[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Search] [Home]
Board
Settings Home
/int/ - InternationalThread archived.
You cannot reply anymore.File: Ellen handstand.webm (2.94 MB, 1576x858)
2.94 MB
2.94 MB WEBM
Varför är hon så perfekt?

https://comfy.moe/sivteq.webm
>>
File: 1515215595908.jpg (225 KB, 800x548)
225 KB
225 KB JPG
>>88367040
Hon är en ful jude, bogdanoff ansikte
>>
File: 1514054015786.jpg (110 KB, 647x831)
110 KB
110 KB JPG
ELLEN STRÖMMAR JUST NU!
>>
>>88367091
jaja stormsnorre vi ser dig
>>
Människokroppen är inte skapt för äta animaliska produkter
>>
File: Ellen hitmontop.png (931 KB, 1267x717)
931 KB
931 KB PNG
bra tråd!
>>
>>88367107
du är efterbliven

https://www.youtube.com/watch?v=cbURzlv4NKg
>>
File: 1499262114508.jpg (116 KB, 988x1059)
116 KB
116 KB JPG
människokroppen var skapad för soja
>>
Vill kela med kille i sängen
>>
>>88367089
ping.
>>
File: image.jpg (3.06 MB, 5284x3523)
3.06 MB
3.06 MB JPG
>>88367105
Inte Stormsnorre, bara sanningssägare
>>
>>88367145
Den där doktor Shaw är just nu diabetiker och har testosteron mindre än en kvinna
>>
>>88367210
pga av sin diet
>>
>>
File: 1503987005777.png (22 KB, 324x505)
22 KB
22 KB PNG
>dkn inget rike
>>
>>88367040
sauce
>>
File: merchant.png (285 KB, 670x506)
285 KB
285 KB PNG
>>88367249
Israel
>>
>>88367210
>>88367236
Nej han är frisk som en nötkärna
>>
>>88367249
i bilden din jävla fittjänkare
gå DÖ
>>
STOP BULLIES. BUY HEADPHONES
https://www.youtube.com/watch?v=BUfl8XW5K6E
>>
>>88367512
här ska du vara: >>88365144
>>
>>88367249
ut ur min tråd jänkar jävel
>>
File: Ellen thiccc.png (535 KB, 559x596)
535 KB
535 KB PNG
>>88367249
>>
>>88367274
Han har glukos på 127 dvs diabetiskt och så har han testosteron på 5.5pg/mL
>>
File: peterwolodarski.jpg (117 KB, 823x572)
117 KB
117 KB JPG
>>
>>88367595
Och han är frisk som en nötkräna
>>
File: 1496017325935.jpg (45 KB, 500x333)
45 KB
45 KB JPG
>Barn födda år 2000 blir myndiga i år
>>
>>88367632
Vad är en kräna?
>>
>>88367632
hehe mm
>>
Hatar elektronik. Alltid massa strul
>>
>>88367710
fin blogg
>>
>>88367717
tack
>>
File: 1522183283692.jpg (3.13 MB, 3008x2000)
3.13 MB
3.13 MB JPG
NMR är inte för att döda andra. Bara att låta oss leva utan import av globalisternas produkter. Mat, kläder, hus, öppen eld och folk man jobbat under dagen som sällskap
Varför är det kontroversiellt?
>>
File: feelman.jpg (9 KB, 212x238)
9 KB
9 KB JPG
>>88367674
Asså shit va feel. 2011 var 20 år sedan.
den feelen när man inte förstår vad kidsen säger.
>>
File: 3.jpg (46 KB, 539x542)
46 KB
46 KB JPG
>>88367743
Bra bete Schlomo
>>
>>88367743
juden behöver kunna plundra folket annars bombar USA dig
>>
File: nvg.jpg (697 KB, 1429x907)
697 KB
697 KB JPG
>>
>>88367817
episk trollning
>>
File: 1523725414866.jpg (48 KB, 720x459)
48 KB
48 KB JPG
>>
>>88367852
Macdonald...
>>
File: 1513407092582.jpg (75 KB, 639x623)
75 KB
75 KB JPG
>>
>>88367896
kantigt
>>
>>88367852
Sparad
>>
File: 1520435451935.jpg (255 KB, 1114x1043)
255 KB
255 KB JPG
Ska runka nu owo
>>
>>88367944
Dock sant, Simsalabim al Karim
>>
>>88367957
Läs en bok istället.
>>
>>88367817
>mcdonalds
ganska lockande favä...
>>
>>88367812
>juden
Det är just retorik som denna som gör det svårt att nå ut till folk. Om man angrep mer närliggande problem och pekade på invandringen som ett hinder för en hållbar lösning vore det lättare att få kontakt med folket som nu vill tro att NMR är en dödspatrull.
Det är svårt att bjuda in till ett nyhetsinslag med en överhängande risk för att nerverna får olämpligheter att yttras.
>>
>>88368025
Gillar deras dubbel cheeseburgare.
>>
File: 1523173982876.jpg (329 KB, 1804x890)
329 KB
329 KB JPG
>>88367817
Love white genocide
>>
File: 14384605384859.jpg (352 KB, 1200x1014)
352 KB
352 KB JPG
>mcdonalds ganska lockande favä...
>>
>>88368104
>scootrar
>diabeteskanyler
>frityrolja
>blöjor
Hörnstenarna i varje modern ekonomi!.
God natt.
>>
>>88368104
Det är läsk som amerikanarna blir feta av. + HFCS i allt.
>>
File: 1521778303050.png (214 KB, 420x420)
214 KB
214 KB PNG
kan inte somna...
>>
>>88368272
Vaknade 2 timmar sen.
>>
>>88368199
Och stor aversion mot trottoarer att gå och cykla på... Behovet av att kunna låsa en bildörr när man passerar ghettot på väg till affären främjar inte friluftsliv heller.
>>
>>88368283
hur kommer det sig?
>>
>>88368331
Jag somnade 16:00 igår.
>>
File: Russian __people__.jpg (455 KB, 1024x768)
455 KB
455 KB JPG
>Ryska """""människor"""""
>>
>>88368551
vad fan är det med ryssar (och östeuropéer generellt) och muppiga jeans???
>>
>>88368187
>frityrolja
>>
File: snowelf.jpg (432 KB, 1253x1024)
432 KB
432 KB JPG
>>88368571
Allt med dem är helt mongo
>>
File: 1498613005434.png (8 KB, 512x512)
8 KB
8 KB PNG
vill radera min ansiktsbok men då kan jag inte se hennes bilder längre... fan ska jag göra
>>
Hur tar man hand om sig själv på bästa sätt?
>>
>>88368853
enema
>>
>>88368703
dkn har raderat AB minst 3 ggr. Senaste gången jag skapade en ny hade jag druckit 750ml vodka. (2 år sen kanske)
Alltid en bra kombo.
>>
>>88368853
andas djupt med magen
>>
>>88368910
Erika..
>>
>>88368853
knular en söt ökenfröken och får barn som talar farsi
>>
>>88368952
och varför skulle jag vilja ha ett gäng turkungar?
>>
>>88368992
>perser
>turkar
asg på ditt liv
>>
>>88369058
Åh nej nej nej
>>
File: 1HWC.jpg (51 KB, 614x703)
51 KB
51 KB JPG
>>
>>88369126
mamma mia
>>
tuttarna fria
>>
>>88369084
>mongoler
>turkar
fortsätt gräva ner dig i okunskap, mr ignoramus
>>
Tråkigt bete
>>
File: IMG_0095.jpg (63 KB, 500x941)
63 KB
63 KB JPG
>>88369179
Tutti i frutti
>>
File: 1501635415334.png (519 KB, 653x720)
519 KB
519 KB PNG
>>88369295
>>
File: 1515649104180.jpg (360 KB, 750x500)
360 KB
360 KB JPG
>>88369295
>>
>dkn har inte duschat på tre dagar och man känner hur man ligger och stinker i sängen
>>
>>88369553
>dkn duschade och bytte sängkläder idag

