[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Search] [Home]
Board
Settings Home
/int/ - InternationalThread archived.
You cannot reply anymore.File: 591bfab2b64b9A.jpg (115 KB, 1500x1000)
115 KB
115 KB JPG
Snikkel en Kutje editie
>>
File: 1494413839527.jpg (138 KB, 500x340)
138 KB
138 KB JPG
Ik heb vrienden.
>>
fortnite is een spel voor kinderen. Ik heb het al meerdere keren voorbij zien komen op kinderzenders.
>>
File: 1525881464361.webm (2.19 MB, 640x360)
2.19 MB
2.19 MB WEBM
>>89665450
*dab op de tatta's*
>>
File: pizza.webm (2.73 MB, 640x360)
2.73 MB
2.73 MB WEBM
Wie hier /pizza/?
>>
>>89665481
Ik wil deze flikker op zijn bek slaan
>>
>>89665502
Met je lul?
>>
>>89665527
Nee, met mijn vuist
>>
>>89665450
ik ben het met je eens
>>
>fortnacht
>>
File: 1525878815799.webm (2.87 MB, 900x506)
2.87 MB
2.87 MB WEBM
>ZEG NOU MAAR DAT HET EEN TERRORISTISCHE AANSLAG WAS
>ISLAM IS SLECHT RIEEEEEEEEEEEE
>mijn reactie wanneer
>>
File: elrisitas.jpg (40 KB, 600x600)
40 KB
40 KB JPG
https://www.youtube.com/watch?v=7kTg7nqs_S8
>>
>>89665719
Junior
>>
File: 1516754609681.jpg (294 KB, 2048x1536)
294 KB
294 KB JPG
>>89665749
>miem school
>>
File: 1526340157609.png (90 KB, 474x711)
90 KB
90 KB PNG
>>89666019
>het lul
>>
>>89665551
Vuist om je lul heen?
>>
>allemaal porno op /int/

zijn de mods aan het slapen?
>>
>wanneer je je paal verwijdert om een spelfout
OH NEE NEE NEE NEE
>>
File: vO7lRZ7.png (56 KB, 621x702)
56 KB
56 KB PNG
>>89666171
>je je
>>
>>89666296
jij hebt echt een tumor of wat
>>
File: 8nRqoXW.png (48 KB, 800x729)
48 KB
48 KB PNG
>>89666342
>of wat
>>
Hoe lossen we het belgen probleem op?
>>
File: 872805.jpg (211 KB, 1200x675)
211 KB
211 KB JPG
>>89665625
wdn is jouw probleem? Het gaat me er niet eens om dat het zo nodig een islamitische aanslag moet zijn. Idioten doen helaas in de naam van al het denkbare ongelooflijk domme acties waar andere het slachtoffer kan zijn.

Maar waarom mag het niet gezegd worden wanneer het in naam van de Islam gebeurd? Omdat mensen dan misschien het idee krijgen dat inderdaad geen knuffelreligie is en het mensen aanzet tot bepaalde daden.

Zelfs godverdomme de VAE, Qatar en Saudi Arabia waarschuwen ons voor radicale islamitische imams en rijke sjeiks die in Europa het terrorisme financieren. Zelfs islamitische landen zeggen het dus al, maar wij zijn zo dom om het in te zien. Om wat precies? De gevoelens van Nederlandse allochtonen. Die kunnen nergens tegen en niet tegen kritiek.

En jij bent een allochtoon, dus je zult wel weer direct in de verdedigen schieten met "en tatta's dan???!".
>>
>>89666296
Sinds wanneer is dat fout, als ik vragen mag?
>>
>>89665799
miemschool is in het Nederlands één woord.

