[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Home]
Board
Settings Home
/int/ - InternationalThread archived.
You cannot reply anymore.File: 1494105185283.jpg (96 KB, 960x720)
96 KB
96 KB JPG
>>
>>85586682
Bra upplaga
>>
>dkn ingen fv
det kommer inte bli bra
>>
>>85586769
Tänk positiva tankar Anon
>>
>>85586799
haha aa strax
>>
File: 1464149153566.jpg (103 KB, 964x964)
103 KB
103 KB JPG
Hur säger jag till mina föräldrar att sluta använda tre emojis efter varje mening när de skriver till mig?
>>
>ekonomin kommer krascha och miljoner kommer dö som boskap under min livstid
hur fan kommer det bll bra
>>
>>85586888
Bara säg till dem att sluta. Dem kommer väl inte att flippa ur om du gör det?
>>
>>85586683
>>Alla kompisarna misslyckades totalt efter gymnasiet och isolerade sig. Eller bor långt bort på annan ort. Sitter här ensam nu och brevar i kanalen.

Det är väl bättre det än att de alla lyckades.

Bokstavligen alla förutom 4 i min gymnasieklass är civilingenjörer, och då även svho som stänger av datorn genom att trycka av grenuttaget. En är läkare, en är advokat, sen är det 2 som inte skaffade utbildning.

(Jag är högskoleingenjörcuck)
>>
ping redovisnings-anon
har du varit på din andra intervju ännu? hur gick det?
>>
>>85586682
Det kommer aldrig bli bra, vare sig med mitt liv eller Sverige
>>
>>85586921
>högskoleingenjörscuck
introducerar du sig som ingenjör?
>>
File: 1510865168557.jpg (47 KB, 960x656)
47 KB
47 KB JPG
>>
>>85586888
låt dom vara glada
>>
>>85586971
"arbetar med mjukvara" brukar jag bara säga
>>
File: 241.png (454 KB, 1900x1338)
454 KB
454 KB PNG
>>85586649
Rannsaka dig
>>
Min poäng är iaf att vi nu börjar se EXAKT samma saker som hände under sommaren 2008 men späd på att ett bokstavligt mongo är USA:s president och att det råder allmän osäkerhet och ilska i världen och det kan gå riktigt jävla illa.
>>
>>85587073
Den fria marknaden fixar det säkert.
>>
>>85587067
smart. undvik ämnet bara
>>
>>85587214
Om den inte gör det är det statens fel :^)
>>
>>85586915
Ekonomin har kraschat förut, och aldrig någonsin har medelsvensson varit så rik som idag. Det är vara rätt lugnt
>>
>>85587261
Källa på det?
>>
File: 1465845763178.gif (314 KB, 371x206)
314 KB
314 KB GIF
>dkn skyldig 2k till skatteverket man inte kan betala tills den 25de
>>
>>85587073
hoppas det leder till fullkomlig krig så man får chansen att radera bort fel som dig
>>
>>85587282
På att vi aldrig varit så rika som nu? Räcker ju för fan att se sig omkring anon.
>>
>>85587067
Något fel på högskoleingenjör?
>>
File: 1518193647784.jpg (94 KB, 473x455)
94 KB
94 KB JPG
Fyfan tvinga ut mig och gick i snöstorm, drygt 10cm snö hela vägen, var helt oplogat. Gick 5km

känns bra, mannen.
>>
>>85587336
Du vet mycket väl att detta inte är en bra källa anon. Fram med beläggen nu
>>
>>85587330
Vad är du skyldig dem pengar de inte redan har för?
>>
>>85587396
Ids inte leta upp någon seriös källa nu favä

http://tradevenue.se/Investerarfysikern/svenskar-har-aldrig-varit-rikare
>>
File: 1465845759642.jpg (16 KB, 300x340)
16 KB
16 KB JPG
>>85587400
Ränta för en skaddesedel jag betalade försent.

Jobbar inte längre, har ingen inkomst och går på soc bidrag.

Vad göra
>>
File: 14764635945020.png (660 KB, 709x462)
660 KB
660 KB PNG
https://youtu.be/-ng-XExDccg
>>
>>85587473
Nä, jag ser det. Den här artikeln säger ingenting om medelinkomsten
>>
>>85587345
Bra jobbat! Jag gillar att minnas ljumma sommarkvällar i sådana stunder, vilken skillnad lite väder gör men att det inte ska hindra en för att gå ut.
>>
>>85587565
Om du verkligen är så intresserad så är det bara att leta runt lite anon, jag känner inte för att skedmata.
>>
>>85587484
Ja du, du får allt skramla.
>>
>>85587484
Lägg undan 500 i månaden under 4 månader?
>>
>>85587655
Okej, men då håller du käft om att medelsvensson har blivit rikare tills du hittar en källa
>>
>>85587740
Reinfeldt privatiserade och sänkte skatter ju? Fungerade inte det så borde nog SD välja en bättre partner än M.
>>
>>85587484
Fråga någon släkting
>>
>>85587740
>DU FÅR ALDRIG BREVA NÅGOT PÅ KANALEN OM DU INTE INKLUDERAR EN KÄLLA!

Lägg av med autismen anon.
>>
File: 1507076299659.png (116 KB, 645x729)
116 KB
116 KB PNG
>>85587862
>källa onödigt. logik å sunt förnuft tillräklig
>>
>>85587330
Sälj rumpan, du kan fixa 4000-5000kr per "natt"
>>
>>85587862
Breva aldrig mer i den här tråden
>>
Posta en bild på er favoritmat
>>
File: 1503614932201.jpg (109 KB, 938x821)
109 KB
109 KB JPG
Hur får man en fv att fördärva med sin fetish
>>
>>85587975
*din mammas fitta*
>>
>>85587985
Var dig själv
>>
>>85587073
världen kommer säkert gå under de närmsta veckorna, det är jag helt säker på

källa: min magkänsla
>>
>>85588039
allt kommer bli bra och var dig själv är min favorit cirkelrunk
>>
>>85587906
>>85587954

Vad kommer härnäst, ni kräver en källa på att vatten är blött eller att invandrare kostar pengar?
>>
File: 1508784577668.jpg (316 KB, 996x966)
316 KB
316 KB JPG
>>85587337
Jag är också högskoleingenjör, inget fel med det inte.
>>
>>85587624
Tack, anon. Det är verkligen skönt när vädret är bra, men det var även värt det ikväll. Sen är det jävligt fint när det snöar en massa.
>>
Varför är supermakter så dåliga på krig? Tyskland i WW2, USA i Vietnam, Sovjet i Afghanistan...
>>
File: al1.jpg (287 KB, 720x1280)
287 KB
287 KB JPG
hur går man till väga om man oironiskt ser ut så här
>>
>>85588326
tappa vikt
>>
>>85588326
12-24 dagars vattenfasta
>>>>>/fit/
>>
>>85588318
De underskattade sina fiender.
>>
>>85588326
ett extra starkt rep
>>
>>85588268
Inte bög hoppas jag
>>
>>85588318
>Tyskland för att de blev för arroganta och spred ut sina trupper för mycket
>USA förlorade inte Vietnamnkriget, de drog sig tillbaka
>Sovjet gick aldrig full banans mot Afghanistan, annars skulle Afghanistan inte finnas kvar

Dåliga exempel favä.
>>
>>85588326
Börjar jobba på våldtäktsbladet och låtsas vara feminist
>>
>>85588347
berätta mer
>>
File: 1518557810879.jpg (25 KB, 522x348)
25 KB
25 KB JPG
>Hitlåten "I'm sorry" gjordeDilba Demirbag till rikskändis på 1990-talet. 20 år senare leder hon nu uppstarten av det nya bolaget Women's executive search tech (Wes tech) – målet är att locka fler kvinnor till tech-branschen.