topp najs favä
>>
File: 1510454700235.jpg (70 KB, 640x909)
70 KB
70 KB JPG
>>88369351
söta pussar
>>
>>88369608
Jag till vänster
>>
File: brapp.webm (2.63 MB, 600x750)
2.63 MB
2.63 MB WEBM
>>
File: 1520209257066.png (1.38 MB, 2092x1248)
1.38 MB
1.38 MB PNG
>>88369744
Jag till höger :3
>>
Fan också, råkade runka bort hela natten igen...Fuuuuuuck...
>>
>>88371370
Sluta titta på porr.
>>
er ingen norgetråd oppe nå gutta
soker asyl her
>>
>>88371532
Akta dig för bögarna.
>>
File: el gustavo.png (184 KB, 495x218)
184 KB
184 KB PNG
Vilket parti ska ni rösta på i riksdagsvalet?

Para mí, es El Gustavo.
>>
DÖD TRÅD
Ö
D

T
R
Å
D
>>
God morgon anon :3
>>
>>88373132
mm
>>
>>88373139
Mm vad? :3
>>
>>88373178
Finnanon?
>>
>>88373132
Morron sötis
>>
>>88372564
NMR, SD eller AFS.
>>
File: 1443586138173.jpg (68 KB, 850x637)
68 KB
68 KB JPG
God morgon Sverige!
>>88373132
God morgon Finland!
>>
Folk med jobb ligger och sover din neet
>>
>>88373545
Nä klockan är ju över 7, börjar de 8 så måste de vara vakna.
>>
File: 1462095844635.gif (336 KB, 710x400)
336 KB
336 KB GIF
>>88373545
VAKNA UPP! VAKNA UPP!
>>
File: 1522134442276.jpg (113 KB, 1152x1017)
113 KB
113 KB JPG
grod morgon
>>
File: 1517378513754.png (116 KB, 876x400)
116 KB
116 KB PNG
>>
File: 1522862740896.jpg (7 KB, 153x179)
7 KB
7 KB JPG
>>88373566
>dkn vaknade men ska gå och lägga mig igen
>>
>>88374107
ssh
>>
nästan
>>
File: 1523374218200.jpg (21 KB, 387x461)
21 KB
21 KB JPG
>>88374058
>vara beroende av kaffe
>>
File: IMG_196.jpg (36 KB, 420x420)
36 KB
36 KB JPG
Varför är inte ni ute och solar nu? Jävla blekfisar.
>>
Vad är det för vits att börja 8.10 istället för 8?
>>
>>88374192
Grisvidrigt
>>
>>88374201
funkar bättre med bussar mm antar jag
>>
>>88374204
Tro mig, tjejer älskar bruna killar.
>>
>>88367040
BUILT FOR BLACK COCK
>>
>>88374201
>>88374218
Ni är korkade pappskallar. Det handlar om schema upplägget och hur lång tid föreläsningen varar och hur många raster som föreläsningen kommer ha.

Även hur lång tid det är mellan den och nästa föreläsning.
>>
nu får ni prata
>>
>>88374242
Spelar då 0 roll om det börjar 8 eller 8.10
>>
>>88374344
God natt. Puss.
>>
>>88373274
Ja
>>
>>88374362
mm, godnatt
>>
>>88374384
Vad tycker du om Ellen?

https://comfy.moe/sivteq.webm
>>
>>88374519
Vad tycker jag om Ellen? Jag tycker att Martina är snyggare än Ellen. Och vad försökte den där videon ens säga om henne?

Sluta shilla henne ingen bryr sig om henne
>>
File: 1522099017136.jpg (58 KB, 1000x970)
58 KB
58 KB JPG
>>88374866
går och lägger mig
>>
>>88374902
Okej sov sött anon
>>
>>88374866
Fast Saara är snyggare än både m*Rtina och e*Len
>>
Porr som får en att ifrågasätta sin sexualitet är bästa porren, favä.

Är ni inte lite lätt smygbög har ni inte runkat till rätt grejer.
>>
>>88374866
baserad
>>
File: 1523595667969.jpg (103 KB, 848x848)
103 KB
103 KB JPG
>>88374913
:3
>>
>>88374971
>2018
>han är fortfarande slav till pornografi
Patetiskt
>>
>>88374916
Detta

Fast Saara är min högt 185cm

Tycker Ellen ser ut som den rysska Katarina strömmaren

Men Martina är rätt söt :3

>>88374996
:3
>>
>>88375012
Jag är 188cm så Saara skulle bli min perfekta fru ( vilket hon kommer att bli i framtiden ). Jag sa det till /mämmi/ men de mobbade mig
>>
>>88374996
Om Martina var min fru skulle jag göra 10 barn med henne som alla skulle vara blonda och blåögiga :---:

Jag skulle lära dem finska
>>
>>88375000
kommer alltid vara det, favä.
>>
>>88375059
Hon ju har börjat bulking

