[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Search] [Home]
Board
Settings Home
/int/ - InternationalThread archived.
You cannot reply anymore.File: nagatoro.png (518 KB, 707x1000)
518 KB
518 KB PNG
mobning er sundt for dig hvis en pige gor det-udgaven
>>
Hi.....
>>
Kalmar Union
>>
File: 1507280148450.jpg (685 KB, 2335x2507)
685 KB
685 KB JPG
>>90937308
Da jeg gik i bornehave blev jeg mobbet af nogle piger som tog min favorit simba bamse og tegnede læbestift på den mens de holdte doren så jeg ikke kunne tage den fra dem
>>
File: 1528728256872.jpg (46 KB, 288x358)
46 KB
46 KB JPG
>>90937308
Aldrig dyrket anime, så jeg har et sporgsmål. Betyder skarpe hjornetænder at figuren er ond eller skor, eller begge dele?
>>
File: 1528585861062.png (18 KB, 789x750)
18 KB
18 KB PNG
>>90937685
Jeg blev aldrig fanget af pigerne når vi legede kyssetagfat.
>>
File: 1528823625538.jpg (57 KB, 482x549)
57 KB
57 KB JPG
>>
File: hug.png (105 KB, 746x512)
105 KB
105 KB PNG
>>90937685
>>90938105
>>90939512
i er gode nok, venner
>>
File: images.jpg (6 KB, 248x204)
6 KB
6 KB JPG
HEY GUYS LMAO
>>
Cocks..
>>
File: 1344070084821.jpg (104 KB, 800x600)
104 KB
104 KB JPG
eppi...
>>
File: tilprove.jpg (141 KB, 987x906)
141 KB
141 KB JPG
>>90937308
jeg fucking hader de her sporgsmål
>>
>>90938105
tror aldrig jeg var med til den leg
>>
File: 1528599034611.jpg (213 KB, 1064x800)
213 KB
213 KB JPG
>>90940701
>>
toast
>>
>>90937308
gik lige i brusebad med mit toj på og er nu udenfor
det er ikke aå varmt som jeg regnede med
>>
>>90937845
>ser ikke anime
>poster anime billeder
lol
ser heller ikke anime men jeg tror bare at det er et form for fetish der skal få dem til at se sode ud ligesom rottehaler
>>
>>90942742
hvorfor gik du i bad med toj på?
er du autist
>>
>>90938105
samme her
>>
>>90942979
jeg har været ude at cykle og var helt saltet
jeg ville gerne prove hvordan det var og se om junne torre hurtigt uden behov for at skifte toj
>>
File: 1528973724225.jpg (81 KB, 675x1200)
81 KB
81 KB JPG
>>90941503
>>
File: 1527989816749.png (1.41 MB, 733x1271)
1.41 MB
1.41 MB PNG
>>90943092
>>
File: frank.jpg (158 KB, 1181x797)
158 KB
158 KB JPG
>>90937308
Bydlo.
>>
File: 1524441787306.jpg (75 KB, 500x681)
75 KB
75 KB JPG
>>90937308
>dan ingen dansk gutt å mobbe
>>
>>90943134
>>90943092
fy faen
>>
>>90942813
Dette.
t. anime ekspert
>>
>>90943136
baseret

hvad fanden sker der i denne tråd?
>>
File: 1523770786734.jpg (47 KB, 512x512)
47 KB
47 KB JPG
>>90937308
Älskar små danska pojkar.
>>
>>90937308
jeg er alene i huset og for tredje gang på omkring en halv time har jeg hort en kort og hoj pivelyd i huset der mest af alt lyder som en gummisko mod et idrætsgulv

