[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Search] [Home]
Board
Settings Home
/int/ - InternationalThread archived.
You cannot reply anymore.File: Pepe V.png (122 KB, 1019x1490)
122 KB
122 KB PNG
Kong Apu-utgaven

Forrige:
>>90858363
>>90858363
>>90858363
>>
>>90885446
*PROMP!*
>>
FUCK NORWAY
>>
negertimer
>>
så detta är kraften av norgetråden...
>>
S T I K K
>>
File: 1511755899673.png (22 KB, 576x422)
22 KB
22 KB PNG
Hjemme fra nattevakt da gutta...
>>
File: håtti.jpg (841 KB, 800x1200)
841 KB
841 KB JPG
på tide å få seg jv nå gutta!
>>
Jeg er jomfru. Ja, både seksuelt og stjernetegn.
>>
>>90887150
Ja, det er ingen naut her for faen.
>>
>>90888718
Jeg ser ikke bra nok ut og har ikke nok i månedslonn til å få meg en så vakker jv.
>>
>>90888718

Lasta ned tinder for 2 uker siden. Fått en del matcher men ingen svarer meg når jeg sier hei :(
>>
File: 357421867.jpg (123 KB, 960x955)
123 KB
123 KB JPG
>>90889338
Da kan du velge et av folgende alternativ:

A) Gjore noe med utseende ditt(trening, kosthold eventuelt bedre klær).
B) Ta udtanning, jobbe deg oppover i systemet, skaffe deg ny jobb.
C) Senk krava dine. De fleste av oss vil uansett ikke ende opp med en så pen jv, men en 6/10 utseende jv med 7/10 personlighet vil fortsatt være vesentlig bedre enn å runke i sokken sin hver dag.
D) Gi opp. Men da bor du holde kjeft og slutte å klage også.
>>
Eg må drite
>>
File: babe.jpg (104 KB, 518x620)
104 KB
104 KB JPG
>>90889699
Hei holder ikke. Still et sporsmål så blir det mer naturlig for dem å svare.

Funker fint for meg, og jeg er en 6/10 mannling...
>>
>>90887376
>>90888718
>dfn jeg ikke kommer til å få en sånn JV
JV-en som jeg kommer til å få etter hvert blir nok en kvinne hvis kropp ikke lenger er som den var da hun var ung. Men det er greit. Jeg har hatt en JV som på de bildene da jeg var ung, så jeg har i det minste opplevd det.
>>
File: 1523994660829.jpg (11 KB, 240x240)
11 KB
11 KB JPG
God morgen. Skal med en kompis dra inn og kjöpe burgere på byen i dag.
>>
Bor jeg opprette aksjesparekonto hvis jeg bare investerer i indeks?
>>
>>90889872

Takk, skal prove det.
Er det innafor å skrive nye meldinger til de som ikke har svart etter et par dager? Det virker kanskje for desp?
>>
>>90888718
hvemfor ser denne jven så kjent ut?
>>
>>90890495
Hvis de ikke har svart på noe du skriver til dem, så er det lite vits i å fortsette. De er ikke interessert nok til å svare, og at du skriver enda en ny melding endrer ikke på det. Men hvis du foler at jenta du snakker med har godt potensiale til å bli en JV, om du bare kommer gjennom den barrieren, så skader det naturligvis ikke å prove. Det kan jo skje at hun svarer, også klarer du å fortsette å prate med henne etter det.

En ting jeg synes er greit å gjore på tinder, for samtalen blir kjedelig, er å adde dem på snap. Spor om snap for de begynner å kjede seg.

Det er nytteslost å fore lange samtaler på tinder, fordi samtalene går så jævlig treigt der. Mange går inn på tinder kun når de kjeder seg, skriver et par meld, også lukker de vinduet. Når du svarer, så har de allerede lukka vinduet, også tar det lang tid for du får svar igjen. Sånn går det begge veier. Det suger å holde samtaler på tinder. Derfor er målet ditt å få dem på snap fortest mulig. Men ikke spor om det for dere har snakket litt forst. Noen par vittigheter og noen sånne standard sporsmål som får dem til å vite hvem du er, også er det snap etterpå.
>>
>>90891246
Er dette TIDENES overkokte pasta
>>
>>90891380
Haha. Bare fordi brevet ble litt langt betyr ikke at det var på noen måte komisk vel?
>>
>>90889872
>>90890495
>>90891246
>>90891506
>>>/adv/
>>
>>90891546
Norgetråden er /adv/ for norgetrådens medlemmer.
>>
Russerne kommer!
>>
>>90891546
Du kan ikke stikke til /adv/ og snakke norsk, din tulling. /int/ er en samlingsplass hvor folk brever egentlig alt som er TFJ på sitt eget språk.
>>
>>90892057
Fy faen de drepte horselen min
>>
varför är norsk grammatik så hiskeligt ful?
>>
>>90892898
å ærre ru prate ti
>>
>Forsvarelse av masteroppgave om 20 min
>Har ikke sett på oppgaven siden innleveringa
>>
>>90892898
fan du vil
>>
File: 1481848342415.gif (149 KB, 346x520)
149 KB
149 KB GIF
>>90892898
>>90892898
>Jåg år hemma
>>
>>90892898
Norsk gramatikk er tusen ganger bedre enn Svensk. Svensk er det mest homsete språket som finnes.
>>
>>90891246

Bra tips kompis. Har ikke snap da så får finne en alternativ losning.
>>
>>90893731
Skaff deg snap da vel.
Whatsapp er jo et alternativ, men som du vet så er snap noe alle har. Mange har kanskje whatsapp også, men kanskje ikke absolutt alle?
>>
>>90894037
Dette, skal du pule normisjenter så må du bruke normisapplikasjoner slik som snap.
>>
Snart skal jeg på jobb
>>
File: 1528462370586.jpg (339 KB, 750x576)
339 KB
339 KB JPG
"e e er det sant anonsen stemte du Frp"
h h hvorfor er du rasist anonsen?
>>
>>90893531
svensker sier det samme om norsk
syns denne turbonasjonalismen og rivaliteten er teit jeg
>>
File: hv.png (77 KB, 481x378)
77 KB
77 KB PNG
>global uppvärming är inte ett pr-