Hon har blivit T J O C C, (hon sagt att hon ska gå ner i gick i alla fal)
>>
>https://archive.is/JVV7A
>Avgifter på Kinapaket slår tillbaka mot Postnord - "kommer att synas i finanserna"
Postnord blåsta åt helvete!
>>
>>88375120
>Hon ju har börjat bulking
Breva bild på bulk-Saara snälla! Vad ska du göra idag förresten Finnanon? Jag ska jobba. Jag jobbar så att jag kan ha råd att försörja mina och Saaras barn i framtiden
>>
>>88375192
Jag skjode hon har gick upp i vikt

Men ingenting speciellt för idag, hoppas du har en bra arbetsdag anon
>>
File: Saara nyvaken.jpg (195 KB, 725x768)
195 KB
195 KB JPG
>>88375206
Tack! Det här ansiktsuttrycket gör hon när hon vill bli avlad av en svensk man som hennes förfäder
>>
File: kqzsvlmjbsbiumqbsv0y.jpg (447 KB, 1600x1115)
447 KB
447 KB JPG
Undra hur vårat liv hade sett ut utan internet
>>
>>88375298
Antagligen bättre då vi skulle lägga tid på produktivare saker än spel och 4kanalen
>>
RYSSEN ÄR HÄR DET FUCKING HÄNDEWR AAOOHHHHHHHH
>>
>>88375316
Alternativt hade man blivit helt jävla galen för om man ändå isolerat sig hade man inte haft någon att prata med.
>>
File: IMG_1503.png (121 KB, 420x420)
121 KB
121 KB PNG
>dkn även den fulaste svho kräver 5/10+ kille
>>
>>88375245
Är sverigefinnar(som är blandat) fula tror oss finnar och svenskar gör inte en bra blandning favä
>>
>>88375374
Jag ser snygga tjejer med fula killar överallt hela tiden. Sluta sitt och gråt hela tiden, mannen. Jobba på en utgående och vänlig personlighet så ska du nog se att du får dig ett par knull.

Såg bokstavligen igår ett äckligt fetto gå och hålla hand med en 9/10 brud.
>>
>>88375374
>han har inte gått över till enbart finska kvinnor
anon..
>>
>>88375398
HEHE Mm
>>
▒█▀▀▀█ ▒█▀▄░ █ ▒█▀▀▀ ▒█▀▀▀ ▒█▀▀▄
░▀▀▀▄▄ ▒█ ░▀▄█ ▒█▀▀▀ ▒█▀▀▀ ▒█░▒█
▒█▄▄▄█ ▒█ ▒▒▀█ ▒█▄▄▄ ▒█▄▄▄ ▒█▄▄▀
>>
>>88375485
okej, det här är episkt.
>>
>>88375397
Nonsens. Finlandssvenskar är vackra, svenskar är vackra. Även många finnar är vackra. Finsk kvinna och svensk man var det första vit man asiatisk kvinna-paret i historien
>>
File: 1522386393648.jpg (7 KB, 240x250)
7 KB
7 KB JPG
Nu vet jag att 90% av tråden är bögautister, men hur fan träffar man nya "riktiga" vänner när man är 25+? Har tre kompisar jag hängt med sen dagis i princip, men känns som att alla andra, likt oss, är instängda i sin egna lilla klick.
>>
File: jetplan.jpg (71 KB, 618x655)
71 KB
71 KB JPG
varför flyger så många jetplan in mot Stockholm idag?
>>
>>88375516
Finlandsvenskar är finska..
>>
>>88375519
var glad att du har 3 kompisar och håll dom nära.
jag har inga, och kommer nog aldrig få heller.
>>
File: IMG_1247.gif (974 KB, 500x200)
974 KB
974 KB GIF
>>88375531
>>
>>88375546
Inga kollegor eller syskon då?
>>
File: 1483560989992.png (233 KB, 568x590)
233 KB
233 KB PNG
Är 26 år gammal och ser ofta 15 åringar med mer skäggväxt än mig
>>
>>88375541
Inte länge till, snart blir Saara min fru och då skapar vi den nya Svenskfinska härskarrasen
>>
>>88375519
är väldigt svårt att få nya vänner efter 20. Börja i någon förening som håller på med något du gillar, där är det väl störst chans att du får nya vänner.
>>
File: 1522733136507.png (467 KB, 785x757)
467 KB
467 KB PNG
>>88375501
Bäst för dig att du inte är ironisk
>>
File: gotland.jpg (65 KB, 864x741)
65 KB
65 KB JPG
>>88375531
>>88375558
DET HÄNDER. VI RUSTAR UPP.
>>
>>88375531
Inshallah min bror
>>
>>88375568
Har en syster, vi kommer bra överens men vi är inte direkt kompisar på så vis. Kanske händer när hon blir lite äldre.

