[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Search] [Home]
Board
Settings Home
/int/ - InternationalThread archived.
You cannot reply anymore.File: goede gotti wtf.jpg (255 KB, 1920x1200)
255 KB
255 KB JPG
Gotti uitgave, maar dan de juiste Gotti.
Welkom: Goede smaak Gotti fans
Niet welkom: Kut smaak Gotti fans uit >>88312951
>>
https://www.youtube.com/watch?v=z5WrgDzNIZ0
>>
hoi jongens
>>
File: 5784787857.jpg (595 KB, 960x694)
595 KB
595 KB JPG
>>88330289
>>
>>88330469
Hoi
>>
File: 1522335907507.gif (1.32 MB, 600x337)
1.32 MB
1.32 MB GIF
69 is schattig! SCHATTIG!
>>
File: 1520588008813.gif (1.87 MB, 480x270)
1.87 MB
1.87 MB GIF
https://www.youtube.com/watch?v=Rj39BNe5SCw
>>
Hoi
>>
>>88330704
krachtig nummer
>>
>>
>wordt wakker
>bot heeft 0.15 ETH verdient
zal ik maar stoppen met werken?
>>
>>88331024
Maar natuurlijk, ik zou direct stoppen na het verdienen van 62 euro - kosten die nodig zijn om alles constant te laten draaien :^)
>>
>>88331258
bedankt ik bel meteen naar mijn baas
>>
>>88330492
chrishansen.jpg
>>
>>88330993
toen zag ie er enigsinds nog normaal uit
>>
Is een Pba in politieke wetenschappen een miem?
>>
File: 29166_840x576.jpg (69 KB, 840x576)
69 KB
69 KB JPG
Hoi
>>
>>88331507
Mag ik tieten bij de koffie, aub?
>>
>>88331502
>Politieke wetenschappen
>Vragen of het een miem is
Je weet zelf toch wel het antwoord hierop?
>>
File: 1523606715838.jpg (69 KB, 700x1050)
69 KB
69 KB JPG
>>88331523
zeg niets meer
>>
File: 1521443147994.jpg (137 KB, 1080x719)
137 KB
137 KB JPG
>>88331559
Dat noem jij tieten?
>>
>>88331559
Goed bezig mien jong.
>>
Raad eens het is maandag
>>
>>88331694
Liever vrijdag de 13de, dan maandag de 16de
>>
>>88331623
westers zwijn
>>88331559
oosterse godin
>>
>>88331736
Jezus ja inderdaad
>>
>>88331743
Is waarheid, maar ik zou ze alsnog beide palen.
>>
>>88331743
https://www.youtube.com/watch?v=e4vNEi3NYyM
>>
File: 1523392904691.jpg (89 KB, 564x1002)
89 KB
89 KB JPG
brap
>>
>>88331937
Verwijder deze foto van mij!
>>
>>88331937
Ik ben dikk
>>
>>88332116
brappen van mijn bips
>>
>>88331502
Ik weet niet wat de grootste miem is, een Pba of pol wetenschappen
>>
File: 1523520354771.jpg (72 KB, 1000x996)
72 KB
72 KB JPG
>fawaka anon, ken je ons nog van skorro? is lange tijd geleden. kom je zumba zetten? wordt sowieso spang
>waarom zeg je niks?
>>
>>88332269
omdat ik als onvertokkie'de belg niet weet wat die woorden betekenen, oh negerinnetjes
>>
>>88332269
woew jongens. Spijtig dat de enige negerinnen die ik ken eruit zien als uitgehongerde Somaliërs
>>
Vinden jullie het erg dat ik jongens leuk vind?
>>
>>88332269
Why this snickers girls are so sexy?
>>
https://www.dumpert.nl/mediabase/7409785/0fdf6683/volwassen_mannen_piswoedendboos_op_bus.html

Waarom rijdt ie niet gewoon met 1 km/u gewoon door oetz?
>>
>>88332488
hangt er vanaf welke jongens
>>
>>88332608
Lol om al die opgefokte kereltjes die driftig zijn omdat een bal niet vaak genoeg in het juiste netje ging. Gewoon met 100km/u doorrijden, ze gaan wel aan de kant.
>>
>>88332269
Omdat ik alleen kaffirs in mijn klas had, geen zwarte.
>>
Op een dag loop jij naar huis en komt deze vriendelijke jongen tegen

>Ewa sahbi, gaan we samen al deze zuen oproken?