>– Vi måste bygga fler kvinnliga förebilder inom it- och techarenan, säger hon.

>Wes tech är ett dotterbolag till Women's executive search som startades av Anna Stenberg för sju år sedan. Bolagets specialitet är att rekrytera kvinnor och personer med utländsk bakgrund till chefspositioner.

>I höstas hörde Anna Stenberg av sig till Dilba Demirbag och frågade om hon ville leda dotterbolaget med fokus på rekryteringar av spetskompetens till tech-branschen. I dag är endast 20 procent av IT-utvecklarna och programmerarna i Sverige kvinnor, enligt Dilba Demirbag.

>– Vi måste uppmuntra kvinnor att förstå att IT och utveckling och tech är framtiden. Och få dem att tycka det är roligt, säger hon.

>Hon och Anna Stenberg är överens om att tech-bolagen kommer bli tvungna att jobba hårdare för att skapa företagskulturer som präglas av mångfald för att locka spjutspetskompetensen framöver – eller tech-stjärnorna som Stenberg kallar dem.

>– Vi brukar tala mycket om Star Wars och kriget om talangerna. Det pågår verkligen ett stjärnornas krig där ute nu, säger Dilba Demirbag.
https://www.svd.se/90-talsstjarnan-kravs-fler-kvinnliga-forebilder-inom-it
>>
File: 1517837948748.jpg (49 KB, 500x500)
49 KB
49 KB JPG
haha det tär lite på en när man inser att man kommer vara handhållslös kramlös kysslös oskuld i resten av sitt ''liv''
>>
File: 1 - FJ33Fhw.jpg (201 KB, 1280x720)
201 KB
201 KB JPG
>>85588343
>>85588347
>>85588378
>>85588405

här är min mage, btw6

när får jag fv?
>>
File: 1514474125843.jpg (41 KB, 640x633)
41 KB
41 KB JPG
>>85588402
>>USA förlorade inte Vietnamnkriget, de drog sig tillbaka
>>
>>85588450
när du tappat vikt
>>
File: 1517857164678.png (1.32 MB, 1241x1071)
1.32 MB
1.32 MB PNG
>>85588395
100% icke bög, 2d fällor är dock tjejer i min headcanon.
Hatar även all form av analsex.
>>
>>85588318
Hur fan vad Tyskland dåligt? De slogs själva mot bokstavligen resten av världen.
>>
File: 1516490743283.png (281 KB, 528x586)
281 KB
281 KB PNG
>>85588402

>>USA förlorade inte Vietnamnkriget, de drog sig tillbaka
>>
>>85588457
kek.
Hitler förlorade inte Kriget han bara drog sig tillbaka till Sydamerika
>>
>>85588517
HELL SEGER (lite senare)
>>
File: 1497126968660.jpg (273 KB, 800x800)
273 KB
273 KB JPG
>>85588489
>vill inte ha en söt fälla fv

lmao killar kollar på denna bögen
>>
>>85588326
Du ser redan normal ut nog att ha fv. Det är personligheten som behöver jobbas på

varför brevar man bilder på sig själv på 4kanalen?
>>
>>85588560
>varför brevar man bilder på sig själv på 4kanalen?
varför inte
>>
>>85588422
Sluta ät och drick bara vatten tills du blir smal. Första 3-4 dagarna är ett helvete men sen försvinner hungern. Börja äta igen lite lätt efter 2 veckor typ.
Rör på dig, ut och gå, armhävningar, gym så mycket du kan så att muaklerna stannar kvar och du tappar mest fett.
>>
När börjar raskriget?
>>
>>85588457
Vietnam har själva sagt att de blev helt överkörda, men det politiska läget i USA gjorde att det blev svårt att försvara kriget.
>>
File: Namnlös.jpg (33 KB, 877x242)
33 KB
33 KB JPG
>>85588616
bögus maximus...
>>
säger man blatte eller babbe?
>>
>>85588489
att bara runka till 2d fällor är mer patetiskt och bögigt än folk som vågar erkänna för sig själva att dom gillar kuk på feminina drag.

Sluta fjolla dig och börja titta 3d
>>
>>85588489
Du är lite bög, aja. Har du fv eller?
>>
https://www.nordfront.se/traning-naste-3-6.smr
>>
>>85588560
min far söp och slog mig och min mor är en knarkare.

Jag är ett socfall. Dock så har jag bara ADHD som ett medföret men, så det kunde ju ha varit värre.

Folk utan sociala liv eller familj blir ofta offer på internet.

här är en bild på mig när jag var 16. typ året 2007.
>>
>>85588426
Men bara köp en fucking hora då
>>
>>85587261
>medelsvensson är rikare än någonsin
Så kraschen kommer hårdare? Vad bra, jag kan inte vänta. Hoppas svensken får vad han förtjänar.
>>
>>85588646
Det var bara bete.
>>
>>85588648
Man vet inte om att de är fällor tills man ser kuken. Om man tänker sig att de har vaginor istället så är de de facto kvinnor.

>>85588655
Nope, inte just nu.
>>
>>85588689
Detta, vad fan är problemet?
>>
File: IMG6187.jpg (222 KB, 997x1100)
222 KB
222 KB JPG
>15-åringar
>>
>>85588709
>skadokontroll aktiverat
>>
>>85588457
>>85588512

Även om de förlorade, så hade ju det ingenting med det militära att göra. De vann i princip varenda strid, och hade med enkelhet kunnat vinna, men politikerna kände inte för det så de sket i det och drog sig ur istället.

Sen sa ju Sydvietnam flera gånger att det är lungt, vi har det här, ni kan åka hem nu, och sedan blev de BTFO av NVA något år senare.
>>
>>85588752
Så du har haft en?
Fyfan nbög!
Hur gammal är du
>>
File: Pepe milkies.gif (3.54 MB, 600x400)
3.54 MB
3.54 MB GIF
>>85588777
>>
File: 1518556593383.jpg (251 KB, 919x892)
251 KB
251 KB JPG
>>85588777
det ser bara äckligt ut i 3D
>>
>>85588777
några unda personer som njuter av en solig dag utomhus
vad är problemet?
>>
>>85588777
>överviktig tjej i för smala jeans

herregud jag vill lukta på hennes svettiga trosor
>>
>>85588676
Tråkigt att höra. Har nått blivit bättre sen 2007 eller?
>>
>>85588777
>babbe och svho
>ingen är förvånad
>>
>>85588796
Målet med kriget var att förhindra en domino-effekt och se till att stoppa spridningen av kommunism, vilket de till viss del lyckades (Thailand, Singapore etc.). Som du säger så vann de militärt och förlorade ungefär 1/20 lika många soldater som fienderna gjorde.
>>
Sverige är så jävla dåligt, riktigt jävla bajsland.