Drev bort alla mina vänner för 10 år sen, nu är det för sent. Vet inte hur man ska bygga relationer med människor, kan inte relatera till folk i min ålder. Tragiskt när man tappar alla vänner från barndomen, för man kom varandra väldigt nära, dom var som ens familj typ.
>>
>>88375637
Är din syrra snygg? breva bild på henne por favor
>>
File: 1495419806805.jpg (30 KB, 500x333)
30 KB
30 KB JPG
>>88375612
>dkn främst st*ckholmare som åker från arlanda drabbas av flygskatten
>>
File: 1521401940513.png (12 KB, 399x370)
12 KB
12 KB PNG
>>88375748
Alla som flyger längre än till London flyger i princip från Arlanda och skatten är för allt flyg...
>>
>>88375798
Den svenska staten kan inte ta ut flygskatt när man åker från Köpenhamn dumskalle.
>>
>>88375805
Vem fan åker utomlands för att flyga?
>>
>>88375820
Alla som inte är st*ckholmare i stort sett. Jag antar att norrlänningarna åker till Finland.
>>
>2018
>Det finns fortfarande folk som inte har finsk fv
Har ni ingen planeringsförmåga?
>>
>>88375830
Tror bara det gäller Skåningar i så fall. Finland har nog inga flygplatser i norr som är bättre än våra nordliga
>>
File: 1515413292792.png (10 KB, 399x351)
10 KB
10 KB PNG
>Alla som flyger längre än till London flyger i princip från Arlanda
>>
>>88375851
Nu passade det att breva den
>>
>>88375851
Hmmm
>>
>>88375873
Varför skulle stockholmare vara byrackor? Kanske blir så i framtiden förvisso, men är själv cuckholmare och extremt renrasig. Definitivt minst 10 cm längre än vad du är, maltablatten, och jag har ljust hår och blåa ögon.
>>
Imponerande dubbelbrevning Malte
>>
>>88375890
>Varför skulle stockholmare vara byrackor?
För att dem har massa tyskar, judar och annat smått och gott i släkten.
>>
>>88375909
Då borde danskar också vara byrackor...
>>
>>88375909
Det finns ju sådana, men de flesta stockholmare är inte stockholmare utan bara inflyttade lantisar sedan ett par generationer tillbaka. Judar och tyskar i släkten är det nog mest borgarfamiljer och gammal adel som har.
>>
>>88375851
Eh nej? Dock ska du ha kudos för ditt stockholmshat. Jag hatar dem så mycket att jag skulle aldrig anställa en ifall jag kan undvika det.
>>
>>88375909
i så fall är skåningar betydligt värre
>>
>>88375942
>de flesta stockholmare är inte stockholmare utan bara inflyttade lantisar sedan ett par generationer tillbaka
Det är staden som gör dem till vidunder. Man blir på ett visst sätt av att ha diverse verklighetsfrånvända psykfallskändisar som Robert Aschberg och sveriges politiker inpå husknuten.
>>
>>88375969
Har du bott i stockholm? Hur många timmar per dag ungefär spenderar du på att tänka på stockholm och stockholmare? typ 50% av dina vakna timmar?
>>
File: 0987369082257.jpg (58 KB, 610x320)
58 KB
58 KB JPG
>>88375969
Där har du en poäng men det blir inte byrackor för det, bara hjärnskadade
>>
File: 1500644432627.jpg (55 KB, 690x490)
55 KB
55 KB JPG
>>88374866
>Jag tycker att Martina är snyggare än Ellen.
asg
>>
>>88375748
skavsta drabbas väl lika hårt?
>>
>>88376109
Skavsta ligger i St*ckholm också.
>>
>det finns cuckholmare i tråden
fy fan
>>
>>88376161
Gräv bort skåne,stockholm och skjuteborg och sverige skulle åter igen bli ett bra land.
>>
>>88376161
tänk att oironiskt inte bo i stockholm
>>
File: 1521400528652.gif (132 KB, 800x600)
132 KB
132 KB GIF
>>88367580
>>88367363
>>
>>88376222
>stockholm.gif
>>
File: 1515026765299.gif (841 KB, 350x262)
841 KB
841 KB GIF
http://www.friatider.se/polisen-v-nsteraktivist-eldade-upp-sig-sj-lv-i-protest-mot-globala-uppv-rmningen
>>
>>88375146
Är du bara ute efter att skada? Nu är det massor av slavarbete som inte gynnar svenska kunder, det är ganska bra. De kan pyssla ihop sitt skräp i små dagliga verksamheter med andra människor istället för att få tid över att glo på paradise hotel.

https://www.youtube.com/watch?v=cX8szNPgrEs
>>
>>88376301
Bra initiativ, jag hoppas att fler följer.
>>88376322
>Är du bara ute efter att skada?
Ja, PostNord och svenska st*ten kan dra åt helvete.
>>
>>88375146
ahahHAHAHAHAHAHAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

ska oironiskt köpa hundratals av de billigaste sakerna från kina/hong kong och sedan skita i att betala MOMS:en på 500%

fuck postnord! Brevutdelningen i min by har gått från att vara klockan 11:00 till 18:00 på bara några månader
>>
>>88376369
episk skit mannen
>>
File: 1475996364021.png (174 KB, 1280x1280)
174 KB
174 KB PNG
>en timme in på en(1) elvanse tablett
Nu kör vi!
>>
File: 1512855507870.gif (113 KB, 278x400)
113 KB
113 KB GIF
>dkn dålig i magen idag
man känner sig verkligen dålig i hela kroppen när magen mår bläh, allt jag ville med morgonen var att vakna utvilad och pigg men icke, det blev trött, hängig och illamående
>>
File: 1523573340033.jpg (38 KB, 398x500)
38 KB
38 KB JPG
>>88376360
baserade jävla maltablatten
>>
File: skåne JA.jpg (122 KB, 1131x705)
122 KB
122 KB JPG
Skåningar är byrackor.
>>
>>88376387
ät bättre
>>
varför bryr sig k'changa så mycket när han ändå bara sitter på sin negerö?
>>
>>88376392
St*ckholmarna fyllde mitt land med blattar.
>>
>St*ckholmarna fyllde mitt land med blattar.
Som krukmakeri.
>>
File: Azusa_rain.jpg (609 KB, 1920x1080)
609 KB
609 KB JPG
>>88376401
Ja... får bli så. Även om jag inte har någon lust att äta något överhuvudtaget just nu.
>>
>>88376444
Vad brukar du äta under dagen?
>>
skåningarna fyllde själva sitt landskap med blattar genom att stänsigt ligga i framkant med att erbjuda dem förmåner och vara dem till lags
>>
>>88376360
>>88376369
Sveriges framtid som ett resultat av överkonsumption/-produktion prisjakt och konkurrens...

https://history.libraries.wsu.edu/fall2015/2015/09/01/impact-of-child-labor-on-the-worlds-economy-before-the-1980s/

En nationalbolschevik hade skickat er till arbetslägret direkt!
>>
>>88376454
Lite jordnötter kanske, spaghetti/potatis med någon form av kött
>>
>>88376483
Fyfan vad patetisk du är! Ta och ät något ditt missfoster!
>>
>>88376460
Det är också en invandrarstad från början. Många som kom till Sverige innan 70-talet bosatte sig där från vad jag har hört, t.ex tyskar.
>>
>>88376460
detta
>>
>>88376483
Äter du med ett underskott av kalorier?
>>
>>88376460
Det var ni st*ckholmare som släppte in kräken era jävla vänstersvin.
>>
>>88376520
Ibland, generellt inget större underskott. Frukost varierar, mackor, fil, gröt.
>>
>"MÖH STOCKHOLMARE"
Slutar han aldrig?
>>
File: 1523900984553.webm (3 MB, 680x1080)
3 MB
3 MB WEBM
O_O
>>
>>88376119
är du helt efterbliven?
>>
>>88376547
skåne drog dem till sig helt frivilligt och självmant
>>88376557
Nej, tjecknivå på honom numera
>>
>dkn inga kärnvapen över st*ckholm
https://www.youtube.com/watch?v=Cso5vIZBrF8
>>
Tror ni någon kan någonsin spåra allt "hemskt" jag har skrivit på 4kanalen?
>>
>först på att erbjuda illegala helt fri sjulvård, inte bara akut
>först och bäst på att kasta soc och annat på illegala
>könsseparera? javisst, allt för våra glada invandrare
Etc. etc. etc. Skåne och Malmö sköt sig själva i foten, helt frivilligt.
>>
>>88376218
tänk att oironiskt bo i stockholm
>>
>>88376552
Vad du äter låter hyfsat vettigt. Hur länge sover du? Kanske har med det att göra.

