[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Search] [Home]
Board
Settings Home
/int/ - InternationalThread archived.
You cannot reply anymore.File: 1493028894440.jpg (371 KB, 1024x622)
371 KB
371 KB JPG
DuLBEG-utgaven

Forrige:
>>92077727
>>92077727
>>92077727
>>
File: 1503002533184.png (1.81 MB, 1232x1037)
1.81 MB
1.81 MB PNG
jven min på bilde
>>
File: 1529608590162.png (849 KB, 758x802)
849 KB
849 KB PNG
det tordner og blåser ute

nå gjemmer oss!
>>
File: shut-racism[1].jpg (98 KB, 960x705)
98 KB
98 KB JPG
Tenk at det i 2018 fortsatt finnes folk som sier ja til rasisme og som ikke har respekt.
>>
ellers da gutta?
>>
patriarkat: BTHU
kjǿnnsroller: BTHU
menn: BTHU
hv*te menn: BTHU
g*mle hv*te menn: BTHU

kokohǿyre: BTHU
>>
File: andrea-dworkin.png (63 KB, 695x405)
63 KB
63 KB PNG
Jeg håper ikke du har forrådt mammaen din, anon?
>>
>>92110629
Sæden min: BTHU
>>
>>92110629
for en heslig skapning
>>
>>92110687
Moren min dode for noen år siden.
>>
File: 1481223748627.png (29 KB, 741x568)
29 KB
29 KB PNG
>>92110687
hvorfor er det alltid bare stygge kvinner som er feminister?
>>
Gutter!
Okei, så... tidligere jobbet jeg akkord på deltid etter skolen hvor jeg fikk betalt x kr for jobb y. Nå har jeg sommerjobb og gjor litt forskjellig hos dem, men også jobb y innimellom. Dette er altså på timelonn. Det er mer lonnsomt for meg å få betalt akkord for jobb y, enn der er på timelonn. Men jeg nektes å få akkordbetaling selv når jeg gjor jobb y etter dagen er ferdig, som var det jeg gjorde for sommer. Har de lov til å gi meg dårligere kår på lonn slik dette ser ut? Har ikke fått noen ny arbeidskontrakt etter jeg begynte med timelonn i sommer.
>>
>>92110820
Fordi de ikke vil ikke at pene jenter skal kunne bruke utseendet sitt til sin fordel mens de som er stygge ikke kan det.
>>
>>92110964
Hvis de ikke har gitt ny kontrakt så er det ikke lov nei. Hvis du ikke får til å gjore noe med det direkte så anbefaler jeg bare at du jobber mye mindre effektivt istedet for å sanke timer.
>>
>>92110586
Nei, skal på visning på en leilighet om en time jeg. Ser ut til å være i grei stand, men megleren har skrevet at "adgang til utleie er begrenset, se nærmere opplysninger i vedlagte "Nyttige opplysninger"", men ingen mer informasjon er gitt. Det er en selveierleilighet så juridisk sett er det ytterst vanskelig å begrense mulighetene til utleie, men det er uansett noe som må sjekkes for jeg eventuelt legger inn bud.

Du da?
>>
dfn ingen emilia clarke jv
>>
Knasker: Bugatti Burger
Slurper: Ur-ge
Ser på: Pulp Fiction
>>
File: 2018-07-12 16.06.50.jpg (287 KB, 909x642)
287 KB
287 KB JPG
Nå skal jeg flås! Det beste med å ha vært solbrent.
>>
File: image.jpg (227 KB, 786x618)
227 KB
227 KB JPG
Får vell legge meg da
>>
>>92111158
Boplikt burde innfores i pressområder. Fokk bolighainegre.
>>
>>92111301
Håper du får hudkreft
>>
>>92111051
Ja, det er det jeg har gjort frem til nå. Kunne gjort jobben jeg gjor nå (y) på 2 timer for 1440 kroner, uironisk. Men jeg har jo en "losalonn" på underkant av 200+50% nå.
>>
>>92111467
JEG
>>
>>92111467
Men HVA er jobb YYYYYYYYYYYYYY!!!!
>>
>>92111346
Jeg er ikke neger og dette er ikke et pressområde, og du er klar over at boplikt ofte er upersonlig slik at utleie teller som at boligen er bebodd og dermed er lovlig ved boplikt ikke sant? Men ja, enig med deg i at upersonlig boplikt bor innfores i pressområder, særlig i Oslo.
>>
>>92111346
Alle bor eie én utleiebolig.
>>
>>92111528
Heheh.... containertomming. Er egentlig en tomannsjobb, 720 hver. Men 1440 hvis du gjor den på egenhånd. Nsturligvis varierer innholdet i containeren. Gjennomsnitlig bruker man 3 timer når man er to. Men i dag var containeren pisseenkel. I går var den forjævlig derimot.
>>
>>92111693
Dette, men én utleiebolig er et minimum.
>>
>>92111693
Så vi skal bare leie av hverandre? Tror ikke du har tenkt gjennom dette helt.
>>
File: 1525472877860.jpg (179 KB, 1108x1395)
179 KB
179 KB JPG
hvem bok skal jeg lese?
>>
>>92111423
Det gjor jeg og fåvæ, da har jeg en grunn til å drepe meg selv.
>>
>>92110687
Tror navnet er stavet feil. Skal nok ikke være en W der
>>
>>92111944
>bok