Wat doe je?
>>
>>88332840
nee, dankje, je bent raar en ik mag geen drugs gebruiken van mn mama
ga weg of ik bel de politie aub
>>
>>88332840
De politie bellen, duidelijk een drugshandelaar.
>>
>>88332883
>>88332900
>Iba7esh? ga je iba7esh bellen ah kankerdrerrie? weet je dat heel heel zeker?

wat doe je
>>
>>88332840
>is haram broer maar ik wil wel sessie zetten
>>
>>88332927
Ja, politie? Er staat hier een drugshandelaar mij te bedreigen met machinegeweren. Kunt u met spoed de lijkwagen sturen? De dader heeft regenboogkleur haar en het nummer 69 op zijn gezicht.
>>
kijk deze website kanker zijn
http://donderbezem.nl/bord/
is het nieuwe int/nederdraad
>>
>>88332771
Ik vind jongens gewoon leuk....
>>
>>88333007
Klik hier niet op
Deze flikker verzamelt IP adressen
>>
>>88333039
jonge ik lust IP adressen rauw! zo profi-fucking-tabel
>>
>>88333078
Homo, je wilt ons opzoeken, vastbinden en neuken.
>>
>>88333125
ben toch nie gay
>>
File: _20180416_122127.jpg (3.74 MB, 5254x2978)
3.74 MB
3.74 MB JPG
Ik ga jullie op de hoogte houden van de groei van mijn zonnebloem (graag gedaan)
>>
>>88332989
>hihi de grap is op jou. Wij zijn gekleurde mensen en als je on iets aandoet ben je racistisch
>>
>>88333152
is ie al groter?
>>
>>88332840
Deze miem kan er mee door
>>
File: 1522754712349.jpg (244 KB, 1431x1409)
244 KB
244 KB JPG
blanke kechs
>>
>>88333179
>Iron Maiden linkerkant
Wat bedoelde hij daarmee?
>>
File: _20180416_122634.jpg (3.72 MB, 3793x2970)
3.72 MB
3.72 MB JPG
>>88333204
Volgens mij wel.
Hij heeft nog een naam nodig
>>
>>88333264
Noem hem kanker jood
>>
>>88333264
Kankerbloem
>>
>>88333264

kankerbloem
>>
>>88333264
homobloem
>>
>>88333257
Is een nieuwe golf aan zwarte emorappers
>>
Wie oh wie krijgt >>88333333
>>
>>88333293
>>88333320
Kankerbloem bevestigd
>>
>>88333333 waar is ie
>>
>>88333328
>Zwarte emorappers
Dat zou een interessante genre zijn.
Al heb ik zo mijn twijfels over de scene emo meiden dan, blanke emos zijn gestoord, maar wel goed om te palen en dan te verlaten.
>>
>>88332377
da's mijn fetish
>>
>>88333384
Bestaat allang
https://www.youtube.com/watch?v=OC7cNS0GINo
https://www.youtube.com/watch?v=98Z4jBPlXD4
>>
>>88333264
als dubbels noem je hem Marcus Tullius Cicero
>>
>>88333264
Narcis Tulp De Eerste, Verdediger van het Zon Rijk, eerste van zijn naam, Brenger van Zonnebloemolie.
>>
File: 1523742731058.jpg (11 KB, 287x285)
11 KB
11 KB JPG
>>88333556
>>88333595
Hebben jullie een autistische aandoening?
>>
>>88333556
cicero was een hoorndrager
>>
>>88333650
Heb jij geen gevoel voor humor, zuurpruim
>>
>>88333678
Beantwoord mijn vraag
>>
>>88333716
>Paal op 4kin
>Vragen over autisme
We hebben allemaal autisme hier, inclusief jij.
>>
>>88333716
ja
>>
>>88333678
Kanker jood was grappiger
>>
File: spedepasanen.jpg (32 KB, 600x683)
32 KB
32 KB JPG
>>88333796
Asperger verslaat autisme elke dag
>>
File: 6ix9ine valstrik.png (686 KB, 1012x1080)
686 KB
686 KB PNG
https://www.youtube.com/watch?v=z5WrgDzNIZ0 vanaf 0:22.

Ik weet niet wat ik moet denken oetz. Heeft hij nou zijn eigen hoofd gefotosoept op een vrouwenlichaam?