Har personligen inte haft besvär med magen och illamående sedan jag rensade bort skräpmaten jag åt (vitt bröd, kalles kaviar, pasta, snabba kolhydrater generellt osv), så det var därför jag fråga angående din kost.
>>
>>88376634
>m-men SD ä ju störst här
>>
>>88376560
v-vad menade de?!!!
>>
>>88376669
FI är störst i St*ckholm.
>>
>>88376634
d1a. Malmös kommunpolitiker har oironiskt propagerat för att staden ska ta emot invandrare i decennier nu
>>
>>88376681
Nu pratade vi inte om St*ckholm, vi pratade om Skåne
>>
Finns "efterdomsfull" som ett ord?

t. vill kontra människor som kallar en fördomsfull.
>>
>>88376681
Du gömmer dig bakom stockholmbögarna, men när stockholm är ur bilden så ska skåne stå i brand.
>>
>>88376685
Jag håller med, Malmö suger. Den staden behöver en rensning tillsammans med en total kärnvapenförintelse mot St*ckholm.
>>
File: 1523943346388.webm (1.72 MB, 720x720)
1.72 MB
1.72 MB WEBM
>dkn ingen sv
>>
snapphanarna var 1600-talets isis
>>
File: 1523719170145.gif (230 KB, 658x366)
230 KB
230 KB GIF
>>88376560
>dkn du aldrig kommer vara en snygg 10/10 tjej och ha en snygg 10/10 tjejkompis som du kramar och kysser utan att vara förälskade i varandra
>>
>>88376731
De försvarade sig bara mot de vidriga st*ckholmarna.
>>
>>88376731
Isis gör inget fel favä
>>
>>88376752
Nej, de gick till terroristangrepp bakom frontlinjen
>>
File: 1497396286953.jpg (181 KB, 488x583)
181 KB
181 KB JPG
>dkn inget st*ckholms blodbad del 2
>>
>>88376062
Dålig bild av henne, hon har blåa ögon och ljust hår, att hon är svensk gör henne så sööööt, jag vill ha en svensk tjej om talar svenska till mig :3 det är så vackert språk och gör mig kåt favä
>>
File: 1511376545318.jpg (18 KB, 422x349)
18 KB
18 KB JPG
>>88376707
>söker på ordet
>kommer till en blogg från 2006
>killen är emot globaliseringen
Vafan, trodde inte man kunde vara rödpillrad så långt bak i tiden angående den frågan.
>>
>>88376752
d1a
>>
>>88376828
t-tala svenska till mig med din finska dialekt :3 snälla
>>
>>88376828
Har du en finsk flicka så kan jag hitta en svensk så byter vi.
>>
>>88376727
Vilka är dina favoritstäder i Skåne förresten?
Minns själv bara Malmö men jag var i mindre städer också men var så liten att jag knappt minns dem
>>
>>88376731
snapphanarna var 1600-talets sydstatare
>>
>>88367040
cute girl, looks Slavic
>>
>>88376856
>Vilka är dina favoritstäder i Skåne förresten?
Kristianstad och Åhus.
>>
File: screaming monkey.jpg (65 KB, 960x712)
65 KB
65 KB JPG
>>88376730
usch där fick du mig
>>
>>88376801
>åh nej, de där dumma svenskarna vill styra över sig själva!
>>
File: skurtan.jpg (64 KB, 1000x500)
64 KB
64 KB JPG
du är alla svaga patetiska kuggar
>>
>>88376878
>Kristianstad
Fy fan du är ju störd på riktigt. De är så äckliga där.
>>
>>88376868
>snapphanarna var 1600-talets sydstatare
https://www.youtube.com/watch?v=--mHN-8O9Cw
>>
>>88376878
okej får besöka dem nån dag. Har tänkt ta en bilresa genom Sverige någon gång
>>
>>88376893
Are you trying to call me a failure? I'm not quite sure, the last word is not the one you're looking for, it's like failing a test in class.
>>
File: skåne.gif (5 KB, 75x50)
5 KB
5 KB GIF
>>88376904
bra brev
>>
File: 1497591802590.jpg (367 KB, 1920x1200)
367 KB
367 KB JPG
>>88376904
jaaa

https://www.youtube.com/watch?v=2RKtIgkMBQ4
>>
>>88376851
Du är en man anon..

Tack men nej

>>88376854
Är tjejerna från Dalarna traditionella :3
>>
>>88376946
>>88376967
https://www.youtube.com/watch?v=6JAc5dZd9As
>>
File: 1509622619730.jpg (13 KB, 319x331)
13 KB
13 KB JPG
>>88376972
>är connysar från connyland traditionella?
>>
>>88376904
>>88376946
>>88376980
snapphanekriget var ett krig emot st*ckholmsk aggression
>>
File: IMG_1143.png (169 KB, 1536x2048)
169 KB
169 KB PNG
Å nej nej nej!
>>
>>88377024
Detta.
https://www.youtube.com/watch?v=PlbcaSjyrV0
>>
>>88377029
Jag fattar inte kan du förklara anon
>>
>dkn alla på jobbet är i lunch rummet men man vågar inte ta sig in dit så man sitter själv och stirrar i telefonen
>>
File: Emittsburg Road.jpg (66 KB, 650x435)
66 KB
66 KB JPG
>>88376980
av någon anledning älskar européer förbundet