USA är så himla mycket bättre.
>>
>>85588942
Mjo. Drog till UK typ 2008 för jag hittade FV där i 2 år. Sen från 2010 tills nu så har jag drivit på småkneg.
Har ingen riktig utbildning så.

Skaffade precis truckkort, dock. Men inget körkort.
>>
File: appendix-page2.jpg (77 KB, 1024x581)
77 KB
77 KB JPG
>>85589014
hahaha aa
>>
>>85589014
Jan Björklund...
>>
File: 1516561150290.gif (218 KB, 411x500)
218 KB
218 KB GIF
>>85588848
Har haft flera fv, ons, kk
Många kvart i tre eller feta, men även ett par snygga.

är 29
>>
>>85589085
Kväääää
>>
>>85589062
Ska det här vara ett argument?
>>
>>85589037
Då har du åstadkommit mycket mer än mig, och jag hade inte en far som slog mig eller en knarkare till mor.

Är i samma ålder som dig också, men aldrig haft fv och bor fortfarande hemma, har inga vänner heller.

Hur fa hittade du fv i UK?
>>
>>85588225
Du är riktigt korkad, anon. Förmodligen sosse också baka...
>>
>>85589037
Hur får man en brittfv?
>>
File: 1382548029563.png (36 KB, 645x699)
36 KB
36 KB PNG
>dkn behöver käkirurgi
hoppas att jag har sömnapné så det blir gratis och man blir piggare också
>>
>>85589193
Spela Ragnarok Online, och var aktiv på deras serverforum.

>>85589175
Genom onlinespel.
Det var ganska slump faktiskt.

Just dår var jag typ 17, orkade inte gymnasiet och var väldigt sjuk, så jag hoppade på närmaste flyget (som hennes familj betalade för), och hälsade på.
>>
>>85589371
åå Ragnarok online, p-server.bästa onlinespelet ever.
>>
File: 1486824655816.png (640 KB, 846x672)
640 KB
640 KB PNG
>Det finns människor i denna tråd som i första hand bevittnar vad en auktoritär sossestat gör med ett samhälle
>Dessa människor fortsätter förespråka sossestaten
>>
>>85589371
hur länge var ni tillsammans, och har du haft fv sen dess?
>>
>>85589453
aa fan mann1 jag såg en brun person igår å grejer, fan ACAB ner med hela skiten
>>
>>85589526
halmgubbe
>>
>>85589193
>>85589175

Måste dock säga att detta är INGEN bra idé, grabbar.

Jag gjorde det för att jag, helt seriöst, nästan tog livet av mig och hade ingen utväg.

Men fly inte landet på ett hopp om det kommer bli bättre pga. en brittfv.

UK är jävligt dåligt jämfört med Sverige.
Förutom att man kan köpa sprit på bensinmackar.
>>
File: 1518452204297.jpg (52 KB, 585x682)
52 KB
52 KB JPG
undrar hur många psykologiska samhällsföreteelser beror på dålig näring/hormonrubbningar/dåliga vanor (sömn, motion, etc)/inflammation/etc
>>
>>85589062
Du är väl medveten om att hela vår sjukvård subventioneras utav alla investeringar i ny medicin och teknik som görs utav USA?
>>
>>85589371
Fick en Amerikansk fv via datorspel faktiskt
>>
>>85589510
Vi var tillsammans nästan 3 år,
och ja, jag har haft fv sedan henne.

Dock var det bara en korttidsgrej (5-6månader).

Och den enda anledningen till att jag gillade var att hon påmminde om min första.

Den första stora kärleken och hjärtesorgen, grabbar.

Den ligger med en, jag lovar.
>>
>>85589450
>bästa onlinespelet
>inte Diablo 2

lmao
>>
>>85589638
>subventioneras
Jaså de får inte betalt? Nämen det fick de tydligen.
>>
>>85589562
Klart du har en bias men varför suger England? q
>>
>>85589062
Som tur är har de så låg skatt att de kan spara ihop till de max två gångerna i sina liv de kommer få sådana sjukhusräkningar
>>
>>85589703
bodde du i UK då i 3 år eller?
>>85589562
Sorry, får jag chansen gör jag det på en sekund. Bryr mig inte om jag blir hemlös en månad senare, har ingenting här hemma.
>>
File: 1499449490041.jpg (7 KB, 297x331)
7 KB
7 KB JPG
>>85589062
>continued on next page
>>
File: 1517916839305.png (24 KB, 200x200)
24 KB
24 KB PNG
>>85589110
>>85589110
>>85589110
>>85589110
>>85589110
>>
han kom till mig med pengar i handen, han frågade mig, jag knackade inte ner någons dörr, jag höll på att springa från det där. Jag var redan över det där, jag hade det där, jag hade studion. Jag gick till studion jag gick till Vox Studio. Jag hade allt, och jag såg på det och sa, 'detta är ett värre fängelse än det jag just kom ut från'. Jag vill inte slösa min tid på att gå till jobbet, jag har en motorcyckel och en sovsäck och tio eller femton tjejer, varför i helvete skulle jag vilja gå--och gå och jobba för? Jobba för vad, pengar? Jag har alla pengar i världen. Jag är kungen mannen. Jag springer underjorden, polarn. Jag bestämmer vem som gör vad och var de gör det. Vadå, ska jag springa omkring som nån fjortis nånstans, för någon annans pengar? Jag skapar pengarna, mannen, jag rullar mynten. Spelet är mitt. Jag delar korten.
>>
>>85588777
Undrar hur det känts att knula de bröna
>>
Vill att loliberala lukas åker till älskade usa där han ska bli rik för han är ju så driftig och smart och får smaka på skiten
>>
>>85589736
Vår sjukvård är redan kostsam och inte särskilt effektiv med tanke på att vi har världens högsta skatter. Folk tvingas föda barn utomlands och folk åker bl.a. till Finland för att operera sig. Om vi utöver detta skulle behöva spendera ännu mer pengar på att själva investera i ny teknik och medicin så skulle det bli ännu värre.
>>
File: (5D).jpg (103 KB, 596x596)
103 KB
103 KB JPG
>>85589872
SSSSEEEEEEEEEEE UPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
>>
>>85589768
Haha aa lycka till att spara ihop 50k dollar för ett enda sjukhusbesök, till och med för medelklassen är det extrema pengar
>>
>>85589910
Amerikansk sjukvård är ännu ineffektivare
>m-men det är bara för negrer och att det finns en stat på något vänster
>>
>>85589892
Vad är det för fel på liberalism/minarkism? Vad behöver en stat göra tycker du?
>>
48 minuter kvar sen är det Alla Hjärtans Dag.
Kommer kännas extra kul att man är 25, oskuld och kysslös imorgon. Fan va jag längtar :D
>>
File: 1515904035284.jpg (477 KB, 800x1200)
477 KB
477 KB JPG
>dkn man släpper sig och är osäker på om det bara är svett
>>
>>85589827
Ja, hennes familj var EXTREMT trevlig och väldigt godgivande.

Kom dit första gången under julen 2008.

Herregud vilken kulturchock. Vi tror att vi julpyntar lite mycket ibland, det är ingenting emot va de gör.
Och sen maten var fantastisk.

Jag ångrar inget. Skulle jag få chansen skulle jag nog fara till UK, men som en singel kille på semester.

Det var inte värt hjärtesorgen. Men annars tror jag ärligt det rädda livet på mig.