lol er du nerd eller
>>
>>92111944
Concepts, Techniques, and Models of Computer Programming. Fra perm til perm.
>>
>>92111944
Jeg satt akkurat og tenkte det samme.
>>
>>92111981
Er du en dumrian eller?
>>
File: breivik bøker mm.png (494 KB, 1903x3314)
494 KB
494 KB PNG
>>92111944
>>
>>92111944
Master and Commander-bokene er skikkelig koselesning, kan godt anbefale dem. Holder på med bok 19, tror jeg det var.
>>
File: syngefrosken.png (6 KB, 318x158)
6 KB
6 KB PNG
jeg elsker Carmen, Carmen elsker meg
vi er forelsket, Carmen og jeg...
>>
>>92111813
Hvor mange har du?
>>92111891
Det vil alltid være behov for utleie, både korttids og langtids. Man trenger ikke ha hver sin, men man kan gjerne gå sammen med noen andre (at for eksempel familiemedlemmer har en utleiebolig sammen).
>>92111706
Kul jobb. Hva slags conteinere? Er det boss eller ifb post?
>>
finnes det noe værre enn å måtte hore på andres unger hylgrine? det er som om folk bevisst plasserer barnevogna si utafor her bare for å gå meg på nervene. jeg vil bare ha fred og rooo
>>
>>92112709
privatiser
>>
File: 1530271496184.png (29 KB, 735x668)
29 KB
29 KB PNG
jeg er bare en gamer...
>>
>>92112315
20 fot containere med kartonger eller baller. Maersk-containere, ser mange av de på lasteskipene som går inn til byen
>>
*loper og gjemmer meg under senga*
>>
>>92111706
Har lyskjerming selv
Oppsett av elektromekaniske skjermer og slikt
Med ned-montasje av gammelt utstyr og oppsett av nytt samt enkel plassering kan jeg godt tjene 1500+ på 1time+
>>
>>92112177
FY faen nå fikk jeg gåsehud
>>
Hva skjer med at alle fagarbeiderne tjener masse penger mens jeg sitter her med ingeniorgraden min og foler meg fattig?
>>
prooooooooooooooooooooomp
>>
>>92113320
Vi ble lurt av studiejoden. De som skaper noe her i samfunnet har tatt fagbrev. Ingeniorer er egentlig yrkesfaglige med et år eller to ekstra på skolen i ettertid. Vi ble fortalt at måten å bli ingenior på er via universitet, men i de aller fleste tilfeller er det tull (og vi har langt færre yrkesaktive år).
>>
>>92113320
>han gikk ikke Y-veien
Lram fåvæ
>>
File: 1485450599760.jpg (145 KB, 1000x563)
145 KB
145 KB JPG
>>92112177
jævlig kringlete det her
>>
File: 1485794478944.jpg (35 KB, 246x216)
35 KB
35 KB JPG
Så nettopp Hevnerne: Uendelighetskrigen (2018). Nå vet jeg ikke helt hva jeg skal tro fåvæ. Kan noen forklare meg hva FAEN som nettopp skjedde?!
>>
>>92113965
du sloste akkurat tid du aldri får igjen på å se jodepiss fra hollywood om menn i kapper
>>
>>92114004
Heng deg, Marvel lager bra filmer fåvæ
>>
File: 1528549718067.gif (2.16 MB, 460x308)
2.16 MB
2.16 MB GIF
>>92114044
>heng deg, mcdonalds lager bra mat fåvæ
>>
Jævla nerder
>>
Hva mente jeg med dette brevet?
>>
>>92113320
Vet ikke med deg, men jeg er relativt fornǿyd med lǿnnen min, og frynsegodene er ganske greie de også. I dag tok jeg blant annet hjemmekontor og jobbet fra verandaen i finværet.
>>
>>92114795
Hvem gjor du? Jeg skal bli ingenior når jeg blir stor gutt.
>>
File: row-pencils-2431658.jpg (98 KB, 800x800)
98 KB
98 KB JPG
>>92113965
>brever uironisk on kappedritt
Her, irriter deg litt over dette bildet mens jeg ringer vergen din.
>>
>>92114924
Jeg falt for konsulentmegmeget.
>>
Blitt frelst av de patronene med lystgass, ser norske nettbutikker bare selger 10 pakker.
Er det lov å bestille dette på nettet fra utlandet? Vil bestille 100-200stk.
>>
>>92115076
haha, hva gjor du utenom å sitte på et kontor ifort blå skjorte og firkantbriller da?
>>
>>92115088
Du fucker cellene og nervene dine med det
>>
>>92115193
Jeg bruker de ikke daglig da, bare av og til når jeg er på vors med kompiser.
>>
>>92115137
Jeg har faktisk ikke briller, synet mitt er perfekt. Ellers så fikser jeg ting for kunder som de har knullet opp eller ikke klarer selv, lager litt nye ting enten på oppdrag for en kunde eller for å senere selge det, og sitter en del i mǿter.
>>
>>92115076
Er konsulent megmeg? Vanskelig å få millionlonn?
>>
>>92115088
Det er lovlig, ja, men pass på at du kjoper mat-grad patroner, andre patroner kan inneholde små mengder olje og slikt (det er derfor de er så latterlig billige) og det kan skade hjernen og lunger over tid.
>>
>>92114107
For meg, så er det McKylling.
>>
>>92115400
Tror ikke det skal være vanskelig hvis du er flink, komfortabel med å jobbe mye og/eller ikke er redd for lederansvar. Det er ikke akkurat noen som stopper deg og sier at du må slutte å levere så bra og mye. Husk, megmeger trenger ikke å være dårlige.
>>
>>92110629
hva mente hun med dette?
>>
>>92110629
Herregud...
Skapningen...
Femtiseks prosent...
>>
>>92115076
korleis utdanning har du? korleis type konsulent er du?
>>
File: 1520551485937.jpg (130 KB, 584x512)
130 KB
130 KB JPG
JEG PROMPER OG JEG BÆSJER OG JEG PROMER OG JEG BÆSJERJEG PROMPER OG JEG BÆSJER OG JEG PROMER OG JEG BÆSJERJEG PROMPER OG JEG BÆSJER OG JEG PROMER OG JEG BÆSJERJEG PROMPER OG JEG BÆSJER OG JEG PROMER OG JEG BÆSJERJEG PROMPER OG JEG BÆSJER OG JEG PROMER OG JEG BÆSJERJEG PROMPER OG JEG BÆSJER OG JEG PROMER OG JEG BÆSJERJEG PROMPER OG JEG BÆSJER OG JEG PROMER OG JEG BÆSJER

JEG PROMPER OG JEG BÆSJER OG JEG PROMER OG JEG BÆSJERJEG PROMPER OG JEG BÆSJER OG JEG PROMER OG JEG BÆSJERJEG PROMPER OG JEG BÆSJER OG JEG PROMER OG JEG BÆSJERJEG PROMPER OG JEG BÆSJER OG JEG PROMER OG JEG BÆSJERJEG PROMPER OG JEG BÆSJER OG JEG PROMER OG JEG BÆSJERJEG PROMPER OG JEG BÆSJER OG JEG PROMER OG JEG BÆSJER


JEG PROMPER OG JEG BÆSJER OG JEG PROMER OG JEG BÆSJERJEG PROMPER OG JEG BÆSJER OG JEG PROMER OG JEG BÆSJERJEG PROMPER OG JEG BÆSJER OG JEG PROMER OG JEG BÆSJERJEG PROMPER OG JEG BÆSJER OG JEG PROMER OG JEG BÆSJERJEG PROMPER OG JEG BÆSJER OG JEG PROMER OG JEG BÆSJERJEG PROMPER OG JEG BÆSJER OG JEG PROMER OG JEG BÆSJER
>>
>>92115991
Dåkseanon ut!
>>
>>92116042
Vakkert.
>>
>>92116056
neida, bare lurer siden eg også vurderer å falle for konsulent megmeget
>>
>>92115991
Noe innen teknologi. Nǿyaktig hva er egentlig ikke så viktig så lenge det finnes konsulentjobber innen det. Konsulentarbeid er ganske likt på tvers av områder hvis du ser bort fra det fagområdespesifikke arbeidet. Man jobber også typisk sammen med folk fra forskjellige bakgrunner som har endt opp samme sted uansett.
>>
File: RothschildCo_Logo.png (15 KB, 984x162)
15 KB
15 KB PNG
>>92116128
Med mindre du er konsulent i en investeringsbank og har minst fem års praksis ved endt studie, så har du ikke en sjans.
>>
File: frosk.png (120 KB, 375x500)
120 KB
120 KB PNG
>During dinner, I distinctly remember her saying that she couldn’t wait until we got home so that “we could fuck.” I dreaded it, but resigned myself to the fact that it was probably unavoidable. Luckily, I was so sleepy when we got back that I just fell asleep. We didn’t have sex.

