[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / pw / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / vt / wsg / wsr / x / xs] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International


Thread archived.
You cannot reply anymore.


[Advertise on 4chan]


File: GPwOQZraIAAIEzY.png (185 KB, 394x330)
185 KB
185 KB PNG
edycja zakazu zbirowania
>>
leepsza
>>
File: 25225.png (196 KB, 480x429)
196 KB
196 KB PNG
dzień dobry
>>
File: 1693166506056822.jpg (84 KB, 720x540)
84 KB
84 KB JPG
PRZEKLEJACZKA użyj zasraj nitke
>>
File: 1705599330524859.jpg (288 KB, 653x960)
288 KB
288 KB JPG
>>
Nie podoba mi się system walki Kotora. Praktycznie cały czas spamuję tymi samymi klawiszami i patrzę jak moja postać wykonuje piruety i salta i koziołki i co jeszcze. A ja tak naprawdę tylko klikam jeden albo dwa na klawiaturze.
>>
File: 1704709714425454.png (226 KB, 600x462)
226 KB
226 KB PNG
>>198430094
chuj mnie to
>>
>>198429963
dzień dobry tuhułko
>>
File: 1717377569039014.jpg (51 KB, 670x648)
51 KB
51 KB JPG
>>198430094
no tak wyglądają rpgi
>>
File: 1716530422992773.png (215 KB, 966x647)
215 KB
215 KB PNG
>>
>>198430118
Kolejny raz sam...
>>198430148
Wiedźmin 3 tak nie wygląda. Fallout 4 tak nie wygląda. Elden Ring tak nie wygląda.
>>
>>198429915
based ai vegeta
>>
File: 1688020186962841.png (1.43 MB, 1080x1887)
1.43 MB
1.43 MB PNG
>>
File: 1713158213086058.jpg (365 KB, 1141x2048)
365 KB
365 KB JPG
>>198430170
wymieniłeś gry akcji z elementami rpg
>>
File: 1712743587460348.jpg (1.2 MB, 1080x2400)
1.2 MB
1.2 MB JPG
Takim autobusem osranym gównem będzie jeździć reprezentacji psolski podczas euro 2024
>>
>>198430212
...które są ewolucją samego gatunku RPG. Ile można czekać na swoją turę albo kopiować buildy z neta? Wiedźmin 3 doskonale rozumie że siła RPG tkwi w wyborach, świecie i integracji wielu mechanik aby stworzyć solidną całość.
>>
File: 1713119554363902.jpg (81 KB, 1080x307)
81 KB
81 KB JPG
totalna śmierć palaczy
>>
zjadłem lekko zielonkawą szynke i teraz mnie brzuszek boli
>>
kurwa czemu w internecie jest tyle porno
>>
>>198429963
huhułeczka huha
>>
File: 1689631349484317.jpg (89 KB, 610x833)
89 KB
89 KB JPG
przecież ta zajączkowska nawet nie wie z kim ma pierwsze dziecko xD głupia sraka
>>
>>198430284
palacze i gracze to najbardziej uciskane grupy społeczne
>>
File: 1715205959305816.jpg (154 KB, 850x1242)
154 KB
154 KB JPG
pojadłem
teraz śpiący
>>
>czy ty zapaliłeś papierosa którego dym rozprzestrzenia się na 2 metry? JAK MOŻESZ TRUĆ INNYCH GNIDO!
>*wrzuca tampony do twojej wody pitnej*
>>
>>198430338
nie rozumiesz to pewnie wyjątkowa sytuacja albo niepokalane poczęcie
>>
File: 1704140653602064.jpg (123 KB, 512x499)
123 KB
123 KB JPG
po prostu wiesz
>>198430294
żeby ciekawie było podczas fromplanksu
>>198430349
nie stawiaj tych śmieci(palaczy) obok Graczy
>>
>>198430229
I? Co mnie to. Mam ciekawsse rzeczy w życiu do roboty, niż się tym przejmować
>>
>>198430416
palacze robią, zarabiają i dostarczają, gracze w majty srają
>>
>>198430421
np jakie
>>
File: 1709578525269584.jpg (65 KB, 700x857)
65 KB
65 KB JPG
>>198430394
GŁUPIA KURWA i Korwina wyrzucili
niewybaczalne
>>
>>198430229
Co za cwel wymyślił tej jebany styl globohomo? Pewnie jakaś żydówa albo smoluch
>>
>>198430440
Walenie kryształu, robota na budowie, czytanie książek. Życie jest za krótkie żeby grać w gierki na kompie.