Annars hade jag nog dött vid 18.
>>
>>85589872
JAG ÄR ODJURET JAG DYRKAR
>>
File: 1493411305960.jpg (47 KB, 580x437)
47 KB
47 KB JPG
>>85590009
>han har inte slutat bry sig vid 25
är du en sådan där misslyckad nbög eller?
>>
>>85589975
ja det gör de flesta vilket är skälet till att skräckhistorierna man hör är så få.
>>
>>85590056
>dkn man önskar oironiskt att var man ett bestialst monstruöst vidunder
>>
>>85590094
är väl snarare att det går på försäkringen
>>
>>85589999
Ta ansvar för folkets välbefinnande, om du tror att le oreglerad marknad gör det är du inte värd att diskutera med.
>>
>>85590031
Fan va sjukt, vilken tur du haft. Önskar jag hade träffat nån under alla dessa år online, men sen har jag inte direkt försökt det heller. Just nu känns det som jag lika gärna hade kunnat dött när jag var 18. Allt är så jävla tungt på senaste, om du tror du är socialfall så kan du ju gissa vad nån är som aldrig upplevt nått vad du upplevt.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=pw3e64sosEg

This is you.
>>
>>85590094
Nej, dom flesta sitter inte med 50k dollar redo att punga ut för ett sjukhusbesök. Och om det blir ett till besök efter det är det kört, ta ut lån på huset. Och de som inte har sparade pengar är det kört för, dom kan antingen tacka nej till vård eller skuldsätta sig resten av livet....
>>
>>85589988
Det är dyrare men bättre. Kvalitet kostar, förstår inte vad som är så konstigt med det. Kan dock hålla med om att det är långt ifrån optimalt, men det är för att det är en korkad blandning av privatisering och extrema regleringar. Bara att kolla på vad som hände med ögonoperationer när det privatiserad helt ut där: folk insåg att det fanns massor med pengar att tjäna, alla läkare började välja att utbilda sig till optiker, utbudet ökade rejält, drev ner priserna rejält och kvaliteten höjdes. Ser inte varför övriga delar av sjukvården inte skulle fungera på samma sätt.
>>
hög
>>
>>85590162
>Det är dyrare men bättre
Nej, den är rakt av ineffektivare.
>>
>>85590197
Källa på det.
>>
>>85590064
Jag brydde mig inte från 19 till 24, sen när jag blev 25, gick ner massa i vikt började bli mer aktiv så kom känslorna tillbaka.

Det kommer snart för dig med, anon ;)
>>
>>85590137
Vad ger en grupp människor rätten att med våld ta saker från andra människor för att finansiera sina egna projekt?
>>
File: 1504223014114.png (14 KB, 566x505)
14 KB
14 KB PNG
>>85590244
viljan till makt
>>
File: 1514474125845.jpg (28 KB, 660x574)
28 KB
28 KB JPG
>>85590197
Du sitter ju bara och chansar för fan. Det är välkänt att om du har pengar får du ingen bättre vård än i USA.
>>
File: 1842709.png (2.5 MB, 1920x1080)
2.5 MB
2.5 MB PNG
Är mysiga mobbfria natt-tråden igång än?
>>
File: 1494642950269.png (234 KB, 620x640)
234 KB
234 KB PNG
>>85590148
Men hur har du det själv då? Du jag ju bara frågat om mig.

Skulle vilja veta hur du har haft det.
>>
File: 1517947535462.jpg (176 KB, 1921x1280)
176 KB
176 KB JPG
>>85590219
>Det kommer snart för dig med, anon ;)
Nähä du, de är spolade ur systemet sedan år tillbaka. Lugn segling framöver.
>>
File: hunttosta.png (25 KB, 695x515)
25 KB
25 KB PNG
https://youtu.be/1xBwlYD4P5o
>>
>>85590328
Sprit, ålder och förtvivlan?
>>
>>85590301
j
>>
>>85590118
det också

>>85590157
som sagt skräckhistorierna är få
>>
>>85590137
>Använder vaga förmuleringar som "ansvar för folkets välbefinnande"
Detta betyder ____ ? Tror du alla har samma definition av "välbefinnande" som du har?
>>
vill sluta på mitt jobb
>>
>>85590462
Det är fan 1984 varning att uttrycka sig så. Skrämmande hur dessa människor resonerar.
>>
So how popular is this racist site in Sweden?
>>
File: 1517340558771.jpg (104 KB, 500x637)
104 KB
104 KB JPG
>>85590364
Filosofi från fjärran östern och psykadeliska substanser. Alkohol är dåligt för humöret då det är depressivt.
>>
>>85590462
det betyder att ge fotfolket vissa förmåner så de inte går bananas och bränner ner dina skyskrapor i arbetarraseri
>>
>>85588616
Raskriget är redan igång. de hotar, mördar, våldtar, rånar redan överallt i landet och svenskarna gör inte ett skit, inte ens polisen vågar gå in i deras territorium, alltså de har TAGIT ÖVER flera delar av landet och attackerar OSS VITA SVENSKAR DAGLIGEN.

Det är redan igång och du kommer sluta upp som ett offer.
>>
>>85590584
The fact that you as a foreigner not only know of its existence, but also of its content, speaks enough of how popular it is.
>>
behöver en liten kram :(
>>
File: 1494412331901.png (1.12 MB, 964x717)
1.12 MB
1.12 MB PNG
>>85590584
whats racist about it
>>
>>85590636
Är att inte bli knullad i röven av 52% skatt en förmån för någon som jobbar?
>>
>>85587214
>>85587259
Vilken fria marknad?
Varför misstar alltid sojapojkar Korporativism för Kapitalism?
>>
>>85590584
I've introduced it to over a dozen people at least.
>>
>>85590635
Du är inte upplyst för att du inte kan få ett enkelt ligg, anon.
>>
>>85590700
Is it new ‘alt’ media? The tone of the site seems to kind of confirm the type of shit what Americans say about Sweden.
>>
>>85590737
Is it mainstream? Here we have GeenStijl, you might recognize the crown from their video site
>>
>>85587336
231 000 pensionärer lever under fattigdomsgränsen och 15 000 äldre riskerar svälta att ihjäl. "Se dig omkring" är inte riktigt applicerbart här.

Samtidigt höjs pensionsåldern. Det är så vänstern belönar de som byggt upp välfärden. Det är så vänstern prioriterar.
>>
>>85590729
>n-ni är sojapojkar
Haha aa Liam.
>>
File: 1511067223174.png (123 KB, 700x738)
123 KB
123 KB PNG
>>85590397
Najs.
>>85590704
*ger dig en*

Hur är läget med alla anons här då?
>>
File: 1475083599590.png (362 KB, 553x640)
362 KB
362 KB PNG
>>85590918
>blir sur på ad hominem
>svarar med ad hominem
>>
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/polisbil-och-sparvagn-i-krock

