[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Search] [Home]
Board
Settings Home
/int/ - InternationalThread archived.
You cannot reply anymore.File: 1499829322768.jpg (384 KB, 1000x800)
384 KB
384 KB JPG
>>
File: Ingmar Bergman.jpg (83 KB, 600x400)
83 KB
83 KB JPG
>>
File: 1395022987094.gif (1.6 MB, 480x360)
1.6 MB
1.6 MB GIF
bra upplaga
>>
>>88380585
Jag ville ju bara hälsa för fan :(
>>
File: 56802697_p6.jpg (554 KB, 1080x1080)
554 KB
554 KB JPG
>>88380649
Hej anon
vad ska du göra idag?
jag ska nog och få frisyren fixad litegrann
>>
Jag gick till gymmnet och efter det jag gick för en jogg

Ska du skryta mig anon?
>>
>>88380699
Ska åka till en mörkmuskig muslim som ska sätta på sommardäck på min bil. Hur ska du klippa dig?
>>
File: DIemkNvUwAA1f8O.jpg (80 KB, 727x995)
80 KB
80 KB JPG
>Dkn ingen bibbla på ens ö
>>
File: 1522353090557.jpg (317 KB, 788x1090)
317 KB
317 KB JPG
3.5h jobb kvar...
>>
>>88380728
>han föll för gymjuden
>>
>dkn farliga gäng med välvuxna flickor inte springer runt och sätter skräck i alla neetpojkar
>>
>>88380730
Varför inte göra det själv? Det tar ju typ bara 20-30 min
>>
>>88380730
måste bara tunna ut håret så att det inte bullar upp sig för mycket åt sidorna och så att luggen inte far för ögonen hela tiden
>>
bögar är äckliga
>>
>>88380799
Cringe
>>
>>88380755
Vad jobbar du som?
>>
bögar är sinnessjuka
>>
>>88380812
Ser du ut som en tjej i verkligheten?
>>
>>88380799
Jag betalar 300kr per ett år :^)
>>
>>88380864
Han ser ut som en äcklig bög.
>>
>>88380864
nej inte ännu
>>
>>88380888
breva bild
>>
>>88380888
Det kommer du aldrig att göra heller. Du kommer alltid att se ut som ett mentalsjukt missfoster.
>>
File: DZTSFZCU8AMsVxe.jpg (348 KB, 1200x1126)
348 KB
348 KB JPG
>>88380921
nej
>>88380924
ser jag ut som en ful tjej får det bli så favä
>>
>>88380811
Vi försökte här om dagen, men vi har bara vanliga mutterdragare, och det var en verkstad som satte på dem så de sitter som berget. Så har jag aluminiumfälgar, så muttrarna låser sig liksom lite. Vi skulle ha sönder något innan vi fick av dem. Kostar typ 150 spänn ändå så, så får man kaffe.
>>88380812
bre bi sen
>>
>>88380988
varför?
>>
>>88380888
Kan du snälla sluta vad du gör

Du är en man, hormonen kommer inte gör dig lyckligare. Transorna dödar sig själva efter hormonerna
>>
File: DZOFgkmU8AI6z4K.jpg (103 KB, 1008x1200)
103 KB
103 KB JPG
>>88381010
>breva bild på kanalen
mhm snart
>>
File: cartman minorities.jpg (175 KB, 1280x720)
175 KB
175 KB JPG
https://www.youtube.com/watch?v=neI76SsDGDk
>>
>>88380988
Du kommer inte att se ut som en ful tjej, du kommer att se ut som ett mentalsjukt missfoster till kille.
>>
File: Gyate_dadb2c_6377747.png (405 KB, 1200x719)
405 KB
405 KB PNG
Jag heter Homo-Peter och jag impar Erikeper! Hähää!
>>
>>88381049
>Transorna dödar sig själva efter hormonerna
Den dagen kan inte komma snart nog.
>>
>>88381050
bara gör det
>>
>>
File: DVH-j6bV4AEH2sD.jpg (114 KB, 798x1200)
114 KB
114 KB JPG
>>88381049
funkar inte så är jag rädd
>>88381057
det vet vi inte dampus
>>88381088
nej
är ju inte bekväm med hur jag ser ut själv
>>
>>88381049
Låt psykfallet dö.
>>
File: 1523910385312.png (450 KB, 600x580)
450 KB
450 KB PNG
>måste plugga
>kan inte sluta tänka på kuk
>>
>>88381145
Rannsaka
>>
>>88381121
om du brevar bild kanske du börjar må bättre
>>
>>88380619
En feminin man är ändå en man, ditt jävla spån
>>
Det känns rimligt att man åtminstone testar att gå i terapi några år för att försöka bli tillfreds med den befintliga kroppen innan man börjar skära av kroppsdelar och ta hormoner
>>
>>88381201
Detta. Bergman var en bra regissör, men hur fan tänkte han här egentligen?
>>
File: 1510544266061.jpg (166 KB, 633x584)
166 KB
166 KB JPG
>dkn kommer aldrig att vara ensam manlig lärare på en militärakademi för (överdrivet kåta) kvinnliga supersoldater
>>
File: 1510816603415.jpg (134 KB, 666x723)
134 KB
134 KB JPG
>>88381192
alla jag favä
>>
>>88381121
>funkar inte så
Jo det gör det. Om du botar din psykiska sjukdom om att vilja vara en kvinna kommer du må bättre
>>88381145
Sluta vara bög
>>
>>88375400
>Vilja ha mongobarn
Fy faen
>>
>>88380619
Vad är det för poäng med att runka till män då din sinnesjuka skåpsbög?
>>
>>88381233
jag till vänster
>>
>>88381201
Och det är femininiteten man är attraherad av, och att vara attraherad av något feminint är väl ändå inte bögigt?
>>
>>88381178
>>88381235
Hur?
>>
File: 1521660583468.jpg (117 KB, 662x927)
117 KB
117 KB JPG
>>88380831
Konstruktör.
>>
File: 325.jpg (103 KB, 720x672)
103 KB
103 KB JPG
>>88381192
Fan vill du neger
>>
File: lettu.png (364 KB, 1200x710)
364 KB
364 KB PNG
Hur mor tammerkorva? Ingen tingen tappisilmä!
>>
>>88381278
Den ursäkten fungerar bara om du inte vet att "hon" har en penis.
>>
Gillar ni inte
>Kaffe
>Öl
>Sill
>Whiskey
>Lakrits
>Stark Mat
>Rökt Mat
Borde ni lämna tråden favä
>>
>>88381121
Det vet vi, bögpsykfallstransa.
>>
>>88381297
Elektrochockterapi.
>>
>>88381278
Om femininiteten är hos en man så är det det, ja. Har du aldrig lagt märke till att bögar är mycket mer feminina än raka män?
>>
File: hmmmmm.gif (1.93 MB, 460x259)
1.93 MB
1.93 MB GIF
https://nyheteridag.se/sa-fejkar-socialdemokraterna-engagemang-med-misstankta-trollsidor-pa-facebook/