>>
>>198430440
touhou fiuty
>>
File: 1690877264231623.jpg (70 KB, 562x577)
70 KB
70 KB JPG
>>198430433
palacze kradną, są czarni i umierają na raka
gracze neetują, są BIALI i żyją
pan bóg jest dobry
pan bóg jest bardzo dobry
>>
>>198430349
pijani kierowcy mają znacznie gorzej
>>
>>198430393
Oba są złe, a w szczególności to że nie masz jeszcze filtra w kranie 2024r.
>>
>>198430466
baza baza baza
>>
>>198430466
krindż
>>198430472
baza
>>
File: 1708129147526654.jpg (219 KB, 600x953)
219 KB
219 KB JPG
>>
go meet Sylwia
>>
Dla Narodu już nawet przejął technikę Atora XD
>>
>>198430492
przecież filtr ci w niczym nie pomoże przeciwko hormonom żeńskim
wiem bo sam pracuje w Dafi i montuje filtry odwróconej osmozy za pieniądze
>>
>>198427458
ale cwel
>>
File: 1689221549103100.gif (414 KB, 600x862)
414 KB
414 KB GIF
>>198430279
No dziwne ze gra sprzed lat 20 nie jest taka sama jak współczesne "ewolucje" gatunku. A wiedzmin 3 to gowno jebane które ma rownie bezmózgi system walki co kotor a nawet gorszy
>>
>>198430466
baza ja czekam na dziesione dzisiaj albo jutro ziomek wpadnie
>>
File: 1707973851007711.jpg (94 KB, 699x953)
94 KB
94 KB JPG
>>198430294
jak w internecie będzie sie można najeść to smaczne jedzonko wyprze sekscord
>>
>>198430570
Może masz rację, ale ja i tak nie mogę doczekać się remaku KOTORA który naprawi wady gry.
Sam świat też wydawał mi się taki nierówny, zbyt często latasz po pustych korytarzach
>>
File: 1689830395216567.jpg (35 KB, 1080x939)
35 KB
35 KB JPG
>>198430564
co za pojebana sytuacja
widziałem to na bancie
>>
>>198430560
Kurwa w takim razie to koniec.
>>
>>198430349
>>198430487
NEETy mają najgorzej, jawnie wyszydzani i zwalczani przez rząd, polityczny azyl kiedy?
>>
>>198429915
Walenie konia != zbirowanie
>>
File: 1717360071400032.jpg (130 KB, 561x642)
130 KB
130 KB JPG
>>
File: 1700885336103956.jpg (28 KB, 335x452)
28 KB
28 KB JPG
>>
File: 1687715605851654.jpg (61 KB, 600x469)
61 KB
61 KB JPG
XD
>>
Brutalne gwałcenie trannyhułek
Kapcza: 2GAY
>>
File: 1688060526658085.jpg (1.36 MB, 3840x2160)
1.36 MB
1.36 MB JPG
jebać mi sie chce
>>
File: 1697431191606194.jpg (34 KB, 400x400)
34 KB
34 KB JPG
>>198430632
To się niedoczekasz bo anulowali tem rimejk
>>
>>198430725
powiedz mi jakim cudem tam jest :66 skoro minut jest tylko 59
>>
>>198430725
Nie ma takiej godziny...
>>
rząd: pedały? spoko
rząd: murzyny? spoko
rząd: transy? spoko
rząd: NEETy? JEBAĆ TYCH PODLUDZI

dlaczego nienawiść wobec NEETów jest ok?
>>
File: 1702907145467812.jpg (486 KB, 1080x1565)
486 KB
486 KB JPG
>>198430750
>>198430751
jak sie komuś jebać chce to czas płynie wolniej
>>
>>198430279
Ale wiedźmin to nie jest rpg
>>
File: 113757986_p0.png (2.24 MB, 1358x1920)
2.24 MB
2.24 MB PNG
weryfikacja nie wymagana
>>
File: 1691650790710594.jpg (205 KB, 1800x900)
205 KB
205 KB JPG
>>198430741
To niedobrze... ale nadal mam trylogię Wiedźmina na płytach.
>>198430775
Wiedźmin 3 to RPG podobnie jak jedynka i dwójka.
>>
File: 1693352245923146.jpg (37 KB, 704x341)
37 KB
37 KB JPG
>>198430757
sukces budzi zazdrość
>>
>samotna matka z dzieckiem
nie można oceniać, trzeba dać im kasę
>alkoholik
nie można oceniać, trzeba dać im leczenie
>NEETy
JEBAĆ TYCH PODLUDZI

dlaczego społeczeństwo jest tak zacofane? czy to dlatego że kościół wyprał im mózgi?
