamin Hermansen og han var ikke fullblodsneger en gang, så skjönte han vel såpass at om han hadde skutt 70 negere så ville hele norge stoppet opp og selvpiskingen ville ALDRI tatt slutt.
>>
>>85575118
Lykke til du også min venn.
>>
>>85575285
https://no.wikipedia.org/wiki/Holmlia-drapet
Hellige dritt, dette visste jeg ikke om!
>>
File: Heilt Avskyeleg.png (38 KB, 250x350)
38 KB
38 KB PNG
>>85575279
>>
>>85575401
IKKJE
SVAR
>>
File: oogabooga.jpg (112 KB, 1200x678)
112 KB
112 KB JPG
>>85575285
Hadde Fjotolf gått etter negere hadde vi vært 10 ganger verre enn Sverige i dag. Vi hadde sikkert åpnet grensene og oljefondet for alle negere i hele verden for å vise at vi ikke er rasister. Kongen hadde sikkert gått av og gitt tronen til en eller annen WE WUZ KANGZ negerkonge og hvite damer hadde latt seg befrukte av negere i skam for å være hvite (enda oftere enn i dag).
>>
>>85575488
ai ai ai, beklager, glemte meg litt av, man skal jo ikke svare på sånne ting, men til mitt forsvar var det forste gang jeg svarte dritten
>>
>>85575488
Why are you being such a dick?
>>
>>85574654
>Hvorfor kunne han ikke drept noen somaliere istedet?
Det er jo ikke deres feil
>>
Jeg kommer til å bæsje ned halsen på de som svarer negeranon
>>
>>85575628
Alle gjer feil i ny og ne.
Berre husk det framover!
>>
Er porno verdt det? Jeg bare spör ...
>>
>>85575380
>En mann og en kvinne utförte drapet
>Men mannen fikk 18 år i fengsel og kvinnen bare 3

Kvinnelig privilegium fåvæ. Ho gråt vel i avhöringen over at ho ble overtalt til å være med.
>>
File: Marfushka4.jpg (141 KB, 650x523)
141 KB
141 KB JPG
>>85575815
Ikke noe problem, jeg liker ikke burgere.

>>85575820
Nei, hold deg unna
>>
File: Slavery-so-sorry[1].jpg (80 KB, 500x354)
80 KB
80 KB JPG
>>85575495
>en vanlig dag i 2018 om Fjotolf hadde gått full etnisk rensning
>>
>>85575856
>Norge 2018
>>
haha jeg er så deprimert :D:D
jeg har ingen jentevenn gutta lol :P
rullestoler haha jeg er gæærn as XDDDD
kneboy er livet :DD
får vell stå opp jeg da haha jeg skriver vell feil :D
får vel drepe meg selv jeg da rofl XDD
sjekk de stygge damene jeg poster a, jeg er litt av en raring :DDDDDDDD
jeg er bare en mann gutta, hehe :P
får ta å poste denne frosken igjen jeg da hihi :PPP
jodene er fæle as, jeg er litt av en kontroversiell type! :DDDDDXDD
ikke så på porno, haha varg er spro :DXDD
>>
>>85575820
Som med alle ting, så er det greit i moderasjon. Det viktigste med porno er at man ikke sitter og ser på det over mange timer og "edger". Da kan man bli avhengig av dopaminrushet.

Jeg har finni ut personlig at det beste er å bare se på bilder og ikke videoer.
>>
File: 1509979644938.jpg (294 KB, 706x580)
294 KB
294 KB JPG
>>85575935
hva faen er dette for noe dritt??
>>
>>85575935
Glad jeg er ingen av de fåvæ
>>
>>85575935
henger deg nå
>>
>>85576017
Oppsummering av alle TAPERNE i tråden.
>>
File: GGCW0jW.jpg (616 KB, 1440x2560)
616 KB
616 KB JPG
>>85575935
Dette stemmer faktisk..
>>
Henger, slenger og lenger litt.
>>
>>85575948
>Det viktigste med porno er at man ikke sitter og ser på det over mange timer og "edger"