En je hoeft niet altijd zo negatief op alles en iedereen te reageren. Dit is waarom niemand vrienden met jou wil zijn.
>>
>>89666430
*Wanneer je, je...
>>
>>89666406
Welk Belgen probleem, ik zie hier geen Belg oetz.
>>
>>89666406
Annexatie
>>
>>89666407
reageer nou niet op de draadtumor. hij kan er ook niets aan doen dat het een mocroide gedrocht is
>>89666450
je kankerma piept wel anders.
>>
>>89666474
Dat is het probleem juist
>>
>>89666453
Eigenlijk hoeft het niet, maar vooruit.
>>
>>89666481
lol haha ik ga maar een flesje aloë vera halen want wat is mijn kontje gebrand
>>
File: dab.png (990 KB, 1034x717)
990 KB
990 KB PNG
>>89666407
>het gebeurd
>in de verdedigen
Lees eerst je paal eens na voordat je op mij reageert.
>>
>>89666516
die komma hoort daar niet, trap er niet in.
>>
>>89666474
ze zijn patat aan het eten
>>
File: goblin-king.jpg (35 KB, 500x500)
35 KB
35 KB JPG
https://www.twitch punt tv/koffieanon
>>
File: D9bB91hRH831C.gif (2.86 MB, 480x270)
2.86 MB
2.86 MB GIF
>tatta's kunnen niet handelen dat 1 gek die op mensen steekt geen islamistische terroristische aanslag is
>>
>>89666552
makkelijk weer hoor. Altijd de vorm en nooit de boodschap.
>>
>>89666552
homo
>>
>>89666656
behalve dan dat hij "god is groot" riep in het arabisch
>>
/onze dame/ angela de jong zit bij M
>>
File: 1511915432314.png (18 KB, 501x504)
18 KB
18 KB PNG
>>89666843
homo
>>
>>89666843
letterlijk wie
>>
>>89666843
Ze had het na de 1e aflevering helemaal afgezeken. Gaat het daar over?
>>
>>89666936
ik vind die vrouw wel echt weinig goede vragen stellen.
>>
File: 1525505383954.gif (2.97 MB, 400x400)
2.97 MB
2.97 MB GIF
https://www.nu.nl/cultuur-overig/5268569/bas-van-toor-82-stopt-als-clown-bassie.html?redirect=1
>>
>>89666843
Angela is letterlijk /onzemeid/ inderdaad
>>
File: 1515506957809.jpg (36 KB, 377x561)
36 KB
36 KB JPG
https://www.youtube.com/watch?v=oas5nAlfrwg
>>
ik moet jullie iets bekennen
>>
stijfe
>>
>auto in de vangrail gereden vandaag