>>
>>198430809
a jednak oceniasz alkoholików i samotne matki stawiając ich na tym samym piedestale co neetów
>>
>>198430784
Wiedźmin to nie jest rpg bo nie masz wpływu na klasę swojej postaci
>>
nie rucham bo mój kolega ma znajomości i telefon do tuska
>>
File: 1699578054457666.jpg (126 KB, 1080x757)
126 KB
126 KB JPG
>>
File: 1717476522851311.jpg (129 KB, 1280x720)
129 KB
129 KB JPG
>>198430809
Miguela de Molinos też nie zrozumiano
>>
File: 1718102540893566.png (2.99 MB, 1769x1106)
2.99 MB
2.99 MB PNG
a gdyby se tak zbirnąć
>>
>>198430832
oczywiście że oceniam tych podludzi, nie mówię o swojej ocenie a ogółu społeczeństwa
>>
File: 1704160508743044.png (728 KB, 850x850)
728 KB
728 KB PNG
>>198430869
>>
>>198430839
Odgrywasz rolę Geralta, rozwijasz jego postać i dokonujesz wyborów które mają wpływ na fabułę. Innego autyzmu nie chcę słuchać.
>>
>>198430839
Masz opcje zrobić build pod znaki, kuszę albo miecz (mag, łucznik, wojownik)
>>
>>198430884
jesteś tym w czym przesiadujesz (społeczeństwie)
twoja nienawiść jest tak bezpodstawna jak normalnych ludzi do neetów
rozwiązanie jest proste - musimy zerwać cykl nienawiści
>>
>>198430888
W takim razie the coffin of andy and leyley to też jest gra rpg
>>
File: 1698139513739082.jpg (118 KB, 984x1920)
118 KB
118 KB JPG
Ceny popierdolone
Kawałek bagietki, troche starego sera i mięsa z dupy knura 30 złoty.
>>
File: 1687798947254518.png (159 KB, 610x685)
159 KB
159 KB PNG
>>
>>198430940
w żabce jest po 10 zł ewentualnie można samemu zrobić
>>
>>198430940
to nie kupuj
>>
>>198430976
dobry kundel
>>198430961
racja
>>
>>198430888
Doom to gra RPG bo ogrywasz rolę doom gościa i możesz wybrać z której broni strzelasz
>>
ej opy co jest dobre na potencję?
mam 28 lat i tęsknię za czasami kiedy mogłem za nastolatnia walić po 5 razy dziennie i wciąż stawał
teraz mi nie staje nawet jak mnie obmacuje dziewczyna
czy to już czas na viagrę?
>>
>>198431005
Kiedyś na komórze grałem w DOOM RPG
>>
File: 1690748554405264.png (764 KB, 1491x896)
764 KB
764 KB PNG
>>198430956
>>
>>198431023
>teraz mi nie staje nawet jak mnie obmacuje dziewczyna
musi być naprawde paskudna
>>
>>198431026
Ja też
>>
saper to gra rpg bo odgrywasz rolę sapera
>>
mi staje jak się do mnie kobieta uśmiechnie na ulicy
>>
>>198430894
i grając "magiem" i tak będziesz korzystać z miecza, kuszy i alchemii, tylko w mniejszym stopniu
>>
>>198430856
Nie no grzesiu piknie po angielsku nawija winc prublemu nie bedzie
>>
gothic to gra rpg z elementami akcji
>>
>>198431134
powiem więcej: nawet jak masz kilka klas w grze to i tak po prostu klikasz klawisze i piksele na ekranie się poruszają
kompletny absurd, gry RPG nie istnieją
>>
>>198431162
gothic to symulator życia w polsce
>>
>>198430976
Dobrze niech kursy czują presję i wiedzą, żeś nie jest goj i to ty jako konsument dyktujesz warunki
>>
>>198431134
Jak grasz w rpg i tak jako mag używasz łuku lub miecza w mniejszym stopniu gdy skończy ci się mana
>>
File: 1687435756532048.png (1016 KB, 1500x1500)
1016 KB
1016 KB PNG
>>198431023
ashwagandha
>>
jak można grać w te zjebane mody do stalkera gdzie masz 901930 przedmiotów do naprawiania broni i leczenia a 90% questów to
>znajdź 10 baterii AA
no kurwa
>>
>>198431206
przecież to jest chyba na uspokojenie? moja koleżanka z pracy to bierze
>>
File: 1718107297845429.jpg (1.33 MB, 797x1138)
1.33 MB
1.33 MB JPG
>>198431023
oliwa z oliwek
ciemna czekolada
nie picie gojwody z kranu
dotykanie trawy (vit D)
multiwitamina z apetki
boron
sprawdzone i potwierdzne info
>>
>>198431221
mody to prawie zawsze gówno jebane bloat dla autystów którzy myślą że jak gra ma więcej nasrane wszystkiego to jest lepsza
>>
truman znowu wypełnił captchę poprawnie i mu odrzuciło rozwiązanie
>>
File: 1694979138574200.jpg (2.14 MB, 1840x2540)
2.14 MB
2.14 MB JPG
>>198431221
Misery i jej pochodne to była katastrofa dla stalkerowej sceny moderskiej
>>
>>198431198
to nie jest do końca prawda
w wiedźminie jak grasz "wojownikiem" to i tak będziesz korzystać z kuszy podczas nurkowania bo inaczej sie nie da, więc są elementy gry które wymuszają na tobie użycie konkretnej broni
>>
pij gojwodę z butelki
>>
>>198431323
dlaczego przebrali sminema za babę
>>
>>198431310
Trochę prawda ale zawsze możesz wypłynąć i walczyć na lądzie lub na łodzi
>>
wiedźmin 3 to gra akcji z elementami rpg, a nie gra rpg
>>
wiedźmin 3 to element akcji w grze rpg
>>
wiedźmin 3 nie jest grą wideo
>>
File: 1716543218874674.jpg (71 KB, 800x600)
71 KB
71 KB JPG
>>198431252
jest ale też działa na potencje, badania jakoś nie potwierdzają ale mądrość ludowa przyznaje racje
>>
wojna w zatoce perskiej nie miała miejsca
>>
File: 1708986669164490.jpg (752 KB, 3057x4096)
752 KB
752 KB JPG
>>198431451
Kim był ludow?