d-dette er meg. satt i 3 timer i går
>>
File: 1498465314987.gif (44 KB, 400x204)
44 KB
44 KB GIF
>>85576220
kaller du zydrunanon en taper??!?!?
>>
Noen som vil infiltrere nyhetskanaler for å utgi litt faktiske nyheter, eller?
>>
>>85571682
Daier i fanget blir verdsatt av alle mannemenn uansett alder. Men slapp av vi gjor ikke narr av homofile, homo-mannen.
>>
>>85576341
Noe han er.
>>
>>85576363
start your own alex jones channel
>>
File: 1497744687057.jpg (402 KB, 1600x1130)
402 KB
402 KB JPG
>>85576341
>dfn ingen trådpersonlighet
>dfn ingen som rygger meg opp når jeg blir angripet
>>
File: pappaerrik.jpg (444 KB, 1366x980)
444 KB
444 KB JPG
Gutta!
>>
>>85576896
>han bruker klær med tekst på
>>
eg kjopte aksjer i Napatech for 13,50 og nu er dei verdt 15kronor. 100kr i profit allerde eg då
>>
Att det går ann....
>>
Når Norgetråden begynner å kjǿpe aksjer er det på tide å komme seg ut av aksjemarkedet.
>>
>>85576980
>he doesn't
>>85577082
>>85577030
>>85577032
>>85572997
>>85573302
>>85573407
pic related is all of you
>>
>>85577082

hvorfor? norgetråden er bare et knipe mennesker
>>
magnus under 1,5 minutter
hikaru over 4, fordel hikaru
https://www.nrk.no/sport/sjakk/
>>
File: sheriff david clarke.jpg (22 KB, 534x401)
22 KB
22 KB JPG
>>85577133
fucking drep deg selv din stygge amerikanske neger, jeg håper hele familien din blir skutt av politiet, den eneste gode negeren fra landet ditt er sheriff david clark, alle andre dere negere er syke og burde skytes ned som dyr
>>
File: 1518131433751.jpg (53 KB, 660x596)
53 KB
53 KB JPG
Jeg skal til Tromso i to uker.
>>
>>85577341
jeg, shakkanon og zydrunanon kommer til å stå og vente på deg, du har ingen sjanse. vi vet hvem du er fordi du kan ikke norsk og du er en stygg neger
>>
>>85577430
I'm not >>85577341
btw
>>
Jeg er en veldig moralsk person.
>>
File: dårlig mor knuller.jpg (309 KB, 1400x1000)
309 KB
309 KB JPG
>>85576896
Dette er hvordan det skal være.
>>
File: 1200 (1).jpg (59 KB, 1200x800)
59 KB
59 KB JPG
>ingen stina fv
>>
>>85577821
>vans
pek og le gutta
>>
>>85570693
>russisksotnosjv=abb
tror kripos er inne på noe...
>>
>dfn jven vil gå på egon og spise i morgen
Fǿler at vi like godt kunne gått på many og kjǿpt noe i ferskvaredisken og spist i en brǿytekant utenfor, men sånn er det å være sammen med et barn. Hun er lovlig altså, bare så det er sagt.
>>
https://youtu.be/X7yH0gAxmW8
>>
Jeg er kongen av Mallorca o le o le o le!
>>
>>85574956
hahah
>>
>>85578375
er jævlig glad for at min jv ikke bryr seg om sånt, hun vil heller sitte hjemme og spise middag sammen mens vi ser på film eller noe.
>>
>>85578260
HAHAHAHAHAHA, EN SVENSKE I TRÅDEN!
>>
Laver mig lige lidt kaffe
>>
>>85578450
min og. glad for det
>>
>>85578375
>egon
dårlig plass, men du slipper da i det minste å ruinere deg
>kjǿpt noe i ferskvaredisken
ferskvaredisken på meny er dyrere en egon fåvæ
>>
>>85578381
https://www.youtube.com/watch?v=0x1_BKedgeU
>>
File: enough.gif (39 KB, 396x385)
39 KB
39 KB GIF
>>85578375
Jeg syns du skal slutte å klage jeg. Du har i alle fall jv.
>>
File: Porno.jpg (58 KB, 337x364)
58 KB
58 KB JPG
Er dette greit?
>>
>>85578375
Hva er galt med egon da? Det er jo en ganske koselig atmosfære med alle de falske gammeldagse dingsebomsene på vegger og hyller, og maten er helt ålreit. Ville naturligvis ha valgt en annen restaurant, særlig for valentines day.
>>
>>85578649
nei, for noen små drittunger
om jeg så en naken dame på film når jeg var liten pjokk ble jeg dritglad
>>
>>85578649
>barn på hele 10 år hylgriner for å se en sexscene fra en film (som aldri viser kuk og fitte uansett)
Haha, saklig. Tror nesten ikke på det.
>>
How rich are you guys? :3
>>
>>85578375
Det er jo kjempebra det da, god mat og ikke den aller dyreste restauranten- trenger i det minste ikke være det.
>>
>>85578649
Tviler sterkt på at det forlöp slik som det sies her. Garantert en eller annen rumpesår kristenhomo eller en sexlös 50 år gammal feminist som klagde til avisa.
>>
Hhahahahahaah vil dama de gå på Egon???? På valentinsdagen?? Fyfaen. Frossen mokkamat. Da er faktisk Grandiosa bedre
>>
>>85578799
160k-170k euros excluding my mortage.
>>
Hvað gerði Noregur í Fyrri Heimstyrjöldinni?
>>
File: 20180213_185938.jpg (3.62 MB, 4032x3024)
3.62 MB
3.62 MB JPG
Lager kjottkaker gutta. Har noen lyst på?
>>
>>85578799
got about 205 NOK
>>
>>85578543
>dårlig plass, men du slipper da i det minste å ruinere deg
Egon er jo ikke så vanvittig billig heller, legger du på en hundrelapp per rett er du fort på et ganske greit sted.