åjdå...
>>
File: 1500698806908.jpg (2.26 MB, 3500x5000)
2.26 MB
2.26 MB JPG
Kanskje en musikerjv hadde vært noe for meg.
>>
File: 1526852349127.jpg (176 KB, 512x341)
176 KB
176 KB JPG
>>90896025
>"fjällhöga"
>"nord"
>>
>>90896145
fjell på norsk er berg på svensk. fjäll ekke samme som fjell.
>>
File: 1528742978546.jpg (599 KB, 910x1200)
599 KB
599 KB JPG
>>90895046
Hæ? Jeg har da ikke stemt på FrP, jeg stemte på alliansen.
>>
File: 1508122891893.png (17 KB, 633x772)
17 KB
17 KB PNG
smil til verden.....................................................og verden........................................ smiler til deg...
>>
får vell rett og slett henge meg jeg da
>>
>>90896479
Bra brev
>>
>>90896621
Styggg
>>
File: 1517282671104.jpg (301 KB, 960x1200)
301 KB
301 KB JPG
>>90896704
Fabelaktig vakker
>>
Hvem slags type jv liker tråden?
>>
i'm moving to norway and there's absolutely nothing you can do to stop me, lmao
>>
>>90896621
>>90896767
generisk musikk
påtvunget "penguin of d00m :P" personlighet
prover hardt å være bjork
industriplante
negerelsker
v*stlending
>>
>>90896025
>Finnmark borte
>Oslo regionen borte
>Stockholm regionen borte
>Malmo borte
Gutta, jeg elsker global oppvarming
>>
>>90896893
Så lenge du jobber er du velkommen her
>>
>>90897037
Faktisk helt feil, Finnmarksvidda er hǿyland
>>
File: 1538838671042.jpg (67 KB, 785x725)
67 KB
67 KB JPG
god morgen
>>
>>90897037
>alle negerne i sverige fanget på oya sor for norrland
Bare å skru på oljefyring gutta
>>
>>90887376
Oho
>>
Many Norwegians too getting screwed by this company https://twitter.com/esv002/status/1005530385198051330
>>
File: 20180613_142504.jpg (2.89 MB, 4032x3024)
2.89 MB
2.89 MB JPG
Hva har du gjort for å stotte israel idag?
>>
Sex og singelliv er i stor grad er en serie for hvite, heterofile kvinner. Rollegalleriet er så hvitt at du nesten blir snǿblind, og i de ytterst få tilfellene der serien har forsǿkt å snike inn litt mer mangfold er det pinlig å se på.
Som for eksempel når Samantha dater Chivon. Hun sier hun ikke ser farge, men er for det meste opptatt av den store, svarte kuken hans.
>>
File: 1519125931213.jpg (199 KB, 988x1433)
199 KB
199 KB JPG
>>90897453
Alt jeg gjor er for Israel, vår viktigste allierte!
>>
>>90897453
Latt være å kjǿpe poteter fra Israel, selv om de var på tilbud.
>>
File: 1505872169433.webm (973 KB, 640x800)
973 KB
973 KB WEBM
kanskje hvis jeg brever en jǿde?
>>
File: connelly.webm (2.77 MB, 1280x720)
2.77 MB
2.77 MB WEBM
>>90897606
Kan du ikke breve en pen jǿde i det minste?
>>
File: amit.jpg (676 KB, 2398x3597)
676 KB
676 KB JPG
>>90897637
jǿder pleier ikke å være pene egentlig
>>
>>90897690
Fysj, dette var et antisemittistisk brev

Rapportert til selveste Ervin Kohn
>>
File: 1515604683203.png (49 KB, 403x270)
49 KB
49 KB PNG
>>90897731
beklager, det jeg mente å si var:
jǿder er lik
>>
>>90897606
De Siste av Oss 2 ser bra ut.
>>
Er samene en av Israels tapte stammer?
>>
File: pepe.jpg (49 KB, 550x535)
49 KB
49 KB JPG
Frp-topper nominerer Trump til fredsprisen

– Det som skjer nå, er historisk. Man er i gang med en prosess som kan sikre verdensfreden i tiden fremover. Det er en skjǿr prosess, men vi må selvfǿlgelig gjǿre det vi kan for å bidra til at denne prosessen gir gode resultater. Det mener jeg vi kan gjǿre med å sende et tydelig signal ved å gi Trump fredsprisen, sier Per-Willy Amundsen (Frp) til NRK. Han nominerer Trump sammen med Christian Tybring-Gjedde. Det skjer etter Trumps mǿte med Kim Jong-un.
>>
File: jeg bare spør.jpg (52 KB, 548x534)
52 KB
52 KB JPG
hva var det siste dere fikk i postkassa
>>
Norwegian starter direkte fly mellom Oslo og Tel Aviv! Gutta vi kan nå lett dra på besok til Israel sin hovedstad Jerusalem
>>
>>90898271
>norrbaggarna gav negerobama fredspriset utan att han gjort något, innan han blev president
>trump måste sluta fred mellan usa och nord korea för att få sitt fredspris

varför är ni så hanrejade?
>>
File: 8496345.jpg (240 KB, 957x745)
240 KB
240 KB JPG
>>90898587
brev fra polti faktisk, godkjent våpensoknad
>>
File: 1527094892510.png (62 KB, 794x578)
62 KB
62 KB PNG
>>90898834
vi prover å ta igjen dere, men det er ganske vanskelig
>>
>>90898587
historiebok
>>
>>90898587
Kondomer
>>
File: negere.jpg (2.55 MB, 3264x1836)
2.55 MB
2.55 MB JPG
>>90898834
>varför är ni så hanrejade
La oss ikke starte, Göran...
>>
Så en sotnos i eksamenslokalet i dag
>>
>>90899233
>blm
>i sverige