>>
File: 1696666323383681.png (755 KB, 800x800)
755 KB
755 KB PNG
po prostu nie miejcie gf i walcie konia do overwatch futanari compilation 2024
>>
Wiedźmin 3 to dziedzictwo kulturowe
>>
pamiętam jak tusk dał wiedźmina 2 jakiemuś murzynowi żeby zobaczył co to kultura
>>
role playing game? nie bo tam walczysz mieczem
>>
File: 1691277589967021.jpg (1.47 MB, 2100x2100)
1.47 MB
1.47 MB JPG
mamy tradycje
anime edycje
>>
doom to gra rpg bo walczysz tam z elementami gry akcji
>>
>>198431503
ten murzyn potem dostał pokój od Nobla
>>
prawdziwa gra rpg: fallout 1
jakieś gówno udające gre rpg: wiedźmin 3
>>
wkurwiacz to podczłowiek sprawdzaj te cyfry
>>
>>198430687
Hahhahahahah lol.
>>
mass effect to nie gra rpg
>>
życie to gra rpg bo musisz przebiec 10km każdego dnia i zjeść sok z miksera i mieć specjalne buty do chodzenia po lesie i się rozciągać
>>
>>198429915
based prince
>>
jak nie można grać murzynem to to nie jest gra RPG
>>
>>198431597
życie to pay to win. jak stary nie pusci blika to chuja mozesz
>>
wybory prezydenckie w USA to gra rpg z elementami akcji
>>
File: 1696604958564967.png (255 B, 26x27)
255 B
255 B PNG
ostatnio w windowsie mi się podświetlenie tekstu zbugowało i ta kreska pionowa jest wszędzie
oczywiście nie ma to nic wspólnego z moim pobieraniem gier z gog-gamews
>>
>gra ról odgrywania gra
poe latch key...
>>
wkurwiacz znaczy spory o semantykę
>>
>>198431646
powiem więcej: jestem antagonistą twojego życia i w antagonizujący sposób zasiewam zapalenie mózgu u przeciwników
>>
>>198431646
każdy mówi dioda led i nikt nie daje jebania że to dosłosnie dioda emitująca światło dioda
>>
ale boli psolaczków gdy ktoś krytykuje wiedźmina jahaha
>>
>>198431675
tobie może nikt nie daje jebania LOL
>>
spory o semantyke to spory o wolność słowa i jego obronę
słowa są po to żeby każdy mógł je zrozumieć, im więcej zasad łamiesz tym bardziej każesz innym podążać za twoim rozumowaniem jęzora
gra RPG? mówimy RPG po prostu
>>
File: Laughing pepe.jpg (3 KB, 125x123)
3 KB
3 KB JPG
>>198430940
>Warszawiaki płacą 22 złoty za zwykłą kanapkę.
>>
kanapka sama się robi
>>
>>198431714
to prawda, sam sobie je biore
>>
>>198431717
truk
>>
wjeżdżam na grindseta
>>
File: capoo-dog-tongue.gif (444 KB, 498x401)
444 KB
444 KB GIF
>>198429915
nieironicznie niegłupi filmik
>>
>>198431752
bałem się że tak się obronisz ehhh mogłem to lepiej przemyśleć
>>
>>198431770
nie wiem czy się zesrałem czy puściłem bombę prawdomówną
>>
>>198431840
tak zwany prvk nvke
>>
File: 1700084026752505.jpg (306 KB, 921x1445)
306 KB
306 KB JPG
lublin, zimbabwe
>>
File: 1706498109145403.png (589 KB, 608x1096)
589 KB
589 KB PNG
czy ktoś gadał głupoty na temat chińskiej gospodarki w tym temacie?