är det bara jag eller är det olyckor med spårvagnar varannan dag nu. ta bort spårvagnarna om ni inte kan undvika dom jävla fiskenegrer
>>
>>85588225
haha faktaförakt är ju bara så efterblivet. Som att det vore något negativt med källor och bevisbörda
>>
>>85590834
>Is it new ‘alt’ media?
yes
>>
>>85590807
>Blev sexuellt antastad som barn en gång
är u typ bög nu eller annan mental sjukdom?
>>
>>85590723
svensk skatt kanske är lite och ta i, men du ser samhället på fel sätt. Den "neutrala" positionen är inte träd inte på min egendom vässs, utan totalt krig. Anledningen varför vi inte har rent anarkrig är för att viss rätt har tilldelats personer så att de tycker att det är okej med att respektera andra rätter. Om underklassen är stark nog och överklassen spottar på dem, så kommer det ursvenska barbariet fram och skiten träffar fläkten, finns ingen anledning för dem att inte bara ta allt vad överklassen äger, och då får vi sovjet. Mycket av sossefasonerna pionjärades ju av tyskland som var rädd för socialismen. Sen kanske åsikten glider lite för långt åt gemig-hållet på ett ändå fredligt sätt.
>>
>>85591000
tack anon

>Hur är läget med alla anons här då?
kunde vara bättre men mest trött. god natt
>>
File: 1483560989992.png (233 KB, 568x590)
233 KB
233 KB PNG
>>85591061
>>
File: 1501153282930.jpg (58 KB, 1442x587)
58 KB
58 KB JPG
>>85591013
>>
imorron ska jag äta bananpannkakor
>>
File: 1518201074518.jpg (17 KB, 320x240)
17 KB
17 KB JPG
>>85586888
>hans föräldrar pratar med honom fortfarande
>>
>>85591210
gott!
>>
>>85591210
imorgon ska jag knulla din mammas fitta
>>
>>85586921
>dkn alla tagit examen men du har pluggat datavetenskap i 7 år men NEET:at ut för hårt :<
>>
>>85591234
imorron ska jag döda, stycka, grilla och äta din farsa
>>
>>85591096
>Den "neutrala" positionen är inte träd inte på min egendom vässs, utan totalt krig
Det är regeringar som startar dem flesta och de blodigaste krigen, Gösta. Att säga att det skulle förekomma våld utan regeringar är knappast ett argument när det förekommer våld idag när vi har regeringar, mycket av våldet kommer till och med ifrån regeringarna själva (krig, skatt, andra inskränkningar av mänskliga rättigheter.)
>>
>>85590885
not him but it's probably the most well.known alternative media site in Sweden
>>
>>85591097
Natt natt~
>>
File: owo23.jpg (266 KB, 720x1280)
266 KB
266 KB JPG
vart uttråkad. gjorde om en bild i tråden, vart den skit J/N.
>>
>>85591316
Fast vad har han gjort dig?
>>
>>85591374
>owo23
vad är de andra owo bilderna
>>
File: 1517701306282.gif (671 KB, 679x752)
671 KB
671 KB GIF
>>85591374
>>
>>85591323
>Det är regeringar som startar dem flesta och de blodigaste krigen, Gösta.
ja vem fan annars än den starkaste och mest organiserade enheten i närområdet
poängen är att skatt fyller syftet att inte 3 miljoner fattiga arga apor går hugger huvudet av dig medans de sjunger internationalen, du kan se det som skadedjurskontroll om du vill
>>
>>85590729
Varför är det viktigare att reagera på att bli kallad sojapojke än att absorbera att vänsterideologer har gett dig en förvrängd världsbild? Rannsaka dig själv
>>
File: Banana pancakes.jpg (552 KB, 1814x2419)
552 KB
552 KB JPG
>>85591210
Nu blev jag riktigt avundsjuk favä.

Bland det bästa jag vet utomlands är bananpannkakor tillsammans med några påsar färsk frukt som man tar med sig till stranden.
>>
>>85591150
>t. Arvid, 12 år
>>
>>85591224
Varför pratar inte du med dina föräldrar? Eller varför pratar inte dom med dig?

>>85591316
Gör som de gjorde i Grimm love, mann1.
>>
>>85591517
Helvete. Du:et skulle ha gått till denna istället:
>>85590918
>>
>>85591602
Bry dig inte om dem, de har ingen grund i verkligheten öht.
>>
varför använder folk tändstickor till att tända ciggen i 2018. är det nån hipstergrej nu eller vafan.
>>
>>85591584
>Varför pratar inte du med dina föräldrar? Eller varför pratar inte dom med dig?

Bra fråga. Brukade göra dom väldigt stolta; toppbetyg i plugget osv. Sen börja jag plugga högskolan och blev deprimerad, inte gjort nåt märkvärt på 5+ år så nu håller dom knappt kontakt med mig.

>dkn mamma sa att hon inte vet hur hon ska svara när folk frågar vad jag gör nu för tiden.

Borde näcka mig själv desu
>>
File: owo.jpg (300 KB, 720x1280)
300 KB
300 KB JPG
>>85591427
finns inga andra. vet ej varför jag döpte bilden owo23, men här är en bild på en prototyp.
>>
>>85591493
Staten finansierar en massa andra saker än försvar/polis. Vårat försvar/polis skulle klara sig om den enda skatten var 5% inkomstskatt. Det finns ingen god anledning till det skattetryck som råder idag i Sverige.
>>
>>85591561
lmao bög
>>
File: 1518386409469.jpg (299 KB, 850x782)
299 KB
299 KB JPG
>Dkn misslyckades totalt med tentan och nu är det bara att vänta in det underkända betyget
>>
>>85591664
Låter väldigt orättvist att de skulle säga upp kontakten för det. Har du testat att själva ringa upp dem, ha ett snack med dem och säga att du har mått väldigt dåligt under en lång period? Om de inte kan förstå det och inte vill ha något att göra med dig då så är de inte värda din tid. Förstår att det inte är kul att tänka så om sina egna föräldrar, men samtidigt känner jag att man måste älska och respektera sig själv tillräckligt mycket att inte låta sådana människor dra ner en ännu mer, blodsband eller ej...

rymdkram anon, du förtjänar en
>>
File: emma selfie.jpg (1.34 MB, 1080x1080)
1.34 MB
1.34 MB JPG
... h-hon är bokstavligen perfekt
>>
>>85591863
NIGGERMADRASS
>>
File: garanteradesvar.jpg (47 KB, 800x450)
47 KB
47 KB JPG
Spöktimman nu! Vad lyssnar ni på för läskigt?
>>
>>85591863
Oroväckande dålig smak, anon
>>
>>85591863
Om man kisar med ögonen kan man se hur hon skulle se ut med blåa ögon, men hon blev istället en äcklig 56%are.
>>
>>85592013
Mina hjärnspöken
>>
alla hjärtans dag

grattis allihop, ha så kul med era älskade
>>
>>85591863
>kropp som en minikyl
>perfekt

Haha aa
>>
>>85592013
https://www.youtube.com/watch?v=HSHfFZF_k4A
>>
File: 85l6dbdxcaoz.jpg (220 KB, 1191x842)
220 KB
220 KB JPG
>>85591814
Dom har inte "sagt upp kontakten", men jag märker på dom hur uppenbart besvikna dom verkar vara.

Dom förväntade sig så mycket av mig men jag har misslyckats totalt känns det som.