......... waarom?
>>
>>88333878
zodat laag iq idioten erover zouden praten en het verspreiden op het internet
>>
>>88333595
ik zal dit vertalen naar latijn en dan moet >>88333264 die als naam kiezen
>>
>>88333858
Dat is een dsm 4 miem

mvg, dsm 5
>>
>>88333900
Dit, niemand geeft een neuk
>>
>>88333900
>>88333878
sorry dit was ongepast
>>
File: 1522594348856.jpg (204 KB, 960x1280)
204 KB
204 KB JPG
>>
>>88333985
Anon, hoe oud is deze dame?
>>
>>88333989
11 en een half
>>
>>88334007
Anon, neem eens even plaats op de stoel daarzo
>>
File: 1521398785997.jpg (612 KB, 1791x2048)
612 KB
612 KB JPG
>>88333989
Oud genoeg oetz
>>
File: 1520748099819.jpg (121 KB, 500x1024)
121 KB
121 KB JPG
>>88334162
Geef mij maar een smal aziaatje dan
>>
File: 1522579923827.jpg (98 KB, 716x768)
98 KB
98 KB JPG
>>88334220
bah
>>
jongens hoe vertaal ik "eerste van zn naam naar het latijn"? als de rest is me gelukt
>>
>>88334220
Goed materiaal voor verschillende soorten standjes

>>88334229
Onmogelijk materiaal en extreem gelimiteerd

Ik zou ze toch beide impregneren omdat het kan
>>
>>88334260
Ik kan mijn eigen naam nog niet eens spellen
>>
>>88334260
"Ik ben homo spuit me aub in mijn kontje tyrone"
>>
>>88334289
Momo is toch gemakkelijk
>>
>>88334229
te vet gewoon, die pose kan misschien wel geil zijn, maar als ze loopt te hijgen als je door een stad aan het wandelen bent is de geilheid er ook wel af
>>
>>88334260
Ik snap deze zin niet
>>
>>88334329
Ze noemen mij gewoon Mo om het gemakkelijk te houden
>>
>>88334400
Gebaseerd
>>
>>88334400
Als iemand je probeert tegen te houden, zeggen ze dan "Ho Mo"?
>>
File: 1522703843468.webm (633 KB, 1020x550)
633 KB
633 KB WEBM
>>88334345
lage test
>>
>>88334350
sorry, ik bedoelde
>hoe vertaal ik "eerste van zijn naam" naar het latijn?
>>
>>88334442
Tegen mij niet in ieder geval
>>
>>88334478
primum nomen suum?
>>
File: 3IW2S98.gif (1.35 MB, 320x180)
1.35 MB
1.35 MB GIF
>>88332269
tuurlijk, ik was altijd skaffa toen. gooi ff je nummer in m'n pokkie want je bent tantoe spang geworden
>>
>>88334546
>google vertalen
dat betekent "zijn eerste naam"
>>
Wie niet meer op het middelbaar hier?
>>
>>88334692
Minderjarig ga weg aub
>>
>>88334692
ik ben nu mijn eerste semester voor de tweede keer aan het falen.
hierna ben ik fucked
>>
>>88334724
wat studeer je?
>>
>>88334769
HBO-ICT.
deze hogeschool is ziek autistisch
>>
>>88334692
Ik ben al een hele tijd klaar met school.
>>
>>88334546
>>88334478
primi nomen, als ik mijn lessen Latijn nog goed herinner
>>
>>88334798
nomen is toch nominatief? hoe gebruik je die daar dan?
>>
>>88334798
primi suus nomen* (datief op primus, en zijn naam)
>>
>>88334827
ik heb geen idee oetz, het is al bijna 8 jaar geleden
>>
>>88334724
Eerste semester is al een aantal maandjes afgelopen makker
>>
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1922272/autistische-jongen-10-bouwt-grootste-titanic-replica-van-lego
>Een koter met autisme heeft nu al meer bereikt dan 100% van de strontpalers in nederdraad
Wat doen we verkeerd?
>>
>>88334888
lees beter, herstartsemester kut
>>
>>88334841
okee, dan heb ik
>narcissus tulipus primus, protector imperii solaris, primi suus nomen, lator oleum helianthi
klopt dit een beetje?
>>
>>88334786
Dan ben je inderdaad geneukt>>88334786
>>
>>88334905
Het zit in je hoofd, als je niet doorhebt dat je iets verkeerd doet, doe je alles goed. We zijn goed bezig dus
>>
>>88334911
Haha oké dombo, schuif de schuld maar weer af op anderen omdat je gewoon onduidelijk en kankerdom bent. Zou dat de reden zijn dat je voor de tweede keer faalt? Gebrek aan zelfreflectie.
>>
Hoe word ik een succesvolle /neder/paler?
>>
>>88334786
>HBO-ICT
Als je dit faalt is het niet de school die autistisch is, maar de student die niet autistisch genoeg is.
>>
>>88334991
Ik zou andere doelen in je leven zetten oetz.
>>
>>88334991
doe mij na (grapje, niet doen)
>>
>>88334991
>Paal Kanker<plaats hier object, naam, iets>
>Wees autistisch
Is ongeveer hoe je het moet aanpakken
>>
>>88334922
>solaris