VMA
>>
>>89668214
ik neuk je broetje
hoe voel je je daarbij?
>>
Ik hou teveel van stoute fimpjes.
>>
>>89668257
Mijn broetje?
Je zal maar, geen idee dat ik er een had.
>>
File: 1522132135789.png (26 KB, 949x647)
26 KB
26 KB PNG
>>89668260
>teveel
>>
>>89668260
Wat voor stoute video's :3
>>
>>89668299
Ik neuk je moeder
>>
File: 1522754712349.jpg (244 KB, 1431x1409)
244 KB
244 KB JPG
blanke kechs
>>
>>89668471
meisjes zijn echt vies lol
>>
>>89668471
ik zie het
>>
>>89667717
https://youtu.be/7x85wo62z-0
>>
>>89668527
Wil je aan mijn piemel zuigen?
>>
File: 1525980818193.png (1.14 MB, 993x549)
1.14 MB
1.14 MB PNG
>>89668605
>tatta humor
>>
>>89668695
homo
>>
File: 1521638442556.gif (22 KB, 307x343)
22 KB
22 KB GIF
>>89668695
>iedereen een tatta noemen
>>
Dit soort draden moeten we vaker hebben, zo zonder l*lgen.
>>
File: 1523105428641.gif (51 KB, 413x243)
51 KB
51 KB GIF
>>89668773
>van de duitse arjen lucuck houden
>>
>>89668605
koek
>>
>>89668331
hele stoute video's
>>
>>89668829
Gr. Erdocuck
>>
File: 1523733699916.gif (382 KB, 960x616)
382 KB
382 KB GIF
>>89668881
t. bömercuck
>>
Waarom zijn Nederlandse migranten zo jaloers op volbloed nederlanders?
>>
>>89668928
Hij is een tatta die zich voordoet als allochtoon
>>
File: 1523741666743.png (707 KB, 1200x800)
707 KB
707 KB PNG
>rieeeeee alleeen tatta's die anime kijken zitten op het internet
>>
>>89668988
ik haat anime kankerhard
>>
Wie maakt nieuwe draad?
Deze is verneukt door een b*lg
>>
is thierry wit?
>>
Broer doe kknormaal. Heb je aggressieprobleem?
>>
>>89669109
We kunnen niet elke keer dat er een belg paalt een nieuwe draad maken, amice
>>
mag ik je kutje likken?
>>
>>89669159
Nee, het zijn altijd de halfbloedjes die het fanatiekst pro-wit zijn. Ze denken dan dat de tatta's hun zullen accepteren, maar dat is natuurlijk niet zo.
>>
Het voelt alsof mijn hart moet poepen.
>>
waarom is klaarkomen zo lekker?
>>
File: 1505493.jpg (5 KB, 181x200)
5 KB
5 KB JPG
>mgw drollandse vd
hoe voelt het om te weten dat een lelg geliefder is door drollandse wuven?
>>
>>89669205
lelgendiskoord.jpg
>>
>>89669205
Klepel tweede links
>>
File: lelgium2.webm (2.14 MB, 1280x720)
2.14 MB
2.14 MB WEBM
>>89669789
>>89669835
>>
Hoe kan ik anoniem zijn op diskoord
>>
>>89670017
Niet.
>>
>>89670017
een nepaccount maken
>>
jongens zijn geil hehehe
>>
>>89670249
hehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehe
>>
tatta's
>>
>>89669789
>het hebben van een vd
>>
>>89669789
Dit wisten we allang. Nederlandse vrouwen willen vooral een niet-Nederlandse man. Ik snap dat wel hoor; ik hoef ook geen Nederlandse vrouw.
>>
>>89670490
hommo
>>
>>89670561
homo, ik neuk je
>>
Wie hier wil knuffelen en met mijn lul spelen?

Ik ben stout
>>
>>89670071
OK gedaan. Wat is de link?
>>
>>89670654
Nee, je bent stout.
Je verdient het niet om te spelen, je moet gestraft worden.
>>
>>89670710
Kom je langs om mij te straffen?
>>
>>89670815
homo, ik neuk je
>>
>>89670874
Nee, ik neuk jou
>>
>>89670815
Heb je een piemelslot?
>>
>>89670919
pidor, ik neuk je
>>
>>89671003
Nee, das voor cucks

>>89671021
Nee ik jou
>>
>dvw mijn vd 8000 km gaat vliegen om mij een knuffel te geven
>>
>>89671069
Hoe heb je een onderaardbewoner gefixt?
>>
>>89669159
>wit
>>
*haalt toverstokje tevoorschijn*
>>
File: timmy.png (89 KB, 303x286)
89 KB
89 KB PNG
>>89671106
internet
>>
>>89671106
Een wat?
>>
eure sprache ist zum totlachen
>>
>>89671343
*poef*
België bestaat niet meer.
Duitsland ook niet.
>>
>>89671343
Simsalabim, je bent zwanger
>>
>>89669949
ik ben niet dik
ik ben eerder modest, want die is grappig
>>
File: 7ac.jpg (29 KB, 640x634)
29 KB
29 KB JPG
>>89671378
>>89671384
>>
>>89671377
Waterstofbom op Mofrika
>>
>>89671362
Een bewoner van het binnenste van de planeet
>>
>>89671428
vieze mercedes diesel
>>
Ramadan moebarak jongens
>>
>>89671463
Nee, ze is een mens en woont bovengronds.
Waarom zou dat niet zo zijn?
>>
>>89671643
>hoe neem ik een grapje te serieus
>>
>>89671643
Bedankt >>89671732. Ik had geen om hem dat uit te leggen
>>
>>89671391
LOL
>>
#team laurel
>>
File: images(6).png (12 KB, 222x227)
12 KB
12 KB PNG
Alles goed
>>
koekoek atleti
>>
het is zo stil in mij
>>
>>89672114
heb jij iedereen weggejaagd?
>>
>>89672114
deze paal heeft mij weggejaagd
>>
>>89673062
>>89673114
Al een tijdje geen flikkerpalen gezien. Waarschijnlijk geven ze elkaar aids.
>>
>>89673791
mis je de flikkerpalen? Ik kan ze wel terugbrengen.
>>
lmke honden zijn zulke domme beesten. Mijn overbuurman heeft zo'n maltezer en heeft de hond 'getraind' met halsband en al en liet hem ook paar keer los in zijn tuin.