>tack för kramen
>>
File: emma fin.jpg (223 KB, 1333x2000)
223 KB
223 KB JPG
>>85592004
>>85592023
>>85592033
>>85592099
rövsmärtade hatare
>>
File: fiona.jpg (30 KB, 550x298)
30 KB
30 KB JPG
Vad föredrar tråden, blondiner eller brunetter?
>>
>>85592188
HahahahahahHhHHahahahahHahHahahahahaha
>>
>>85592197
är inte värd en blondin favä, är tjejen inte brunette så funkar det inte.
>>
>>85592135
fy fan
>>
File: hehe.jpg (56 KB, 649x961)
56 KB
56 KB JPG
>>85592188
haha aa
>>
>>85592197
Personlig smak, blondiner är vackrast
>>
File: xcc.png (141 KB, 436x332)
141 KB
141 KB PNG
vad tror ni försäkringskassan/vården skulle säga om man bara sa "jag orkar inte med alla krav, alla möten, all byråkrati, jag mår så oerhört dåligt men måste ständigt springa på möten, ringa samtal, skicka blanketter, allt detta för att ha någonstans att bo och något att äta, jag klarar verkligen inte av det och får självmordstankar på grund av det."

antar att de inte skulle bry sig men det är så jag känner.
>>
>>85592197
Hårfärgen spelar inte så stor roll. Det viktigaste är ett par blå ögon.
>>
>>85592197
Brunetter. Tycker kontrasten mellan mörkt hår och ljus hy är fint.
>>
Kommer vara extremt förvånad om jag inte tagit livet av mig inom 3 år. Livet kommer aldrig ordna sig.
>>
>>85592292
knulade hon Harvey?
>>
File: hundekram.png (273 KB, 500x375)
273 KB
273 KB PNG
>>85592135
Har du blivit diagnostiserad med depression? Testat ta mediciner? Har en kompis som lider av schizo och depression sedan länge, vet att medicin hjälpt honom med hans depression något enormt. Med tanke på att du hade väldigt bra betyg och det "endast" är depression (vill inte förminska det, har själv blivit diagnostiserad med mild depression) så tror jag verkligen att du fortfarande har bra chanser att vända om ditt liv. Inte för dem, fuck dina föräldrar om jag ska vara ärlig, utan för dig själv. Du själv förtjänar bättre.

rymdkram
>>
>>85592370
Kan man inte få an god man som sköter sånt där åt en? Lite svårare med mötena kanske. Låter som du behöver sjukskriva dig och få nån slags hälp
>>
Jag vill knulla Frida Hansdotter
>>
https://www.youtube.com/watch?v=Tbj3ihvYEso
gudomligt
>>
>>85592458
Nä, har aldrig vart hos läkaren för sånt. Börjar dock känna att det kan vara dags då det inte blir bättre av sig själv.
Har dock inte pengar för läkarbesök, kan man få sånt betalt på något annat sätt?
>>
>>85592236
Hur kommer det sig att du inte är värd en blondin?

>>85592333
Det är helt okej, anon. Hoppas du hittar dig en vacker blondin!

>>85592387
Gröna ögon är väl också acceptabelt?

>>85592388
Håller helt med dig, anon. Tycker dessutom att brunetter av någon anledning ser mycket mjukare, varmare och snällare ut.

>>85592450
Nej, men Harvey knulade henne.
>>
*gosar anon*
>>
File: al4.jpg (47 KB, 270x480)
47 KB
47 KB JPG
>>85591374
Fan vilken söt bild på mig. Önskar jag kunde få samma skäggväxt, dock :(
>>
Går det fortare att ringa CS-mottagningen direkt om jag vill ha hjälp att börja på anti-depp piller? Jag har haft kontakt med dom tidigare, och jag är rätt säker att det står i deras system att jag lider av depression och en massa annat.

Jag bokade möte med min läkare men det är inte först om 15 dagar från och med nu. Tänker att det kanske går fortare om jag bara direkt ringer dom på CS kan dom kontakta överläkarn?
>>
>>85592552
Skulle tro att det där är gratis, eller nästintill. Minns inte att jag skulle ha betalat mer än 200kr när jag fick diagnosen och medicin (som jag slängde i toan). Eller ja, besöket kostade 200kr, medicinen någon 50-lapp eller så.
>>
Kan man överleva utan en smarttelefon? Funderar på att göra mig av med den och skaffa en med knappar. Använder den knappt ändå vet bara inte om jag glömmer nåt
>>
>>85592624
lär väl kunna gå till vårdcentralen för anti-depp. är det kris så kan du ju alltid ringa krisenheten i din kommun.
>>
>>85592624
Det är värt att testa anon, om du känner att du behöver det så snabbt som möjligt. Skulle också testa vårdcentralen, var så jag blev diagnostiserad och fick recept direkt.

rymdkram
>>
>>85592370
De skulle förmodligen inte bry sig eftersom du ändå kommer komma krypande tillbaka när du börjar svälta och frysa
>>
>>85592668
har aldrig ägt en mobil som 25 åring
>>
>>85592668
Går går ju, men samtidigt så blir det bara jobbigare och jobbigare utan en om man inte har tillgång till bank-ID på datorn.
>>
>>85592743
Går det inte lika bra med en dosa till kortet?
>>
>>85592510
>när hon gör sig redo för att springa ifrån anons micropenis.
>>
>>85592668
Det skulle göra det själv om det inte vore för e-legitimation. Min telefon är bara en väckarklocka och ett sätt att legitimera mig på försäkringskassan. Jag saknar knappar.
>>
>>85592690
>lär väl kunna gå till vårdcentralen för anti-depp
Är det jag planerade, men mötet med läkaren min är inte först i mars. CS mottagningen har ju hand om sån där medicin, och eftersom jag haft tidigare kontakt med dom kanske dom kan hjälpa fortare?

kris vet jag inte om det är, sitter och mår extremt skit just nu men som alltid klarar jag mig pga apati som får mig att ignorera alla mina livs problem till fucking tiden tar slut. Vill bara få det gjort, påbörja nått och se. Jag är så less...
>>
>>85592767
De flyttar över mer och mer till bank-ID, och vissa ställen funkar endast mobilt bank-ID och inte ens bank-ID. Rätt säker på att dosorna försvinner helt och hållet snart.
>>
>>85592822
Om du vill att det ska gå fort så är det bara att hota med du-vet-vad
>>
>>85592894
vill helst inte att det står i några system att jag hotat med livet, så det undviker jag. Men kanske kan va bra idé och bara sätta sig på vårdcentralen och säga att man måste träffa läkare.
>>
>>85592831
dosorna kommer inte försvinna inom 5 år iaf
>>
>>85592894
Detta är nog ingen bra idé om man inte vill få sitt liv förstört. Särskilt med tanke på att anon säger att det inte är akut.

>>85592822
Anon, ring till CS och se om de inte kan skynda på processen. Fläska på lite extra och få dem att tycka synd om dig, men inga hot.

rymdkram
>>
>>85592998
Vad baserar du det på?
>>
>>85592822
gå dit vetja, kommer antingen få citalopram eller brintellix.
>>
>>85592831
Vad är skillnaden på bank-ID och mobilt bank-ID?
>>
>>85593034
jobbar på bank
>>
>>85593063
Mobilt bank-ID har du på mobilen/surfplattan och bank-ID har du på datorn.