Alles ziet er goed uit, maar iets zegt me dat dit solari moet zijn (datief enkelvoud)

Maar ik kan het mis hebben
>>
>>88335027
dativus ethicus ofzo?
>>
>>88334991
Doe alsof je een allochtoon bent, of paal schrijffouten
>>
>>88334971
Probeer jij het maar eens. Het is nooit duidelijk welk van de 100 opdrachten het belangrijkst is.

>>88334993
HBO is fucking makkelijk, maar fucking veel. Je moet zo veel prut schrijven dat niemand ooit zal lezen. Daarnaast is er bij ICT te weinig ICT en te veel word.
>>
File: 1522580041151.jpg (355 KB, 1932x2576)
355 KB
355 KB JPG
>>
>>88335064
>fucking makkelijk, maar fucking veel
>Zoveel prut schrijving
Volg je dan toevallig de BI kant van ICT of wat?
>>
>>88335002
Dit is mijn leven vanaf nu

>>88335063
Ik mis arab
>>
>>88335109
I-is alles in orde met haar anon?
>>
>>88335129
Nee, T&S.
Maar op plaatsen zoals HBO is het feit dat je een t goed geplaatst hebt in je zelfreflectie belangrijker dan je algehele project.
>>
>>88335109
ik zie de beginselen van een tepel, ik bel de politie
>>
>>88335139
Er kan hier maar 1 alfa belg zijn, dat begrijp je toch?
>>
>>88335185
Dat is waar, laat altijd alles gecontroleerd worden door meerdere partijen, spelfouten zorgen altijd voor een hoop ellende, ook al is je inhoud eigenlijk wel goed.

Heb zelf software development op HBO gedaan, was geen bal aan en veel te simpel.
Projecten zijn ook een drama met meerdere projectleden die of geen bal uitvoeren, niet aanwezig zijn of gewoonweg te dom zijn.
>>
>>88335261
>>88335139
VECHTEN VECHTEN
>>
>>88335299
heb je dat af gemaakt of heb je wat anders gedaan? Ik weet het echt niet meer.
>>
>>88335261
Ik neem die taak vanaf nu over
>>
Paal bekende nederdraders
>>
>>88335356
Ik heb het afgemaakt omdat ik er te diep in zat en het zonde zou zijn om het niet meer af te maken, daarna maar naar de uni gegaan.
Voelde wel aan als tijdsverspilling om HBO te doen, maar ik heb mezelf hard gecucked toen ik op de middelbare school zat, dus deels mijn eigen schuld
>>
File: 1520366316293.png (22 KB, 112x112)
22 KB
22 KB PNG
>>88335435
bekende nederdraders
>>
>>88335435
Sabrinaflikker
>>
File: 1520525810265.jpg (108 KB, 1000x564)
108 KB
108 KB JPG
>>88335435
>Ameriboo
>Vrouw van middelbare leeftijd die naamflikkerde tot ze werd weggepest
>nachtfabriekanon
>nachtdienstanon eu vlag
>dennis
>baarnflikkeranon
>pesky
>>
>>88335466
ik had al werken geprobeerd, maar met enkel een havo diploma is dat pure kanker.
>>
>>88335598
>vrouw van middelbare leeftijd die naamflikkerde
wat?
>>
>>88335636
Jaar of 3,4 terug? Geen flauw idee hoe ze zichzelf noemde, ik rookte toen veel te veel wiet
>>
>>88334905
>geen rijke ouders hebben om twee containerladingen lego voor je te kopen
waarom leven
>>
>>88335685
g-geil
>>
>>88335435
koffieanon
>>
>>88335830
koffieanon is een rare anon
>>
>>88335894
hoe bedoel je?
>>
>>88335948
heeft gepaalt op donderbezem.
donderbezem is voor raartjes
>>
>>88335984
thundercocks?
>>
File: 1522132135789.png (26 KB, 949x647)
26 KB
26 KB PNG
>>88335984
>heeft gepaalt
>>
>>88336003
hebt gepald
>>
>>88336003
hey schatje, mag ik je nummer?
>>
I want a pizza
>>
>>88336104
With pineapple?
>>
>>88336104
>>88313954
>>
>>88336104
AN AN ASSSSSSSSS
>>
>>88335807
Ze had kritiek op iedereen en voelde zich beter dan iedereen omdat ze een vagina had. Ik kan toch niet de enige zijn die zich haar herinnerd?
>>
Zei iemand ananas?
>>
>>88336165
Ik was hier die periode en heb haar nooit gezien anon, ik rook ook wel veel wiet
>>
>>88336184
GAST
>>
WIET
>>
LMKE
>>
>>88336184
Vrijdag is 420 avond op comedy centraal, vanwege internationale stoner dag ofzo
>>
>>88336177
jaaaaaaaaaaaaa
an
an
as
>>
File: 420.png (171 KB, 391x546)
171 KB
171 KB PNG
>>88336269
Hitler's verjaardag inderdaad.
>>
>>88336269
vrijdag is de verjaardag van adolf fucking hitler
>>
>>88336269
ik probeer een nuchter bestaan te lijden
>>
File: 4440517012_73b1b657ae.jpg (150 KB, 500x373)
150 KB
150 KB JPG
>>88336287
Dan hoorde ik het goed.
>>
/nedermiet/ wanneer?
>>
File: piep.jpg (53 KB, 660x716)
53 KB
53 KB JPG
>weer uitgelachen op forum/fok/
>>
>>88336741
eindhoven
volgend weekend
>>
PSV
>>
haha cartellum :—-DDD
>>
>>88336828
eindhoven is te ver
wie komt er allemaal?
>>
>>88337060
ik en mijn sokhanden
>>
Vergeet koffie anon