>ferskvaredisken på meny er dyrere en egon fåvæ
Men så smaker også maten bedre, og du slipper en haug med skrikende barn i skitne lokaler.

>>85578690
Eneste andre stedet lokalt som selger mat jven spiser har gjentatte en-stjerners anmeldelser på nett og folk klager over insekter i maten, så det er ikke aktuelt.

>>85578853
Du har faktisk forstått lidelsen min. Men vi skal rekke å spise fǿr en film så det blir knapt med tid til å dra henne med hjem til meg for å steke grandis, eller å lage noe skikkelig mat for den del.
>>
I have about 250000kr in Hydro, thats it
>>
>>85578920
Var nöytrale min venn.
>>
>>85578799
Not at all. I have about 55k euros worth.
>>
>>85578977
I feel you. At least enough money for noodles ;_;

>>85578873
>>85579124
:3 nice
>>
>>85579030
Hvilke restauranter er dette om jeg tor spor?

t. vil ikke gjore feilen å spise ved en av dem
>>
>>85578799
eg e ganske fattig eg, har omtrent 20k euro.
>>
SLUTT Å SVAR TYRKEREN FOR FAEN
>>
>>85579198
Autist
>>
>>85579030

Faen slags hvit soppel kjæreste har du?
>>
>>85579259
>hvit soppel
Tror du svarte på ditt eget spǿrsmål.
>>
File: 1435942922015.jpg (176 KB, 1663x1247)
176 KB
176 KB JPG
>>85579030
>har kjæreste
>>
>>85579344
Kjeften på deg, jeg er naut og sover halve dagen så jeg er faen meg ikke normiss.
>>
>>85579446
Også har du kjæreste? Hva faen. Er hun like taper som deg eller?
>>
Fuck, have to help my parents

>no time for /norge/

;_; G-Good night
>>
File: norwegianwomen.jpg (71 KB, 824x440)
71 KB
71 KB JPG
Varför har era jäntor så veka gener? Eller är det astmamedicinen som inte fungerar?
>>
>>85579488
>Er hun like taper som deg eller?
Hun er hvitt sǿppel som vil gå på Egon på valentinsdagen, så vil påstå det ja.
>>
>>85579488

>er hun like taper som deg?
>hun spiser kun på Egon og restauranter med innsekter i maten.