Vandaag voor het eerst liet hij hem los op het uitlaatveld en bleef de hond wegrennen, over de sloot heen, tot hij op het snelweg belandde. Alle auto's moeten afremmen voor hem koek. Hij overleefde op het nippertje.
>>
>dvw niet verwent worden door je mammivd omdat je braaf al je klusjes hebt gedaan
>>
Mensen denken dat ik gek ben, want ik frons de hele tijd
>>
File: 1496374295719.png (169 KB, 279x282)
169 KB
169 KB PNG
>>89674797
>Hij overleefde
>>
>>89674831
>verwent
>>
File: pepetje.png (59 KB, 658x662)
59 KB
59 KB PNG
>>89675078
>>
Ik heb zelden zo'n lelijk wijf gezien oetz. Zijn alle joden zo lelijk?
>>
>morgen andere verstandskiezen laten trekken

... h-hellip
>>
>>89674661
Doe maar niet
>>
>>89675203
almawt li'iisrayiyl , laenatan ealaa alyhwd
>>
https://www.youtube.com/watch?v=ivyc7hh2rwM

wdn
>>
>>89675203
ze is gewoon dik
>>
File: 1509276896037.png (6 KB, 226x223)
6 KB
6 KB PNG
>>89665621
>> fortnacht
> niet twee weken
>>
File: IsraelBeauties.jpg (189 KB, 1490x990)
189 KB
189 KB JPG
>>89675203
Joden zijn sexy, zie foto gerelateerd
>>
Ik wil zelfmoord plegen
>>
>>89675893
Bekijk het leven positief, je bent ten minste niet zo lelijk als hun >>89675886
>>
>>89675886
2e van rechts heeft nog wel potentie
>>
>>89675984
Potentie als wat? Ze is lelijk en heeft een kut figuur, laat staan als ze ietjes ouder wordt
>>
File: 1503605418903.png (38 KB, 657x527)
38 KB
38 KB PNG
Goeieavond jongens ik heb drie moppen nodig, een over Belgen, een over Nederlanders en een over Duitsers

Geef me jouw beste grappen!
>>
>>89676060
als 5.5/10 met een beetje make-up en leukere kleren

niet zo erg als de rest iig
>>
>>89676145
>Duitser kan geen moppen bedenken
>>
>>89676145
Mop 1
Weet u waarom de Duitse weermachtsmeisjes in Nederland zijn? Als matras voor de soldaten.

Mop 2
Man komt ’s avonds thuis en merkt dat een andere man ’s avonds bij zijn vrouw in bed is geweest. Hij zoekt het hele huis af en kijkt tenslotte ook in de slaapkamer-kast, daar staat een totaal naakte man, en toen die ene man vroeg wat de andere daar deed, antwoordde de man in de kast: u kunt het geloven of niet maar ik wacht op de tram.

Mop 3
Een man had een zeer lelijke vrouw en hij wilde niet met haar verkering aanknopen. Op een avond kwam hij thuis en toen zag hij zijn vriend bij zijn vrouw in bed liggen toen zei de man: hij doet en ik moet!!!!