twitch PUNT tv/xsyoss
>>
>>88335435
draadpersoonlijkheden zijn kanker oetz
>>
>>88337146
>vergeet een van ons maar volg willekeurige tetten
Eh
>>
>>88337146
Kechie
>>
>>88337199
ja sorry, ik volgde mijn piemel even
>>
Ben ik eigenlijk nog wel welkom in de draad nu ik geen maagd meer ben?
>>
>>88337289
UIT
UIT
UIT
UIT
>>
>>88337289
ERUIT
>>
File: 1516454212800.jpg (22 KB, 500x461)
22 KB
22 KB JPG
>>88337289
>hij is voor de wijvenmiem gevallen
>>
>>88337289
OPROTTEN
>>
>>88337095
euh beetje raar
ben je een beetje leuk?
>>88337187
t.
>>
File: dolfijn.jpg (23 KB, 300x273)
23 KB
23 KB JPG
>>88337231
Geeft niet. Ik ken deze voel. Ik liet haar nederdraad zeggen. Ze had geen flauw idee wat het is.
>>
>>88337365
jazeker.
ik ben de beste
>>
>>88337414
als jij de beste bent waarom neem je dan die sokken mee?
en waarom BEN je zelfs de beste?
>>
>>88337522
ik ben de beste omdat die sokken dat niet zijn.
je hebt hierarchie nodig.
>>
Eerste dubbels kiest de volgende werkgever waar ik mijn CV naartoe stuur. Ik ben NOOT zijn beu
>>
>>88337617
blacked.com
>>
>>88337665
herrol
>>
>>88337617
peter r de vries
>>
>>88337665
nogmaals herrol
>>
>>88337617
herrol voor >>88337665 zal vast hetzelfde zijn als het werken voor de eu
>>
>>88337665
herrol
>>
Ik werk voor de overheid, vma
>>
>>88337665
herrol nog een keer
>>
>>88337787
lek
>>
>>88337787
paal staatsgeheimen

>>88337811
noice
>>
>>88337811
>>88337665
Ik stuur nu de mail, ik paal seffens het bewijs
>>
>>88337787
Favoriete kleur?
>>88337811
WINNAAR
>>
File: ik_links.png (584 KB, 986x606)
584 KB
584 KB PNG
>>88337811
OH NEE NEE NEE NEE
>>
>>88337859
Blauw

>>88337840
Onze Koning is een bastaard
>>
>>88337914
>dvw bastaardkind
>>
File: blacked.jpg (31 KB, 960x169)
31 KB
31 KB JPG
>>88337851
>>88337811
>>88337665