>svart makt
nejmen fyhelvete
>>
>>90898587
En hamburger, faktisk.
>>
vi skal glede, ikke grue oss til svenske tilstander
>>
>>90899007
Hva skal du ha? Jeg sendte nettopp soknad på .22 LR og pipe i .17 HMR. Har sett meg ut en Sako Quad Range.
>>
File: IMG_20180527_224619.png (385 KB, 1080x910)
385 KB
385 KB PNG
https://youtu.be/tuR0aCQALDE
>>
>>90899258
Opprettet av Feministisk Initiativ, antar dette sier alt
https://feministisktinitiativ.se/the-feminist-party-of-sweden-stands-with-black-lives-matter/
>>
File: FNM0136mb[1].png (135 KB, 730x355)
135 KB
135 KB PNG
>>90899276
Browing Bar Match/FN FNAR
Har fått gode skussmål og er fortsatt på godkjentlista over lovlige semi auto til jakt. Må kvitte meg med Mini'en min, så da virker dette som et bra alternativ. Kan også brukes til storvilt, noe Mini ikke kan.
Stygg som juling men...
>>
Hva er den soteste dialekten en jente kan ha?
>>
>>90899496
tronder
>>
File: mini.jpg (437 KB, 1876x702)
437 KB
437 KB JPG
>>90899405
Bilde relatert, Minien min som blir ulovlig...
Men BAR Match er fortsatt lov.
>>
>>90899496
Uironisk fisefin Oslo dialekt
>>
>>90899496
Bǿ i Vesterålen
>>
File: latest[1].png (1.24 MB, 1229x951)
1.24 MB
1.24 MB PNG
>>90899496
Sörlandsdialekt.
>>
File: 1513805547229.jpg (183 KB, 690x900)
183 KB
183 KB JPG
brev pen
>>
File: 4213.jpg (44 KB, 460x600)
44 KB
44 KB JPG
>>90899629
>>
>>90899405
>>90899564
Ja, jeg stussa litt på at den ikke var havnet på lista.
Nå vel. Takke, ikke klandre. Tror godt du kunne ha gjort det mye verre hva halvautomater angår. Jeg horer at den fungerer veldig greit med demper og greier.
Jeg har litt lyst på en selv, og sette et lite 1-6x24 sikte og rekylbrems på, men det er litt vanskelig å "forsvare" når jeg allerede har gulle god .308 boltrifle fra for, og har så mye annet jeg også har lyst på. Når salongrifla vel er innvilget og betalt tror jeg jeg skal se på det utmerkede kaliber 6,5x55 og kjope Sauer 200 STR, eller om jeg skulle sjanse til å snuble over en pengesekk, noe i .338 Lapua Magnum eller adoptere en av disse stakkars Sako 75ene som flyter rundt på Finn i .375 H&H magnum. Eller kjopt meg Silver Pigeon, det hadde vært noe.
>>
>>90899629
sonja henie var en sotnos
>>
>>90899496
Sorlandsk. Soteste jenta jeg har mott snakket Mandals dialekt
>>
>>90899629

Hvordan får vi henne til å slå opp med gven hennes så hun begynner å blogge igjen?
>>
>>90899629
Kanskje hvis jeg brever Norges peneste Emilie?
>>
>>90899864
>Borge smykket
Dfn ingen nasjonalist sotnos jv
>>
File: IMG_20180613_162806.jpg (963 KB, 1518x1498)
963 KB
963 KB JPG
>>90898587
!
>>
>>90899970
drittautist osv.
>>
File: 1521563399884.jpg (805 KB, 1101x1499)
805 KB
805 KB JPG
>>90899629
>>
File: 1507312070155.png (460 KB, 699x523)
460 KB
460 KB PNG
t...tynne... håndledd...
>>
File: bb-sak-1024x630.jpg (104 KB, 1024x630)
104 KB
104 KB JPG
>>90899629
>>
>>90900025
Tror du fitten hennes er hårete?
>>
>>90900103
>>90900025
>>90899970
Alle drittautister som tar 40 mil negerkuk om dagen (hver)
>>
File: 10.22.jpg (323 KB, 1926x646)
323 KB
323 KB JPG
>>90899702
>Ja, jeg stussa litt på at den ikke var havnet på lista.
>Ruger Mini 14
>Ruger Mini 30
>Valmet Petra
>Valmet Hunter
>Vepr Super
>Vepr Pioner
>Vepr Hunter
>Alle utgaver av Garand
>Mauser mod G-41
>Walther mod G-41
Er visst det som blir ulovlig. Browing BAR har alltid vært et jaktgevær, så den faller ikke under "militært opphav" kategorien. Bestilte den i går faktisk, er en del på tilbud nå om dagen. Og siden de ikke blir produsert mer tenkte jeg at jeg fikk ta å sikre meg en mens jeg fortsatt har mulighet. Så der gikk feriepengene mine...
Kjöpte meg en salongrifle for ikke så lenge siden selv, veldig veldig göy å plinke med uten å forstyrre naboen.
Håper bare vi får erstatning for Minien, så skal jeg bruke penga på et skikkelig sikte.
Höres ut som du har planene klare du også, mye bra på FINN om man er heldig.
>>
>>90900185
Skulle onske jeg var svart, alle jentene elsker svarte peniser
>>
/drittautisttråden/
>>
File: rsz_20180613_141933.jpg (1.18 MB, 3024x4032)
1.18 MB
1.18 MB JPG
>>90898587
>>
B Æ S J
Æ
S
J