https://www.youtube.com/watch?v=pfv9FDnMcaI
>>
>>88377144
När insåg du att konfederationen var på rätt sida?
https://www.youtube.com/watch?v=yKih6b7IssA
>>
>>88377140
Säg hej och ta en kopp kaffe så blir det en mer naturlig entré. Du behöver inte dricka kaffet såklart, men något behöver du göra för att bevara stämningen.
>>
Önskar jag var hemma just nu
>>
>3 häktade för att ha sålt fusk till HP
>70-talet personer fuskade via dem
>2.0 kostar runt 100 000 kr
vilken ångest de 70 personerna måste fått när deras uppkoppling till fuskarna bryts
>>
File: 1519962699353.jpg (206 KB, 692x800)
206 KB
206 KB JPG
>tdn snapphanar kommer att komma tillbaks under din livstid då inbördeskriget drar igång och de sydligaste länen kommer söka sig bort från det ruinerade cuckholm tillbaks till det stabilare danmark
>>
>>88377024
Häng dig, mina hemtrakter blev skövlade av era """försvarstrupper"""
>>
*dabbar på alla hatare*
>>
>dkn andra dagen som löneslav och skiter ner byxan av nervositet och osäkerhet hela tiden
>>
>>88377295
Sparad.
>>
>>88377295
>skåne
>inte en islamstat om 10 år
>>
File: 1497640374815.jpg (555 KB, 1600x900)
555 KB
555 KB JPG
>>88377185
Det är inte så lätt att säga det här. Norden lägger förtryckande beskattning i söder. Och södern hade en annan civilisation. Men då var slaveri mycket hebreiskt.

https://www.youtube.com/watch?v=IpHiURKkY0Q
>>
>>88377278
Jag kan förstå den känslan
>>
>>88377383
De äckliga st*ckholmarna i norr fyllde mitt land med blattar.
https://www.youtube.com/watch?v=aF79ba9pZd4
>>
File: raggare.jpg (138 KB, 1200x628)
138 KB
138 KB JPG
>>88377383
Det är inte lätt att säga här heller, om du inte är en jävla raggare
>>
File: IMG_1490.jpg (94 KB, 300x450)
94 KB
94 KB JPG
Haha ojojoj
>>
File: 1519394446583.png (20 KB, 171x205)
20 KB
20 KB PNG
>>88377328
>dkn inte tillräckligt svensk för att få jobb
>dkn inte tillräckligt utländsk för att få hjälp
>>
gomorron
>>
>>88377514
åk hem så får du jobb
>>
>>88377514
Vär är du ifrån?
>>
>>88377295
Ingen kommer försöka hålla kvar Skåne i Sverige. Vi vill bara bli av med skiten.
>>
Snapphanarna var cuckade människor från lågadeln som var arga för att bönderna i Sverige hade fler rättigheter i Sverige och lågadeln kunde inte längre behandla bönderna som skit.
Bönderna var överlyckliga över Sveriges erövring av landskapet.
>>
File: 1498590974048.gif (1.28 MB, 500x281)
1.28 MB
1.28 MB GIF
>>
>>88377559

di

>>
>>88377559
Hej kåtis
>>
>>88377559
Grod morgon.
>>88377625
Drak mig baklänges.
>>
>>88377618
många var nog bönder som blivit hjärntvättade av adeln
>>
>>88377625
Oj vilka stora lass med ris.
>>
>>88377625
Oj det var en stor tugga, hungrig?
>>
>dkn alla äldre kvinnor inte förvandlas till viljestarka muskelmilfs när de börjar nå klimakteriet
>>
File: 1505567158055.jpg (127 KB, 1024x792)
127 KB
127 KB JPG
>>88377465
Jag är ändå inte sydligare

https://www.youtube.com/watch?v=cs2j8f7H2WY
>>
>>88377686
femdom är inkörsport för homosexualitet.
>>
File: Da8HEWPVAAA2o3M.jpg (65 KB, 631x800)
65 KB
65 KB JPG
>>88377648
inte brukar jag bli så kåt..
>>88377663
hej :3
sovit bra?
>>
File: 1520750823080.jpg (168 KB, 1242x2208)
168 KB
168 KB JPG
>Hej kåtis
>>
>>88377702
din mamma är inkörsport för kuk lmao
>>
>>88377708
jag på bilden
>>
File: 1505918235483.jpg (11 KB, 247x242)
11 KB
11 KB JPG
>>88377708
fy fan vad patetiskt
>>
File: 1446397354026.jpg (228 KB, 1000x1421)
228 KB
228 KB JPG
>>88377707
Typ. Sov en del i alla fall. Har ju varit uppe nu sedan 7 i morse.
>>
>>88377707
>inte brukar jag bli så kåt..
Kanske inte men du gör mig så otroligt kåt..
>>
>>88377465
Ahmed, det var stockholmare, göteborgare, skåningar, norrlänningar och alla andra svenskar som fyllde Sverige med din sort. Att Skåne blev särskilt hårt drabbat är dock mest skåningarnas fel, så skärp dig och sluta böla om hur allt är någon annans fel.
>>
>>88377754
borde också stigit upp då
vaknade faktiskt till men låg kvar i sängen och somnade om
>>88377765
uwu
>>
>>88377769
Cuckélius...
>>
>>88377707
Joo det brukar du. Jobbrunkarn
>>
>>88377596
Härstammar från den östra landshalvan numer under Helsingforsregimen, av svenskar som flyttade dit i olika omgångar för 700-300 år sen.
>>88377583
Mm, om de hade jobb där. Om de talade mitt språk också.
>>
>>88377769
Det var främst norrlandskommunisterna och storstadsfjollorna
>>
File: carl p herslow.jpg (49 KB, 600x308)
49 KB
49 KB JPG
>dkn när skåne reser sig upp och krossar svensken och cuckholm lämnas i ruiner
>carl p herslow blir evig ledare av det fria skåne
>>
Bögcancerspammare, vänligen skapa en egen tråd. Företrädesvis på /lgbt/. Här är ni inte välkomna i alla fall.
>>
>>88377782
Vill känna på din kropp, smeka här och där.. Taffsa här och där..
>>
File: 1508726095841.png (25 KB, 118x140)
25 KB
25 KB PNG
>>88377823
>cuckholm i ruiner
>>
>>88377782
Sov medans du kan.
>>
DÖD
TRÅD
>>
>>88377818
Kan inte finnar få jobb?
>>
>>88377818
Så du är en östsvensk? Då är du inte en utlänning och det finns fortfarande områden i Finland som talar svenska i tillräckligt hög grad att du skulle kunna få jobb.
>>
>>88377853
måste vakna 6 imorgon för jobbet...
>>
File: 1514809215514.gif (102 KB, 340x340)
102 KB
102 KB GIF
>>
>>88377791
Tack för att du förtydligar det ytterligare, men vi visste redan att du var stjärtsmärtad.
>>
>>88377892
Duktig flicka, hur mycket har du tjänat ihop nudå?
>>
>>88377898
>farsan tvingade honom köpa dildo åt han
Kan ni tänka er den misären?
>>
>>88377708
Inget fel med att ha en hobby som gör en glad, sen att man är medveten om att det kan vara en man håller för sig själv. Sedan är det som alla hobbies att den kanske inte ska ta upp hela livet
>>
>>88377305
Häng dig, jävla rojalist och svenne sympatisör
när skåne reser sig får du repet
>>
>>88377892
Själv är man ledig. (men måste plugga)
>>
>>88377910
har ingen lust att berätta sån just nu
>>
>>88377936
Detta. Skånsk makt, stockholmsslakt!
>>
File: DZIwSNAU8AIjzqK.jpg (126 KB, 778x1100)
126 KB
126 KB JPG
>>88377941
hatar att plugga
hoppas det går bra för dig
>>
>>88377479
bokstavligen inget fel med d1a. personen under klädseln spelar ingen roll så länge de pratar språket och kallar sig svenskar.