Hmmmm
>>
>>88381318
Te>kaffe
>>
>>88381314
Men det är en FEMININ penis anon!
>>
>>88381339
Sossar är fulla av skit.
>>
File: 1498415637238.png (205 KB, 715x524)
205 KB
205 KB PNG
>>88381318
ronny...
>>
>>88381350
>FEMININ penis
Existerar inte din bög.
>>
File: 1522395407569.png (1.81 MB, 1200x1505)
1.81 MB
1.81 MB PNG
Så. Många. Bögar.
>>
File: Gyate_f809b2_6377747.png (357 KB, 1200x710)
357 KB
357 KB PNG
Astrid Thors, är du här? No niin, gamla guken!
>>
>>88381380
Då tycker jag du ska rösta på det minst bögiga partiet.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kommunistiska_Partiet#Om_de_homosexuella
>>
>>88381278
Varför runkar ni inte till KVINNOR om det är det feminina ni gillar?
Bögar är hjändöda
>>
>>88381318
Whiskey dricker jag gärna för att bli full, inte för smakens skull. Lakrits och sill är asäckligt, allt annat gillar jag dock.
>>
Fy fan för bögcancerspammarna.
>>
>>88381301
Vad konstruerar du?
>>
pojkflickor >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> flickpojkar
>>
File: 325235.jpg (121 KB, 839x898)
121 KB
121 KB JPG
>>88381395
Det räcker nu
>>
>>88381433
>Lakrits och sill är asäckligt
Du är trasig.
>>
File: 1494857416581.png (17 KB, 269x402)
17 KB
17 KB PNG
Påminnelse
Inkluderar halvbögar
>>
>>88381433
Du vet väl att man kan dricka sånt som man tycker är gott för att bli full också va?
>lakrits och sill är asäckligt
Antisvensk sojapojke detekterad
>>
>>88381413
>Partiet har senare tagit avstånd från uttalandena, vilket dåvarande ordföranden Frank Baude skriver om i Mot strömmen.
hehe mm
>>
>>88381479
Bara lite hederlig skadekontroll.
>>
JAG KNULLAR MUSIKEN
JAG FÅR DEN ATT KOMMA
JAG KNULLAR MUSIKEN MED MIN ORMTUNGA
>>
>>88381346
Detta. Kaffe är rena sojan. Kollar man på kaffekonsumtion per land så är de som dricker mest kaffe också de bögigaste
>>
>>88381415
runkar till fällor för det är h1 när en man kuvar sig för kuk och blir till en sexleksak, handlar kanske mest om dominans
>>
>>88381479
>>88381494
Så det finns ickebögtransiga kommunister?
>>
File: fa3fd0_6377747.jpg (42 KB, 414x300)
42 KB
42 KB JPG
>>88381460
Vad fittar du?
>>
>>88381544
Okej men erkänn att du är bög
>>
>>88381533
finnar dricker mest kaffe och är mer macho än anglodyter
>>
File: 2011-1-kongress-1.jpg (121 KB, 900x597)
121 KB
121 KB JPG
>>88381546
Ja. De flesta faktiskt.
Transor är mer en socialliberal "rösta på Hillary"-grej
>>
>>88381467
>Du vet väl att man kan dricka sånt som man tycker är gott för att bli full också va?
Om man vill bli full snabbt så är det ju bättre att dricka starksprit.
>Antisvensk sojapojke detekterad
Mer svensk än dig, Mohammed.
>>
File: 655590.jpg (37 KB, 256x256)
37 KB
37 KB JPG
>>88381436
Stora maskiner typ...
>>
File: 246224646.jpg (40 KB, 390x442)
40 KB
40 KB JPG
>>88381555
Din flickvän
>>
>>88381574
Vanliga män tänder jag inte på, de måst se ut som tjejer
>>
>>88381581
>/leftypol/ är bokstavligt talat lett av en transa
haha aa
>>
>>88381346
>>88381533
bögar snälla gå
>>
>>88381581
Ser ganska bra ut faktiskt. Den sovjetiska kommunismen var inte så tokig i grund och botten sedan så kan man ju säga vad man vill om grundlös förföljelse och avsaknaden av ordentliga rättssystem
>>
>>88381444
män >>>>>>>>>>>>>>>>> allt annat
>>
File: 1443553649925.jpg (172 KB, 543x748)
172 KB
172 KB JPG
>>88381613
Är det OK att du brevar medans du jobbar? Tänk om något händer.
>>
>>88381546
I stort sett så är det bara gamlingar som är det
>>
>>88381652
men anon, detta låter ju lite...bögigt???
>>
File: sanningen.png (1.43 MB, 1282x946)
1.43 MB
1.43 MB PNG
>>88381669
Inte så konstigt. De härstammar från en tid då män var män och cuckholmare var cuckholmare
>>
>>88381625
Fortfarande bögigt som fan att tända på kuk och en man som rövknullas. Sluta ljuga för dig själv. En rak man är inte bög för att han gillar stora och starka tjejer men du sitter ju och låtsas som att det är rakt för att han är "feminin"
>>
File: Gyate_f52a94_6377747.png (351 KB, 1200x710)
351 KB
351 KB PNG
>>88381621
No voi vittu! Suka kuk!
>>
>>88381576
>>88381722
Hmmmmmmm
>>
File: 8779259612.jpg (77 KB, 650x594)
77 KB
77 KB JPG
>>88381704
sparad. Det är sorgligt vad som har hänt med samhället
>>
>>88381704
>"Bönder"
Hur vågar du förknippa oss med kommunistiska n*rrlänningar och storstadsfjollor?
>>
>>88381767
Sluta låtsas som att du är en bonde bara för att du bor i Grums
>>
>>88381704
Jävlar vad cringe
>>
File: 1523708945331.gif (3.05 MB, 1420x1080)
3.05 MB
3.05 MB GIF
>>88381661
Inget skulle hända, jag dsignar dem bara i cad, gör ritningar osv. Nån annan som bygger skten. Sitter på ett kontor:P
>>
>>88381792
Fy fan för grums favä. Riktig inavels håla.
>>
Bonde måste vara det enda yrke som är så gott som 100% svenskt. Finns väl inga riktiga bönder som är bruna förutom någon mjölkerska eller medhjälpare kanske. Men de brukar vara europeiska
>>
>>88381792
Jag bor bokstavligen på en bondgård din jävla idiot
>>
>>88381802
Bara med hjälp av det här brevet kan jag konstatera att du är en:
"Man" i 20-års åldern
Pluggar till typ genuskonsultsingenjörskonsultsprogrammerare
Tycker om roliga "meme-sidor" på fejan
Har få kompisar
Tror att du kommer tjäna storkovan utomlands när du har pluggat färdigt
>>
>>88381812
Trivs du?
>>
Dkn trött som fan

Vad ska man göra

Ska man fika?
>>
>>88381861
Sluta med dina jävla halmgubbar. Så här patetiska är inte ens vi sverigepolare
>>
File: 1518613348559.jpg (41 KB, 645x938)
41 KB
41 KB JPG
mamma mjök
>>
File: IMG_1487.jpg (24 KB, 320x320)
24 KB
24 KB JPG
IM SEXY AND I KNOW IT
>>
>>88381951
>stora bröst
>Asiatrumpa
Slav prostituerad perhaps?
>>
>>88381927
fika är lösningen till mycket
>>
>>88381825
Finns en del invandrare som jobbar som drängar, men de är för det mesta östeuropéer som bara är här för arbete. Så kallade mjölkerskor finns det inte längre, man har maskiner till det nu.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=8StJaz0Z7Fg
>>
>>88382007
Östeuropeer är lika illa som araber favä.
Oj förlåt det borde jag inte ha sagt. Nu ska väl någon kaozslav ta med sina koziner o bruschor o mörda mig
>>
>>88382031
Kommer hon vinna nästa val? Macron är en jävla loser på hög nivå asså
>>
>>88382007
Det var det jag menade. Många gårdar har arbetare som sätter på mjölmaskinen på juvren och sköter mjölkningen men de gör det ju såklart inte för hand.
>>
File: 635577.jpg (20 KB, 250x372)
20 KB
20 KB JPG
>hurrikaani :DD
>>
>>88382041
Som sagt så är det här för att arbeta, deras familjer stannar i hemlandet. Är hundra gånger bättre än araber.
>>
File: IMG_20180417_151621.jpg (847 KB, 1201x1810)
847 KB
847 KB JPG
Vad tycker ni om min outift :3
>>
>>88382067
Säg det till Lisa Holm
>>
>>88381888
Aa, vill inte göra något annat(programmering kanske då), och gillar teknik och bygga saker. Dock så är uppdraget just nu fett segt...
>>
Kylen är avstängd