T I S S
I
S
S

P U P P E R
U
P
P
E
R
>>
File: 1479496816979.png (147 KB, 385x385)
147 KB
147 KB PNG
hvad synes norge om /ye/?
>>
>>90899970
>>
Nå som våpengutta er her: Er det noen som vet ting om kammerladere? Jeg er for lat til å registrere meg på et relevant forum. Har en i familien med brukket ladearm, som ellers er i grei stand. Kunne vært morro å fikset den. Hvis jeg hadde spesifikasjonene på delen så burde det være lett å sveise på den manglende biten eller lage en erstatning for en billig penge. Jeg aner ikke hvor jeg skal lete da.
>>
File: meg i bakgrunnen.jpg (187 KB, 1800x1201)
187 KB
187 KB JPG
>>90899629
>>
>>90900564
Sånt har jeg ikke peiling på dessverre. Men du kan jo höre med en våpensmed. Siden geværet er såpass gammelt er det sikkert greit å få sjekket det för du eventuelt tester det ut uansett.
>>
Gutta!!!! Jeg er ikke klemmejomfru lenger!!!!!!
FIKK EN KLEM ISTAD
>>
>>90900655
Tanken er ikke fǿrst å fremst å skyte med det, men bare å sette det i stand slik at det kan henge på vegg og vare i 150+ år til. Lǿpet og kammeret ser fint ut da, og jeg tror det er lite brukt. Vil helst slippe å betale en våpensmed, da ideen er å gjǿre det veldig billig. I verste fall får jeg vente noen år fǿr jeg gjǿr det.
>>
>>90900564
Kammerladere er dritstilige, men hva angår mekking og skruing på våpen tror jeg det beste du gjor er å sporre deg for på Kammeret.
Hva slags gevær er det, type merke og modell, eller årstall? Kaliber?
Om du vil ha den i orden, er det nok greit å sporre seg fram forst som sist, siden du neppe finner ammunisjon til dem uten å lade selv. Da er det sikkert også svartkrutt som gjelder, og der skal du gjerne vite hva du gjor.
Nei, hor deg for på Kammeret og legg ut en masse bilder, så får du nok hjelp av folk som enten kan noe om det eller kan peke deg i riktig retning.
>>
File: 1520817379156.jpg (312 KB, 1059x962)
312 KB
312 KB JPG
>>90900805
dra deg til helvete ut jævla normis, du er ikke velkommen her lenger
>>
>>90900859
Spǿrs om jeg må registrere meg på kammeret da, men dat blir det nok utsatt litt. Tror det var en
1849/55, men det kan hende jeg husker feil og det var en 1846/55 også. Har den ikke her og er en stund siden jeg sjekket.
>>
File: CZNKwVU.jpg (156 KB, 1918x1079)
156 KB
156 KB JPG
hva synes norge om /nichijou/?
>>
>>90901034
Ja, du må nok registrere deg for å breve der. Det du kan gjore i mellomtiden er å se deg rundt der om tips for å ta vare på metallet og treverket - Det er enormt mye kompetanse om oppussing av gamle og/eller slitte våpen der. Jeg bare venter til far min gir seg og lar meg få overta den gamle kammerladerhagla hans som han sist skamferte med et 80 sandpapir og Trestjerners lakk, så skal der bli oppussing.
>>
>>90901152
Litterært hva?
>>
>>90901292
Ja, kan alltids ta meg av treverket. Er bare eldet finish og noen få hakk å ta tak i, så det bǿr ikke være mye jobb for å gjǿre den i stand til å overleve i god stand mye lengre. Metallet tror jeg tåler å vente til jeg har fikset hele greia, for den har vært lagret tǿrt og har ikke noe rust, den er bare ikke skinnende og pen.
>>
File: 1512021484789.jpg (94 KB, 1024x603)
94 KB
94 KB JPG
deg til hǿyre
>>
eg e jo litt triste eg då...
>>
>>90901539
du må bytte om bildene... man blir ikke en degenerert hore av /norgetråden/
>>
>>90901815
>t. degenerert drittautist som lever i fornektelse
>>
File: 92dd63a.jpg (188 KB, 936x1404)
188 KB
188 KB JPG
>>90901539

Norgetråden er faktisk kristen og bra for sjelen
>>
File: wojak.png (34 KB, 633x758)
34 KB
34 KB PNG
>dfn ingen sǿrafrikansk jv
>>
File: 1514419469642.jpg (27 KB, 407x361)
27 KB
27 KB JPG
>dfn muntlig eksamen i morgen
>>
File: 1508206825240.webm (1.39 MB, 784x800)
1.39 MB
1.39 MB WEBM
*fniser av den svake kjeven din*
>>
>>90903113
Hvem bryr seg om hva en stygg jente mener?
>>
>>90903007

https://youtu.be/4SSz-SyMggk

De får deg til å komme nærmere till Gud.
>>
Nærmere deg min Gud, nærmere deg
>>
>>90903289
har du jv?
>>
File: 1522308226803.jpg (272 KB, 1500x998)
272 KB
272 KB JPG
berV lokkag ad attug...
>>
>>
File: IMG_20180523_094458.png (620 KB, 1080x1127)
620 KB
620 KB PNG
>>90904733

Ikke nå lenger. Bare en nerdy ingeniör student som ser på Pride parades på YouTube nå...
>>
File: 1528195776937.jpg (1.1 MB, 3264x2448)
1.1 MB
1.1 MB JPG
Hvordan ser rommet ditt ut?
>>
File: IMG_20180613_191853.jpg (2.29 MB, 2976x3968)
2.29 MB
2.29 MB JPG
Brev veipen deres gutta
>>
>>90905856
Lukter det dritt?
>>
https://youtu.be/pbpMr-0TxqE
kom hem vite man
>>
File: mekkebok.jpg (3.55 MB, 3120x4160)
3.55 MB
3.55 MB JPG
>>90906207
>>
>>90906359
Nei, lukter gård. Ferske egg hver morgen, spiser en del av de siden jeg styrkelofter
>>
>>90905856
Ikke larp som en Hvite-russer anonsen
jeg så det bildet i en annen tråd for ikke så lenge siden.
>>
>Fikk med meg sotnos hjem fra byen for 1 måned siden
>Er nå anmeldt for voldtekt
>>
File: nias.jpg (184 KB, 1280x852)
184 KB
184 KB JPG
>>90906666
Hores ut som du trenger litt hellig 2d, anonsen.
>>
File: hanvold8.jpg (44 KB, 972x405)
44 KB
44 KB JPG
>>90906666
VIK FRA MEG MAMMONS DEMONER!
>>
>>90905730
hvorfor i alle dager ser du på pride-parader?
>>
>>90906666
Hva skjedde
>>
>>90903289
Hvem er denne sæddemonen?
>>
*gir deg et knallgodt argument*
>>
Boligkrakk incoming. Denne gangen for real.
>>
>>90908701
Boligen min er ikke verdt noe uansett
>>
>>90906859

https://youtu.be/PQYe3apT1Sw

>>90907334

Willem Petzers jv. En ekte boer jenta
>>
>>90908840
I det minste så prover du ikke å nekte for at det skjer slik de fleste forgjeldede lonnsslaver som sitter med lån på en ronne de har kjopt fordi at media fortalte dem at det var en god ide.
>>
>>90908973
hah, den videoen så jeg for litterært noen timer siden
>>
>>90885446
bra tråd
>>
>Å ringe mamma over messenger er for teknisk avansert for henne....
Hva er galt med sprengere?
>>
>>90909278
Sant det. Driver å pusser den opp på egenhånd litt nå. Klarte å etterisolere hele huset for 30k med saftig avslag på byggevarer fra en venn på byggmax og masse lånte verktoy fra en tidliger snekker. Ville ha kostet 120.000+ om jeg skulle leid inn folk for det samme.
>>
>>90906650
Hvordan får du kyllingene dine til å legge egg?
>>
Statene prover å ta deler av tomta for å utvide veien!!! Hva skjedde med privat eiendom i dette landet?
>>
jeg vil bade med Emilie
>>
>>90910069
Kall ut de kommunistiske svina for hva de er. Protester din homse.
>>
>>90910069
Vi skal takke, ikke klandre staten for å bygge vei
>>
File: vargler.gif (1.44 MB, 500x290)
1.44 MB
1.44 MB GIF
>>90910069
>privat eiendom i dette landet?
kjeks!
finnes ikke kompis! staten tar det den vil ha.
>>
>>90909393