>Around this time in March, she demanded that I visit her over the weekend. I didn’t want to go but she was insistent. I was afraid of rejecting her because she seemed like someone would take revenge on me on Twitter with her much bigger account (I had 2k to her 5k followers).

jaja...
sånn kan det visst gå når man er på twitter, ja...
>>
File: that'sracist.png (29 KB, 752x234)
29 KB
29 KB PNG
>folk som kommenter på kon-tiki traileren ass
>>
>>92116275
Kilde?
>>
File: ulrikke er søt.jpg (196 KB, 640x800)
196 KB
196 KB JPG
>>92110765
Sikker på at du ikke liker meg anon? Ikke engang bittelitt?
>>
>>92112177
fy faen så basert fåvæ
>>
SKA jæ gå å kjop mæ no godis, fetta je er barre sykt sugen nå ass
>>
>Ble ansatt i vekterselskap for en stund siden under servicedelen
>Har hatt nesten bare vekterjobber pga mangel på vektere, også oppgaver som kan ansees som risikofylte
>Ingen vekterkurs, bare litt kjapp info for jeg ble kastet ut i det som en sau bland ulver
>Vektersatsen er 191 kr timen + risikotillegg
>Service satsen er kun snaue 160 kr timen
>Naturligvis får jeg kun service satsen
Begynner å fole meg utnyttet og lurt. Dette er da vel ikke rett?
>>
>>92110629
Vagt lubben, men hun kunne ha vært ganske sot med sminke. Hun et bra naturlig ansikt.
>>
Sjokka over hvor mye mer jeg får for trygda mi her i Sverige enn i Norge... Hm hva om jeg flytta inn i kjelleren til min svenske far i Stockholm permanent
>>
File: 1487603110750.jpg (11 KB, 240x240)
11 KB
11 KB JPG
kanskje jeg skal kjope meg en liten mini-gris
>>
privatiser NAV
>>
any norwegian girls want to marry a american navy man im so lonely jesus christ
>>
>>92117595
Dårlig forslag
>>
>>92117559
Er du han ledern for nordfront norge?
>>
>>92117588
den er ikke en minigris for alltid..
>>
>>92117419
dette hortes ikke bra ut nei
>>
>>92117559
Kanskje om jeg flytter til Sverige?
>>
>>92117419
Nå er jeg ikke advokat, men jeg er ganske sikker på at det ulovlig, forutsatt at stillingsbeskrivelsen din under service-delen ikke inkluderer den mengden vekterarbeid. Er du med i fagforening? Hvis ja så burde det ikke være så vanskelig å sǿrge for å få oppgradert lǿnnen din, samt kreve utbetalt det du skulle hatt krav på fra om med du fikk de nye oppgavene. Det er ekstra skjerpende at de ikke gav deg opplæring, noe som raskt kunne/kan lede til ubehageligheter om du ender i en situasjon på jobb som ender i retten.
PS: Hvis du tar opp dette uten backing fra fagforening eller advokat så ikke forvent å jobbe der så veldig lenge.
>>
File: 1527709151325.png (114 KB, 409x304)
114 KB
114 KB PNG
>>92117595
>jeg privatiserer nav
>tar all nautgryna selv
ikke no personli naut
>>
>>92117559
Flytt til NAV kolonien i Nord-Sverige
>>
File: 1474489929127.png (122 KB, 1328x764)
122 KB
122 KB PNG
>>92117818
DETTE!
>>
>>92117818
Vi må få tilbake Bohusland.
>>
Brev megmeger
>>
Savner gamle 4chan, når det handlet om å dele fakta og ha det goy. Nå er det bare "oneupmanship" og repetitive bilder, merker virkelig gen z
>>
>>92117897
Vi må også redde Jemtland og Herjedalen.
Vi må også ta tilbake Gronland, Færoyene og okkupere Island
>>
File: 1444940043503.jpg (166 KB, 1080x772)
166 KB
166 KB JPG
>>92118005
>>
>>92118063
Vi må bli èt folk igjen og samles forst. Vi har glemt historien vår. Hvorfor skal vi ta tilbake disse områdene? Ingen idag vet konteksten for vårt eierskap til disse.
>>
>>92117640
No.
>>
>>92118121
Nasjonal Samling er faktisk forbudt
>>
>>92118115
faen så stygg han er
>>
File: 1517239149324.jpg (81 KB, 1000x800)
81 KB
81 KB JPG
>>92116042
Bra brev
>>
File: Kort05B.jpg (357 KB, 785x487)
357 KB
357 KB JPG
>>92118156
Refererte mest til Fedrelandslage med Nansen og Det Norske Selskab
>>
>>92117559
är det detta mina skattepengar går till?
>>
Si hei!
https://www.youtube.com/watch?v=fc-DgRO1SrQ
>>
Jag skall rösta S, va med ni?
>>
File: 1505930853185.png (73 KB, 454x453)
73 KB
73 KB PNG
>>92118320
Nei, det er skattepengane våre. De nyttar ikkje ei einaste krone på han.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=eNJWEFPYu8E
>>
>>92118421
Hei lålelå

>>92118320
>>92118439
Heng deg Sverigeanon
>>
>>92118320
Tja han får nautpenger fra Norge og bruker de I Sverige, han bidrar positivt til svensk ökonomi
>>
Er denne t-skjorten for rodpillet å gå med?
>>
>>92118439
>S
Skal du först stemme sosialistisk, så stem på et ordentlig sosialistisk parti
>>
>>92118553
Mångkultur är viktigast
>>
https://www.youtube.com/watch?v=Yu6Hr9kd-U0
Hun fiolinisten var jo fin da.
>>
>>92118607
Stem på Vänsterpartiet.
>>
File: hqdefault.jpg (13 KB, 480x360)
13 KB
13 KB JPG
>meg til hoyre
>>
File: 1531358902396.png (209 KB, 1054x526)
209 KB
209 KB PNG
Hun er kvinnen til lederen, brune og mugne som tapere!
Sjelen til et folk, blod og ære, falsk stolthet!
Lys og skygger i ansiktet, hvis hun tisser i ansiktet!
Ned på gaidens kneboy, er det tyske imperiet sjokkerte!

Såmbi nazi berte er lederkvinnen!
Som ga ham drommen, renraset er fantastisk!
Såmbi nazi berte kjenner ingen omhet!
Men gjor bena brede!