>>
>>198431890
krasnal wojownik
>>
>>198431800
głupi filmik który żeruje na twojej osobie
>po waleniu konia jestem zmęczony
>źródło moich nieszczęść to walenie konia
>>
File: 1698573866834475.gif (3.64 MB, 600x334)
3.64 MB
3.64 MB GIF
>>198431882
zabić kurwa tych podludzi
>>
File: smug-capoo.gif (106 KB, 238x208)
106 KB
106 KB GIF
>>198431890
*przylepia mu kartkę do pleców*
>>
>>198431927
okej... co złego może się stać jeżeli przestaniesz codziennie walić konia i sporzytkujesz tą energię inaczej?
>>
>>198431928
w prawdziwym życiu tak powiedz do nich maciek
>>
>>198431971
będę mieć wieczny kościej (ang. boner)
>>
>>198431971
a co dobrego? będziemy żyli w tym samym ścieku a jakiekolwiek szczęście jest chwilowe i odwraca twoją uwagę od neoliberalnych śmieci z cbś
>>
>>198431971
bestia nie dostanie swojego bodźca
>>
zgadnijcie kto wlasnie dostal prace
(nie ja)
>>
>>198432046
ja właśnie dzisiaj podpisałem umowe na b2b
>>
>>198432013
Walenie mi daje wyrzuty sumienia, ale trochę mniejsze jak do pamięciówek wale
>>
File: 1696828111168879.gif (1.14 MB, 444x220)
1.14 MB
1.14 MB GIF
>>198431978
na szczęście w moim rejonie są tylko turki i wietnamczycy
pracowici ludzie
>>
File: 1693090213085164.png (250 KB, 400x320)
250 KB
250 KB PNG
Powodzenia Robercik to ja lecę na bachatę z chłopakami
>>
>>198432064
każdy ma poczucie winy po waleniu mniejsze lub większe
tak naprawdę wszyscy jesteśmy tacy sami
>>
nie powinniście się onanizować bo to ochydne
>>
>>198432078
on sie z nią całuje a ona tymi ustami spuche przyjmuje
>>
>>198429915
Ah yes, foreign culture, anime crap spam.
>>
>>198432065
>wietnamczycy
Dobrą kuchnie mają i ładne dziewczynki
>turki
Lubie kebab
>murzyni i inne araby
Brudasy, nic nie wnoszą tylko rozpierdol robią, ha tfu
>>
czasem z pruków lecą truki
>>
>>198432106
*ohydne
Piszę poprawną polszczyzną.
>>
>>198432108
to moja kultura
>>
File: 1687411559307788.png (936 KB, 973x500)
936 KB
936 KB PNG
XD
>>
bedziesz szorowal kible

i bedziesz szczesliwy
>>
>>198432129
to animka z Japonii daj jej trochę marginesu błędu
>>
File: 1705832113552029.png (1.13 MB, 1080x1338)
1.13 MB
1.13 MB PNG
>>
>>198432182
>wszystko co robisz może zostać zfotografowane i wyśmiane przez miliony ludzi
dlatego nie wychodze z domu
>>
File: 1687188512519364.png (248 KB, 400x410)
248 KB
248 KB PNG
>>
File: 1715240822564164.png (107 KB, 350x502)
107 KB
107 KB PNG
>Ostrzeżenie
>twoje ostatnie zachowanie na czacie odbiega od tego, jak komunikuje się większość grających w overwatch
>wielokrotnie zgłaszano cię za nękanie na czacie. dlaszcze zgłoszenia mogą poskutkować utratą możliwości komunikacji, zawieszeniem lub zamknięciem konta.
>prosimy o pomoc w tworzeniu jak najbardziej przyjaznej i pozytywnie nastawionej społeczności overwatch i unikanie obraźliwych, dyskryminujących, wulgarnych i niestosownych zachowań na czacie.
https://www.youtube.com/watch?v=E4njqhkTEag
>>198432106
no trudno
ale nie przestanę goonować
>>
>>198431002
ale piecze biedaczka że go na kanapkę nie stac
>>
>>198432064
>>198432095
Ja mam bardzo rzadko poczucie winy. Na chuj mi ono? Tylko by mi jeszcze badziej psuło nastrój, bez sensu.