Jeg liker ham, veldig informert, sterk i kristus, liker /pol/ megmegs, bor på gård... Basert som faen
>>
File: 1497686611922.jpg (31 KB, 320x286)
31 KB
31 KB JPG
https://www.youtube.com/watch?v=GuJPrHCPATk
>>
>>90910513
liker godt denne videoen jeg
https://www.youtube.com/watch?v=85Oelal-gyU
>>
File: IMG_20180613_211118.png (649 KB, 920x757)
649 KB
649 KB PNG
>>90910698

"CAUSE YERA FUCKA!!"
>>
File: 1525020788056.jpg (110 KB, 640x640)
110 KB
110 KB JPG
>>90911348
>SLIPP DOD, DU ER EN FASCIST
>SLIPP DOD, DU ER EN FASCIST
>SLIPP DOD, DU ER EN FASCIST
>>
https://www.youtube.com/watch?v=N4hqwYggp_g
>>
Nasser blåst til helvete ut!
>>
>>90912370
>>
File: 1514510217677.png (350 KB, 772x700)
350 KB
350 KB PNG
>>90912357
basert
>dfn ingen sotpai neger jv
>>
>dfn knuset har lagt ut bilde på umiddelgram om at hun er på hyttetur
>>
Når du starter perfekt
>>
>>90912965
Liker ikke denne trenden
>>
File: ChF0Tma.png (25 KB, 208x269)
25 KB
25 KB PNG
FY FAEN
>>
>>90912469
Skulle likt å bare implanetere min egen kunnskap om norske kriminelle vs. utenlandske kriminelle jeg har fått gjennom min ungdom inn i denne sjampsisosialistens hode. Norske kriminelle er som Olsenbanden i forhold, de utenlandske kriminelle i Norge klipper av folk tunga, knuser huet til folk med hammer og alt mulig rart. Nordmenn truer kanskje med juling om noen skylder penger.
>>
>>90905856
hvorfor har du masse hvite duer på rommet, er du en sånn magiker?
>>
File: Uten navn.jpg (82 KB, 1048x373)
82 KB
82 KB JPG
>>90913146
>>
>>90909836
man smer lite kaviar på fingret och sedan sticker man upp det i fittan på dem.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=dz-BbMIm8JY

>når du lever i 2018 og må forholde deg til dritt-autister som Sigrid og Aurora i stedet for dette
>>
>>90912965
>>90913146
>>90913363
Jeg tror sterkt på at det er for mange Ja-menn i slike styrerom hvor disse avgjörelsene som blir tatt. Folk som tenker at de skal være nyskapende, innovative og ikke fortsette med de gamle "kjedelige" tradisjonene. Jeg burde leie ut mine tjenester som konsulent, for en beskjeden sum kan jeg sitte der på mote sammen med dem og si Nei til alle de dumme forslagene som havner på pulten deres. De trenger litt av negativiteten jeg har kultivert og opparbeidet. Skjelden kompetanse som de sårt trenger.
>>
>>90913496
ok bestefar
>>
>hei, jeg er swerriyeanon og jeg horer på musikk av og for dritt-autister
>>
>>90913496
70-tallen virker som en hyggelig tid. fin sang, og takk for lenken. den andre svensken kan dra til helvette.
>>
>>90913697
Er det sant at Swerrieyeanon har måne?
>>
>>90913570
Ja tror det er folk hoyt oppe som foler at de må etterlate sitt merke på bedriften og som blir forfort av reklamefolk som selger seg selv og deres tjenester.

Ufattelige 300 millioner for en ny logo. Faen dere leverer post. Ingen som bryr seg om logoen.
>>
>>90906666
Er du i det minste skyldig? Hvis du er det, var hun i det minste så bra at det var verdt det?
>>
>>90913721
https://www.youtube.com/watch?v=YTaWayUE5XA

Snekkerne er topp kos
>>
der kom depresjonen igjen ja...
>>
>Det finnes folk i tråden med «SEN» etternavn
>>
>>90913986
>dfn etternavnet mitt er en gård som jeg kan komme til å arve i fremtiden
>>
File: 1514417469362.jpg (40 KB, 535x577)
40 KB
40 KB JPG
>jobbet med eksamen i 5 minutter
>"m-må vell være lov å ta seg en runde cs nå"
>>
>>90914341
litterært meg
>>
Gutta, tror jeg har fått pest.
>>
>>90914489
Ta deg en tur til Oslo og spre sykdommen
>>
>>90913986
Innafor å ta bestemor sitt navn eller oldemor sitt?
Hargott eller Rogn?
>>
Gass jodene, rasekrig nå!!!!
>>
>>90914542
Men da må jeg i nærkontakt med de som bor der. Vil egentlig ikke det.
>>
File: 1b0.jpg (93 KB, 1024x752)
93 KB
93 KB JPG
>>90912965
>>90913146
>>90913363

Fy faen.
>>
>>90914047
Hei jeg også!

Litt artig historie med mitt etternavn. De spurte om de kunne ta gårdsnavnet som etternavn men det fantes allerede en familie på andre siden av landet med samme etternavnet så de slengte en "k" på slutten og da ble det godtatt. Litt som Åmo og Åmot.
>>
>>90914621
Hva er kringlete med de tre postene?
>>
>>90913146
blir faktisk kvalm
>>
>>90914676
De nye logoene så klart. Spesielt Posten. Hva faen tenkte de på der?
>>
>>90913496
Du må vel strengt talt ikke aktivt forholde deg til en eneste musiker der ute om du ikke selv ǿnsker det, men velger allikevel av fri vilje å bruke tid og energi på å syte om personer og musikk du misliker. Dette er selve definisjonen av en drittautist. Venter i spenning på neste episode hvor du drar frem den ultrakontroversielle meningen din om hvor lite talentfulle Marcus og Martinus er mens du slenger med en lenke til Sissel Kyrkjebǿ som reflekterer din overlegne musikalske intelligens.
>>
>>90913363
>>90913146
>>90912965
Skjonner faktisk navnebyttet til Statoil, fossil energi har jo ikke akkurat godt omdomme og det vil bli verre og verre framover. Bare synd at det nye navnet suger.
>>
File: posten.jpg (12 KB, 800x333)
12 KB
12 KB JPG
>>90914798
Tror vi begge vet hva de tenkte på
>>
>>90914882
Synes det ligner på en opp-ned lommemonsterball jeg.
>>
>>90914882
Den ligner jo mer på en pokeball.
>>
>>90914872
Ja det er en annen ting. Klarer ikke å lage bra navn lenger.