Hun er gravlagt i ånden, men irritert av sine gaver!
Bor stillheten ennå er hoyt og spiller gravid brud!
Fra graven du horer dem rope, hvor er de stolte rankeringer!
Som prydet vår rase, gaidet oss inn i evigheten!
>>
https://www.vgtv.no/live/161596/direkte-anti-trump-demonstrasjon
>>
>>92118682
Er visst ganske enkelt å lage ricin har jeg hort, fin måte å ta livet på egt
>>
>>92118542
Hva ser jeg på her egentlig?
>>
>>92118802
En t-skjorte fra Thor Steinar. Firmaet er blitt merket som nasse, men de har jo bare "Nordic" og "napapijri-tier" ting der jo
>>
>>92118682
Kul sang.
>>
>>92118719
DOMPFHFHF ER EN BÆSJEMANNNNNN!
morsomt at det aldri livestreames noen andre demontrasjoner. sånn som den for tommy robinson eller pegida greier fra tyskland
>>
VM i Qatar 2022
>Ingen alkohol
>Ingen lettkledde damer
Meget bra
>>
File: 1529004003726.jpg (32 KB, 600x600)
32 KB
32 KB JPG
>>92119008
Mashallah habibi
>>
>>92119008
Ingen kvinner på stadium i det hele tatt. Qatar er basert
>>
Får ont i sidan av bröstet när jag andas in.
Tror jag kommer dö inatt.

Jag vet att ni kommer att sakna mig, men gråt inte tårar för mig, förty jag kommer att äta och supa med gudarna i valhall i all evighet!
>>
Slurper cola og spiser kebab
>>
File: 1470446618547.jpg (719 KB, 1500x1110)
719 KB
719 KB JPG
Folkens, vi er i fyr og flamme. Hvor mange km^2 tror dere går opp i flammer i lopet av sommeren?
https://www.nrk.no/telemark/store-omrader-i-sor-norge-i-brann-1.14123328
>>
File: IMG_3176.jpg (3.36 MB, 2448x3264)
3.36 MB
3.36 MB JPG
>han har ikke sett verden
>>
File: IMG_3156.jpg (2.92 MB, 2448x3264)
2.92 MB
2.92 MB JPG
>>
>>92119792
>>92120046
Wow! Noen steiner!
>>
steiner er jo germanske
>>
>>92119476
gud straffer norge
>>
File: Mongolia1.jpg (2.03 MB, 2448x3264)
2.03 MB
2.03 MB JPG
>>92119792
Jeg har da det
>>
File: IMG_3233.jpg (2.79 MB, 2448x3264)
2.79 MB
2.79 MB JPG
>>92120075
>>
*slenger meg i sofaen og setter på Netflix*
>>
>blir rodpilelt
https://www.youtube.com/watch?v=GNXTEMnpmb8
>>
Hurra, tendies på denne restauranten
>>
>>92120592
Ta den anon
>>
>sverigeanon blåser veip royk inne på brakke 4K-N igjen...
>>
>32 år gammel
>Aldri hatt visdomstenner (et tullete rudiment som henger fra våre langt langt gamle forfedre)
>Heller ei ble jeg fodt med halebein
Dette er beviset på at JEG er den ytterste form for evolusjon i mennesket. Boy dere for meg, primater.
>>
>>92120592
>takk gud det er fredag
>"restaurant"
haha fyfaen sverigeanon, du er litterært hvit soppel
>>
>>92116042
>Kvaliteten i Norgetråden anno 2018
Dere imponerer meg stadig ved å nå nye lavmål i brevene deres.
>>
File: trv travel map template.png (506 KB, 4972x2517)
506 KB
506 KB PNG
>>92119792
>>92120227
Hvor har dere vært gutta?
>>
>>92120954
>Jeg spiser eksklusivt på ovrige klasserestauranter som passer en av så hoy klasse som meg
>t. brever i /int/s verste trådgruppe
>>
>>92120949
Nordbor SKALL ha visdomständer din svartskaöle. Ni negrer behöver inte visdomständer för ni äter bara banan hela livet fåvä.
>>
>>92120592
>Spiser lunsj til middag
>>
>>92121210
>t. apekatten Julius med sine 4 ekstra tenner
>>
Natta tråden! Her er et bibelvers og noen daier, så er der noe for alle.
Ugudelighets skatter gagner ikke, men rettferdighet frir fra doden.
Herren lar ikke den rettferdige sulte, men de ugudeliges attrå stoter han bort.
Den som arbeider med lat hånd, blir fattig, men den flittiges hånd gjor rik.
En klok sonn samler om sommeren; en dårlig sonn sover i hosttiden.
>>
>>92121304
jeg er homofil og ateist
>>
>>92120949
>32 år
Så evolusjon fikset ikke alderen din.
Haha, fy faen du er jo irrelevant allerede.
>30+ år
HAH, fy faen hvorfor gidde å leve gutta?
>>
>>
Det er VI NORDMENN som ikke integrerer oss.
>>
>>92121210
>Wisdom teeth are vestigial third molars that helped human ancestors to grind plant tissue
>to grind plant tissue
OIDA!
Klassisk svensk idioti. Snakker om ting han ikke har peiling på men tror er toft og gjor han "bedre" og mer "mann".
Ta deg en banan du, du er jo i det rette utviklingsstadiet for å tygge på sånt.
>>
Vǫrm pizza gǫmlum mǫnnum,
vǫrm pizza ungum mǫnnum...
>>
File: hypoden.jpg (43 KB, 719x461)
43 KB
43 KB JPG
Sjekk hvor utviklet jeg er da!
>>
File: 0987.png (489 KB, 997x510)
489 KB
489 KB PNG
husk å betale lisens!
>>
File: 1512505524249.gif (122 KB, 657x527)
122 KB
122 KB GIF
>>92121407
slutt å brev denne dritten, jeg klarer ikke lese det når jeg har rodlig farge på f.lux
>>
>>92119476
I har sviktet Herren, og slipper hemningslost inn Hans fiender. Knus deres lender, for de hater Herren.

>>92121347
Det var leit å hore, men Guds veier er mange og uransakelige. Be ofte, se på alle de fete daier Han har skapt, og prov elektrosjokkterapi. Om ikke det virker, så vit at Han har en hensikt med å sette deg gjennom slike provelser. Fred være med deg.
>>
>>92121622
det var et bra brev så du burde lese det
>>
File: Autisme.png (548 KB, 4972x2517)
548 KB
548 KB PNG
>>92121185
ikke faen om jeg gidder fylle ut Russland og Kina
>>
File: loss.webm (2.78 MB, 854x480)
2.78 MB
2.78 MB WEBM
brev kunst
>>
>>92121676
Du er jo for dum til å fylle ut et enkelt kart, så litt overrasket over at du er så velreist fåvæ. Men jaja. Hvordan var den transsibirske jernbanen da?
>>
Vurderer å bygge et hus av paller, presenning og tresponplater
>>
File: 1515427790548.png (229 KB, 573x573)
229 KB
229 KB PNG
>>92121646
om du legger på et blått filter eller noe sånn at jeg kan lese det uten og skru av f.lux og knulle opp dognrytmen min skal jeg det.
>>
>>92121850
det blir for mye jobb fåvæ
>>
File: Trans-Siberian1.jpg (2.18 MB, 3264x2448)
2.18 MB
2.18 MB JPG
>>92121804
Koslig den, om man liker å svette rundt på et tog i seks dager.