>>85593073
Vad har de sagt om utvecklingen där?
>>
Funderar på att skära ut mina ögon, om man vill att det ska bli ett fint snitt, funkar globalkniv?
>>
>>85593090
Har du ingen smörkniv?
>>
>>85593088
Då är det ju lugnt, datorn har jag kvar

Har inte ens tänkt på att det går att ha det på datorn, låter mycket skönare och snabbare när jag ändå sitter vid den varje gång jag ska betala
>>
>>85593107
Jo, men jag vill inte att det ska göra ont. Bara få det överstökat
>>
>>85593038
Jag har hatat medicin i en massa år och bara vägrat, aldrig blivit förbannad på läkare som har varit snabb och kasta medicin på mig, säkert nekat detta preparat 10+ gånger.

Men nu är jag bara så less, om jag inte klarar av att börja må bättre själv så får det ta fan ta slut, måste försöka iallafall.
>>
File: hhh.jpg (82 KB, 481x361)
82 KB
82 KB JPG
>>85593090
Jag skulle rekommendera en brytbarskniv.

Om det blir strul mitt i, så kan man alltid bryta av och köra på.
>>
>>85593122
Lycka och välgång, anon!

>>85593124
Vad har dina ögon gjort för att förtjäna det, anon?
>>
>>85593016
Ska nog göra det imorgon, vet inte varför men din kram hjälpte lite, lol, kul att nån bryr sig även om det är anonymt.
>>
>>85593122
Ladda ner BandID på fil.

Finns på Swedband/Nordea osv
>>
>>85593201
De är inte isblåa
>>
>>85586682
är det bögit att vara i from eller attt vara en tjockis
>>
GPS:en kanske man kommer sakna lite och jag använde Tripadvisor mycket när jag var utomlands men jag tror det är nyttigt att bli av med sånt. Det är lite därför jag vill ha en dumtelefon
>>
>>85593247
>Han är inte en tjockis 2018

haha grabbar LOL
>>
File: 1516494344743.png (688 KB, 1056x779)
688 KB
688 KB PNG
Vin är gott.
>>
>>85593220
Som sagt, har vänner som har lidit av sådana sjukdomar och har själv blivit diagnostiserad med mild depression, så vet hur tråkigt livet kan vara med det. Har gjort likadant som du och vägrat ta piller, har helt enkelt sett det som ett personligt misslyckande om jag skulle börja ta dem. Det skulle liksom bli "officiellt" då.

Hoppas du får en tid snabbt och att medicinen hjälper. Det tror jag att det kommer att göra, även om du måste testa dig fram till rätt medicin. Såg iaf att det hjälpte min barndomsvän.

rymdkram
>>
Hvordan har dere enda ikke fått en svensk Fjotolf?? Skuffende saker, Sverige på nummer to som alltid
>>
>>85593335
Tack, du är riktigt snäll, anon. Kram på dig med.
>>
>>85593374
vad i helvete är en fjotolf
>>
>>85593426
>vet ikke en gang hvem Fjotolf Hansen er
Ikke rart dere går under
>>
>>85593318
sluta drick vin på tisdag, anon
>>
File: kyokdance.gif (1.63 MB, 416x414)
1.63 MB
1.63 MB GIF
>>85593495
Tog ett glas bara, ingen skada skedd!
>>
File: Glad.jpg (131 KB, 600x770)
131 KB
131 KB JPG
>>85593417
Lycka och välgång, anon! En dag kommer vi vakna upp och livet kommer vara strålande.

rymdkram
>>
visst är det bögit att vara lite mullig
>>
>>85593318
Vin är så otroligt äckligt. Tar hellre en Zingo!
>>
File: skrattande satan.webm (2.84 MB, 1440x810)
2.84 MB
2.84 MB WEBM
Börjar oironiskt skratta varje gång jag jag hör någon uttala vit "Huwite"
Varför talar visa jänkare så?
>>
>>85593417
Se till att du är ärlig och öppen när du går till läkaren också. Du behöver ju inte berätta allt om du tycker vissa saker är privat, men allt du kan säga om ditt mående och varför du tror att du har det som det har är hjälpsamt.
Har gjort terapi till och från+medicin i typ 5 år nu, det har definitivt hjälpt mig ta mig ur de svåraste svackorna. Jag är inte "botad" än, men det är det inte säkert att man någonsin blir till 100% heller, målet är att komma så nära nog den plats i livet man vill vara.
Kom ihåg bara att du inte är din sjukdom, låt inte depression definiera dig, du är så mycket mer <3
>>
>>85593590
Dags att utveckla din palett och lära dig dricka vin anon, det är en sån bred värld av njutning med så mycket olika gott, med eller utan mat till.
>>
såhär klär sig svenska män.
>>
>>85593567
Tvivlar på det, anon, men vi kan ju hoppas.
Jag är helt borta just nu emotionellt, vill att du ska veta jag började gråta av dina brev och jag har kanske gråtit 2 gånger dom senaste 4 åren. Vet inte vad som händer med mig, men även att jag mår skit känns det bra att jag känner utav mina känslor mer. Så många år jag spenderat helt bort domnad.
>>
>>85593602
Talfel
>>
>>85593470
Jaha men vi hade ju Anton
>>
>>85593791
>Vet inte vad som händer med mig, men även att jag mår skit känns det bra att jag känner utav mina känslor mer. Så många år jag spenderat helt bort domnad.
Att faktiskt sätta sig ner och konkret få ner hur man känner på papper eller i ord över huvudet taget kan hjälpa.
Det är lätt att gå runt år efter år och bara må dåligt, men man vill inte ens börja hantera det, så då bara fortsätter man i samma spår.
>>
File: Godiskungen.jpg (204 KB, 720x1115)
204 KB
204 KB JPG
>>85593743
Hade ett ex för ett decennium sen som försökte göra mig lite mer sofistikerad, men det gick inte så bra. Rödvin kan jag inte dricka överhuvudtaget sedan jag råkade halsa det som barn, vitt vin kan jag tvinga i mig om jag måste man det är inte direkt gott.

>>85593791
Kan vara skönt att släppa fram allt ibland, bli kvitt skiten. Borde verkligen lyssna på mina egna råd, men kommer nog fortsätta ignorera dem ett tag till. Ska sova nu, måste iväg på ännu en intervju imorgon, men håll oss uppdaterade kring hur det går anon! Håller tummarna för att du ska ringa CS imorgon och försöka skynda på processen, och att det faktiskt funkar.

rymdkram

>>85593977
Detta är sant, lyssna på denna anon, han låter klok och vettig!
>>
>>85593762
Så klär sig tofflor som låter sin flickvänner klä ut dem.
>>
File: 1490186598838.jpg (1.19 MB, 1764x2508)
1.19 MB
1.19 MB JPG
hoppas jag aldrig vaknar den här gången
god natt
>>
File: 1518228869011.jpg (58 KB, 514x524)
58 KB
58 KB JPG
>>85594106
Hoppas du vaknar lycklig och nöjd med ditt liv, och sen fortsätter vara det resten av det.
>>
>>85594106
hoppas du får en lycklig morgon och dag
>>
>>85592197
blondiner
>>
>>85594061
> Rödvin kan jag inte dricka överhuvudtaget sedan jag råkade halsa det som barn
Synd, ett av livets största nöjen är ett gott vin parat med god mat.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=G6Qu2wP5n2c

>staden av svt
lmao
>>
>>85594061
Tack ännu en gång. Hoppas allt går väl med dig med. Du har verkligen hjälp mig inatt, betyder mycket.