Mop 4
Een man en een vrouw hadden samen verkering gehad, en na een paar maanden werd de buik van de vrouw verontrustend dik, toen liet de man een dokter komen die zei: alles lucht mevr. Alles lucht!!!! Daarop antwoordde de man: “ik pomp toch geen lucht?".
>>
>>89676194
Wacht maar tot je haar en haar buik naakt ziet lmao. Je hebt geen smaak.
>>
>>89676145
Er zit een belg op de bus te wachten. Zegt de Chauffeur: "Hey kom eens van het dak af!".
>>
>>89676236
Best wel goed oetz. Anne frank / 10
>>
File: 1490284731332.jpg (61 KB, 1000x800)
61 KB
61 KB JPG
>>89676256
Bedankt!
>>
Dubbels en ik stop mijn piemel in mijn kont
>>
>>89676452
met je vieze kankerpiemel stop je piemel in je kanker kont stomme kanker homofiel met je vieze
kanker lul
>>
>>89676537
Nou seg
Enkels en ik stop 'm in jouw kont
>>
>>89676671
alle mannen moeten vernietigd worden met hun vieze kanker piemels
>>
>>89676262
ik snap de 1e niet echt, of is het gewoon zo flauw?
>>
>>89676752
>als matras voor de soldaten

Heeft mama je nog niet verteld over koetjes en bijtjes?
>>
waarom schamen mannen zichzelf niet met hun vieze larven? vrouwen zijn toch veel beter en mooier dan vieze mannen?
>>
PAPPPPPPPPIIIEEEEEEEE
>>
>>89676971
MAMMIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
>>
>>89676872
>Weet u waarom de Duitse weermachtsmeisjes in Nederland zijn? Voor seks met de soldaten.

Dat is toch geen grap maar gewoon een feit?
>>
>>89676941
schaam je voor je verlepte tieten en pannenkoektepels
>>
>>89676236
>u kunt het geloven of niet maar ik wacht op de tram.
ik snap 'm niet
>>
>>89677200
de grap is denk ik dat het een slechte smoes is
>>
>>89677200
Dat zijn vrouw door iedereen wordt bereden, dus dat het een beetje onzinnig is om op hem boos te worden
>>
neuk mijn leven.
>>
Haha dit is de beste mop die ik ken!!!
>>
>>89677176
dit is seksistisch!
>>
>>89677394
wat is daar moeilijk aan?
>>
>>89677505
Bek houwe.

op je rug en benen spreiden.
>>
>>89677531
De grap is dat vmbo'ers hier dus blijkbaar moeite mee hebben
>>
>>89677394
Ik kan onironisch deze vraag niet beantwoorden en doe hbo rechten
>>
>>89677645
laag 1: 1 glas
laag 2: 3 glazen
laag 3: 6 glazen
laag 4: 10 glazen
>>
>>89677637
8
>>
File: champagne.png (722 KB, 1112x5168)
722 KB
722 KB PNG
>>89677707
oh dus niet zo
>>
>>89677807
heb je dit nu zelf gemaakt koek
>>
Ik wil zelfmoord plegen.
>>
>>89677842
ja ik had helaas niet meer champagneglazen voor een toren
>>
>>89677932
https://desuarchive.org/int/search/text/Ik%20wil%20zelfmoord%20plegen/

153 andere anons ook. Help elkaar een handje zou ik zeggen.
>>
>>89677984
allemaal dezelfde gast van dat wietschool filmpje
>>
>>89677984
Nee want elkaar aanzetten tot zelfmoord is strafbaar.
Ik zal nooit iemand aanzetten om zelfmoord te plegen, ik ben daar immers te depressief voor.
>>
>>89677394
>>89677637
Het is dus meer aan piramide en niet een toren.
>>
Lekkere jongen die Ilya.
Ik wil hem wel kapothard neuken.
>>
File: 9d5.png (173 KB, 2688x2688)
173 KB
173 KB PNG
>>89678164
Als 153 zelfmoordenaars zelfmoord willen plegen en steun zoeken van andere zelfmoordenaars, is dat dan aanzetting tot zelfmoord?
Je wilde immers al zelfmoord plegen dus het veranderd niets.
>>
>>89678233
>veranderd
>>
Maakt Nederland kans om WK te winnen?
>>
>>89678559
*bijt in aas*
klikbijt
>>
>>89678559
Asensio (Spanje) is half-Nederlands, dus dat claimen we gewoon.
>>
>>89674797
Waarom kopen zoveel mensen deze lelijke kutbeesten.
>>
File: coffee-smile.jpg (56 KB, 500x496)
56 KB
56 KB JPG
Ik zie jullie morgen wel weer, lieve mensjes!
>>
>>89679066
niet als ik jou eerst zie
>>
File: ASENSIO_4AM6296Thumb.jpg (24 KB, 380x501)
24 KB
24 KB JPG
>>89678666
>het schepsel...
waarom hebben blanken zulke slechte genen?
>>
>>89679066
Koffie mag ik je handtekening
>>
>>89679165
??
Wel toch?
Confused
>>
لا إله إلا الله محمد رسول الله
>>
Ik wil mijn eigen polsen doorsnijden
>>
>>89679267
is een uitdrukking