Man gjor ikke så mye annet enn å drikke öl og se på at toget ruller gjennom skogen
>>
dfn ingen emilia clarke jv
>>
File: 1511403367352.png (37 KB, 1127x685)
37 KB
37 KB PNG
>>92121921
da leser jeg ikke brevet ditt ok
>>
>>92121990
jaja... syns det var litt dritt jeg at du ikke leste brevet.. men men, kanskje neste gang...
>>
File: 1531220814256.jpg (538 KB, 632x1952)
538 KB
538 KB JPG
>>92121622
>han falt for f.lux-joden!
Kos deg med styrke 10 briller om noen år!
>>
>>92121591
Dette hadde jo vært dritkult.
>>
>>92121709
Pell deg tilbake til /v/ ditt avskum
>>
>>92121610
Baserat och rödpillrat.
>>
>>92121957
Hvor mye kostet det? Var det vanskelig å få visum?
>>
>>92122184
>Var det vanskelig å få visum?
Hvis du ikke er kriminell er det ikke vanskelig å få visum to noe som helst land.
>>
>>92121709
hva mente han med dette
>>
>>
File: Trans-Siberian2.jpg (964 KB, 2442x3258)
964 KB
964 KB JPG
>>92122184
Mange år siden jeg reiste, men tror det var rundt 5000 Moskva-Kina. Tror jeg betalte ca 10.000 for alt av fly/hotell til Moskva og fra Beijing.

Russisk visum er greit så lenge du er obs på at du får visum for de dagene du skriver opp og ikke 30 dager som nesten alle andre land. Invitasjon og sånt er mye enklere i dag enn de forste gangene jeg dro over grensa så det kan fikses selv.

Mongolsk Visum er dyrt som faen og konsulatet har komisk dårlige åpningstider og land behandlingstid (kan være det er bedre i dag).