jeg tror at der er kommet en fugl ind indenfor
>>
File: 1528994688057937026166.jpg (1.98 MB, 4128x2322)
1.98 MB
1.98 MB JPG
ja det er helt klart en fugl
jeg tror den har skidt på mine forældres seng
>>
File: fpzuoqN.png (480 KB, 665x540)
480 KB
480 KB PNG
>>
*spiser all deres rodgrod*
>>
>>90945373
det kan du roligt gore.
jeg gider sgu ikke spise sådan noget
>>
File: 1459569966191.jpg (500 KB, 728x640)
500 KB
500 KB JPG
>>90945327
er flad af grin
>>
>>90945446
ud af landet, forræder
>>
>>90945745
Det er jo skrald.
>>
File: 1521525399635.jpg (314 KB, 1639x1538)
314 KB
314 KB JPG
>>
>>90945327
förste gode dansk-relaterede meme jeg har set
>>
Det var hyggeligt at være på café med to pigevenner og også en pige som en af dem kendte
>>
>>90945943
>Dan Brown

droppet
>>
>>90945967
var det en god date?
>>
>>90945943
hvis dette var en rigtig person ville jeg få lyst til at kyle hende ud af et vindue fra fjerde sal
kæft det læses som noget direkte fra tumblr
>>
>>90946004
Det var meget hyggeligt
>>
File: rr0qQU8.png (222 KB, 455x420)
222 KB
222 KB PNG
>>90945955
>>90945737
tak for (You)s
>>
>>90946094
du er velkommen
>>
>>90946067
skal I så ses igen?
>>
>>90945967
elsker denne blog, hvordan abonnerer jeg?
>>
>>90946183
Ja
>>
>>90946273
må jeg komme med næste gang
>>
>>90946319
Ja
>>
>>90946352
Så vil jeg også med!
>>
>>90946372
Lad os alle tage med
>>
>>90946352
det lyder godt. er alle pigerne lige sode?
>>90946372
det lyder godt. der er jo tre piger
>>
>>90946403
>er alle pigerne lige sode?
På hver deres måde
>>
>>90946023
hvad er der galt med hende?
ud over hendes kærlighed til youtube animatorer
>>
>>90946431
Er du en pige?
>>
>>90946431
okay
>>
>>90946455
Nej
>>
>>90946477
Så forklar dem lidt nærmere, tak.
>>
>>90945289
de vil tro du har onaneret i deres seng
>>
>>90937308
stop posing as women online
>>
File: wojakwojak.jpg (20 KB, 490x586)
20 KB
20 KB JPG
jeg har aldrig været på date
>>
>>90946493
>rodhåret yoga pige
>blond kobenhavner pige
>brunette som hende den rodhårede kender
>>
>>90946454
prov at læse det igen
hun lyder som en af de der 'uguu <3 rawr :3 i'm bisexual xD' toser, hvilket hun nok ikke kan gore for da hun stadigvæk er en lille pige, men stadigvæk
>>
Lige steget på toget hjem for at besoge mine forældre.
>>
>>90946587
hvor gamle er de
>>
>>90946454
>Dan Brown
>>
>>90946548
Alle piger jeg har været på date med, er aldrig lykkedes. Kun de forhold hvor jeg moder dem nede i byen, og er sammen med de næste par dage.
>>
>>90946548
Heller ikke jeg.
>>
>>90946790
uddyb
>>
>>90946676
Det var en rar billet kontrollor. De er ellers som regel totalt humorforladte.
>>
>>90937308
ok min mor er kommet hjem og siger at det er brandalarmen der signalerer at den er ved at lobe tor for strom
hvad er så det i sengen?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=kCIowvCxDjU