Ja, ja det er hun
>>
>>85579555
Kalla var middelmådig helt til hun begynte å trene med det norske landslaget. Norge har trent Kalla opp for OL, og det er VÅRT gull hun tar med seg hjem. Du burde egentlig takke oss.
>>
>>85579344
Nei, jeg er en degenerert faen som er naut og som går til psykolog, er langt ifra å være en normiss. Jven min er like degenerert som meg.
>>
File: sterke norske jver.png (79 KB, 888x882)
79 KB
79 KB PNG
>>85579555
Norge har mange sterke jver. Her er verdensrekorder norske jver holder.
>>
File: the_motherfucker.jpg (227 KB, 934x924)
227 KB
227 KB JPG
>>85579555
>Marit Bjorgen
>Kvinne
Velg en.
>>
>dfn jeg hadde en JV som hadde ganske brukbart utseende, arkitekt, veloppdragen, stemte borgerlig, og syntes landet hadde for mange innvandrere
>dfn hun forsvant ut av livet mitt etter rundt 10 mnd
Kommer jeg noen sinne til å være så heldig igjen?
>>
>>85580079
Nei, nå blir hun knullet av en hoyreist, arisk fyr hos söta bror.

Du skulle ha trent.
>>
>>85580169
Hvordan visste du at jeg var en tynn flis?
>>
>>85580169
>arisk fyr
En svensk iraner mener du?
>>
>>85580169
Stort sett alle som faktisk trener er jo normisser som har politisk korrekte meninger.
>>
>>85580211
>dfn hun forsvant ut av livet mitt etter rundt 10 mnd
Dette var ganske avslorende.
>>
File: 3k2zqhdun.jpg (38 KB, 556x514)
38 KB
38 KB JPG
Natta, da, gutta. Nå skal jeg kose litt med jven og så sove litt.
>>
>>85580277
Hva mener du?
>>
>>85580265
>>
>>85580316
Kos deg, og kos henne litt fra meg
>>
noen andre som gleder seg til mesterliga kampene idag? Juventus - Tottenhottene blir moro!
>>
>>85580265
De fleste normisser, særlig gutter, har jo ikke blitt bitt av PK-pillen.
>>
>>85580357
Veldig kjedelig å se fotball når det ikke er ditt eget lag eller VM/EM.
>>
>>85580386

Virkelig? EM og VM gidder jeg ikke bry meg om.

Men når det er sluttspill i mesterliga ser jeg alltid på selvom mitt eget lag ikke spiller. Nivået er jo så hoyt og det er jo sjeldent disse lagene moter hvernadre
>>
File: 1511006915368.jpg (138 KB, 720x569)
138 KB
138 KB JPG
>>85580265
Like viktig som å fjerne utlendinger er jo å forbedre eget genbasseng ved strukturell trening og godt kosthold. Man kan ikke klage på at mudskins tar damene våre når vi har olmage og spiser grandis hver dag.

Bilde litt relatert
>>
>>85580431
Finalen er grei.
>>
>>85580461
>forbedre eget genbasseng
Hva mener du? Du forbedrer ikke noens gener bare fordi du trener eller spiser godt.
>>
>>85580461
De aller fleste innvandrere har jo dårligere kropp enn den gjennomsnittlige nordmann, så jeg synes det bildet er veldig misvisende.
>>
Prijotieinshaik med "blueberry cheesecake"-smak var faktisk ganske godt. Litt for mild smak da faktisk, skulle onske den sparket litt mer, men veldig god smak.
>>
>gutta i tråden diskuterer det å få unge

kan dere ingenting om "menn som går sin egen vei"

damene kommer til å være utro og pule rundt uansett. det er ikke vits. det å være samme med en dame er den storste hanrei aktiviteten du kan bedrive.
>>
>>85580663
Da må du få deg unger også stikker du fra dem etterpå. Det å få unger er faktisk den eneste meningen med livet.
>>
>>85580707
du må stikke ganske langt for at staten ikke skal få fatt i deg og tvinge ut av deg barnetrygd fåvæ..
>>
>>85580461
meg til hoyre
>>
>>85580912
hah, mannling
>>
Jeg kan det med å lose problemer
>>
>>85580638
Enig, men det er kanskje en liten indikator på hva som kan skje likevel
>>85580584
Jobber man med kroppen og spiser godt vil man få bedre avkom enn om man ligger på sofaen hele dagen, har et minimum av muskler og ikke spiser noe. Det horer til epigenetikk.

