[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k] [s4s] [vip] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Home]
Board
Settings Home
/int/ - InternationalThread archived.
You cannot reply anymore.File: 1505166703978.jpg (330 KB, 1103x1500)
330 KB
330 KB JPG
Not allowed:Americans,Exchange students,Australians,New Zealand,Norway
Welcome:Everyone else
>>
File: 62331703_p0.png (972 KB, 938x1000)
972 KB
972 KB PNG
„Kelintą kartą apie tai kažkodėl kažkas paklausia, nes, logiška, artėja rinkimai, o aš esu pats geriausias kandidatas. Ar aš eisiu? Visi klausia. Kalbant rimtai, man atrodo, kad aš tai suvokčiau nebent kaip tam tikrą hipotetinę situaciją, kuri, jau dabar akivaizdu, kad niekaip negali įvykti, kažkokį aukojimąsi“, – „Laisvės TV“ laidoje „Laikykitės ten“ kalbėjo E. Jakilaitis. Anot jo, modeliuoti galvoje galima tokią situaciją: yra 5 kandidatai, bet 4 dirba rusams, o 1 – vagis. „Pas tave susirenka kokia nors Senolių taryba ir sako: „Klausyk, Edmundai, reikia“. Aš: „Klausykit, chebra, aš motociklu važinėju, aš mėgstu vandens sportą, kaip tai atrodys? „Rondo“ klausau vienas, dar kažką... Kaip aš gyvensiu?“. Bet: „Ne, reikia“. Na, gerai, einu“, – kalbėjo jis.
>>
File: 1505070737720.jpg (496 KB, 666x1000)
496 KB
496 KB JPG
Savo paties tapimą prezidentu E. Jakilaitis vadintų auka tėvynei, kuri būtų skiriama esant kažkokiems aiškiai suvokiamiems, dominuoti galintiems blogiams. „Dabar, ką aš girdžiu, aš matau, Žygimantas Pavilionis, panašu, kad eina į prezidentus, Vygaudas Ušackas, Gitanas Nausėda“, – vardijo laidos pašnekovas.
Žurnalisto teigimu, jau dabar, kaip pilietis, jis turi, ką rinktis. „Aš išvardinau 3 pavardes, o jų tikrai bus daugiau, jau dabar turiu, iš ko rinktis. Aš galėčiau už vieną iš jų trijų balsuoti ir tikrai žinočiau, kad tai yra normalus pasirinkimas – nereikia nieko gelbėti, gąsdinti ar prieš kažką kovoti – geresnis ar blogesnis, tikrai buvo blogesnių“, – aiškino E. Jakilaitis, pajuokavęs, kad prezidentu gali tapti ir vėliau. Žurnalisto teigimu, jis negalėtų tapti politiku nė iš šio, nė iš to – esą kažkas rimto turėtų nutikti.
>>
File: Dobbel markløft.jpg (114 KB, 703x703)
114 KB
114 KB JPG
For strong men.
>>
File: 1505066763278.jpg (146 KB, 708x1000)
146 KB
146 KB JPG
„Tam tikromis situacijomis aš galėčiau tapti eiliniu kareiviu. Jei reikėtų, galėčiau. Galbūt tam tikroje situacijoje galėčiau tapti ir prezidentu, bet ta situacija turėtų būti visiškai išskirtinė. Aš tai suprasčiau kaip tikrų tikriausią aukojimąsi savo viso to gyvenimo, kurį suprantu, kuriu, atsisakymą dėl aukštesnių tikslų. Dabar aš matau, net nesant galutiniam kandidatų sąrašui, kad ten yra gerų kandidatų. Kam būti prezidentu, jei juo gali nebūti?“, – klausė E. Jakilaitis.
Tiesa, prieš mėnesį, paskelbus Įtakingiausių Lietuvos žurnalistų sąrašą, E. Jakilaitis DELFI sakė, kad prezidento rinkimuose tikrai nedalyvaus. „Apskritai neturiu tiek tuščiagarbiškumo, kad galvočiau galintis būti prezidentas“, – DELFI sakė jis. Žurnalisto nuomone, labiausiai tikėtina, kad naujas Lietuvos prezidentas bus nepartinis žmogus su sėkmės istorija, galbūt tai bus vyras. „Gali būti, kad mes apskritai garsiai net nesame ištarę būsimo prezidento pavardės“, – klausiamas, kas bus kitas Lietuvos prezidentas, svarstė E. Jakilaitis.
>>
huhuhaha
>>
File: 1505069884500.png (628 KB, 740x720)
628 KB
628 KB PNG
Aš mėgstu anime
>>
File: 61019733_p0.png (736 KB, 790x1152)
736 KB
736 KB PNG
>>79444969
best post so far
>>
File: mpv-shot0033.jpg (144 KB, 1280x720)
144 KB
144 KB JPG
>1996 m. – Tupac (2pac) Amaru Shakur, JAV repo ir hip-hopo atlikėjas, vienas garsiausių, populiariausių reperių pasaulyje, taip pat aktorius bei poetas (g. 1971 m.).
ebin
>>
File: 1504039293648.jpg (882 KB, 1920x1080)
882 KB
882 KB JPG
https://www.youtube.com/watch?v=ma_6AgLfw6E
xD
>>
https://www.youtube.com/watch?v=niIIloCB2Us
xDDDDDDD
>>
File: mpv-shot0020.jpg (298 KB, 1280x720)
298 KB
298 KB JPG
top 10 pranks that went too far
https://www.youtube.com/watch?v=EdzGOInrNXw
>>
>>79444708
Well, are you studying in English?
>>79444721
You see, Norway, you're missing a major, major, giant, gargantuan, oversize, overload, MASSIVE first step
>>
File: 1505062789848.jpg (426 KB, 2135x1059)
426 KB
426 KB JPG
https://www.youtube.com/watch?v=KJA3J0lMwi0
:DDDDDDDDDDDDDDDDDDD
>>
>>79445442
Can you show me then, where this step is?
Ironically I never step on the first step of a stair, I always do 2 at a time and always have.
>>
File: 59636128_p0.png (1.08 MB, 1170x1460)
1.08 MB
1.08 MB PNG
https://www.youtube.com/watch?v=sMkpRX9gTK4
the madman at it again :DDDDDDDDDD
>>
File: 59719404_p0.jpg (990 KB, 900x1362)
990 KB
990 KB JPG
https://www.youtube.com/watch?v=PBGRiU8sIKU
>>
File: 1504864392987.gif (185 KB, 450x504)
185 KB
185 KB GIF
https://www.youtube.com/watch?v=9M4P2QEltZE
xDDDDDD
>>
>>79445522
>Ironically I never step on the first step of a stair, I always do 2 at a time and always have.
Quit that
>Can you show me then, where this step is?
You're gonna want to listen CAREFULLY, baby, write this down on your damn hand if you gotta. It's gonna be hard, I hope you can do it, man, I really can.