t. SD, räddarna av nationen
>>
Callcenterjuggen är verkligen helt psykstörd. Tänk att skriva bokstavligen samma kommentarer varje dag i flera månader angående en stad som han inbillar sig ligger bakom alla hans problem i hans sorgliga liv.
>>
>>88377941
Vad skall sötnosen plugga? Kanske jag kan stå till tjänst för flickan!
>>88377944
Förstår fullständigt! Ledig idag?
>>
>>88377936
Om Skåne reser sig så gör vi så gärna en utrensning. Det var ett misstag att inte deportera alla skåningar till baltikum.
>>
Ensam... ;_;
>>
>>88377864
Alla som kan mer svenska än "hej på dej" söker jobb i Sverige, precis som på 60-70-talet. Kvar är i stort sett bara bönder och skogsarbetare.
>>
påminnelse att rapportera avatarbögbögarna
>>
>>88376828
Hon har FAS grisansikte
>>
>>88377980
>bokstavligen inget fel med d1a. personen under klädseln spelar ingen roll så länge de pratar språket och kallar sig svenskar.

finns folk som oironiskt tror detta
>>
>>88377982
Maltablatten och bögtransorna ligger verkligen i en klass för sig själva vad gäller mentalsjukdom.
>>
7mb surf kvar på mobilen

Ses i nästa liv
>>
>>88378010
Det finns ingen städare i vilket fall.
>>
>>88377968
Det gör det så länge man tar ansvar och inte hamnar efter.
>>88377983
Det går nog bra ändå, men tack för erbjudandet.
>>
bögpedofilbrevare snälla gå
>>
>>88377983
varit ledig i nästan en vecka
>>88377993
tråkigt att du känner så ;w;
>>88378064
klarar aldrig av att ta ansvar för mina studier
jobbet är helt annat för mig
>>
File: 1520908301117.gif (2.25 MB, 640x478)
2.25 MB
2.25 MB GIF
https://www.youtube.com/watch?v=UVD6_Fu3MK8
>>
>>88378010
de är snälla brevare favä
>>
>>88378098
edvard person är gudalik
>>
>>88378064
Skall matte pluggas? Kanske fysik? Eller kan det vara Kemi?
>>88378090
Har du haft kul under ledigheten?
>>
>>88378109
Detta.
https://www.youtube.com/watch?v=4zj5JjeVADs
>>
>>88378099
de är på nivå med ponybrevare och fick därför sitt kontamineringsbräde
>>
>spelar napoleon total krigföring
>danskarna pratar svenska
hhmmm
>>
>>88378153
de är snälla favää! tyst på dig nu.
>>
>>88378166
kan ju svära på att de pratar tyska i alla total krig spel
>>
>>88378153
detta, avatarbögar är skräp
>>
File: 1496175108628.jpg (164 KB, 1080x1080)
164 KB
164 KB JPG
>de är snälla favää! tyst på dig nu.
>>
>>88378187
Inte i Napoleon, om man klickar på dem där säger de: ja befälhavare, eller något sådant, på svenska. När dem springer kan man höra dem säga: skynda på manskap.
>>
Kuken somnade, obehaglig känsla
>>
gjorde 150 knäböj igår och går som på styltor idag
>>
File: 1513854773453.png (818 KB, 1677x2550)
818 KB
818 KB PNG
>>88378281
glöm inte att stretcha
>>
File: sommar.png (30 KB, 211x490)
30 KB
30 KB PNG
vad ska man hitta på imorron för att bäst ta vara på bild relaterad?
>>
>>88375946
Finns inget värre än Stockholmare i Sverige annon
>>
>>88378401
sitta inomhus och supa
>>
File: Fedora öl.jpg (73 KB, 720x540)
73 KB
73 KB JPG
>sitta inomhus och supa
>>
>>88378401

>korka upp en energidricka
>ta chilldrog (typ opiat eller något)
>boka tid på O'Learys
>åk till stan några timmar innan restaurangbesöket och titta lite i några butiker och drick en kopp kaffe på café
>ät mat på restaurangen
>åk hem och jonta framför datorn
>>
>>88378212
är det bara jag som hade begått självmord om min hy var då där illa underhållen?
>>
File: 1509375280540.png (149 KB, 434x652)
149 KB
149 KB PNG
>>korka upp en energidricka
>>ta chilldrog (typ opiat eller något)
>>boka tid på O'Learys
>>åk till stan några timmar innan restaurangbesöket och titta lite i några butiker och drick en kopp kaffe på café
>>ät mat på restaurangen
>>åk hem och jonta framför datorn
>>
>>88378676
det där är väl en sjukdom
men nej det är inte bara du som hade gjort det
rätt sjukt att dampus använder det för att göra narr av folk
>>
File: 1519181164345.jpg (136 KB, 640x789)
136 KB
136 KB JPG
>det där är väl en sjukdom
>men nej det är inte bara du som hade gjort det
>rätt sjukt att dampus använder det för att göra narr av folk
>>
>>88378731
Det är rätt sjukt att du inte har begått självmord så dina föräldrar inte behöver skämmas över dig
>>
puss på snoppen på er med
>>
>>88378731
varför är det bara adopterade asiatjejer som har dessa konstiga sjukdomar?

har aldrig sett en svennebög med en exotisk sjukdom
>>
http://i.4cdn.org/gif/1523908943165.webm