Kinesisk visum har jeg hört er lett nå, men da jeg reiste i 2011 hadde akkurat Liu Xiaobo fått fredprisen og det var nesten umulig å få til på egenhånd. I 2011 fikk du avslag hvis du f eks hadde limt på passbildet i stedet for å stifte det på og hvis en eneste bokstav var vanskelig å lese. Heldigvis har det blitt greit igjen etter at Kina-kompis Börge Brende tok U-riksen
>>
jeg kjeder meg
>>
File: 1531183220359.webm (2.99 MB, 1920x1080)
2.99 MB
2.99 MB WEBM
jaja
>>
>>92122484
hva...?
>>
>>92122410
Fett! Har planlagt en lengre tur til Russland i mange år, håper å få det til neste sommer
>>
4 bestemmer hva jeg skal runke til, ruller du dubletter fingrer jeg meg i rompa også
>>
>>92122558
Jenter som tisser i munnen på andre jenter.
>>
File: 1529503430801.webm (2.62 MB, 852x480)
2.62 MB
2.62 MB WEBM
>>92122558
runk til fotball
>>
>>92122558
Stefan löfven
>>
>>92122558
Skætt
>>
File: 1522169167963.png (106 KB, 800x750)
106 KB
106 KB PNG
>>92122484
Koselig reklame fåvæ
>>
>>92121845
Oi! Dette har du ikke lov til! Skal du ha byggetillatelse må du dokumentere at alt arbeid gjores av fagfolk med hoyere utdannelse som har bestått nodvendige kurs i TEK 20 for sitt fagområde!
>>
>>92122558
Feller eller lolier
>>
>>92122558
>>92122807
Stotter feller, men lolier er ulovlig i norge.
>>
>>92122558
Onaner til videoer om Amish-jenter på degroret.
>>
>>92122558
du onanerer ikke
>>
>>92122558
Innsettelsestalen til Drumpf.
>>
>>92122558
Det må nok bli ditt eget speilbilde.
>>
>>92122065
Hva er flux
>>
>>92122955
Basert og rodpillet
>>
Ah mahlaah maahg"
https://www.youtube.com/watch?v=GZ84V_j6JV8
>>
>>92123070
https://www.youtube.com/watch?v=GE4G2-YXxmU
>>
>>92122955
Basert
>>
File: flux.png (226 KB, 1089x765)
226 KB
226 KB PNG
>>92123005
>>
>>92122608
>>92122761
>>92122776
>>92122782
>>92122807
>>92122906
>>92122955
>>92122971
>>92122990
allerede ferdig runka
>>
>>92123070
husker ikke jefg brevet dette....
>>
Kanskje flytte til pappa og stemor i Kiruna
>>
File: 1514424883538.jpg (8 KB, 131x150)
8 KB
8 KB JPG
>>92123070
Gud hjelpe meg
>>
File: flux-soda[1].jpg (15 KB, 450x450)
15 KB
15 KB JPG
>>92123005
>>
File: Norwaylady.jpg (53 KB, 640x359)
53 KB
53 KB JPG
>>92122558
Erna Solberg
>>
det er FOR varmt
>>
>>92121610
Hva er historien bak dette? Hva? Hvorfor? Hvemfor?
>>
>>92123529
Barna skal lære om forskjellige fetisjer og seksualiteter. Var en som spiste bæsj en gang også.
>>
>>92123445
Dette er jo en knall brus
>>
>>92123070
Tissen min ble hard
>>
>>92123529
NRK har som oppgave å bryte ned den seksuelle heteronormativiteten og skape toleranse og aksept for ulike preferanser, siden alle er fodt ulike med hver sin smak.
>>
>>92123638
Nei fysj
Hva faen
>>
>>92123734
>fysj
Du dommer vel ikke folk utifra deres preferanser om å spise bæsj gjor du? For det er isåfall jævla gammeldags og rasistisk. Og du er vel ikke en rasist anon?
>>
>>92123638
Håper du tuller.
>>
Hvordan kan normale folk villig bo i byen? Det går jo faen ikke an å få fred og ROOOOOOOOOO
>>
File: ALERTA.jpg (1.2 MB, 1920x1280)
1.2 MB
1.2 MB JPG
>RASISTER I TRÅDEN!
>>
help
>>
>>92123821
tredje?
>>
>>92123860
takk
>>
>>92123734
>>92123804
tuller ikke
>>
File: musematte.jpg (62 KB, 600x600)
62 KB
62 KB JPG
Innafor å kjope en sånn her? Det tynne håndleddet mitt trenger noe å hvile på i lopet av de 17 timene i dognet jeg sitter foran PCen.
>>
>>92123814
>farg håret grǿnt
>forundre deg over hvorfor ingen tar deg alvorlig
>>
dfn ingen emilia clarke jv
>>
>>92123811
Dette. Har bodd i byen i fem uker nå på grunn av jobb og er mokk lei. Alt er trangt og bråkete. Flytter ut igjen på landet ved forste gode mulighet.
>>
>>92123942
Nei, anime er kreft
>>
Rullestol jente stirra på meg på bussen idag..... Hva ser drittautister I slike jenter?
>>
>>92124351
De ser noe de tror de kan få seg et ligg med siden de er for deprimerte til å tro at de kan få seg noe annet.
>>
>>92115596
Er ikke alle flinke, da? Liker ikke alle å jobbe og å ta ledelse?
Hvor skjermet har jeg egentlig levd?
Jeg vil tjene millioner. Må jeg kanskje bli partner eller noe..?
>>
Hva ville dere bli når dere var barn og noen spurte dere hva dere skulle bli når dere ble stor?
>>
>>92124526
pedofil, akkurat som faren min
>>
>>92124526
Ville aldri bli noe, og ble det ikke heller.
>>
>>92124556
Du er sånn LHBTPI du ja.
>>
jej er stygg å domm
>>
File: 1501183300187.jpg (127 KB, 789x792)
127 KB
127 KB JPG
har av og på hatt vondt i hjertet i snart ett år nå
innafor å dra til legen?
>>
>>92124351
>Må hjelpe henne ut av stolen og ned i senga
>Må hjelpe til med å få av henne klærerene
>Må styre henne under sex, siden beina er helt stille eller borte
>Hun har dårlig selvbilde, vil sannsynligvis aldri forlate deg
>Dårlig selvbilde innebærer enkel å manipulere
Hva er det ikke å like?
>>
>>92124526
Rik.
>>
File: 1510960061171.jpg (223 KB, 584x530)
223 KB
223 KB JPG
>>92124526
Paleontolog. Var jævlig autist på dinosaurer når jeg var liten, kunne ramse opp flere hundre bare fra minnet for jeg var 10 år. Senere ville jeg også bli pilot. Var for skole's domm til å bli noe som helst da, så nå er jeg 27 år, naut og bor hjemme hos mamma.
>>
dfn ingen emilia clarke jv
>>
File: si hei.jpg (323 KB, 1920x1080)
323 KB
323 KB JPG
hvem heier dere på i finalen?
>>
>>92124526
Lykkelig......
>>
File: 001239012391293.jpg (100 KB, 720x442)
100 KB
100 KB JPG
SISTE RULLING! KOM IGJEN ANONSEN VI SKAL OPP PÅ 24 TIMERN OG HENTE VG1 JENTENE!
>>
>gått ned 22kg
>spiser sunt
>begynt med trening igjen
Gutta, jeg tror at jeg skal klare det!
>>
>>92124825
Kroatia!
>>
>>92124825
heia den som vinner
>>
>>92124453
Ikke han du svarte, men relativt fersk konsulent i ingeniorbransjen. Mange vil faktisk ikke ha mer ansvar selv om de kunne doblet lonnen og en del er rett og slett for dumme eller gammeldagse i tankegangen til å passe i lederroller. På jobben er det en kar som veldig gjerne vil bli leder, men har ADHD og dysleksi. Han kan faget sitt og gjor bra arbeid så lenge han slipper å skrive eller lese veldig lange rapporter. Så har vi også en annen kar som har fått tilbud om lederstilling med millionlonn flere ganger men alltid takker pent nei siden han er redd for konflikter og viktige kontraktsforhandlinger. En del er også rett og slett generelt udugelige i den forstand at de ikke kan faget sitt godt nok. Vi har også en som er 25 år og har gått bedriftens interne topplederkurs og raser oppover i lonn og ansvar for hvert år som går.
>>
>>92124825
de hvite
>>
>>92124813
emilia ser ud som en som bliver en stygg bestemor
>>
>>92124847
STINE ER MIN BARE SIER DET HAHA FY FAEN TOR! NÅ SKJENKER VI DISSE HORENE GUTTAAAA
>>
hei norge
>>
>>92124903
hvor gammel var han 25 åringen når han ble ansatt?
>>
>>92124879
nice
breva for og etter bilder
>>
File: Russebuss+%2826%29.jpg (85 KB, 700x472)
85 KB
85 KB JPG
>>92124928
*blander en ekstra sterk dram til jentene*
NÅ SKAL DET KNULLES!!!!!! KNULLE KNULLE KNULLE! KJOR DA!
>>
>>92124920
Med andre ord Kroatia. Det kroatiske laget er mer hvit enn det franske
>>
Det norske folk burde brennes på bålet
>>
>>92124997
Hei, kompis. Hvordan står det til i Tyskland?
>>
>>92125005
Tror det er et par-tre år siden han ble ansatt. Han jobbet i oljen frem til det gikk til helvete og studerer nå ledelse på BI ved siden av jobben.
>>
>>92124921
hví ert tú vreiður?
>>
File: 132kg.jpg (180 KB, 1080x1920)
180 KB
180 KB JPG
>>92125042
132kg @ 177cm
>>
>>92124825
Ser ikke på en gjeng svette karer som ikke er fornoyd med de to ballene de allerede har.
>>
>>92125195
sigi bert frá mínum eygleiðingum við kvinnum
>>
>>92124847
Jada, jeg kommer, skal bare ta spriten ut av fryseren!
>>
Noen her som kjenner en fra Litauen
Man reikia pagalbos
>>
>>92125158
det er bra her. det regnet i dag, og jeg trenger ikke å do av varme.
jeg lærer norsk for en måned. er det noen gode boker eller filmer på norsk?
>>
Skal vi lage barn sammen, anon?
>>
File: maxresdefault.jpg (198 KB, 3000x1688)
198 KB
198 KB JPG
>>92125297
HAH! godt sagt, ridder
>>
>>92124847
*prejjar bussen av vägen*
>välj alla bilder med buss
>>
File: 109kg12.07.2018.jpg (148 KB, 584x1037)
148 KB
148 KB JPG
>>92125042
>>92125289
109kg akkurat nå - ennå lang vei å gå, men forsåvidt fornoyd da jeg begynte vekttapet sent i mars 2018
>>
>>92124903
Skjonner ikke helt hvorfor folk ikke er interessert i å jobbe som faen for å bli best mulig og å få mest mulig ansvar (og kompensasjon)
>>
>>92124351
Hun stirra på deg fordi du snikfotograferte henne.
>>
182 cm og 59 kg.... Jaja hvem andre er fleskeberg her?
>>
>>92125681
180 cm 61 kg
drep meg
>>
>>92124825
Frankrike, så klart.