Gi meg televerket tilbake!
>>
File: 0.jpg (5 KB, 153x179)
5 KB
5 KB JPG
>182 kroner på konto
>spor mamma om penger
>får svar av mamma
>x3 le-gråte-smilefjes
>>
>>90915072
På tide å kjope inn ris og nudler
>>
File: 1507389455607.jpg (103 KB, 754x1158)
103 KB
103 KB JPG
>>90915072
kanskje du skulle fått orden på livet ditt?

ps: noen brev hallgeir fra luksusfellen-josefen
>>
>Det finnes folk i tråden med «land» etternavn
>>
File: 1522387265194.png (91 KB, 287x287)
91 KB
91 KB PNG
er det bare meg i hele tråden som fårr NULL glede av videospill? den dritten klarer ikke å engasjere meg i en halvtime engang lenger. Kanskje om jeg kommer over kneika med et sånn SKIKKELIG mediumsloftende og bra spill, men da spiller jeg det bare i tre dager for jeg går lei av dritten uansett.
>>
>>90915144
>>90915072
Havrekorn, grov ris, grov pasta, smor, brokkoli, 1 pakke egg
>>
File: 670339-6-1273338033496.jpg (103 KB, 640x480)
103 KB
103 KB JPG
>>90915144
Rema 1000 selger vel bonner i tomat til en 8kr. Anbefales.
>>
>>90915285
Du har nesten våknet, bare litt til så vil du forstå
>>
Gutta, nå synes jeg vi alle skal gå sammen og vippse denne karen >>90915072 noen kroner
>>
>>90915283
Ikke mobb kameraten min
>>
>>90915285
Nei jeg har det også sånn.
>>
>>90915285
Har det bare sånn for nye dataspill, de gamle er forsatt fantastiske
>>
>>90915310
Dette er litterært bortkastede penger når han kan kjope 2kg torkede bonner for type 30kr hos Ali på sitt lokale innvandrermarked.
>>
>>90915285
For min del så foler jeg at spillbransjen har ukontroller diare basert på all dritten de spyr ut.

Eneste spillene jeg spiller er laget av bittesmå modderlag med autisme.

>>90915407
Ali på innvandremarkedet er 14 timers kjoring unna
>>
>>90915467
>Ali på innvandremarkedet er 14 timers kjoring unna
Dette tror jeg faktisk ikkeno på.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=Hxxx1CJZJ-A

Dette er mitt syltetǿy
>>
Spokelsesligaen filmen kan nå bli strommet på Netflix
>>
brev bak
>>
>>90915546
Dette er mitt

https://www.youtube.com/watch?v=pZn8_9gsOlM
>>
File: 1525415110911.jpg (394 KB, 1354x889)
394 KB
394 KB JPG
https://www.tb.no/nyheter/nyheter/var-redd-han-ville-bli-utstott/s/2-2.516-1.3551460
>>
File: 1525961598792.png (1.95 MB, 2838x1849)
1.95 MB
1.95 MB PNG
>>90915262
>>
File: 1505253022326.png (55 KB, 850x659)
55 KB
55 KB PNG
>>90916117
takk min venn, har du den med 7 liter melk om dagen også?
>>
Synes det er altfor lite fokus på Lahlum i tråden om dagen. Brev alle Lahlum megmeger dere har.
>>
>>90916318
lahlum er et jævlig bedritent megmeg, jeg beklager
>>
Blitt tilbudt jobb som autovern montor. Hadde aldri slått meg inne at dette finnes som et eget yrke. Men liker å reise så hvorfor ikke?
>>
>>90916318
t. lahlum
>>
File: lahlum-josef.jpg (76 KB, 498x668)
76 KB
76 KB JPG
>>90916318
>>
>>90916439
Lahlum har faktisk aldri vært i tråden.
>>
>>90916517
t. lahlum
>>
File: 1525961356436.jpg (164 KB, 1024x576)
164 KB
164 KB JPG
>>90916165
>>
File: 1528653312626.jpg (234 KB, 1080x1350)
234 KB
234 KB JPG
Somalier her, hvordan får jeg en norsk dame?
>>
File: 1515094925028.gif (511 KB, 840x488)
511 KB
511 KB GIF
>>90916535
tusen takk anonsen!!!!!
>>
>>90916578
finn en naiv hvit dame (altså, en som går hoyere studie) og oppfor deg veldig negersk, så hun blir tiltrukket mangfoldet ditt
>>
>>90916578
Funker ikke, du må være vest-afrikansk for å kjore SSK-spill
>>
>>90916632
>satt på bussen til byn med noen kompiser
>kvinnelig student fra stavanger
>26år
>sier det er på tide å lage noen hvite barn
>"hvorfor? mulattbarn er jo så mye sotere"
>klarer IKKE å holde kraftnivået inne
>>
Eeeeeeey gutta!

Et dataspill som skjer i Tromso, vigor.
>>
File: 1525695869011.png (338 KB, 748x1245)
338 KB
338 KB PNG
>>90916584
slenger opp en bonus julebruskonge
>>
>>90916751
siden du er i negerland, kan ikke du hjelope >>90916578 littegranne?
>>
File: lahlum.webm (374 KB, 720x894)
374 KB
374 KB WEBM
>>90916318
Er denne bra?
>>
>>90915407
>han kan kjope 2kg torkede bonner for type 30kr hos Ali på sitt lokale innvandrermarked
Sjekk multikulturalismeprivilegiet ditt, finnes ingen innvandrermarked innenfor 100km radius her.
>>
>>90916792
Ikke verst, takk takk.
>>
File: 1504627563851.png (14 KB, 636x562)
14 KB
14 KB PNG
>>90916733
Tromso?
>>90916762
Denne er meget begrenset i bruksområde, men takker så meget likevel
>>
https://tv.nrk.no/program/dorr23000018/nytt-liv-i-ramadan
>>
>>90916799
Du skroner, fins ikke et raserent fylke i landet og jeg garanterer at det fins en innvandrerbutikk i nærheten av deg. Trenger åpenbart ikke være fra midt-osten heller, er typisk også ost-asiatisk.
>>
>>90916876
Du vet, noen av oss er baserte og bor i Hedmark. Her er det ingen negere
>>
File: 1454719550002.png (2.36 MB, 1271x955)
2.36 MB
2.36 MB PNG
>>90916318
>>
File: apuhenrik.jpg (200 KB, 1108x1395)
200 KB
200 KB JPG
>>90916835
ibsen da?
>>
File: Cyril Ramapoesa.jpg (15 KB, 458x321)
15 KB
15 KB JPG
>>90916786
>>90916578

Mmmmhm det er vanskelig for en somalier fordi de ser ut rar... pröve å dusje en litt forst. Du lukter altidd som lök og mudder.