t. Pappa
>>
>>88382083
If this person had held their left hand behind their back it would be a much better picture.
>>
File: 1456688248633.jpg (39 KB, 600x568)
39 KB
39 KB JPG
>>88382106
>>
>>88382083
Paska.
>>
>>88381704
>sjöman=bonde
Va?
>>
>>88382191
Det står "bönder", dvs såna som stockholmare anser vara bönder. Detta inkluderar i princip alla som inte bor i Stockholm och arbetar med IT och försäljning.
>>
>>88382089
Araberna apar ut varje jävla vecka, det ser man inte hos östeuropéer. Det värsta de gör regelbundet är att sno lite allt möjligt på landsbygden som de sen med lätthet kan köra hem tack vare de öppna gränserna.
>>
File: 56 - WmCrqse.jpg (139 KB, 850x1133)
139 KB
139 KB JPG
>>88382097
Du kommer bli klar med det förr eller senare, kämpa på bara! Varje dag är en dag närmare att bli färdig.
>>
File: 1523881982972.webm (2.94 MB, 1576x858)
2.94 MB
2.94 MB WEBM
>>
>>88382083
Söt, skulle pussa
>>
>>88382219
>Araberna apar ut varje jävla vecka, det ser man inte hos östeuropéer.
Då räknar du alltså inte juggar som östeuropeer?
>>
>>88382235
varför brevar ni henne hela tiden?
>>
>>88382218
Okej, då förstår jag.
>>
>>88382258
Han försöker göra henne till en kändis så att fula människor normaliseras i samhället
>>
>>88381981
>muh måste ha gigaröv xD
Ellen......
>>
>>88382083
Döda dig själv.
>>
>>88382321
Judeanon...
>>
>>88382083
Uralernas återkomst
>>
>>88382243
Inte i detta sammanhanget, nej.
>>
>>88382392
juggar är ju östeuropeiska araber?
>>
>>88382083
äckligt
>>
File: 1521462180088.png (317 KB, 480x480)
317 KB
317 KB PNG
Sluta vara så konstiga
>>
Hoppas fan att ni har filtrerat bögarna
>>
>>88382427
söta raskrigaranon
>>
File: flat,1000x1000,075,f.jpg (119 KB, 1000x1000)
119 KB
119 KB JPG
>>88382427
>Texten
lol va
>>
>>88382408
Va?
>>
Hur mycket kan man plåga sig själv innan vården tar hand om en? Är det inom ramen för psykiskt välmående att skära sig själv? Det läker lätt och skadar samhällskroppen ännu mindre (psykstörd "emokultur"). Att kapa av kroppsdelar så man behöver runkassistans? Det borde utgöra grund för inläggning, men temat har inte uppmärksammats i Sverige än som tur är.
"Transor" får HJÄLP att permanent stoppa sin kropps utveckling, utan bevis på att hjärnan är manlig eller kvinnlig. Det är mycket oroande.

Kanske är det ett tecken på att kvinnor får för mycket positiv uppmärksamhet, och män som alltid ska bevisa sig själv tar en genväg för att tillfredsställa det behovet.

RFSL m.fl borde acceptera att det går lite för snabbt att acceptera det här moderna samhällsfenomenet.

Transor som tvekar på sin procedur måste tala upp så inte fler hamnar i samma skit. Det finns andra vägar till acceptans i samhället!
>>
>>88382466
>Har aldrig sett den bilden brevats förut i tråden
nbögmongo dds
>>
File: ledsengroda.jpg (65 KB, 800x732)
65 KB
65 KB JPG
kuggade på 1/5 av mina moment på uppkörningen
>>
File: 15065412481902.jpg (45 KB, 402x604)
45 KB
45 KB JPG
>>88382494
Ja jag är ny här, vad ska du göra åt saken
>>
>>88382513
Är det nog för att behöva göra om?
>>
>>88382513
asg
>>
>>88382535
ja man måste klara allt

han tyckte inte att jag kollade tillräckligt mycket i sidospeglarna
>>
>>88382513
>dkn ska snart göra uppkörning
Nu blir jag nervös
>>
>>88382530
Bajsa på dig jävla neger
>>
>>88382530
du är sjuk i huvudet
>>
>>88382513
breva gröntext
>>
>>88382530
Döda dig själv
>>
File: 90000.jpg (29 KB, 257x257)
29 KB
29 KB JPG
>>88382590
Friskare än dig
>>
>>88382595
Och glöm inte momentet där du låg som en jävla bebis på marken utanför förardörren och grät
>>
File: 1504060278401.jpg (91 KB, 640x1136)
91 KB
91 KB JPG
>bögen som tror han är en tjej kallar någon annan sjuk i huvudet
>>
>>88382482
Autister sägs ha en tydligare "manlig" hjärna, de är ofta underskattade i samhället och buntas ihop med idioter. Det vore intressant att se om de är överrepresenterade bland transsexuella...
>>
>>88382595
pallar inte gröntexta, men jag klarade allt förutom att jag inte kolla tillräckligt mycket vid filbyte och vid backning samt att jag hade för kort avstånd på motortrafikled men svårt när jävla horlastbilar tvingar en att köra i 70

var på nervös att mina fötter skakade favä
>>
File: 1504012199283.png (393 KB, 462x497)
393 KB
393 KB PNG
>>88382568
>han tyckte inte att jag kollade tillräckligt mycket i sidospeglarna
>>
>>88382620
tyst
>>88382668
häng dig
>>
File: 1493355623596.png (569 KB, 1159x627)
569 KB
569 KB PNG
>>88382700
är du jag?
>>
>>88382568
>han tyckte inte att jag kollade tillräckligt mycket i sidospeglarna
De vill bara att du betalar mer pengar.
>>
>>88382828
Judens eviga knep.
>>
någon som vet varför bajslampan är så arg för?
>>
>>88382884
Simulerar pms
>>
>>88382884
nbögar anon.
>>
File: 1523272585250.jpg (48 KB, 334x412)
48 KB
48 KB JPG
>>88382696
Jag kan se hur ett "könsbyte" skulle vara mer intressant för en autist än någon som bara vill sparka fotboll. Både från ett vetenskapligt perspektiv men också sociologiskt...
Sjukt sorgligt att tänka på alla avhuggna kukar som RFSL ivrat fram med sin homopropaganda!
>>
File: 1520792298441.gif (354 KB, 500x281)
354 KB
354 KB GIF
>>
>>88383122
Vart är du påväg Anon?
>>
Varför ger sig Me Too rörelsen på Martin Timell? Varför inte gå på dom "stackars flockkommande våldtäktsmännen"?
>>
>var mig
>tekniker
>har en tjocc datorväska med flera fack
>ibland glider datorn lite för långt ner
>måste stoppa ner handleden i facket
>skär mig på dragkedjans sylvassa tänder när jag drar upp armen
varför händer detta just mig hörni?
>>
File: 1446980240000.png (197 KB, 600x600)
197 KB
197 KB PNG
Varför har /pol/ inte börjat shilla på tumblr än? De är i princip rödpillrade redan, och tjejer är mer lättpåverkade. Allt som behövs är lite ersättningar:
"Rika vita män" -> "Rika judiska män"
"1%" -> "Judarna"
"Det är män som våldtar" -> "Det är invandrarmän som våldtar"
"Stackars bruna människor i Syrien" -> "Stackars bruna människor i Palestina"
Och så vidare. Varför har ingen gjort detta än?
>>
File: 1478550371692.jpg (76 KB, 576x499)
76 KB
76 KB JPG
>dkn ingen tjej att biomekaniskt uppgradera/coacha till den ultimata stridsmaskinen och slåss med andra tjejer i robot wars-liknande arenamatcher
>>
>>88383183
De som gör det pekas ut som rasister av resten av feministhororna.
>>
>>88383216
Hela brädet är för obenägna att interagera med tjejer favä
>>
File: 1444654401558.jpg (10 KB, 177x215)
10 KB
10 KB JPG
Tjena,

Söker efter aftonblaskan artikeln där Löfven hade sprättat dubbla statsbudgeten, men hittar den ingentstans.