Dit was deze enige email die ik kon vinden voor blacked. Ik zal jullie op de hoogte houden over welke positie ze me aanbieden, want ik ben geen neger
>>
File: 1522100850769.jpg (247 KB, 560x560)
247 KB
247 KB JPG
>>88338093
>>
>>88338093
koek
>>
>>88338093
Je krijgt een dikke neger in je kontje.
>>
File: blacked.jpg (56 KB, 979x385)
56 KB
56 KB JPG
>>88338093
IK HEB AL REACTIE JONGENS

Ga ik nu eindelijk werk vinden?
>>
>>88338259
Ik zal voor je duimen.
>>
File: 1506195477687.jpg (116 KB, 1080x1350)
116 KB
116 KB JPG
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
>>
EEELLLL
>>
waar schil ik mijn website?
>>
>>88338935
Ik zou het niet weten. Vertel het me als je het weet want ik kan ook wel wat extra kijkers gebruiken.
>>
>>88338935
hier en onironisch roodhet
>>
>Kinderen op de basisschool schelden op steeds jongere leeftijd, blijkt uit de PestThermometer van de Nationale Academie voor Media en Maatschappij. Dikzak, relnicht, homo, heks en kutkind zijn de scheldwoorden die basisschoolleerlingen het vaakst gebruiken.

>Op de eerste plaats staan scheldwoorden die over het uiterlijk gaan zoals dikzak of skelet. Homo en gay staan op de tweede plaats. Op nummer drie 'je stinkt' of 'je ruikt vies' en dus: 'ik wil niet naast je zitten'.

gebaseerd
>>
ik vind blacked seksistisch want het streeft onmogelijke standaarden voor mannen neer het is gewoon pure objectficatie van het mannen lichaam
>>
>>88339090
Euh, mijn piemel is best groot hoor
>>
>>88339090
>Steek jezelf in de fik
>Wacht even
>Wees zwart
Hoezo is het onmogelijk wtf?
>>
File: kikker.jpg (352 KB, 1563x1536)
352 KB
352 KB JPG
>wanneer je porno kijkt en je lul groter is dan die van de acteur
>>
>>88339192
>Wanneer je naar de lul kijkt van de acteur
Flikker
>>
>>88339225
>wat is homoporno
>>
File: 1498547209393.gif (9 KB, 300x250)
9 KB
9 KB GIF
>>88339029
Waar zou je op roodhet een stroom moeten schillen? Ik vraag het voor een vriend.
>>
>wanneer je naar closeup bj porno kijkt waar 90% van het beeld lul is
>>
>>88339243
dubbel flikker
>>
File: kut.jpg (58 KB, 620x412)
58 KB
58 KB JPG
>>88339192
>wanneer je porno kijkt en je meer slikt dan het wijf
>>
>>88339254
Nederlandstalige stroom ga je inderdaad niet op roodhet kwijt kunnen. Geen idee hoe we je bezoekersaantal kunnen opkrikken.

Of je moet echt uitblinken in een populair spel dat werkt. Je kan moeilijk je link ergens palen zonder dat de mensen er iets aan hebben, want dan gaat het ook niets opleveren.

De vraag is, waarom kijkt iemand naar een stroom? Waarom kijk jij naar een stroom? 1) Om bij te leren over het spel. 2) Om tieten te zien 3) ??

De vrouwen spelen het op easy mode natuurlijk
>>
>>88338259
ik denk niet dat ze gayporn doen... toch?
>>
>>88339638
Hij kan toch ook gewoon lakenwasser worden
>>
File: 1520872248312.gif (438 KB, 160x120)
438 KB
438 KB GIF
>>88339638
>ik denk niet dat ze gayporn doen... toch?
wacht maar af
>>
>>88339638
ik hoopte dat ik de cuck mag spelen, en gewoon moet kijken hoe mijn 'vd' gezwart wordt
>>
>>88339567
Als ik iets wil leren kijk ik wel instructiefilmpjes ervan op jijbuis oetz. Maar ik snap je punt. En ik heb geen tieten, alleen een stem die niet vrouwelijk is.

Ach, ik ga maar weer RimWorld doen ondertussen. Dat vind ik wel leuk. Ik zet alles op de moeilijkste stand ditmaal ondanks dat ik hem al maanden niet heb gespeeld.
>>
Zat vandaag op de bus, hoor een Nederlandse vrouw zeuren tegen de chauffeur over dat er geen schermpjes op de bus waren? Geen idee wat ze hiermee bedoelde. Wat mij nog meer verbaasde was toen ik opkeek het een moslima bleek te zijn met perfect Nederlands, dat zie je hier niet oetz.
>>
>>88339876
Nee, maar er zijn misschien nog 12 redenen waarom mensen stromen kijken. Misschien omdat ze eenzaam zijn, of iets anders waar je zelfs niet aan denkt. Denk erover na en probeer erop in te spelen.