Miej wyjebane a będzie ci dane
>>
>>198432204
po prostu nie bądź cringe
>>
File: 1718025097346736.jpg (99 KB, 418x464)
99 KB
99 KB JPG
>>198432095
ja nie mam
>>
File: 1699861711857950.png (35 KB, 400x113)
35 KB
35 KB PNG
dyskryminacja palaczy
>>
>>198432229
>na chuj mi stres
nie wiem ale jak już jest to trzeba się z nim pogodzić
>>
>>198432106
robie ohydniejsze rzeczy
>>
>>198432258
baza dać ich wszystkich do obozów i zamaist tlenu dać im nikotynę
>>
>>198432258
was bury
>>
File: 1688052353031586.jpg (99 KB, 600x797)
99 KB
99 KB JPG
Szybko poszlo, glosy podliczone to lecimy dalej z sraniem na wlasny kraj
>>
File: 1693737041404117.png (1.55 MB, 983x1073)
1.55 MB
1.55 MB PNG
>>198432274
*spuszcza ci się do sałatki greckiej*
>>
>>198431023
>teraz mi nie staje nawet jak mnie obmacuje dziewczyna
spróbuj z kolegą pedałku
>>
>>198432263
no ale poczucie winy z fapania można sobie jakoś regulować, to nie tak że nie ma się na to całkowicie wpływu
>>
https://streamable.com/k0mvpc

XDD
>>
>>198432274
fałsz, animki nie robią ohydnych rzeczy
>>
>>198432318
ja nie mam
>>
File: 1707367263849267.png (362 KB, 385x478)
362 KB
362 KB PNG
Takim autobusem będzie jeździć reprezentacji Polski podczas euro 2024
>>
od kiedy powstał chatgpt to oduczylem sie myslec doslownie nie wiem jak sie mysli bo wszystko robi za mnie chat
>>
>>198431933
*przylepia ci piąche do ryja*
>>
File: 1709964455366078.png (143 KB, 400x482)
143 KB
143 KB PNG
based a księżniczka pewnie nie odpisała
>>
sracgpt
>>
>>198432108
polish culture is cleaning dirty shitters
>>
>>198432323
h-h-hayai
>>
File: 1708564957543106.png (857 KB, 500x854)
857 KB
857 KB PNG
XDD
>>
File: EIAf9y4UUAAh6vi.jpg (274 KB, 1298x1013)
274 KB
274 KB JPG
>>198432292
*zjada*
>>
>>198431673
nie potrafisz w cyfry, ale masz rację
>>
nie wiem czy to prawda, ale mój ojciec mówi, że za komuny było tak dobrze, że pół roku popracował w berlinie zachodnim i wrócił jakimś używanym niemieckim golfem i dymał wszystkie wioskowe panny w drodze spod niemieckiej granicy aż do Suwałk, bo myślały, że to niemiec i chciały go na dziecko zrobić. Mówił, że bez gumy wydymał około 30 panienek i każdej zostawiał fikcyjne dane aby pisały do niego tam do niemiec
>>
>>198431551
>>198432474
niestety jestem podludziem i podpiąłem pod zły post
>>
>>198432413
chłop co odpisał na drugi dzień i nie na temat
>>
File: 1694152473997146.png (513 KB, 1177x1201)
513 KB
513 KB PNG
Jeśli czujecie się źle z jakiegoś powodu to przypomnijcie sobie że są na Świecie działaczki lewicowe który zgadzały się na stosunek bez gumy bo ten Pan mówił im że to rasizm. Finalnie zaraził wiele kobiet xD
>>
gomu gomu wykop spam
>>
File: w2993.jpg (694 KB, 1024x1024)
694 KB
694 KB JPG
>>198432460
*sika ci do sałatki greckiej*
>>
>>198432502
z punktu widzenia tych wsiór polek to niemiecki jebaka to najlepsze co spotkało ich ród od wielu pokoleń
>>
File: 1701178558162978.png (588 KB, 614x656)
588 KB
588 KB PNG
polska upadła
>>
polska zbirowaniem stoi
>>
>>198432413
ciekawe jak często taki podryw działa
>>
File: 1688644478215839.png (1.73 MB, 1219x911)
1.73 MB
1.73 MB PNG
Chciałbym przestać pić
>>
>>198432318
>poczucie winy z fapania
o czym ty mówisz synek, jakie poczucie winy z fapania
>>
robercik ma kontuzje i nie zagra na euro XDD
>>
>>198432606
nigdy no chyba że masz 10 milionów na koncie i twarz gigaczada
>>
>>198432379
ja bym się przejechał globohomobusem
wygląda na dobrze wyposażony
>>
>>198432651
w tuhufiuty?