Någon som har en länk?
>>
>>88382696
https://www.mercatornet.com/conjugality/view/the-increasingly-convincing-link-between-autism-and-gender-dysphoric-kids/19232
>>
File: 1522700878937.jpg (114 KB, 960x960)
114 KB
114 KB JPG
>>88383216
Skapa Alternativ För Tumblr så blir allt bra!
>>
>>88383265
De shillar ju på kvitter vilket har en 50/50 könsfördelning. Det är ju mycket enklare att koordinera, mäta framgång osv på tumblr.
>>
>>88383193
för att du är en sojapojke som inte tål saker som inte är runda
>>
>>88383433
Helt sant favä, annars brukar ju /b/ och Tumlare nypas lite då och då, "love will conquer" på brädet lite då och då du vet.
>>
>>88382590
>>88382730
varför är du så arg Flampan? berätta
>>
File: 1503944421024.png (33 KB, 314x312)
33 KB
33 KB PNG
>dkn man klarade uppkörningen på första gången
lmao bli bra
>>
>>88383357
Ja men ser man på. Kanske välfärdsstaten är ett bottenlöst hål av kostnader trots allt!
>>
>>88383584
>dkn man har färdtjänst
lmao bli handikappad neger
>>
>>88383584
hoppas jag också gör det när jag blir gammal nog
>>
>>88383632
>inte gammal nog att köra upp
BEBIS
UT
>>
File: 1514925799015.png (5 KB, 248x204)
5 KB
5 KB PNG
>>88383661
>>
File: DWpUx_XUQAEfriq.jpg (117 KB, 900x1200)
117 KB
117 KB JPG
>>88383553
gycklar bara
>>
>>88383632
Hur gammal måste man vara?
>>
File: nikkibikinigunwithkate3.jpg (220 KB, 682x1023)
220 KB
220 KB JPG
>man
>>
>>88383761
21?
>>
File: 15195526256390.png (810 KB, 675x1200)
810 KB
810 KB PNG
>>88369206
Turkar är mongoler ditt sär
>>
File: 1520089090776.gif (519 KB, 400x388)
519 KB
519 KB GIF
DÖDA DÖDA DÖDA DÖDA DÖDA
>>
File: 20180417_151330.jpg (3.08 MB, 4032x2268)
3.08 MB
3.08 MB JPG
Någon försvarsbög som kan väga in om det är värt att gå med i hemvärnet?
>>
>>88383951
Tror det är en nettoförlust men det kan ändå vara bra och kul
>>
>>88383951
>hemvärnet
haha onejnejnejnejnej ahahahahhahaha
>>
>>88383975
Tänker att man som 18åring utan någon riktning i livet är den perfekta målgruppen
>>
>>88383222
Min robotflicka skulle kunna halshugga din med ett snabbt slag.
>>
>>88384004
har jag missat något?
>>
>>88383632
Bli bannlyst minderåriga nigger
>>
>>88383826
kvinnor med vapen är f1h1
>>
>>88384110
det tykcer inte jag
>>
>>88384104
>han bygger inte in motilitet och trådlöst nervsystem i sin cyborgflickas huvud
>>
>>88384121
Och vem fan är du
>>
>>88384108
Stapedius...
>>
>>88384154
neger sa greger
>>
File: 1502038373803.jpg (37 KB, 474x444)
37 KB
37 KB JPG
>>88384110
>kvinnor
lol
>>
>>88384110
Kvinnor ska inte kriga
>>
>>88384185
d1a
>>
File: 1011990371.jpg (55 KB, 300x250)
55 KB
55 KB JPG
Hmmmm
>>
>>88384215
Du kommer aldrig bli en kvinna
>>
>>88384243
Vem fan tänder på 40+? Varför är det alltid reklam för sånt här? Är detta vad den fria marknaden tror jag gillar?
>>
File: Tsukasa_Jun067.jpg (2.69 MB, 2208x3496)
2.69 MB
2.69 MB JPG
>>88384185
jag sa att det var h1, inte effektivt
>>
>>88384284
Ensamma skilda gubbar gillar porr
>>
>>88384284
reklamen går efter dina kakor ditt sär
eftersom att du söker mycket efter "milf xxx big boobies" så får du reklam efter det du begär
>>
åsikt om soja-produkter?

är ändå r1 gott
>>
File: 1446813463145.jpg (6 KB, 200x194)
6 KB
6 KB JPG
>>88384337
Men jag gör ju inte det!
>>
>>88383951
Gå med i den franska främlingslegionen.
>>
>polishelikoptern är uppe och flyger flera timmar
>kollar tidningen om nått spännande hänt
>inget
Varje jävla gång. Har de skattefinansierade nöjesturer för 10000kr timmen eller?
>>
>>88383357
>All this suggests that treating the autism might divert a child’s attention from his or her obsession with gender dysphoria. For instance, the Dutch study mentioned an autistic teenager who always felt that he had always been different from other children and found an explanation for his social isolation in gender dysphoria. The Dutch researchers also suggested that the “Feminine interests of many gender dysphoric young boys with ASD concerned soft tissues, glitter, and long hair and could be understood as a preference for specific sensory input typical for ASD.”

>A former associate of Dr Zucker at CAMH recently expressed her indignation that some autistic children are being dragooned into the transgender world. Child psychiatrist Susan Bradley is not opposed to sex changes, but she is alarmed that some ASD children are taking irreversible steps without really understanding the consequences. She wrote in the Canadian newspaper National Post that

Kanske detta kan utgöra "kött på benen" åt baserade intressegrupper som NMR osv, istället för att tjata om "6 miljoner" hit och dit?

Om etablissemanget inte sett det här än är de inte att lita på ändå...
>>
>>88384071
samma här
>>
File: 1506599991931.jpg (55 KB, 900x810)
55 KB
55 KB JPG
>>88384185
>>88384215
Kvinnor ska kriga över min kuk lol
>>
>>88384419
händer saker tillräckligt ofta förlorar de nyhetsvärde
>>
>>88384419
Det gör försvaret dagarna i ända här i Linköping fast med Gripen
>>
File: 1495683778920.jpg (65 KB, 601x601)
65 KB
65 KB JPG
>dkn synfel
>dkn kan aldrig bli pilot
>>
File: ntx5csaBX71t1dyfm_500.gif (45 KB, 499x499)
45 KB
45 KB GIF
>Det finns folk över 40 på kanalen
>>
>>88384448
haha mmm blir som kalla kriget igen
>>
File: 1505636411872.gif (714 KB, 600x525)
714 KB
714 KB GIF
>>88384517
jvdk
>>
>>88384424
>etablissemanget
Högern tjänar på sjukvårdsaktier och vänstern på toleransskatter. Politik och demokrati är ett trasigt instrument för sund samhällsutveckling öht. Den lockar till sig vissa personlighetstyper som någon annan har lärt sig att påverka med sin agenda.