Maar ja, het is sowieso moeilijk, net als met een website, om in het begin veel bezoekers te trekken. Je moet echt consistent zijn, sowieso al
>>
>>88339978
In de bus heb je altijd een schermpje hangen met daarop de namen van de volgende haltes en verwachte aankomsttijd.
>>
>weer niet in mijn slaap overleden
>>
>>88340078
Euh sorry, dit is België, je mag blij zijn dat het scherm van je gsm niet kapot gaat in de bus door de putten in de weg
>>
>>88340083
ik kan daarvoor zorgen
>>
>>88340112
>de absolute staat van belgie
>>
File: koffietieten.jpg (103 KB, 500x667)
103 KB
103 KB JPG
>>88339988
Bedankt dat je meedenkt iig. Ik heb al kleine verbeteringen gedaan (zoals een vast schema en vaker stromen etc.) maar alle tips en suggesties zijn altijd welkom, want ik speel op hardmodus zonder tetten.
>>
>>88340146
ja, inderdaad. Misschien moet je de releasedatums van nieuwe spellen in't oog houden, en dat als eerste proberen te spelen. Als de piraatversie uitkomt ofzo, 10 minuten later hem spelen.

Misschien dat dat wel een niche is
>>
>>88340260
Ik zou dolgraag nieuwe releases spelen, maar die zijn meestal zo duur en piratenversies komen meestal wat later. Heeft Far Cry 5 al een goede piratenversie trouwens?
>>
File: 1506531293374.jpg (110 KB, 750x750)
110 KB
110 KB JPG
dgw je je webpagina schilt en een schil je geschilde webpagina gebruikt om zijn stroom te schillen

verdomme u, koffiekan!
>>
>>88331559
kwijl

zou miss ietsjes meer mogen wegen.
>>
>>88331937
KLETS
>>
File: DTcvhxyX0AEPkic.jpg (44 KB, 635x660)
44 KB
44 KB JPG
>>88340354
Wat? Waar heb je het over? Ik ben trouwens gestart want het is 4 uur. Altijd 4 uur voor 4kant.
>>
>>88337289
Hoe is je ontmaagding verlopen?
>>
>>88340334
Ja, Far.Cry.5-CPY

Maar die is al 20 uur uit, dus je bent zeker al 19 uur te laat
>>
File: 1497051756037.png (111 KB, 672x404)
111 KB
111 KB PNG
>>88340426
>>
>>88340426
>>88340457
Kom op de zijbuis
>>
File: 666.jpg (25 KB, 500x375)
25 KB
25 KB JPG
>>88340458
Oh koek, ik wou even je webstek testen.
>>
>>88340426
Wat ga je spelen vandaag?
>>
https://www.nu.nl/terrorisme-in-europa/5224664/vier-mannen-opgepakt-plannen-aanslag-turks-consulaat-in-rotterdam.html

Waarom willen Marokkanen Turken opblazen?
>>
>>88340510
hij speelt rimworld en maakt mij helemaal af
>>
>>88340510
met mijn kleine piemeltje
>>
>>88340776
SAAAAAAI
>>
>>88340802
maar ice sheet challenge
>>
ik kijk naar xSyoss
>>
Tortelduifjes hadden een nestje gemaakt bij ons balkon. De baby'tjes waren uit het eitje gekomen en na een dag of 3 waren ze best wel groot oetz. Gisteren zag ik dat ze probeerden te 'vliegen' door met hun vleugels te wapperen.

Sinds vanochtend zijn ze er niet meer en zit de moeder en vader duifje ze de hele tijd te zoeken. Zielig oetz.

Balkon is laag dus als ze zijn gevallen zouden ze op het gras vallen maar daar liggen ze ook niet. Ik heb geen idee waar ze zijn en of ze uberhaupt na 3 dagen al kunnen vliegen.
>>
>>88340776

Ik zal u eens rimmen
>>
Mijn vriendin heeft geld nodig en ik heb haar subtiel gesuggereerd dat ze moet camhoeren.