>>
File: 1705978249164516.jpg (86 KB, 1125x1129)
86 KB
86 KB JPG
>>198429915
>>
UWAGA SUZY BLOW NA SHOWUP
>>
>>198432223
oskarek przytemperowany na oskiłoczu
>>
>>198432664
właśnie miałem zwalić ale Suomi mnie ocaliło
>>
File: 1716579208235204.jpg (138 KB, 750x500)
138 KB
138 KB JPG
Wysportowany, z dobrą kondycją, nieźle radzi sobie w grze zespołowej oraz w sytuacjach 1 na 1, szanowany przez polskie kobiety, lubiany przez innych wybitnych sportowców m.in. ze sportów karate. Dodatkowo w niektórych obszarach nieźle zastępuje Lewego, więc myślę, że na boisku też powinien go dobrze zastąpić.
>>
>>198432701
ale jeszcze nie ma wieczoru to możesz
>>
File: 1707467724996694.png (429 KB, 1000x1000)
429 KB
429 KB PNG
trudno powiedzieć kiedy fapanie to objaw czy przyczyna
>>
>>198431882
>murzyni i murzynki tańczą sobie w klubie
>polski już nie ma
ech czudziki kiedy wy się ogarniecie
>>
File: 1701010872437204.png (133 KB, 600x778)
133 KB
133 KB PNG
>>
1 litr mleka - każdy tyle piie codziennie, to wcale nie odbiega od normy głupi cwelu, kto ci pozwolił mówić, nawet ja tyle piję
>>
File: 1702294882274331.jpg (65 KB, 746x960)
65 KB
65 KB JPG
based wyjaśnił p0lke
>>
>>198432610
dosłownie odstaw butelkę
>>
>>198432318
Mnie nie bierze z tego do czego fapałem, bo gust mam raczej zdrowego chłopa, ale jak zwale to nachodzą mnie myśli, że tego siusiak powinna trzymać dziewcxyna, a najlepiej nie ręką, a cipom
>>
>>198432762
>nienaukowych bajkach
ummm akszuali nauka jest ustalona i wspiera lgbtq+
>>
>>198432323
dałeś bez kontekstu debilu
>>
>>198432798
ale incwel meltdown pewnie już krąży na dziewczyńskich grupkach i jest wyśmiewany
>>
>>198432815
prawdotorpeda
>>
>>198432610
uff ale bym sięnapierdolił ale nie mogę
>>
>>198432586
>tęcza z kwiatów
>opaski lgbjuden
co tam się odpierdala
>>
https://streamable.com/ghppjp

based XD
>>
>>198432798
kamcio zaliczył niezle stopienie rdzenia
>>
nie jestem zainteresowany seksualnie swoją ręką
nie mam pojęcia na czym polega fenomen tego fetyszu
>>
>>198432852
po ślubie sobie pofolgujesz
>>
File: 1717936918989826.png (173 KB, 400x423)
173 KB
173 KB PNG
>>
>>198432586
waffen sex sex
>>
pada deszcz w królewcu
>>
>>198433001
to matka boska płacze
>>
kto tu ELITA co ma TELEFON i z tego TELEFONU może zadzwonić do KOLEGI który jest kimś i zna ludzi?
>>
>>198433022
nie płacze a kurwie z cipy ślina leci bo włączyła sobie nowy odcinek blacked
>>
interesuję się seksualnie swoim ogoonem
>>
>>198433038
ja mam telefon do gościa od kryształu
>>
File: 1700654130107149.png (182 KB, 400x377)
182 KB
182 KB PNG
>>
File: 1718110896697524.jpg (207 KB, 1080x1168)
207 KB
207 KB JPG
wyglądam tak
>>
>moja rodzina to beton peowski
>ja to beton pewoski
czy to sie dzieje w waszej piposzce
>>
zniszczę Amerykę południową
>>
File: 1718111070450303.png (237 KB, 663x555)
237 KB
237 KB PNG
Asuka nieee, nie taki pride miesiąc
>>
>>198433134
>ojciec schizol mówi że wybory to fikcja i i tak wszystko jest ustawione
>matka nie lubi PiS bo kaczor to stary dziad a duda głupio się śmieje
>ja mam ważniejsze sprawy na głowie żeby interesować się polską polityczką
>>
File: 1689713525477808.png (592 KB, 1065x1056)
592 KB
592 KB PNG
>>
File: 1695281676404511.png (74 KB, 400x398)
74 KB
74 KB PNG
Trzeba przypominac z kim usmiecha sie Putin, to dlatego w Europarlamencie zawsze glosuja przeciw Polakom
>>
>>198433226
co polak robi w rosji
>>
>PO wygrywa w rosji
>PO wygrywa w wiezieniach
wtf jednak kocham ruskow i przestepcow?????