Naturens eviga lagar!
>>
>>88384555
Flampis krigar varmt för min kuk lovar
>>
>>88384424
hela köns- och sexualitetsköet borde räknas in som mental sjukdom, men det tycker inte identitetsvänstern som tycker det är ok att hjälpa folk med förstöra sina kroppar och vänta tills de tar livet av sig.
>>
>>88384517
Jag hoppas jag kan bli pilot men jag vet inte om min syn är tillräckligt. Jag ser bra till vardags och på nära håll men om t.ex. en bilplåt är över 40m bort kan det bli svårt
>>
>>88384614
Behövs en allsmäktig konung
>>
File: 1523197773733.jpg (67 KB, 1200x675)
67 KB
67 KB JPG
>>88384632
>identitetsvänstern
hehe mmm
>>
File: 1495585571189.jpg (9 KB, 250x242)
9 KB
9 KB JPG
>Det finns folk under 27 på kanalen
>>
>>88384632
>identitetsvänstern
Liberalhögern är inte heller oskyldiga!
>>
>>88384517
>inte ge upp alla hopp och drömmar
du lever fel mann1
>>
File: 1502134660388.jpg (50 KB, 680x464)
50 KB
50 KB JPG
>>88384687
>>88384632
>>
>>88384666
t. farfar som borde ha jobb, och nästan familj
>>
>>88384719
Vi behöver nazbol nu mer än någonsin
>>
https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/konjunkturinstitutet-darfor-ar-det-sa-viktigt-att-fa-alla-i-jobb
Tick tock lilla wagie.
Du måste jobba hårdare så att Muhammad kan köpa fett ny bra mobil.
>>
Kan man bli kompis med anime nördar om man själv inte tittar på det? Är det allt ni ser på eller har ni andra intressen? Många verkar ju till och med lyssna konstant på anime musik också, går lite för långt jag fattar inte..
>>
File: 1521110017059.png (30 KB, 633x758)
30 KB
30 KB PNG
>>88384713
Snart, Anon. Snart.
>>
>>88384348
kikare-juden kanske försöker få dig att sluta tänka på degenererat sex med din lillasyster och andra småbarn så de får dem för sig själva?
>>
>>88384651
>antyder att stora företag inte är inkluderade
T.om en vanlig svensson borde ha varningsklockar när de mest kraftfulla och inflytelserika personer och företag har samma agenda, behöver inte ens vara stormsnorre för att se det.
>>
File: 1489704505219.png (245 KB, 1008x571)
245 KB
245 KB PNG
>>88384770
Poängen var att detta knappast är "vänsterpolitik".
>>
>>88384804
ser mest att vänstern är för sånt, inte så att högern är oskyldiga direkt heller.
Allt blir bara mer och mer politiskt polariserat i västvärlden, men varför?
>>
>>88384770
>>88384804
detta
>>
File: ma.jpg (23 KB, 784x214)
23 KB
23 KB JPG
>han har inte den högsta möjliga betyg i matematik
Hur känns det att vara hjärnlet?
>>
>>88384770
Håll tyst, gå till jobbet, undersök inget.
>>
>>88384945
Trist
>>
>>88384945
>skryta på ett anonymt bildbräde där 90% av brevarna är NEETs
bra där anon
>>
File: ingenjörsdrömmen.png (1.59 MB, 736x4096)
1.59 MB
1.59 MB PNG
>>88384945
>ingenjör
Tror du kan svara på din egna fråga
>>
File: 1517258687252.jpg (38 KB, 750x1000)
38 KB
38 KB JPG
>>88384945
>hjärnlet
>>
>>88384756
Autister som har hittat sin "grej" går i princip inte att bekanta utan delat intresse. Bara var dig själv.
>>
File: 1523893393354.webm (447 KB, 640x556)
447 KB
447 KB WEBM
å nej nej nej
>>
>>88384981
Är man mattegeni så har man inga skulder
>>
File: 4585742378.jpg (37 KB, 800x450)
37 KB
37 KB JPG
>>88384945
>jag är smart för att jag grindar matte
>>
>>88384752
Vad händer med Mohammeds "jobb" när lågkonjunkturen kommer?
>>
>>88385047
Inget, skatten höjs för svenne bah
>>
File: 1523528346704.png (170 KB, 538x480)
170 KB
170 KB PNG
>>88384756
Låter som mig, ansträngande att prata med nbögar då jag inte har netflix eller kollar på innesojjan som game of thrones, westworld, bron, skam och allt vad det heter.
Lyssnar mest på japansk musik också, men kan prata t.ex träning med nbögar. Bilar kan jag bara japanska bilar typ, eller Tesla.
>>
Daglig påminnelse om att välfärdssamhället var en ohygglig skapelse för att försöka kväsa kommunismen. Men nu när kommunismen inte är lika stark längre så kommer även den att krackelera. Ha det så kul att betala skatt för att försörja alla "raketforskare", för att sen inte få någon pension, era antikommunister. Det här är ert eget fel.
>>
>>88384752
>https://www.svt.se/nyheter/inrikes/svart-for-utrikesfodda-att-fa-jobb-tar-i-snitt-atta-ar
Och folk hoppar till M så fort de får en ny partiledare med samma lögner medans de kallar sånt här för "rasismpropaganda". Tacka fan att man inte betalar lika mycket skatt som svensson.
>>
>>88385114
Jag har inte nbög smak, varken på musik, film eller serier. Men jag tittar eller bryr mig inte om anime heller.
>>
>>88384874
>men varför?
(((Marknads)))krafter.
De som har vill fortsätta att få, och de har hittat sätt att skaffa sig det på: """frihets"""kamp.
>>
File: 1523343676639.jpg (288 KB, 1100x782)
288 KB
288 KB JPG
>>88385119
De kommer få ångra sig
>>
>>88385119
Tycker pension verkar som ett flawed system, bör man inte ha pengar nog att leva utan utgifter när man är så gammal?
>>
File: ahlborg.jpg (76 KB, 728x422)
76 KB
76 KB JPG
>sv ho
Hur kan sv ho tro att detta är snyggt? Ingen elegans, diskretion eller smakfull lekfullhet, bara en hora redo för kuk.
>>
>>88385047
Det blir troligtvis medborgarlön för att minska kostnaderna för mellanhänder (socionomer) och skammen för de som förlorar jobbet.
>>
>>88385119
Nu när nyliberalerna (med hjälp av LO) har kastrerat den fackliga rörelsen så kommer vi röra oss mot en framtid där alltmer blir automatiserat men som ägs av ett fåtal individer/familjer. Vi andra kommer få ta del av det som produceras, men bara om vi arbetar hårt med att städa deras hus, passa deras barn, sköta deras trädgård, tvätta deras bilar osv.
>>
>>88385119
Kommer flytta efter universitetet så inte mitt problem haha!
>>
File: 1523222350028.jpg (650 KB, 1725x4200)
650 KB
650 KB JPG
>>88385158
Önskar jag hade någon ann prata anime och kolla på anime med, som inte var turboautist eller liknande...
Vad kollar du på för icke nbög saker då?
>>
File: 1501355465754.gif (1.64 MB, 320x240)
1.64 MB
1.64 MB GIF
>>88385284
>Ingen elegans, diskretion eller smakfull lekfullhet
>>
>>88385295
Ska du flytta från Jorden eller? Det här handlar inte bara om Sverige.
>>
>>88385284
Det du tror är svenskar är egentligen inte riktiga svenskar
>>
>>88385376
Nähäpp...
>>
Narvik nordmann her, noen Kiruna-brodre på /Sverogetråden/?
>>
>>88385332
Så smart blev man av den utbildningen
>>
>>88385468
Va fan säger han? Jag förstår bara ordet "på"
>>
File: Vis Groda.jpg (672 KB, 1000x963)
672 KB
672 KB JPG
>>88385450
Så ligger det till.
>>
>>88385284
Ser oironiskt ut som en jävla strippa. Varför förväntar sig sv ho respekt när de inte ens respekterar sig själva?
>>
>>88385509
Spor etter folk fra Kiruna
>>
File: BBBu3s2.jpg (14 KB, 413x348)
14 KB
14 KB JPG
Innan ni blir ihop med sv ho reflektera över följande.

Bevis tv sv ho 2006
>>
>>88385332
Kan du sluta rabbla upp all skit du läser på leftypol i tråden din jävla autist? Ditt drömsamhälle fungerar inte vilket är varför alla försök att uppnå det resulterar i totalitära fattiga gråa rövhål som Sovjet.
>>
File: BBBu11N.jpg (8 KB, 322x348)
8 KB
8 KB JPG
Bevis tv sv ho 2018
>>
>>88385284
f1 h1
Sluta vara pryda moralbögar
>>
>>88385556
>Bruna ögon
Bra försök turkbruden
>>
>>88385552
I motsetning til Norge gir Sverige faen i nordområdene og Kiruna, vi har mye å lære fra svenskene
>>
>>88385580
Säg vad du vill om Sovjet, men om man jämför med vad Ryssland var innan och vad Ryssland blev efteråt så var Sovjet inte så dåligt.
>>
>>88385588
wtf?
>>
>>88385596
Ta en titt på dessa två bilder.

Detta är vad sv ho blir

2006 >>88385556
2018 >>88385588
>>
>>88385284
>Hur kan sv ho tro att detta är snyggt?
Det var dyrt. Ytliga människor fungerar så... De lär sig att se vad som är dyrt istället för vad produkten är menad att fylla för funktion.
>>
>>88385596
Jonte 15...
>>
File: 1522928751497.png (112 KB, 1981x861)
112 KB
112 KB PNG
>>88385580
>m-men du då
Inget argument, hjärnkulting. Man måste väl få kritisera kapitalismen utan att du dampar loss om läftypoll?
>>
File: 3584124648.jpg (125 KB, 900x900)
125 KB
125 KB JPG
>>88385580
Vi har inget val i framtiden om 90% av allt är automatiserat.

[spoiler]Kommunism har aldrig uppnåtts
>>
>>88385629
Ja det var bättre än bokstavlig jävla feudalism...
>>
>>88385509
Malmöbabben...
>>
>>88385631

Typisk sv ho

>Jessica Cabezas, (tidigare Lindgren) född 11 november 1984, är en svensk dokusåpedeltagare från Kalmar som vann Big Brother 2006. Hon blev den mest populära deltagaren i Big Brother 2006, då hon vann finalen med 46 procent av rösterna. 2006 års säsong var en samproduktion mellan svenska Kanal 5 och norska TVNorge. Det deltog 10 personer från vardera Sverige och Norge. Denna säsong hade de bästa tittarsiffrorna hittills med ett genomsnitt på ca 250 000 tittare, och runt 800 000 såg finalen av programmet. Jessica är den som genom tiderna i Svenska Big Brother har suttit som nominerad flest gånger utan att ha blivit utröstad av svenska/norska folket. Total satt Jessica 115 dagar inlåst i huset. Sommaren 2006 jobbade Jessica tillsammans med 2 andra deltagare, Samuel och Robin på en barturné Sverige runt- "the crazy tour"Deras manager var Mikael Brinkenstjärna.
Jessica har även jobbat som utvikningsmodell och stått som omslagsbrud för tex Moore Magazine, FHM och Slitz. Hon flyttade hösten 2006 till Fuengirola, Spanien för att få tillbaka sitt privatliv och har sedan dess undvikit media och tackat nej till intervjuer och jobb där hon är offentlig.
År 2007 gifte hon sig med Santiago Cabezas Garcia. Tillsammans har de två barn, Maximiliano Jimmy Cabezas föddes 2007-10-22 och Nikita Florencia föddes 2009-06-25. Hon är idag separerad och bosatt i halländska staden Falkenberg.
>>
>>88385696
Och det är precis vad vi kommer får om stora företag börjar äga allt
>>
>>88385673
Jag argumenterar inte med 17-åringar på kanalen. Bad dig bara sluta skita upp tråden med dina efterblivna åsikter.