Har hatet Kroatia siden 2014.
>>
nå ble det litt for mye soye her
>>
>>92125577
veldig flott, vil uironisk ha din kropp.
>>
>>92125732
Heng deg, Sverigeanon.
>>
>>92125778
>>
Gutta. Sitter i et telt i Hellesylt ved Geirangerfjorden og drikker pils ved pc'n. Noen som er fra omraadet? Hva bor jeg få med meg?
>>
>>92125681
183cm og 53kg
Prover å slanke meg, men det er vanskelig.
>>
>>92125732
Enig, stinker soya av hele tråden
>>
>>92125841
skrev du feil? du er SYLTYNN.
>>
>>92125795
Hva er greia med Tyach? Hvorfor liker han rullestoljenter, og hater Sverigeanon?
>>
håll smella!
>>
>>92125841
>>92125708
>>92125681
Dere er alt for tynne, med deres hoyde burde dere veie rundt 80-90 kg
>>
>>92125289
>>92125577
Steik.
>>
>>92125750
Beklager, her er det kilospris som gjelder
>>
>>92125999
De burde veie rundt 75 fåvæ. 80 hvis de er veltrent.
>>
File: 1504200466571.jpg (29 KB, 250x243)
29 KB
29 KB JPG
>>92125999
og du burde gå ut av tråden vår din jævla utlending
>>
hor på dette

https://www.youtube.com/watch?v=4lJTkRjUxzQ
>>
>>92125289
om det der er 132kg @ 177cm må du ha ganske mye muskelmasse under der
>>
>>92125660
Egentlig ganske enig med deg, har ingen planer om å fortsette med lonnen jeg har nå til evig tid.
>>
*ǿker lǿnna di*
>>
>>92125999
Feil! Er man 180-190 burde man veie mellom 50-55 kg
>>
>>92126127
Jeg er norsk
>>
>>92125999
Feil, fra 180 cm burde man veie kanskje 10 kg
>>
>>92125289
Kan jeg tittyfucke deg?
>>
File: 20180712_225446.jpg (352 KB, 1152x648)
352 KB
352 KB JPG
>>92126164
Brei som fy, monsterlår (78cm ved lysken) som egentlig er mest muskel, kraftig beinbygning (vært i smeller der normale folk ville hatt åpne brudd uten å få forstuing) samt at jeg forsåvidt har greit med muskler ifra arbeid & aktive hobbyer

>>92126513
Kom og ta meg, pusegutt
>>
>>92125999
Feil, ved 180 cm burde man ikke veie mer enn 75 kg
>>
>>92126581
Gjesp. zzzzzz
>>
>>92125330
JÆVLI BRA DU KOM ANONSEN, FYFAEN SJEKK UT MUGGENE TIL SILJE!
*Dytter trynet ditt i brystet til Silje mens Silje rister brystene sine frem og tilbake i ansiktet ditt*
"I KVELD ER DET LOV Å VÆRE HORE!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
>>
ikke alt for lenge siden tråden var fylt til randen med Zydd breving og rullestoljenter
>>
File: 20170710_031034.jpg (571 KB, 1493x2449)
571 KB
571 KB JPG
>>92126581
Dette er meg da fåvæ. Like hoy som deg.
Er jeg en sånn der sterking eller hva?
>>
>>92126849
Simon er heldigvis borte
>>
>>92126788
Norske jenter er alltid horer, islam ville uironisk være bra for Norge
>>
>>92126849
jeg er bare glad for at l*beralistanon er borte for godt.
>>
er han lesdet hanreien som klikker på holohaux breverne borte?
>>
>>92127035
stfu idiot
>>
>>92126867
Såklart vennen
>>
>>92127136
Det er sant, norske kvinner tre gee å bli satt på plass. Derfor ville islam vært bra
Det finnes ingen gud utenom Allah, og Profeten Mohammed (måtte fred være med han) er Allahs sendebud.
>>
File: 2alompw6qd911.jpg (119 KB, 800x533)
119 KB
119 KB JPG
>>
>>92127136
Vær stille din nazistfaen
>>
File: 1527178346181.png (29 KB, 657x527)
29 KB
29 KB PNG
>>92127354
https://www.youtube.com/watch?v=sZVFPU0skP0
>>
>>92127136
Vi skal takke, ikke klandre muslimene for at de velger å bosette seg i Nord-Europa
>>
>>92127349
>>92127378
Kanskje norske kvinner er hore fordi norske menn er lur. Det er et lite land, og hvis de fleste menn i det er dårlige, er de mer sannsynlig å hore seg ut i håp for en god mann (araber).
>>
lover å holde tråden i live frem til klokken 02:30, etter det må noen andre ta over
>>
HAHAHAHAEHAHHEEAHAEHEAHaHEhHAHAHAHAEHAHHEEAHAEHEAHaHEhHAHAHAHAEHAHHEEAHAEHEAHaHEhHAHAHAHAEHAHHEEAHAEHEAHaHEhHAHAHAHAEHAHHEEAHAEHEAHaHEhHAHAHAHAEHAHHEEAHAEHEAHaHEhHAHAHAHAEHAHHEEAHAEHEAHaHEhHAHAHAHAEHAHHEEAHAEHEAHaHEhHAHAHAHAEHAHHEEAHAEHEAHaHEhHAHAHAHAEHAHHEEAHAEHEAHaHEhHAHAHAHAEHAHHEEAHAEHEAHaHEhHAHAHAHAEHAHHEEAHAEHEAHaHEhHAHAHAHAEHAHHEEAHAEHEAHaHEhHAHAHAHAEHAHHEEAHAEHEAHaHEhHAHAHAHAEHAHHEEAHAEHEAHaHEhHAHAHAHAEHAHHEEAHAEHEAHaHEhHAHAHAHAEHAHHEEAHAEHEAHaHEhHAHAHAHAEHAHHEEAHAEHEAHaHEhHAHAHAHAEHAHHEEAHAEHEAHaHEhHAHAHAHAEHAHHEEAHAEHEAHaHEhHAHAHAHAEHAHHEEAHAEHEAHaHEhHAHAHAHAEHAHHEEAHAEHEAHaHEhHAHAHAHAEHAHHEEAHAEHEAHaHEhHAHAHAHAEHAHHEEAHAEHEAHaHEhHAHAHAHAEHAHHEEAHAEHEAHaHEhHAHAHAHAEHAHHEEAHAEHEAHaHEhHAHAHAHAEHAHHEEAHAEHEAHaHEhHAHAHAHAEHAHHEEAHAEHEAHaHEhHAHAHAHAEHAHHEEAHAEHEAHaHEhHAHAHAHAEHAHHEEAHAEHEAHaHEhHAHAHAHAEHAHHEEAHAEHEAHaHEhHAHAHAHAEHAHHEEAHAEHEAHaHEhHAHAHAHAEHAHHEEAHAEHEAHaHEhHAHAHAHAEHAHHEEAHAEHEAHaHEhHAHAHAHAEHAHHEEAHAEHEAHaHEhHAHAHAHAEHAHHEEAHAEHEAHaHEhHAHAHAHAEHAHHEEAHAEHEAHaHEhHAHAHAHAEHAHHEEAHAEHEAHaHEhHAHAHAHAEHAHHEEAHAEHEAHaHEhHAHAHAHAEHAHHEEAHAEHEAHaHEhHAHAHAHAEHAHHEEAHAEHEAHaHEhHAHAHAHAEHAHHEEAHAEHEAHaHEhHAHAHAHAEHAHHEEAHAEHEAHaHEhHAHAHAHAEHAHHEEAHAEHEAHaHEhHAHAHAHAEHAHHEEAHAEHEAHaHEhHAHAHAHAEHAHHEEAHAEHEAHaHEhHAHAHAHAEHAHHEEAHAEHEAHaHEhHAHAHAHAEHAHHEEAHAEHEAHaHEhHAHAHAHAEHAHHEEAHAEHEAHaHEhHAHAHAHAEHAHHEEAHAEHEAHaHEhHAHAHAHAEHAHHEEAHAEHEAHaHEhHAHAHAHAEHAHHEEAHAEHEAHaHEhHAHAHAHAEHAHHEEAHAEHEAHaHEhHAHAHAHAEHAHHEEAHAEHEAHaHEhHAHAHAHAEHAHHEEAHAEHEAHaHEhHAHAHAHAEHAHHEEAHAEHEAHaHEhHAHAHAHAEHAHHEEAHAEHEAHaHEhHAHAHAHAEHAHHEEAHAEHEAHaHEhHAHAHAHAEHAHHEEAHAEHEAHaHEhHAHAHAHAEHAHHEEAHAEHEAHaHEhHAHAHAHAEHAHHEEAHAEHEAHaHEhHAHAHAHAEHAHHEEAHAEHEAHaHEhHAHAHAHAEHAHHEEAHAEHEAHaHEhHAHAHAHAEHAHHEEAHAEHEAHaHEhHAHAHAHAEHAHHEEAHAEHEAHaHEhHAHAHAHAEHAHHEEAHAEHEAHaHEhHAHAHAHAEHAHHEEAHAEHEAHaHEhHAHAHAHAEHAHHEEAHAEHEAHaHEhHAHAHAHAEHAHHEEAHAEHEAHaHEhHAHAHAHAEHAHHEEAHAEHEAHaHEhHAHAHAHAEHAHHEEAHAEHEAHaHEhHAHAHAHAEHAHHEEAHAEHEAHaHEhHAHAHAHAEHAHHEEAHAEHEAHaHEhHAHAHAHAEHAHHEEAHA