>>
kurwa czemu very hard w cyberpanku jest 10 razy trudniejszy niż hard
>>
>>198433286
Ratuje wschodnią cywilizacje przed zachodnią chołotą
>>
>>198433273
>>198433226
co powiesz na ten temat lewaku jebany
>>
File: 1695439841160730.png (191 KB, 400x280)
191 KB
191 KB PNG
>>
no w tej rosji było całe 50 głosów czyli pewnie mniej niż tam pracuje w polskim konsulacie
>>
>>198433286
ja od radka
>>
>>198433286
on chce rosyjskich chłopców. za słowiańską miłość
>>
jakie jest tanie i dobre piwo
>>
https://streamable.com/hr6uvp

wdzięczna p0lka XDD
>>
>>198433420
te co jest na promocji w żabce
>>
>>198433420
żywiec porter
>>
>>198433425
żabka z definicji jest droga i dla oskarków
>>
File: 1687550889469580.jpg (347 KB, 1080x1897)
347 KB
347 KB JPG
czarnek wyjaśnił rudego kłamce XD
>>
hot dog z kabanosem z sosem amerykańskim i duńskim
>>
>>198433458
ostatnio były żywce portery po 4 zł
>>
>>198433396
CBŚ weźcie tego na celownik bo coś za bardzo wierzga
lata do tej Rosji co chwila nie wiadomo co i gdzie tam robi
zróbcie mu cavity search na lotnisku albo w pociągu
>>
>>198433458
ostatnio heinekeny były po 3,50 jak się brało 12, to dobra cena
>>
File: 1690052005431443.png (164 KB, 400x312)
164 KB
164 KB PNG
XD
>>
>>198433241
Polak przyszłości
>>
File: 1698515511792320.jpg (66 KB, 601x601)
66 KB
66 KB JPG
PSIE DZIECKO PO CO CI LUDZKIE DZIECKO
BĘDZIESZ MIAŁ PSIECKO I BĘDZIESZ SZCZĘŚLIWY
NIE POTRZEBUJESZ DZIECI BIAŁY EUROPEJCZYKU
PO CO MASZ SIE ROZMNAŻAĆ BIAŁY CZŁOWIEKU
ZAŁATW SE PSIECKO BO TO JAK DZIECKO
>>
>>198433491
to chyba tylko na jush, bo w stacjonarnym nie było takiej promocji. ale się okupiłem
>>
>>198433503
>na lotnisku albo w pociągu
akurat jeżdżę autobusem jahaha
>>
>>198433477
a dlaczego nie z sosem polskim hmm lewaku?
>>
>>198433422
cuck ładnie wyjaśniony. swoją drogą kabanoski w brzegach to serio fujka musi być
>>
>>198433534
a potem yyy ale jak to imigranci z somalii strzelają na ulicach
moja FIGA boi się głośnych dźwięków
>>
>>198433286
szuka hiva
>>
>>198433538
nie może mu to ujść na sucho
>>
File: 1717940453768000.jpg (215 KB, 1080x1468)
215 KB
215 KB JPG
>>
>>198433534
chciwość i samolubność milenialsów doprowadziła do upadku cywilizacji europejskiej
baza przyspieszamy
>>
>>198433538
jesteś dziwny
>>
File: 1704628454180557.jpg (95 KB, 708x800)
95 KB
95 KB JPG
>>198433693
tego sie nie robi huhułkom
>>
>>198433714
czemu
>>
File: 1710841427598711.png (354 KB, 713x660)
354 KB
354 KB PNG
ten świad upadł
>>
File: 1709468581443411.png (44 KB, 400x154)
44 KB
44 KB PNG
based
>>
File: 754262447.png (130 KB, 800x1100)
130 KB
130 KB PNG
>>198433796
to jej pomóż sojaczku
>>
>>198433838
Pfizer baza
>>
sojquest
>>
File: 1688023342634530.png (37 KB, 720x1102)
37 KB
37 KB PNG
>>198433873
no dobra
>>
>>198433870
jakbym był kobietą to też bym chciał być gwałcony przez wyzwolicieli
>>
ide do kociej kawiarnii czyli hubu fajnopolakow
>>
File: 1694773398975732.png (1.12 MB, 675x900)
1.12 MB
1.12 MB PNG
niech ktoś im powie że są lepsze piwa
>>
>>198433897
baza ja zasczepiony pfizerem dwie dawki bo nie jestem szurem foliarzem
>>
>>198433929
wyglądam tak
>>
>>198433929
żywiec porter np
>>
File: 1697582004150221.jpg (34 KB, 227x239)
34 KB
34 KB JPG
>>198433929
>otwieram piwo anoni to tak naprawdę czarnuchy
tak myślałem
>>
szczep się bo planeta spłonie
>>
>>198433974
nieee to są animki słodkie sujki
>>
File: 1707234477671577.png (1.51 MB, 800x1132)
1.51 MB
1.51 MB PNG
>>198429914
>>198429914
>>198429914
>>198429914
recykling
>>
>>198433955
ja 0 dawek, ale baza że zabijają dzieci dla kasy[Advertise on 4chan]

Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.