>>88385686
Mm finns absolut inga andra alternativ
>>
>>88385742
>Spanien
Fernando Martínez slår till igen
>>
0-4 jag hoppar av jobbet efter denna månaden
5-9 fortsätter jobba
>>
>>88385744
>börjar

Menar du att ett ekonomiskt system som bygger på investeringar kommer försvinna för att företag växer sig stora? Kommer inte längre aktier finnas trots att mer eller mindre alla stora bolag är aktiebolag? Vet du ens vad kapitalism är..?
>>
>>88385846
Siffrorna har talat, goy
>>
File: 1491491592128.gif (186 KB, 345x345)
186 KB
186 KB GIF
>>88385846
Vad jobbar du med?
>>
>>88385742
Är Big Brother förberedelse inför resan till de nya kolonierna på Mars?
>>
File: 6725692598.png (403 KB, 1204x458)
403 KB
403 KB PNG
>>88385874

>>88385853
>alla kan livnära sig på aktier och ha något att säga till om till familjen som alltid kommer ha 51%
>>
Såg en sån jävla söt tjej, kände min biologiska vilja att sprida mina gener vidare när jag tittade på henne.

rätt säker att hon inte var äldre än 16, dock. Åker jag till helvetet nu? Hon var perfekt, tuttarna, hyn, ansiktet, så jävla smärtsamt perfekt.
>>
File: 1183196644.jpg (73 KB, 638x479)
73 KB
73 KB JPG
>>88385853
Vet du ens vad kapitalism är?
Tips: Det är inte samma sak som frimarknad och handel eller vad fan du nu har fått för dig att det är.
Bild relaterad är kapitalism i ett nötskal
>>
>>88385954
Nej. Det är i den åldern + kanske 5 år de ser som bäst ut
>>
>>88385013
???
>>
File: 1522943836795.png (69 KB, 1500x1125)
69 KB
69 KB PNG
>>88385954
Är du hennes idrottslärare kommer du att dricka ditt eget piss innan året är slut...
Sök hjälp, fråga en professionell sexualvetare.
>>
>>88385954
Varför tog du inga bilder?
>>
>>88385939
Ja varför inte? Majoriteten idag äger redan aktier. Jag tror vi behöver öka det ännu mer dock. De värsta plebejerna kan leva på medborgarlön.

>>88385956
Nej kapitalism är per definition ett system där företag ägs av aktieägarna. Ojämlikhet kan variera och gör också det. Exempelvis var 50-talets USA mer jämlikt än 2010-talets medan 1890-taket var mindre.
>>
>>88386068
Han antyder att hon är bättre än honom pga sin längd även fast hon är spinkig och ful i ansiktet
>>
>>88386094
mannen jag bryr mig inte om tonåringar normaltvist, och definitivt inte barn. Hon var bara så jävla perfekt.
>>88386127
för att jag inte är ett creep
>>
>>88386134
>Majoriteten idag äger redan aktier.
Källa? Och hur många av dessa kan leva på det utan att ha något annat jobb än aktiehandel?
>>
>>88386150
>hon inte var äldre än 16
>jag inte är ett creep
Ok, anon
>>
När börjar man se gammal ut?
>>
>>88386181
hur fan kan jag hjälpa detta? som sagt, normaltvist ser 15-16 åringar inte alls bra ut, men denna gjorde det.
>>
>>88386148
debicki är söt men hon är ju abnormalt lång favä
>>
File: 1507444467920.jpg (8 KB, 184x184)
8 KB
8 KB JPG
>j*nte och ax*l är i full fart med sitt jävla käbbel om politisk teori
>>
>>88386226
Konstigt namn
>>
>>88386219
När du får rynkor och har skägg.
>>
>>88386219
så fort du börjar se gammal ut kommer du önska att du såg ut som en bäbis igen.

Är 25, och kan fortfarande åka som skolungdom på bussen, det glädjer mig väldigt mycket. På senaste tiden har jag börjat se äldre ut, och det är inge kul, favä.
>>
>>88386219
det undrar jag med

jag är 25+ med gollumkropp och fick ändå frågan om jag är över 18 när jag löste in en trisslott häromveckan
>>
>>88386263
Ja. Fy fan. Vi borde prata om anime, söta tjejer, söta pojkar, vad för skitmusik vi lyssnar på just nu och annat tråkigt... jag menar roligt.
>>
>>88386150
Ring 112 och be att bli kopplad till jourhavande präst då.
Det här är Anonnymos hemsida, vi är legionärer.
>>
Äldre är bara annat ord för förruttnelse
>>
>>88386289
>>88386301
Är det mestadels genetik eller spelar andra faktorer som stress stor roll?
>>
>>88385742
>Maximiliano Jimmy Cabezas
BARA
>>
>>88386272
>skägg
Så när man är 14-19?
>>
>>88386354
Ja
>>
>>88386289
d1a
>>
>>88386354
radera detta är du bussig
>>
>>88386345
vet inte om psykisk stress spelar roll, men om du arbetar väldigt hårt och tär på kroppen fysiskt så åldras du ju garanterat mycket snabbare.
>>
>>88386354
Jag är 23 och knappt har någon skägg. Rakar mig typ 1 gång per vecka.
>>
>>88386332
detta
är bara kollaps av all finstruktur i kroppen
hoppas vi råder bot på skiten innan jag dör
>>
>>88386176
Jag tror på ökade möjligheter för vanligt folk att investera. Ge folk bidrag till att investera/delar i fonder osv osv. En slags aktievälfärd. Detta plus medborgarlön kommer garantera att systemet överlever automatisering (som ej är så stor och drastisk som ekonomer låtsas)
>>
>>88386314
Tillbaka till blixtbakåt med dig!
>>
slog mig just att vi inte sett till d*nsken på ett bra tag nu

en dag utan honom i tråden är en välsignad dag favä
>>
>>88386441
Jag frågade dig om en källa hörru. Vem har sagt att majoriteten av svenskar äger aktier?
>>
>>88386354
Jag fick inte skäggväxt först jag var 23, och då behövde jag inte ens raka mig en gång i månaden.
>>
>>88386430
>>88386491
Det här är vad som händer när man dricker (((mjölk))) i vuxen ålder.
>>
>>88386483
Har ingen källa på det och det är knappast relevant för min poäng. Jag håller med om att det inte är hållbart som det är idag. Kommunism är dock inte lösningen.
>>
>>88386491
jag är 27 och har fortf tjackpundar-/moppeconny"skägg" >:(
>>
>>88386534
Oironiskt kan vara anledningen. Slutade dricka mjölk när jag var 23, och efter det kom skägget.
>>
>>88386546
Det är ganska relevant om du påstår något så radikalt.
>>
>>88386491
Sojabönor: Inte ens en gång.
>>
>>88386491
>>88386430
LOL