Etter det, tror jeg fester og universiteter er en bra velg. Jo mindre engelsk og norsk du snakker, jo bedre, det gjör deg "eksotisk"
>>
File: 021m3kad.jpg (194 KB, 1375x645)
194 KB
194 KB JPG
ORIGINIAL JOSEF
R
I
G
I
N
A
L
>>
>>90916799
Bor du på Rost eller i Berlevåg?
>>
File: 1526653002166.png (157 KB, 762x610)
157 KB
157 KB PNG
min favoritt
>>
File: 69893915.jpg (37 KB, 722x437)
37 KB
37 KB JPG
Har han rett?
>>
File: 1527669441545.png (532 KB, 797x847)
532 KB
532 KB PNG
>>90917128
>Du lukter altidd som lök og mudder.
kjeks
>>
>>90916923
>inneholder Hamar, Ringsaker, Elverum og Kongsvinger
>ikke negerfylke
Slutt å skrone, det funker kanskje på /int/ å fortelle at det bare er negere i Oslo men her inne vet vi at de har infisert ethvert fylke.
>>
>>90916876
Det har fint lite med raserenhet å gjǿre at det ikke er ǿkonomisk gjennomfǿrbart å drifte innvandrerbutikker i visse deler av Norge. Var en tyrker som prǿvde og feilet 40 minutter unna for noen år siden, det eneste innvandrere har lykkes med i regionen er kebab, pizza og kinamat.

>>90917187
Indre Agder.
>>
File: 1527709151325.png (114 KB, 409x304)
114 KB
114 KB PNG
>>90916923
>Hamar
Verste negerplassen i hele Norge fåvæ.
>>
>>90917441
Det er garantert en by eller et tettsted i nærheten av deg som har minst en innvandrerbutikk. Om du tar tog inn og kjoper en sekk ris og bonner har du mat i omtrent 1 måned.
>>
>>90916835
ikke tromso nei, hva fikk deg til å tro det?
>>
Flytt til Sogn og Fjordane, negre er en urban legende her
>>
File: 1505558343988.jpg (36 KB, 655x527)
36 KB
36 KB JPG
>>90917577
er som regel der tapere (f.eks. 26 år gamle studenter) går...
>>
>>90916578
Hun der er faktisk ikke norsk.
Jeg bare nevner det.
>>
>>90917577
Fordi Tromso er en av norges storste hanrei byer, mye takket være UiT
>>
>>90917634
når du sier det var hun akkurat ferdigstudert, men men
>>
>>90917618
Dette er logn. Floro og Forde kryr av dem.
>>
>>90917618
>Fra nynorsk fylket
>Skriver på bokmål
Hanreiet
>>
>>90917234
https://www.aftenposten.no/norge/i/5VzmBb/Mistillitsforslag-fra-Frp-mot-Oslos-byrad

tanker om dette?
jeg barer spo
>>
>>90917434
Ringsaker har ikke negere
>>
File: faktisk-rating-5@2x.png (24 KB, 960x494)
24 KB
24 KB PNG
>>90917618
>>
Jeg var medlem i et bænd på 80-tallet som alle sier de liker, men ingen faktisk horer på. Jeg er en veganer, mann, kan du takle dette? Hold deg fast, for jeg kommer til å bryte deg ned med mine basisk tispe politiske meninger fremlagt med en bestemt intensitet. Du kommer ikke til å takle mine konvensjonelle majoritetsmeninger talt monotont over noen generiske hardrockgitarriff. Du ser, jeg er en punkrocker, men jeg er gammel og vis nå. Det at jeg er gammel, betyr at jeg er smartere selv om ingen av mine politiske posisjoner har forandret seg siden jeg var en kantete tenåring. Kan du håndtere dette, Norge? Jeg synes maskulinitet er teit, og det er derfor jeg er toff i trynet og lofter vekter og slikt. Jeg banker dritten ut av deg om du liker maskulinitet. Jeg donerer jevnlig til SOS rasisme og Ervin Kohn, jeg hater virkelig rasisme, håper vi kan bli kvitt det en dag. Du ser, jeg er en hvit kis, men jeg kan faen ikke fordra hvite folk. Dette er et tappert og modig synspunkt jeg tar her, det er mulig jeg mister venner og sosial kapital for å stotte opp under det. Sorry om det sprekker bobla di, potet, men det er bare sånn det er. Homofili er naturlig og normalt. Noen må fortelle dere dette Norge, og det kan likesågodt være meg. Jeg kan håndtere drittstormen som kommer siden jeg har muskler og greier, så jeg har råd til å sette min lit til de revolusjonære bevegelsene som har blitt konstruert fra toppen og ned av vår elitistiske overklasse. Sorry! Du har kanskje ikke hort dette perspektivet for, så jeg kommer til å si det så enkelt som mulig. Sodomi foles bra og du bor prove det. Ting som foles bra er alltid bra og det er ingen grunn til å gjore ting som foles bra. Det er visst faen ingen grunn til å fortelle folk å ikke gjore ting som foles bra, spesielt ikke forhindre de fra å gjore ting som foles bra. Selv om det gir dem HIV/AIDS. Konformitet er som DODEN, Det er som rigormortis for sjelen.
>>
I Norge har vi 1600 kirker, men kun 3 moskeer. noe må gjores med denne sjeve fordelingen.

Etter det vi har sett i Sveits, er det veldig viktig at vi kommer med tiltak for å motvirke denne "anti-islam" bevegelsen som herjer i Europa. det er viktig å få stoppet dette for det utvikler seg.