WTF jag e Buddist nu
>>
>>88378817
är väl ärftligt säkert
men nog finns det hudsjukdomar bland svenskar också
>>
>>88378817
Är ju inte så exotiskt om det är vanligt i Sverige.
>>
>>88378817
vi badar inte i radioaktivt avloppsvatten som i ditt hemland + att vi behandlar skiten innan de går såhär långt
>>
File: 1495969211415.jpg (22 KB, 500x359)
22 KB
22 KB JPG
>dampus dampus DAMPUS!
>>
File: neeeeck.webm (2.84 MB, 1276x672)
2.84 MB
2.84 MB WEBM
/r/ Nils spotting from behind webm
>>
File: 1500623501946.jpg (42 KB, 800x800)
42 KB
42 KB JPG
>dkn mobilen står på 56%
>>
Är du PK, bro?
>>
inte varit i tråden på 1 dag

har något hänt?
>>
>>88379174
nej
>>
>>88379174
bögpsyket hade sin egna tråd igår medans vi andra hade en, bästa tråd1 sen horungen bröt ihop och hotade med polis och tingsrätt
>>
>>88379210
>bästa tråd1 sen horungen bröt ihop och hotade med polis och tingsrätt
nedspringning snälla
>>
>>88379228
Städarna på /int/ är helt borta, så när psykfallet gjorde ny tråd så gjorde vi en egen som vi höll oss i och såg på när det sorgliga fanskapet sambögade med sig själv i 4 jävla timmar.
>>
>>88377936
>jävla rojalist
Är hellre det än en (((republikan)))
>svenne sympatisör
Ahmed, jag ÄR en "svenne"
>>
>>88379228
>bögpsykfallet gör sin tråd
>en anon gör en annan tråd
>alla anons går över till anons tråd
>bögarna går över till bögpsykfallets tråd
>bögarna sitter och gnäller i sin tråd om att det är bara tre bögar där
>tråden utan bögarna är bra
R1 trevligt faktiskt.
>>
>>88379274
>dkn brevade i båda
>dkn brukar vara ungefär 35-40% av brev i sverige tråden
>>
jag e inte en erotisk karl
har ni tipps på hur man blir mer erotisk?
>>
>>88379335
Vad innebär det att vara erotisk?
>>
>>88379388
Bra fråga
>>
Köpte nyss en äcklig korv från en fet blond babbe
>>
File: 1519230766876.gif (3.72 MB, 581x327)
3.72 MB
3.72 MB GIF
>>88379426
>>
>>88379426
>fet blond babbe
va?
>>
>>88379426
hoppas du svalde iallafall
>>
>dkn jätteont i halsen
>inte sugen på att äta något
vill bara bli frisk
>>
File: 2018-03-27 21_17_50.png (46 KB, 359x387)
46 KB
46 KB PNG
>>88379510
>>
>>88379459
Trodde han var svensk först och jag var hungrig
>>88379486
Han hette Talmuq eller nåt och hade en stark brytning
>>
Drömde att jag hade en konversation med en japanska sötpaj som endast pratade japanska. Hon stod bakom disken i någon sorts glassbutik och jag frågade om jag kunde få en glass. När hon höll på så frågade jag om man kunde kombinera två glassmaker. Hon sa ja och sen gav hon mig glassen. Vad jag fick va en glasstrut som var i två bitar. En bit hade choklad och en annan hade vanilj. Försöker min hjärna säga åt mig att inte rasblanda?
>>
File: 1523947713747.png (237 KB, 468x394)
237 KB
237 KB PNG
knula
>>
>>88379617
Din hjärna är KNÄPP
>>
File: 1515851498596.jpg (37 KB, 468x521)
37 KB
37 KB JPG
>>88379617
möjligtvis
>>
>>88379617
>han kan japanska
>>
>>88379707
Nä, kunde bara "hai" när hon pekade på en glassmak och sen visade jag med fingrarna och sa "combine?" eftersom hon troligtvis inte kunde svenska.
>>
File: 1509579668902.jpg (45 KB, 548x620)
45 KB
45 KB JPG
https://twitter.com/gustavkassel/status/985533831624183809
>>
>>88379756
kek
>>
vad gör man om man inte vill leva längre
>>
File: 1503893054299.webm (197 KB, 640x360)
197 KB
197 KB WEBM
>>
>>88380079
man hittar saker att leva för
>>
>>88380079
Prata med sjukvården. Det kan vara något så enkelt som en kemisk obalans i hjärnan som går att rätta till med mediciner. Om du däremot är bög eller dylikt så är det bara att hänga dig.
>>
>>88380108
som vadå?
>>88380132
ska dit på fedag
>>
>>88379501
Svälj blekmedel, äckel!
>>
DET HÄNDER I LINKÖPING
>>
>>88380159
>som vadå?
det är väl upp till dig att hitta
>>
Svenska kvinnor är BBC riders.
>>
>>88380176
länk eller falska nyheter
>>
>>88380178
men det finns ju ingenting kul
>>
>>88380183
Bara ett fåtal. Än så länge
>>
>>88380187
FOLK PÅKÖRDA DET HÄNDER
>>
>>88380227
häng dig
>>
File: 1518613442946.jpg (8 KB, 220x180)
8 KB
8 KB JPG
>>88380227
>1 person påkörd
>föraren smet iväg på fots direkt efter
>>
>dkn man går till gymmet och tvingas stirra in i sitt sjukliga ansikte medans det kryllar med chad-benstruktur överallt runtom en
>>
DET BRINNER I ARNE WEISES HUS
>>
>>88380176
Fort berätta. Kom precis hem från Linköping
>>
>>88380274
tack
>>88380227
Häng dig
>>
>dkn vi kan inte ens HÄNDELSER rätt i Sverige
BARA
ge upp
>>
File: 86754309829.jpg (214 KB, 615x640)
214 KB
214 KB JPG
>>88380451
>>
>dkn när folk bara vill saker hela tiden
https://www.youtube.com/watch?v=BTuxkyR16M0
>>
>>88379195
Hej din jävla flampa
>>
>>88380574
oj!
svär inte anon
>>
sidan 10
>>88380578
>>88380578
>>88380578
>>
>>88380573
>dkn när man bara vill ha en pepsi
https://www.youtube.com/watch?v=LoF_a0-7xVQ
>>
Dom enda som undkommer Me Too rörelsens klagan är ensamkommande våldtäktsmän. Dom är välkomna att tafsa så mycket dom vill.
>>
>>88380183
f1h1
>>
>>88380726
Flock kommande våldtäktsmän ska det stå.
Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.