>>88386534
detta

mvh aldrig druckit mjölk i mitt liv
>>
>Han spelar inte CSGO och WoW

Då är du inte svensk
>>
>>88386534
Mjölk är gott, babba
>>
Ytterst få ser bra ut med skägg. I arbets- och akademisammanhang ser man betydligt mer presentabel ut renrakad.
>>
kommunism favä
>>
>>88386603
Inte på flera år, men har över 1000 timmar på steam
>>
File: Stalin.png (215 KB, 501x590)
215 KB
215 KB PNG
>>
>>88386554
Jag ser hela tiden tonåringar, typ 15 åringar med mer skägg på hakan än jag växer på 2 månader. Växer inte ut nog långt, och är inte tätt nog, sen är det till mestadels nackskägg, får knappt conny-musche.
>>
>>88386616
Kanske om man jobbar inom bögyrken som handel och IT
>>
>>88386534
Är 100% ärftligt, hade din farsa bra skägg så får du det också.
>>
File: 1523175088615.png (16 KB, 457x419)
16 KB
16 KB PNG
klarade tentan med bra betyg fast jag inte hann plugga under tentaveckan
>>
>>88386580
OKej din autist, det är en googling bort. 94% av vuxna fondsparar enligt SvD. Artikel från 2004 men orkar inte leta mer.
>>
>>88386603
Det finns inga riktiga svenskar här. Som du kanske vet är det här ett kinesiskt spiontränarforum. Alla som pratar något annat än kinesiska övar, som jag gör nu. De flesta utbildar sig såklart till att infiltrera USA eftersom det är vår största fiende
>>
>>88386716
Vilken luck då
>>
File: 967592824677.gif (771 KB, 400x224)
771 KB
771 KB GIF
>>88386630
>>88386642
>>
File: jag.jpg (106 KB, 640x799)
106 KB
106 KB JPG
Vill ha en stor katte som man kan krama och brottas med.
>>
>>88386687
>möh ärftligt
nej, du är bara lå t
>>
File: nmr katt.jpg (159 KB, 898x722)
159 KB
159 KB JPG
>>88386878
Katter + flickor är det bästa som finns
>>
>>88386687
Min far har grymt skägg, något jag inte har.
>>
File: 03JAN BJÖRKLUND_2.JPG.jpg (65 KB, 1100x723)
65 KB
65 KB JPG
Hallå?
Var det någon som gillade skägg här?
Läs mer om varför JAG odlar skägg här:
https://www.aftonbladet.se/nyheter/almedalen/article21070014.ab
>>
>>88386969
Din morfar då
>>
Hahaha ska inte ljuga Kasselstrand är rolig men vi kan inte låta han komma in i riksdagen
>>
File: (F)-03JAN-BJÖRKLUND.jpg (31 KB, 1000x703)
31 KB
31 KB JPG
>>88387009
Jag har skägg, so what? (AMA!)
>>
>>88387051
Jorå, det blir bra det
>>
>>88387009
Björkikus måste vara den bästa partiledaren. Trevlig, känns inte falsk, inte stockholmare, ofta med i tv och förklarar sig och argumenterar mot vänstern mm.
>>
>>88387095
vill att EU ska bli federalt och vill avskaffa Sverige som nationalstat
>>
>>88386616
Det är många som ser bra ut i skägg, men då ska det generellt vara välvårdat. Nån centimeter långt och rakat med väldefinierad över- och underkant ser bra ut på nästan alla som har jämn skäggväxt.
>>
>>88387095
Jonas är fan bättre

Gillar inte ens vänstern men han är bästa ledaren för tillfället
>>
>>88387095
Jag ser gärna at han ersätter Martin Timell i Äntligen hemma.
>>
>>88387111
Sverige var ett misstag
>>
>>88387111
Skulle va ok om det inte inkluderade miljontals babbar och kulturmarxism. Sedan har han ju fel i NATO frågan också men annars gillar jag honom
>>
Ledsen men Jimmie är helt klart den bästa partiledarn
>>
>>88387193
Nej. Han är för osäker och hans argument suger oftast även om hans parti är viktigt
>>
>>88387193
umm nej försök igen
>>
>>88387166
Det finns inget bra svar i NATO-frågan favä. Vi har försummat vårt försvar och måste i nuläget förlita oss på NATOs beskydd.
>>
File: 1510793526608.jpg (45 KB, 548x620)
45 KB
45 KB JPG
>>88387234
>>
File: 1522333695601.jpg (21 KB, 600x600)
21 KB
21 KB JPG
>>88387226
Ledsen men jimmie är bästa debattören och det går inte att debattera
>>
>>88387226
Jimmy pojken är ju typ den enda sdaren som får debattera eftersom de andra argumenterar som mongolider
>>
>>88387018
Dåligt skägg tills han var runt 30, delar hans exakta hår också, tjockt som bara den med exakt samma hårfäste.
>>
File: gurra.jpg (52 KB, 749x672)
52 KB
52 KB JPG
>>88387269
>>jimmie är bästa debattören
>vågar inte debattera kasslern
>>
File: 1511373277972.jpg (67 KB, 583x732)
67 KB
67 KB JPG
>2018 kommunister
>>
>>88385686
>Kommunism har aldrig uppnåtts
För att det inte kan uppnås.
>>
>>88387095
>känns inte falsk
lol
du är inte så bra på att läsa människor va
>>
>>88387367
Jodå, nytt försök!
>>
>>88387145
Fair point. Jag ser personligen många masterstudenter som försöker att kultivera stort skägg i syfte att se vuxna och världsvana ut, och i många fall tycker jag inte att det passar.
>>
>>88387367
EPISKT BREV JONTE
HAHA ÄGA KULTURMARXISTERNA PÅ INTERNET
HELL SKURT OCH FINSPÅNG
>>
File: diner.jpg (47 KB, 500x500)
47 KB
47 KB JPG
Vem /sardiner/ här?
>>
>>88387429
Slutade genusskolan tidigt idag också, kommunistcucken?
>>
>>88387393
>försöks igen
>misslyckas
>"dä va inte rikti"
>repetera ad infinitum
>>
>>88387193
Jimmie "jag veeet inte" Åkesson
>>
>>88387367
d1a
>>
>>88387482
nej nej nej
>>
hur stor risk anser ni att det är att FI kommer in i riksdagen?
>>
>>88387561
0%, bara cuckholmare som röstar på dem
>>
File: 1523561505266.jpg (202 KB, 1056x705)
202 KB
202 KB JPG
>>88387356
Krossa patriarkatet!
Allt åt alla!
>>
>>88387561
Mindre än förra gången. Förra gången så hade de ju PR och syntes överallt, nu vet ju folk knappt att de går att rösta på fortfarande. De är mindre relevanta än sisst och de kom ju inte in då heller.
>>
>>88387561
Tror ärligt talat AfS har en större chans
>>
>>88387561
1 procents chans
de slåss om samma väljare som MP som själva knappt är över 4%, om du minns snacket i valet 2014 där man där man sa en röst på FI kan vara bortkastad så kommer det vara samma fast tusen gånger värre
>>
Ni vänsterpolbögar i tråden som tar varje tillfälle i akt att dampa på allt ""höger""nationalistiskt: Bor ni i svenska områden eller har ni smakat på mångkulturen på riktigt, dvs varit svensk minoritet i skolan och gått dagar utan att höra någon prata svenska?
>>
>>88387561
ingen
F! är slut, det har blivit en lekstuga för trygg medelklass som vill lajva subversiva och späka sig för kolonialism osv osv

den lilla kvarvarande spillran Faktisk Svensk Vänster kommer att konsolideras med den mest högljudda fraktionen av innerstadsprogressiva i V i höst
>>
>äter lunch
>lägger mig ner med datorn
>somnar
>vaknar nu
Stabilt
>>
>>88387561
Glöm inte bort Kawesa fiaskot, att ha en plagierande neger som partiledare kan inte ha varit populärt
>>
Varför är alla extremister så jävla dumma?

Stormbögar
>Feta och misslyckade mansbarn

Kommunister se
>>88387622

Religiösa
Se ISIS och westboro baptist church
>>
>>88387738
>varit svensk minoritet i skolan och gått dagar utan att höra någon prata svenska?
läst för mycket nordfront på sistone?
detta fenomen existerar inte lol
>>
>>88387760
kommunisterna ser iofs glada ut
>>
>>88387760
ideologi > logik
>>
>>88387760
Nästan som att om man är på topp i samhället så ser man ingen anledning att göra några ändringar hmm
>>
>>88387809
Logik är för robotar
>>
File: 1501749977320.png (1.02 MB, 1474x541)
1.02 MB
1.02 MB PNG
Anledningen till att du är vänlös oskuld är för att du har en värdelös personlighet
>>
>>88387760
>le radikal centrist
Normala människor ansluter sig till vinnaren, som just nu är USA och judarna. Det är därför de kallas för "får".
>>
>>88387601
>0%, bara cuckholmare som röstar på dem
Detta. När jag titta på den pågående rösträkningen förra valet så fattade jag att de inte skulle komma in när de räknat färdigt Stockholms röster. De har ännu mindre chans i det kommande valet. Det tråkiga med detta är att det kan rädda Miljöpartiet.
>>
>>88387842
Jag kan tänka mig att personen som brevar detta vet vad han talar om då det mycket troligt passar in på honom själv.
>>
File: 1515266892551.png (129 KB, 900x729)
129 KB
129 KB PNG
>>88387760
>hmm varför blir de mest misslyckade, utsatta och statuslösa människorna exremister...........
>>
>>88387842
Det är för att jag aldrig har försökt, vilket iofs kan ses som en värdelös personlighet
>>
>>88387795
Svenskar är för i helvete en minoritet i Malmö...
>>
>dkn permanent rövsmör och bruna streck i kalsongerna
kanske skulle sluta vara så inåt helvete tjock
>>
File: 1512723186771.png (234 KB, 545x530)
234 KB
234 KB PNG
>>88387795
om har jag nyheter för dig...
>>
>>88387928
Ja de flesta där är ju danskar så
>>
>>88387949
TJOCC
>>
>>88387951
Bor du i Tensta eller Rinkeby?
>>
>>88387949
min morsas trosor har det också
fyfan för folk som inte tvättar/torkar röven ordentligt
>>
>>88387928
>>88387951
ok visst /pol/
whateveeeeeeeer
>>
önskar att jag blev snyggare, smartare och rikare varje gång jag runkade snoppen
>>
File: 1515790805124.gif (436 KB, 220x203)
436 KB
436 KB GIF
>kantar i 5 timmar som vanligt
>hittar ett jävluskt sexigt videoklipp
>går i full overdrive och struntar i att ta fram en plastpåse för att fånga sperman
>kuken är 100% hård när jag kommer på magen
>sjukt högt tryck att jag sprutar ner min haka och hals också
>orgasmen känns ända ner till roten/basen av kuken och ända ut till höfterna
>kuken är nu 150% hård och det känns som att någon kramar om den likt när man tar blodtrycket/pulsen på sjukhus och sjuksköterskan pumpar in luft så att armbandet expanderar och trycker ihop armen
>kuken fortsätter att vara 150% hård i flera minuter efteråt när den brukar slakna bara efter typ 20 sekunder i vanliga fall
>>
>>88387970
nej