GUTTA!!!
>>
>>92127484
Jeg valgte ikke min regjering. Ikke at noe alternativ ville vært bedre.
>>
File: 1524828664558.jpg (201 KB, 1024x1367)
201 KB
201 KB JPG
tenk å sexe disse to...
>>
>>92127504
De fleste jentene vil ikke engang rore en som ikke er hvit.
>>
>>92127784
dette
>>
File: 85KLoz1.jpg (19 KB, 225x225)
19 KB
19 KB JPG
>>92127035
>>
File: BIoBVzr.jpg (38 KB, 500x281)
38 KB
38 KB JPG
>>92127784
Og hvorfor tror du det er tilfelle?
>>
File: 867.jpg (411 KB, 1900x1410)
411 KB
411 KB JPG
rǿdpill meg på Hadia.
>>
Hvordan klarer Kroatia sin president å være så gammel og så vakker? Har generelt ikke en greie for eldre kvinner, men den dama er digg
>>
>>92127928
ifolge oschlo jodel har hun tinder
>>
>>92127855
Fordi utlendinger ikke kan oppfore seg selvfolgelig. I tillegg stinker utlendinger.
>>
>>92128030
>tillegg stinker utlendinger.
hvorfor det egentlig? er et helvete å være i nærheten av de, lukter mokk rett og slett
>>
>>92127946
Å faen! Da må jeg superlike henne!
>>
>>92128055
>superlike
du får ikke fitte slik anonsen...
>>
>>92127855
Fordi de foretrekker stor polsk penis! Som en polakk i Bergen kan jeg bekrefte dette
>>
>>92128047
Folk sier det er pga maten de spiser, men jeg tror det bare er fordi de ikke vasker seg skikkelig.
>>
>>92128055
tenk deg å sexe hadija....
>>
>>92128071
Du må bare si at det var et uhell og at du skulle trykke liker.
>>
File: 1434190607082.png (1.36 MB, 948x811)
1.36 MB
1.36 MB PNG
>>92127928
Dette skildrer veldig bra hvem hun er
>>
>>92128091
>pga maten de spiser
hahah dette er jo et like stort megmeg på linje med "de trenger flere fritidsklubber".
Selvfolgelig er det fordi de ikke vasker seg ordentlig. Samtlige lukter i tillegg til vondt, en helt forjævlig svette. Tror ikke de vet hva deoderant er
>>
>>92128096
Det hadde vært en drom som gikk i oppfyllelse.
>>
>>92128030
>>92128074
Norway....... you gotta step up your game. This is terrible! Enough of it, no more!
>>
noen som kan sporre Jodel hvorfor utlendinger lukter så vondt? er bannlyst der selv...
>>
>>92128171
Jeg er også bannlyst.
>>
>>92128159
I'm not Norwegian, I'm a pole. I have been living here since 2010 and will get my Norwegian citizenship later this year
>>
NOEN MÅ LAGE NY TRÅD!!!
>>
>>92128199
Oh really? How come you don't have your citizenship after 8 years already?
>>
HYYYYYYYYYYYYYYYYYYL!
>>
DET

ER

F
A
E
N

IKKE

GREIT

Å

VÆRE

UENIG

MED

MEG
>>
>>92128228
You have to stay crime free for 5 years in a row.
>>
File: 1528237388113.jpg (2.75 MB, 2650x2650)
2.75 MB
2.75 MB JPG
>>
>>92128265
What did you do the first three years lol
Considering to move to Norway aswell
>>
>>92128291
I worked without paying taxes, then I was caught.
>>
>>92128325
Lookin' to dodge that juice 50% income tax huh bad goy?
>>
>>92128228
Strict laws, EU citizens needs to live here for several years before they can get Norwegian citizenship
>>
File: LqpRzM8~2.jpg (51 KB, 538x517)
51 KB
51 KB JPG
SKRRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIK!!!
LAG NY TRÅD, GUTTA!!
>>
File: 02390129302109312939.png (95 KB, 546x642)
95 KB
95 KB PNG
>>92128325
det er en vestlending, HVER jævla gang
>>
>>92128363
You're confusing ya with Denmark, they have 50%, we have about 30%.
>>
>>92128365
Sounds somewhat reasonable, Norway ain't got shit to give for free, aye. How hard is it actually to move to Norway? I currently live in Germany and I wanted to go to Norway to maybe get a bachelor's degree or a job. Been looking to move for quite some time.
>>92128446
Ye it was hyperbole, though quite some Norwegians I know complain about their taxes lol.
>>
>>92128547
>>92128547
>>92128547
>>
File: 1434190607082.png (1.58 MB, 948x811)
1.58 MB
1.58 MB PNG
>>92128133
Fikset litt
>>
File: 1528564518276.webm (409 KB, 640x800)
409 KB
409 KB WEBM
>>92128276
nei, vet du hva? dette MÅ jeg faktisk knipse meg et aldri så lite bilde av. det hǿrer nemlig hjemme i kringlemappa mi.
Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.