Helaas, ze bijt niet.
>>
Waarom is poepen zo kankerlekker jongens?
Dit is echt het hoogtepunt van de dag voor mij geworden.
>>
>krijg op mijn website dubbel zoveel bezoekers
>krijg niet dubbel zoveel inkomsten
REEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
>>
>>88341790
Ja maar ik wel.

gr. gr. goegel
>>
>>88341790
Paal website
>>
>>88341770
prostaat
>>
>>88341864
Wat is daarmee?
>>
Waarom pakt de NATO niet terroristen op een slimmer manier aan? Bijvoorbeeld zogenaamde hulppakketten droppen in een oorlogszone met handgranaten die meteen ontploffen als je het pinnetje eruit trekt.

Veel effectiever oetz.
>>
>>88341987
>NATO
>>
>>88341987
>NATO
>>
>>88341987
>NATO
>>
https://html5.haxball.com/?c=IS0RNEQdS6g&p=1

Pass: asdf

Come play with the balks
>>
File: aanbevolen.png (1001 KB, 1084x921)
1001 KB
1001 KB PNG
>>
>>88342423
>geen digibrony
normaaltje
>>
>>88342423
We wisten al dat je autisme had
>>
https://html5.haxball.com/?c=IS0RNEQdS6g&p=1
https://html5.haxball.com/?c=IS0RNEQdS6g&p=1
https://html5.haxball.com/?c=IS0RNEQdS6g&p=1
https://html5.haxball.com/?c=IS0RNEQdS6g&p=1

wachtwoord: asdf
>>
>>88342423
Ik krijg die top 5 ruzies video ook aanbevolen door youtube wtf
>>
>>88342828
wat is deze
>>
File: 1522829128460m.jpg (106 KB, 758x1024)
106 KB
106 KB JPG
>>88342859
Omdat ze collectief hun troep aan iedereen aansmeren

In de tijd van sneezing panda en afro ninja zou je meeste troep nooit tegenkomen maar nu gaan videos viral gebaseerd of ze iets verkopen bv die fidget spinners of beauty vloggers en eindeloze game channels
Allemaal om reclame te maken.. om je bs te verkopen
ouwe yt had viral videos die populair waren.. yt nu is kanker nep
>>
https://www.dumpert.nl/mediabase/7410061/d81b9259/kluivert_doet_hatsikidee.html

Ik begrijp het niet. Beste man heeft ooit een paar jaar terug gezegd dat Ajax nooit van PSV zou verliezen. Dat is toch wel gebeurd en nu wordt hij he-le-maal de tering in gescholden over zijn ras/accent of weetikveel wat.

Wat de neug, zijn PSV'ers allemaal PVV'ers ofwat?

>invoordat ajacied

nee ik kijk geen eens poepbal maar dit vond ik toch wel opvallend
>>
>>88343422
'Reaguurders' op Dumpert zijn gewoon kastracisten oetz
Ook altijd wanneer er beelden van een misdrijf worden geplaatst en de verdachte niet blank is komen ze allemaal uit hun schulpje gekropen
>>
File: wojak-numale.png (15 KB, 644x800)
15 KB
15 KB PNG
IK HOUD VAN VOETBAL
kijk mama! HIJ SCHOPT DE BAL
>>
Hey guys ik heb de hele dag met kaka tussen mijn billen op school rondgelopen! (Heb niet afgeveegd na ochtend poepje)
Straks lekker mijn onderbroek ruiken maar eerst nog wat in zweten
>>
>>88342828
>geen kankermongool zijn
>op willekeurige linkjes idd klikken
Kies één
>>
>>88344169
Oetz ik haat het als dikke mensen naast mij op OV stinken naar schijt en zweet, en dat alleen bij facking walvissen. Zijn dikkerds te lui om hun reet af te vegen?
>>
>>88344301
Wellicht kunnen ze er wel gewoon niet bij.

Je bent gewoon aan het fatshamen. Zij kunnen er ook niets aan doen dat de whopper™ van Burger King© zo lekker is.
>>
>>88341987
>hulppakketten droppen
Het echte leven is geen videospelletje anon
>>
>>88344384
BK marketing team aub
>>
File: 1493567309472.png (136 KB, 1500x800)
136 KB
136 KB PNG
>>88344093
>>
hoe makkelijk is het eigenlijk in nederland om aan een vuurwapen te komen? veel mensen zeggen dat je maar een kroeg in hoeft te lopen en dat je dan al alles kan krijgen, zolang je het geld maar hebt.

is het echt zo makkelijk?
>>
ik heb pijn aan mijn anus
>>
Nieuw
>>88345497
>>88345497
>>88345497
Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.