kram och godnatt.
>>
File: 1517386858632.png (57 KB, 276x256)
57 KB
57 KB PNG
Sa till mamma att jag vill dö
>>
File: 1511067291723.jpg (72 KB, 700x805)
72 KB
72 KB JPG
>>85594294
God natt, hoppas du sover gott!
>>
>>85594106
Om du är en sötbrevare så hoppas jag du får din önskan uppfylld.
>>
>>85593977
Det är verkligen lätt hänt. Från början var jag väldigt lätt påverkad, men med åren så har allt domnat bort. Förra året började jag skriva lite halvdant "dagbok" bara för att skriva ner hur man mår och känner sig. Ingenting som direkt väckte en massa känslor i mig, men man lär känna sig själv lite bättre utav det, när man tvingas göra tankarna mera konkreta, istället för att det bara är ett moln som förföljer en.
>>
File: image.png (297 KB, 466x506)
297 KB
297 KB PNG
HE FU SE
>>
>>85594316
Vad sa hon då?
>>
File: 1497319211510.jpg (141 KB, 800x800)
141 KB
141 KB JPG
>>85594470
Började gråta
>>
>>85594417
Exakt. Bra idé det där med dagbok, det är något min psykolog har mumlat något om, man kanske ska testa.
Att prata om saker är ju typ en av de bättre sätten att börja få ordning på saker. Även att prata med sig själv ala skriva dagbok är bättre än inget.
>>85594494
jvdk
Har försökt begå mig, mamma vet om det och hur jag mår i allmänhet. Om jag typ är lite otillgänglig några dagar börjar hon direkt oroa sig för mig jättemycket får jag höra från farsan, kanske inte just för att jag är död men för att jag ligger i full ångest och knappt orkar äta eller dricka.
Hatar att mitt mående måste gå ut över henne så...
>>
>>85594568
>>85594494
Rannsaka er själva för fan. Sluta tvinga era föräldrar till att lida för att ni är patetiska dramaqueens.
>>
>>85594693
Anon jag måste få fråga, vad exakt tänker du när du skriver såhär? Tror du att vi låtsas må dåligt? Eller att vi INTE försöker må bra? Om det faktiskt hade varit att bara "rannsaka sig" så hade vi väl för bövelen gjort det.
Eller är mentala sjukdomar ett judiskt påhitt som ska få befolkningen att äta mer medicin och fylla deras fickor med pengar från våra läkarbesök?
>>
>>85594568
rör mig att så många som är i den här skiten försöker ändå hjälpa varandra. Vi förstår alla hur illa det kan vara, och att absolut ingenting hjälper ibland men ändå så sitter många och försöker.

ni är vackra människor.
>>
>>85594785
Man lär ju sig lite av att sitta i träsket ändå, är ju en självklarhet att dela med sig av sina erfarenheter så någon annan i samma sits kanske kan få det snäppet bättre.
>>
File: 1490922134078.png (128 KB, 1000x1000)
128 KB
128 KB PNG
>dkn sätter upp en privat vpn-server hemma med öppenvpn som jag ansluter med via jobbtelefonen så de inte kan se att jag bara sitter å skitbrevar på kanalen dagarna i ända
>>
>>85594693
Oansvariga föräldrar får sina barn att lida. När man blir vuxen inser man det på ett annat sätt och det är svårt att smälta.
>>
>>85594771
mentala sjukdomor är ett jagjag, ja.
>>
File: 1447465134858.png (327 KB, 522x5606)
327 KB
327 KB PNG
>>
>>85594840
jag använder mobilsurf som en cuck
>>
>>85594908
Menar du inte att mentala problem har lösningar utanför psykiatrin? Det kan jag hålla med om, psykiatrin är ett svart hål för skattepengar.
>>
>>85594908
Okej Anon "Ingen utbildning inom ämnet men förnekar det läkare har varit säkra på i över hundra år" Anonsson.
Tror du att vaccin gör en autistisk också?
>>
File: 1493101302205.jpg (153 KB, 661x661)
153 KB
153 KB JPG
Min lever är så förstörd att jag får veckolånga baksmällor
>>
File: 1492338550925.jpg (36 KB, 482x427)
36 KB
36 KB JPG
måste upp 06:00 imorgon
sitter och läser om sprängämnen på wikipedia
bara avsluta allt favä
>>
File: sad.png (226 KB, 500x305)
226 KB
226 KB PNG
>>85593318
samma här :)
Blivit full på föräldrarnas vin. Hoppas dom inte märker att boxarna är 1,5x glas lätta imorrn :/
Jefla alkisar...
>>
>>85595195
3h sömn räcker. Men om du är vaken efter 4 är det bättre att bara köra på koffein enligt mig. Mår alltid sämre av <3h sömn än av att bara dygna skiten
>>
>>85595062
Varför ska vi satsa mer pengar på folk med "fina" utbildningar om de inte används på något konkret sätt? Tycker synd om människor som luras att tro på psykvården istället för att bara få vara utåtagerande och åstadkomma nödvändig förändring på så sätt. Jag går och pratar med någon för att lämna lägenheten, inte för att det hjälper mig att reda ut varför jag mår dåligt (serotoninbrist är doktorns bild på det). Finns liksom inget bevis på en utbildning hos personerna man träffar inom psykiatrin. Det är datainsamling för att de i slutet av sin karriär kanske ska kunna ge ut en bok i något ämne de tänkt på under samtalen...
>>
>>85595488
Utbildningen är mer till för att sila ur idioterna från yrket
>>
Är det bara jag i /SVT/ som inte dricker alkohol eller?
>>
>>85595590
Varför vara uppe så här dags, en vardag, och inte bli full?
>>
>>85595590
Dricker extremt sällan, men brukar räcka med några öl då. Gillar inte att bli full.
>>
har stefan börjat beskatta aliexpressbeställningar än? vad går en beställning på i frakt?
>>
>>85595488
>bara få vara utåtagerande och åstadkomma nödvändig förändring
Men anon, har man depression så är ju just problemet att du inte klarar av att göra det.
Både Kognitiv beteendeterapi, och SSRI har bevisad positiv effekt på folk som mår dåligt och har seratoninbrist.
>Finns liksom inget bevis på en utbildning hos personerna man träffar inom psykiatrin.
Antagligen fick dom jobb inom psykiatrin eftersom det fanns bevis på att de utbildat sig i det.
Förstår verkligen inte alls din ståndpunkt här. Visst, medicinering och/eller samtal kanske inte är rätt för alla, människor är ju trots allt väldigt olika, men för en stor mängd deprimerade är det ett sätt att få kontroll över sitt liv, att sluta få handikappande ångest som gör att man knapp kan lämna sängen.
>för att lämna lägenheten, inte för att det hjälper mig att reda ut varför jag mår dåligt
Och det är jättebra, om du känner att du endast mår dåligt på grund av seratoninbrist och tror inte på att samtal riktigt hjälper, more power to you, men många deprimerade människor har andra faktorer som bidrar till deras mående, deras självbild, deras syn på framtiden, förlusten av nära och kära, m.m.
Varför är du emot något som hjälper folk att må bättre?
>>
File: 1491270935012.jpg (48 KB, 240x240)
48 KB
48 KB JPG
>>
File: ageofmen.jpg (39 KB, 492x388)
39 KB
39 KB JPG
>>85595835
Detta fick mig att känna hopp igen
>>
>>85596038
Glad över att kunna ha hjälpt till.
>>
>>85596391
>>85596391
Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.