t. rosengårdscucken
>>
File: Screenshot_2.jpg (190 KB, 1063x827)
190 KB
190 KB JPG
>>88387960
Nä nä nä nä nä oj oj oj
>>
>>88388002
Går det ens att bo där som svensk? Går du i skolan nu?
>>
>>88387949
>>88387979
sök hjälp för helvete och sluta vara så grisvidrigt äckliga era jävla fettotjockisar
>>
File: 1486503175135.jpg (440 KB, 693x693)
440 KB
440 KB JPG
>>88387979
>kolla i sin morsas trosor
>>
>>88388027
nej och nej
>>
>>88387988
rannsaka
>>
>>88388021
Är Irakier schyssta eller är det bara kaosblattar?
>>
File: 1503075404999.jpg (26 KB, 619x453)
26 KB
26 KB JPG
Vad kan man få för jobb om man har gymnasieexamen (natur) och 4 årigt hål i CV och aldrig haft jobb förut?
>>
>>88388076
Vad är din källa då?
>>
>>88387979
>kallar sin mamma för ett äckel
>samtidigt som han själv brevar bilder på tecknade nakna barn på kanalen och spammar "bajs OwO" dagligen
>>
>>88388086
Schysst eller ej, de hör inte hemma här.
>>
>>88388117
Jag vart ekonom
Du kanske ska bli naturskötare
>>
>>88388117
inget
>>
>>88388086
irakier som går på pubbar/barer är schyssta

irakier som går på nattklubbar/mcdonalds är kaos
>>
>>88388117
Skansen
>>
>>88387988
l1ka klipp
>>
>>88388124
källa? på vad?
>>
>>88388117
Inget. Du ska plugga vidare, friheten att söka jobb är falsk.
>>
>>88388117
vårdbiträde
>>
>>88388117
Bokstavligt talat alla som går natur är sojpojkar eller vänsterhoror
>>
>>88388117
Olegs """"kemtvätt"""" AB kanske
>>
File: Da_T7a9VMAQTPx8.jpg (67 KB, 631x627)
67 KB
67 KB JPG
>>88388053
>>88388128
>de har aldrig skött familjens tvätt
>>
>>88388215
Gäller tyvärr alla naturlinjer. Teknik är nästan värre på soja delen
>>
File: jättepenis.jpg (205 KB, 815x856)
205 KB
205 KB JPG
Innebär yttrandefrihet verkligen rätten att rita stora könsorgan på offentliga platser?
>>
>>88388250
>t. bög
>>
File: 1413375160316.gif (1.22 MB, 150x150)
1.22 MB
1.22 MB GIF
>>88388250
>flampan är en soyboy cuck askungen

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHAHAHAHAHAHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
>>
>>88388274
Käften ingen bryr sig
>>
>>88388250
>snubben som vill vara kvinna sköter tvätten
hmmmmmmm
>>
>>88388215
Alla svenska pojkar är soja eller bögar
>>
>>88388263
Verkligen? Teknik är ju ett mansdominerat ämne
>>
File: 1443084270983.jpg (24 KB, 470x437)
24 KB
24 KB JPG
h-hur farligt är rå kyckling, om den är svensk?
>>
>>88388117
högskoleförberedande linjer har värre förutsättningar på arbetsmarknaden än conny om man inte faktiskt går i högskolan sen
>>
File: 33Jai3P.gif (1.04 MB, 312x176)
1.04 MB
1.04 MB GIF
>>88388343

salmonella
>>
>>88388250
Nu förstår jag hur du blev en bög

Usch
>>
File: 1523724664505.jpg (45 KB, 640x621)
45 KB
45 KB JPG
>>88388321
Breva ditt äckliga lilla nynne
>>
Ta alla pengar och åka till japan och bli slav för yakuza j/n
>>
>>88388343
Ät inte rå kyckling för i helvete, även om den är svensk
>>
>>88388274
liberalerna sura för att man ska ta bort deras logga?
>>
>>88388321
Tala för dig själv bög.
>>
>>88388381
0-5: ja
5-9: nej
>>
>>88388321
bögar är alltid sojpojkar
>>
>>88388375
>>88388401
Era kukar fungerar inte och det är därför vi måste importera hanar från mäktigare länder.
>>
>>88388343
Ha kul med en månads salmonella.
>>
File: 1411578841459.gif (2.93 MB, 569x430)
2.93 MB
2.93 MB GIF
>>88388397
>>
File: 1501621187257.jpg (45 KB, 409x409)
45 KB
45 KB JPG
>>88387870
hehe mm
>>
>>88388274
Varför inte?
Finns judar som tycker att hakkors är som ett slag i magen vilket begränsar möjligheten att vifta med dem offentligt.
>>
>>88388331
Ja men det är fortfarande sojigt och fyllt med nördar. Mer höger-riktat dock men mer autistiskt
>>
>>88388274
>folk som faktiskt bor där stör sig på den och vill ha den väck
>DET ÄR CENSUR!!!!!!!!!
>>
>>88388274
hade den varit brun eller svart så hade det varit en annan sak
>>
>>88388498
Liberalism är psykisk sjukdom
>>
JAG VILL HA EN LUSSEBULLE
>>
File: 1523004501659.jpg (24 KB, 480x360)
24 KB
24 KB JPG
>>88388498
>bry sig om vad lägenhetscuckar tycker
>>
File: 1517562721017.jpg (145 KB, 600x759)
145 KB
145 KB JPG
>Liberalism är psykisk sjukdom
>>
>>88388543
Man betalar väl typ 5 mille för att bo i cuckholm
Ändå får man kuk uppkörd i nyllet lol
>>
>>88388274
Kränker mig att detta "konstverk" normaliserar könsstympning på män.
>>
File: 1520946264624.png (333 KB, 600x445)
333 KB
333 KB PNG
>>88388547
finns det vape-rök som är färgad grön?
>>
File: 1523761728467.jpg (88 KB, 1080x1080)
88 KB
88 KB JPG
Hur får man sån här fv?
>>
File: 1508817447854.jpg (36 KB, 474x474)
36 KB
36 KB JPG
>>88388531
>man frysen full med lussebullar
>>
>>88388547
men det är ju sant?
>>
File: 1523560678945.png (81 KB, 378x357)
81 KB
81 KB PNG
>>88388439
>>
File: 1501471249446.png (422 KB, 597x412)
422 KB
422 KB PNG
Stjäla en mikro från jobbet j/n? Finns typ 20 i cafeterian
>>
Sida 10

>>88388668
>>88388668
>>88388668
>>88388668
>>
File: 1519479440850.png (379 KB, 588x444)
379 KB
379 KB PNG
>>88388430
>lär mig allt om ditt mäktiga hemland, min brunstiga Aladdin!
>>
>>88388723
batikhäxor bör hängas
>>
>>88388723

hazarens ansiktsuttryck är rätt intressant, känns som att han får stå ut med mycket av batikhäxans skit samtidigt som hon är hans enda grund att stå på (stockholmssyndrom?)
Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.