Sok på epigenetics explained eller se denne: https://youtu.be/kp1bZEUgqVI
>>
>>85580663
>>
https://www.youtube.com/watch?v=NmkOkT58-8c

daglig påminnelse om at disse får opptil 80000 norske skattekroner for disse videoene
>>
>>85580992
Jeg vet hva epigenetikk er. Greit nok.
>>
>>85580997

har pult 8 stykker og hatt 1 JV, så nei.
>>
>>>/gif/12103687
Virkelig får deg til å tenke..
>>
beklager men nå smeller det
>>
>>85581044
woooah kul kis
>>
https://www.aftenposten.no/kultur/i/mooWv/NRK-sjefen-vil-ikke-flytte-NRK-langt-opp-i-Groruddalen---fikk-stotte-av-bystyret

jasså ja, nrk bedriver daglig propaganda for hvor flott det er med nye landsmenn. Men å flytte dit selv er de ikke interessert i.

Det får meg virkelig til å tenke. legg merke til at KrF, V og Hoyre var for å flytte de dit, mens Ap som skal være "arbeiderenesparti" de nekter.
>>
File: fråks.png (127 KB, 444x482)
127 KB
127 KB PNG
>>>/gif/12103687
>>85581139
hun ble "likestilt"
>>
hva synes norge om trolde?
>>
>>85581715
troll er egentlig bigfoot
>>
>>85581001
skulle bare mangle, dette er jo kultur på sitt beste!
>>
>>85581715
https://www.youtube.com/watch?v=_uOFF33i1PQ
>>
File: 1486162202257.jpg (41 KB, 455x341)
41 KB
41 KB JPG
>>85581255
bör flyttes til havets bunn fåvæ
>>
Menn som går sin egen vei er faen meg det mest patetiske som finnes.
>>
File: 1512212363677.gif (962 KB, 171x172)
962 KB
962 KB GIF
>>85581937
Ja, mye bedre å dulte etter alle andre.
>>
>>85581139
>>85581655
Fy faen... Dette var faktisk ganske gale å se på.
>>
File: 1454473566623.gif (234 KB, 500x374)
234 KB
234 KB GIF
Skylder våre foreldre oss noe?
>>
>>85582337
Respekt.
>>
>>85582337
moradi skylder meg en blowjob
>>
>>85581937
Er mer patetisk å være NAUT og aldri få seg dame fåvæ.
>>
File: 1511652173659.gif (1.55 MB, 270x300)
1.55 MB
1.55 MB GIF
>>85582520
Menn som går sin egen vei er jo for menn som ikke får seg dame!
>>
Er det mulig for en mann å benytte seg av donasjon sånn at han kan få en unge som alenefar med sitt eget sperm? Hadde ikke hatt noe imot å gjore det hvis det lar seg gjore fåvæ,
>>
>>85582520
Det er litt av samme greia fåvæ. De som er NAUT har meldt seg ut av samfunnet og de som er menn som går sin egen vei har bare meldt seg ut av langvarige forhold.
>>
Ser på söte jenter på Tinder jeg.
>>
>>85582778
Det er fullt mulig, men er usikker på om det er lov i Norge.
>>
>>85582843
Er det jeg mener da, er det lovlig? Er det en eller annen sted i Norge hvor man kan?
>>
>>85582907
Tror faktisk ikke det er lovlig i Norge og det syntes jeg er veldig greit. Sånne som deg fortjener ikke unger fåvæ.
>>
>>85583042
>og det syntes jeg er veldig greit.
Hvorfor?
>Sånne som deg fortjener ikke unger fåvæ.
Hvorfor ikke? Du kjenner ikke meg fåvæ.
>>
>>85582209
Hva var det for noe? Så ille at det ble for ille for /gif/ DA må det være ille
>>
>>85583180
https://desuarchive.org/gif/thread/12092390/#12103687
>>
>>85583232
Har jo sett verre enn dette her inne. Hvorfor ble det slettet? Fordi hun er kvinne?
>>
>>85583232
Æsj fyfaen.