https://en.wiktionary.org/wiki/not_if_I_see_you_first
>>
>>89679255
>slechte genen
>verdient bakken met geld bij de grootste voetbalclub ter wereld
het gaat niet alleen om uiterlijk anon
>>
File: file.png (4 KB, 572x79)
4 KB
4 KB PNG
>>89679325
heheheheheheheheheheheheheheehehehe
>>
kkbidet die kkracist tfoee
>>
HOU JHE BEK PETTIE
>>
geen vd, geen werk, geen woning, geen opleiding, geen toekomst.
>>
>>89679757
hakuna matata
>>
File: o96yg5p4.png (4 KB, 246x205)
4 KB
4 KB PNG
>>89679757
Ik heb 4 van die 5 wel
>>
>>89679913
ik heb geen werk maar wel 2 vds
>>
>>89679913
ik haat je
>>
File: 1526488705744.jpg (45 KB, 645x716)
45 KB
45 KB JPG
https://www.youtube.com/watch?v=3Gb3faOzvBk
>>
Net terug van de moskee jongens
>>
Ik ben mijn studie keihard aan het verneuken, niet omdat ik dom of lui ben, maar door psychische problemen. Wat zal ik doen voordat ik zelfmoord pleeg?
>>
>>89680765
je hebt gewoon wat hardere motivatie nodig om te functioneren.
>>
>>89680793
Ze zeggen dat ik traumaverwerkingstherapie nodig heb. Wel grappig dat ik het nu in het laatste kwartaal aan het verneuken ben, heb zo'n beetje het hoogste gemiddelde van al die kankersukkeltjes.
>>
>>89680828
>Ze zeggen dat ik traumaverwerkingstherapie nodig heb
Zelf nooit gehad, maar het klinkt als onzin. Als je altijd overal alleen voor staat, dan raak je gewoon op.
>Wel grappig dat ik het nu in het laatste kwartaal aan het verneuken ben, heb zo'n beetje het hoogste gemiddelde van al die kankersukkeltjes.
Waarom maak je het dan niet gewoon af, kneus?
>>
>>89680765
>psychische problemen
Ga naar een psychiater. Malloot
>>
>>89680923
Heb ik al een paar jaar, heb er zelfs één met de dood bedreigd en uitgemaakt voor ordinaire stoephoer.
>>
>>89680955
junior aub
>>
>>89680911
Ik ben ten einde raad, dus ik sta er wel voor open. En even voor alle duidelijkheid ik zit nog in het eerste jaar, om het af te maken moet ik nog drie jaar.
>>
>>89680955
>heb er zelfs één met de dood bedreigd en uitgemaakt voor ordinaire stoephoer.
Waarom? Of ben je echt een kanker flikker die ondragelijk is?
>>
le dennis gezicht
>>
>>89681003
Woede uitbarstingen, ze zeggen dat het door een trauma komt.
>>
https://youtu.be/pMDtibc13fc?t=96

koek
>>
>>89680955
Groentekst
>>
>>89681251
lol@2008
>>
>>89681368
ja mijn leven bestaat niet uit internetmiems
>>
>>89681403
jawel...schatje
>>
Terrence aub
>>
>>89681049
Neem 1x lekker veel mdma (niet tegelijk maar achter elkaar) in een rustig omgeving
>>
>>89681501
kom met me mee naar kekistan
>>
>>89681519
>woedeaanvallen
>raad drugs aan