Historien har en tendens til å gjenta seg, og vi må ikke glemme hva som skjedde i Kosovo for knapt 10 år siden.
>>
HVEM FAEN BRYR SEG?!
>>
>>90917914
>3 moskeer
tull
>>
gutar
ej he nokke viktig ej må fortelje dåkke
ska sei det når dinna tråden döyr og neste kjem
>>
>>90918010
Nei det er sant, de fleste steder henger de i kommunalle idrettshaller og sånt
>>
>>90918089
men det er jo fortsatt en jævla moskEEE
>>
>>90918112
faktisk helt feil
>>
>>90918137
hold kjeften din din jævla kjetter, ber masse negre til en gud som sverger på vår undergang i et lokale så er det en moske. og moskeen bor brennes ned.
sånn er det bare
>>
>>90918207
En moske er ikke det samme som et islamsk trosamfunn, det er ikke slik som med kristne at vi alle bærer guds rike med oss og at han alltid er i blant oss. Islam er i likhet med jodedom betraktelig mye mer materialistisk i filosofi enn kristendom.
>>
>Flykter fra krig
>Klager pga. man ikke blir behandlet som en konge
Skulle trodd at å slippe å bo i en krigssone var belonning nok
>>
>>90918331
VI SKAL TAKKE DE FOR AT DE VELGER Å BO I NORGE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
>>
takke ikke klandre mhm
kaldt og kjedelig land mhm
>>
>Spania og Italia
Fantastisk klima, god og varmt hele året, passe urbant
>Tyskland og Nederland
Veldig urbant, mange storbyer, europas okonomiske sentrum, innafor klima
>Norge
Kaldt, kjedelig, lite urbant, europas utkant

Vi skal takk, ikke klandre.
>>
File: 1517875730231.jpg (294 KB, 2000x643)
294 KB
294 KB JPG
>>
kan joakim VÆR så snill å komme med en vegg av tekst og en pepe med skyggelue
>>
Oppdatering: Sjakkanon lever ennå, han har bare vært opptatt med skrivingen av bachelor og eksamener de siste ukene. Han flytter nå hjem igjen etter fulfort studie på UiT
>>
vvvv.......vvvvVVVVVRRRRRRRRRRRÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆL
>>
hvor gammel var dere når dere flyttet hjemmefra? bare spor
>>
>>90918542
Jeg har bodd i Nederland, og vinteren var faen meg kjipere enn på Vestlandet.
>>
File: 1526331699296.png (118 KB, 764x718)
118 KB
118 KB PNG
>>90918960
jeg har flyttet hjemmefra tre ganger
>>
>>90918960
19 forste gang fåvæ
>>
>>90918542
>nederland
>mange storbyer
haha aa
>>
>>90918960
Er 26 år gammel og bor ennå hjemme hos mamma og pappa. Jobber på dagtid, null utgifter, 80-90% av lonna blir investert i aksjer og fond
>>
>>90919054
Har du fått dine tendies enda? Ikke glem å be om ranchsaus!
>>90919042
Kanskje han mente i forhold til landets geografiske storrelse?
>>
>>90918897
bæsjelår? gutten er 27
>>
>>90919054
>Aksjeautistene bor forsatt hjemme
Kjeks
>>
>>90919132
Kan godt være han jobbet i et par år etter VGS for å så ta opp universitetsstudier i en noe senere alder, en god del som gjor det.
>>
nederlendere er noen sumojoder, mitt minst favorittfolk.
>>
File: last ned (1).jpg (289 KB, 1750x656)
289 KB
289 KB JPG
Tråden, burde Bergen bli en selvstendig stat?
>>
>>90919480
Ja. Så slipper vi å redde dem når havet stiger.
>>
>>90918960
23. Sǿsknene mine var 19, 23 og 24. Den som flyttet ut tidligst, for å studere, flyttet hjem igjen for å nedbetale studiegjeld/spare til bolig og bor der fortsatt (25). De andre to flyttet ut så fort boligkjǿpene var i boks.
>>
>>90919568
Det var ikke særlig pent sagt, anon.
>>
skulle onske jeg hadde flere venner og noen å prate med
>>
File: 1524161785363.jpg (8 KB, 249x249)
8 KB
8 KB JPG
>åpner tråd som interesserer meg
>litterært alle i tråden er dumme utenom meg
>setter meg ned på huk og klemmer ut et saftig drittbrev
>lukker tråden
>åpner den aldri igjen
>>
>>90918820
hva er det du snakker om?
t. joakim
>>
>>90919200
Veldig lurt å sette sparingen på hoygir så tidlig i livet som mulig, det gir stor avkastning. Å bo hjemme lenge er noe av det smarteste du kan gjore.
t. aksjeanon
>>
hfbs
>>
>>90920145
liker når du brever masse ting og har plis be pæjsjent lue
>>
Kom akkurat hjem fra jobb.
SMNHSH
>>
Er det normalt å synes at lukten av ens egne fjerter er deilig?
>>
>>90920396
Nei
>>
>>90920396
jaas
>>
>>
>>90920272
Ingen? Neivel da.
>>
>>90920551
Hva er egentlig dette uttrykket?
>>
>>90920592
*svelger kaffe*
>>
>>90917513
>indre agder
>tog
lommekjent i området skjonner jeg...
>>
>>90920551
Er orene hans veldig hoyt oppe? De ser ut som om de er limt på feil? Eller er det bre meg lol
>>
>>90920670
Samiske gener
>>
>>90920739
Samiid Geena
>>
File: 1528755016636.png (173 KB, 326x383)
173 KB
173 KB PNG
>>90920670
nei, de sitter helt normalt. problemet er bare at ansiktet hans har grodd feil så han er nodt til å rotere og holde hodet i en unaturalig stilling for å kunne puste normalt.
>>
>>90920964
Lol stakkars fyr
>>
Av sorj og av smerta, det finnast i verden
når man blir bedragen, i livet, om alt.
Ei finnast ei solljus ei heller nån gleldja
ensam forsuten, og bortglömt från alt

jag minnast den jag drog ut i verden
lykkan meg fölgte at bilda meg ett hem
jag blev elskat av alla, av barn og av makan
hva visste jag då, ut av sorgen og av stryk

men lykken den varade inte så lenge
for i föra den kom, og jag överga meg
jeg trodde ei verden så hårdt skulle straffa
nu er jag så ensam, hon er langt bort från meg

jag er ju er et barn av den bortglemte rase
från land inntil strand, likt et villlefare får
jag ble håtat og piskat, fikk stryk ut på ferden
for at jag var, et fattig sigenarets barn

men to må man vara, om livet skal lykkas
två til at byggja, og två til at det går
två man vara i livet tilsammans
två til at dela det dagliga bröd
>>
File: 1516033443927.png (1.21 MB, 960x960)
1.21 MB
1.21 MB PNG
>10 timer til eksamen
>>
og så velt me vidare

>>90921475
>>90921475
>>90921475
>>90921475
Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.