Hvor var dette da? Negerland?
>>
kanskje jeg skal gå min egen vei
>>
>>85583405
Stockholm
>>
kanskje jeg skal gifte meg og få 40 unger
>>
Harald Rex er en innavlet halv-danske og vi burde erstatte han med en ekte nordmann.
Tanker?
>>
>>85583553
Jeg melder meg.
>>
>>85583553
Hans Olav Lahlum
>>
>>85583553
Synes vi skal erstatte han med en person av farge for å vise at Norge har blitt et multikulturelt og fargerikt fellesskap.
>>
>>85583553
Nei, han stammer delvis tilbake til Rollo fra Giske på sunnmore. Alle monarker er jo blandet med forskjellige konglige fra forskjellige land. Men Harald kan i det minste spores tilbake til Rollo, og det synes jeg er stas. Det blir litt som om vårt vikingblod kom tilbake og landet på tronen vår igjen.
>>
innenfor å bytte ut porno med matporno?
>>
og der sparket higuain fra juventus ballen i mål! etter bare 1 minutt og 32 sekunder!
>>
>>85583711
jeg stemmer på tshawe baqwa
>>
>>85583780
Ja.
>>
og juventus leder 2-0 og det er ikke spilt 10 minutter engang!
>>
Hva er de beste jobbene hvor man jobber nattevakt?
>>
>>85583830
Det var bra.

https://www.youtube.com/watch?v=knDlaau6UOU
>>
File: sjå her.png (10 KB, 324x201)
10 KB
10 KB PNG
>>85583930
>>
>>85583816
Nei, ikke han mokkamannen der.
>>
File: t1[1].jpg (71 KB, 800x450)
71 KB
71 KB JPG
>>85584095
fökk deg rasist vi var konger og skiiiiiiiiiiiiiiit!
>>
File: 1436260[1].jpg (74 KB, 834x350)
74 KB
74 KB JPG
>>85584095
>tommer ol på deg
>>
>>85584095
haha fy faen husker det ja
https://www.youtube.com/watch?v=tb186znQfgc
>>
>>85584230
Kaizers er et jævla autistband som tar flere lysår negerpikk i sekundet.
>>
>>85581715
I moderne dansk er "trold" et hankjǿnnsord (dvs "en trold", "trolden"), men i eventyrene som Asbjǿrnsen og Moe samlet inn og gav ut på dansk på 1800-tallet ble ordet likevel brukt gjennomgående som intetkjǿnnsord. Dette reflekterer det norske folkespråket, men det blir naturligvis oppfattet som overarkaisk av et dansk publikum. I danske folkeeventyr fra samme periode heter det naturligvis alltid "en Trold", "Trolden".
Dette er et av de tidligste betydelige eksemplene på fornorsking av dansk her i landet.
>>
>>85584415
Tja, den derre Hjerteknuser er ganske bra synes jeg da
>>
>>85584415
Dette. Men den episoden var da ikke med Kaizers
>>
>>85584481
Ingen i tråden bryr seg om drittspråket til danskjævlene.
>>
>>85584172
>>85584230
Hvem av de var det igjen som ble tatt for å runke i ei bakgate?
>>
>>85584401
Haha fyfaen dette var så jævlig episk.
>>
File: ånei.jpg (107 KB, 1003x754)
107 KB
107 KB JPG
>>85584642
>>
>>85584627
litterært den dårligste Kaizers-sangen
>>85584642
hva faen
>>
håper den neste utgaven blir hydroutgave
>>
>>85584754
Vi hadde jo nettopp en hydroutgave
>>
nå må (Du) mekke ny tråd.
>>
>>85584694
Aha, sånn ja, jo men da er de jo enda mer drittautist-band enn jeg trodde de var. Fy faen som jeg hater det bandet, de er så jævla teite. Det er som en jævla puslete Rammstein-klone
>>
>>85584800
greit
>>
>>85584887
>>85584887>>85584887
>>
File: 1456860121256.jpg (61 KB, 1205x881)
61 KB
61 KB JPG
>>85584819
>Rammstein som nærliggende eksempel
>>
rammstein er faen meg dritharry det og
alltid noen jævla autistnormisser som skal sette det på på fest
da setter jeg faen meg foten ned fåvæ
Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.