Hvordan får jeg en slik dansk jentevenn?
>>
>>90946912
De smiler i Jylland
>>
>>90947006
Ikke min oplevelse, og jeg korer i tog ugentligt.
t. Jyde
>>
>>90946887
Altså, bliv fuld, mod pige, bol hende, ha' en bolleddag lordag/sondag hvor man SNAKKER = kærester
>>
>>90947073
Prov at kor' med DSB
>>
>>90947138
>Bolle D-Dag
Hmm.jpg
>>
File: 1512169856881.jpg (43 KB, 368x512)
43 KB
43 KB JPG
>>90947176
Stavekontrol fangede den ikke engang
>>
>>90947170
Er der andre muligheder?
Serviceniveauet er så lavt som det kan være grundet deres monopol.
Gad godt at se hvad der skete hvis ikke de havde den jobsikkerhed som de har.
De ville aldrig kunne overleve.
>>
File: it hurts.jpg (441 KB, 1500x773)
441 KB
441 KB JPG
>>90945943
>14 år gammel
>tegner lysår bedre end dig
>>
>>90947242
>grundet deres monopol.
Det er fandeme længe siden tyske Arriva kom til Danmark.
>>
>>90947138
for mig plejer det at stoppe efter bliv fuld.
>>
>>90947287
DSB er nok en af de mest klassiske eksempler på monopol.
Det er statsejet/finansieret. De har eneret på at uddanne lokomotivforere. Der bliver reguleret direkte imod konkurrenter (De der lavpris busselskaber).
Det er så beskidt. NETS er også deroppe af.
>>
>>90947170
>>90947006
Har du kort med tog i udlandet? Alle andre steder finder du smilende og veluddannet personale.
Har aldrig oplevet sure miner i England, Tyskland, Frankrig, Schweiz eller Japan.
>>
flimser du?
>>
>>90948824
Hvis dette betyder om jeg polser. så ja.
>>
1-3: onaner i sofaen
4-6: onaner i kontorstolen
7-9: onaner i sengen
0: onaner i en sod pige
gentagende cifre: forfor en pige
>>
>>90950248
hmm
>>
>>90950506
det var også det jeg havde tænkt mig at gore.
>>
File: ananas2.jpg (651 KB, 1772x1488)
651 KB
651 KB JPG
>>
What happens if you don't follow the "rules" of the funktionærloven and actually leave work without giving a 1 month + however you must give depending of how long you worked notice?

Asking for a (danish) friend.
>>
>>90953528
Depends on the job. If you're lucky you can announce you're quitting and then pack your stuff the next day
>>
>>90953682

Okay.. it's cause a friend is planning to come here and she wants to quit her job before, she was supposed to come around the 20th of July but she says that apparnetly she must give a 1 month + remained of the month notice, which she didn't know, she thought it was only one month.
>>
tror snart jeg skal lave polser
>>
>>90954864
ja det er sgu nu
>>
File: 1527902459333.png (294 KB, 500x522)
294 KB
294 KB PNG
>>
Jeg er træt af livet gutter
>>
>>90956620
samme her
>>
File: 1528850970749.jpg (576 KB, 1200x788)
576 KB
576 KB JPG
>danmark
>>
>>90956630
Hvad er der galt anon?
>>
File: 1389362895288.gif (1.84 MB, 255x142)
1.84 MB
1.84 MB GIF
>>90956620
>>90956630
her og
>>
>>90956720
bare det sædvanlige
>>
Livet er dejligt!
>>
File: näps.jpg (91 KB, 755x500)
91 KB
91 KB JPG
>>90956660
>shrekposting
>>
>>90955483
For dyb til mig. Alt for mange niveauer.
>>
>>
>>90957221
jeg hader negre
>>
>>90959129
Negererererererere*
Hvorfor?
Er du måske... morkeræd?
>>
Jeg kan ikke sove
>>
File: maxresdefault.jpg (139 KB, 960x720)
139 KB
139 KB JPG
>>
Nå.. så går jeg altså i seng
>>
File: 1519772388727.jpg (66 KB, 480x602)
66 KB
66 KB JPG
Jeg har aldrig i mit liv været til begravelse drenge, hvad fanden tager man på til sådan noget? Snakker vi jakkesæt og slips eller kan en pæn skjorte og en blazer gore det? Vil helst ikke ud og bruge 3000+ kr på pænt toj, men vil også gerne se lidt ordentlig ud.
>>
>>90959511
Hvis du ikke har jakkesæt og slips, så tag bare dit bedste på imo
>>
>>90959511

Take the nicest clothes you have, it's okay not to wear a suit if you don't have one. You will not be the focus.
>>
File: 1515522283705.gif (1.68 MB, 200x200)
1.68 MB
1.68 MB GIF
>>90960143
>>90960217
Takker drenge, ejer ikke suit and tie så jeg tager bare det pæneste sorte jeg har og så må det være godt nok.
>>
File: 1475179337996.png (195 KB, 316x313)
195 KB
195 KB PNG
Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.