wollah jij bent egt goede psychiater, waar kan ik jou inhuren broer
>>
>>89681519
Moet je dat dan met een vriend erbij doen ofzo? Ze zeggen dat je dan makkelijker over vervelende dingen kan praten, en dat je zo je trauma verwerkt.
>>
>>89681585
Nee joh gewoon lekker alleen. Als ik jou was zou ik gewoon aan de LSD gaan, daar verrijk je je leven pas mee. Vooral mensen met psychische problemen moeten drugs gaan doen.
>>
>>89680765
Ik heb twee studies verneukt voordat ik een diploma kreeg.
Gewoon accepteren en doorgaan.

Oh ja, en los je problemen op.
>>
>>89683536
Wat waren de redenen dat je je twee vorige studies verneukt hebt?
Ik probeer echt motivatie te vinden maar het is zo lastig.
Ik denk dat ik mijn telefoon gewoon thuis moet laten liggen en dagelijks in de bibliotheek ga studeren.
>>
>>89683823
Ik deed verpleegkunde, maar het was een vrouwenstudie met heel veel onnodige vrouwendrama. En ik werd daar eigenlijk een beetje depressief omdat ik er niks mee had. Ik wist ook niet met wie ik die handelingen moest oefenen. En uiteindelijk ben ik gestopt na mijn stage, toen mijn stagebegeleidster mij weigerde te beoordelen omdat ze mij niet mocht.
Toen heb ik accountancy gedaan maar daar bakte ik niks van. Ik daar lang lopen aanmodderen terwijl ik eigenlijk geen flauw idee had wat ik aan het doen was. Eigenlijk heb ik daar heel erg spijt van dat ik daar zo lang mee doorging. Ik dacht dat als ik mij zou focussen ik het wel zou kunnen, maar eigenlijk is de waarheid dat ik mij niet kan focussen op zoiets saais. Dus ik had gewoon iets leuks moeten kiezen. Iets saais studeren was volledig zinloos voor mij.
>>
>>89684080
Wat studeer je nu dan?
>>
>>89684166
Iedereen die niet weet wat hij wil studeren wordt toch jurist. Ik dus ook. :^)

Maar achteraf gezien had ik eigenlijk IT willen doen, omdat ik daar nu veel mee bezig mee in het dagelijks leven en het ook leuk vindt. Maar ja, ik ga geen 9000 euro per jaar ophoesten om nog een studie te doen.
>>
>>89684259
*mee bezig ben
>>
>>89684259
HBO?
En is dat eigenlijk ook niet gewoon een saaie studie zoals accountancy?
>>
>>89681585
Ja precies. Daarom raadde ik het aan. Dan kan je lekker over alles wat vast zit in je hoofd praten.
>>
>>89684296
Universiteit. Ik had me propedeuse.
>>
File: 1504213875044.png (81 KB, 713x809)
81 KB
81 KB PNG
>zit op oud twitter account oud klasgenoten te loeren en kankeroude tweets te bekijken van toen ik nog op de middelbare zat
>de heletijd kankerparanoide dat ik perongeluk op retweet of like druk
>>
>dit is een 13 jarige
GEWOON
>>
>>89684296
En nee, ik heb rechten nooit saai gevonden. Je werkt altijd met leuke verhaaltjes. En dan mag je even vertellen hoe de vork juridisch in de steel zit. Voor een betweterig persoon zoals ik is dat wel leuk.

Ik heb er ook nooit echt veel hoeven leren. Uit elk arrest hoef je maar 1 zin te kennen. En de rest van de informatie mag je gewoon in je wettenbundel opzoeken. Als je dan ook nog goed oplet in de les hoef je verder eigenlijk niks te doen.

Hoewel ik moet zeggen dat als je studeert alle informatie nieuw is, dus je boeken lezen is wel aangeraden. Op de middelbare school kun je nog vooruit met algemene kennis, maar op het HBO en de universiteit heb je niks aan je voorkennis.
Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.