You must never, ever, ever, ever, not as long as you live, not as long as you draw breath... do not EVER, EVER put women on a marble pedestal and think they're celestial, perfect, all-knowing beings.

They're just like you. Every worry, wonder, social anxiety-filled moment of awkwardness, every blunder, shortcoming, every mistake made, every stupid thing said? Yeah, man, they do that too. Just as often.

The biggest and first step is just to remember that they're human, just like you. Once you get that down, you're made in the shade. Learn to calm the hell down, crack a smile once in a while, and the rest will follow. I guarantee it.
>>
File: CAR_HOP_GIRL.gif (146 KB, 475x483)
146 KB
146 KB GIF
>>79445679
Hey man, what kind of tank is that?
>>
>>79445442
Yeah! I feel like such a rule breaker, posting in this thread.
>>79445720
This is also very good advice.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=Opt5HIVdMnA
hmm
>>
>>79445807
You enjoying that foreigner glow, baby? I find that all too often, people will smile and get all happy 'cause you're speakin' English to 'em
>>
>>79445839
I find that speaking English works very well when I'm in pubs and/or when talking to women, not so much in supermarkets and shopping centers!
>>
File: 1504964398072.png (1.42 MB, 1062x1500)
1.42 MB
1.42 MB PNG
can't get the meaning the of "fuck off" I see
>>
>>79445720
But a woman can have someone whenever she wants, why would she be with me?

Ok, so plan for the next days will be: Chemistry-study, lab report, mathematics homework (only hand in, already done the task), talk to my friend and think better of myself.
>>
>>79445999
Ain't that the truth, man? I ain't a bar goer myself, but the front desk people at the gym got a kick out of it. Funny thing was, one Latvian bird who worked the front desk sometimes had an honest-to-God British accent. Turns out she'd lived and been all over England for some years.
>>
>>79446126
That's pretty darn cool! Evidently some of my new friends want to practice English with me, which is going to be a pretty cool experience.
>>
>>79446104
>But a woman can have someone whenever she wants
Wrong, man, and that's part of that thinkin' doing that talkin' there. You gotta condition yourself out of thinking that they're some sort of all-powerful beings.

She wants to be with you because you're smart, forward-thinking, you dress like you care about your appearance, you groom yourself regularly, you're cool, you keep a level head, and damn man, you've got a nice haircut.

If you're missing any of that, just work on it. Doesn't have to be today, but put forth a little effort every day. Smiling goes a long way.
>>
File: mpv-shot0034.jpg (90 KB, 1280x720)
90 KB
90 KB JPG
Praėjusią savaitę žurnale „Times Literary Supplement“ buvo publikuotas straipsnis, kurio autorius tvirtino, kad jam pavyko iššifruoti garsiojo Voiničiaus rankraščio tekstą. Neva, knygos tekstą sudaro lotyniškos abreviatūros. Kaip įrodymą, straipsnio autorius — istorikas Nicolas Gibbs — pateikė iššifruotas dvi rankraščio eilutes. Visgi kitų tyrėjų jo rezultatai neįtikino. Pasak jų, Gibbso sprendimas – žinomų faktų ir neįrodomų tvirtinimų mišinys.
Iliustruotą Voiničiaus rankraštį nežinoma kalba parašė nežinomas autorius. Pergamentas, ant kurio parašyta knyga, datuojamas 1404–1438 m., nors tai nereiškia, kad tekstas negalėjo būti surašytas daug vėliau. Rankraštis pavadintas vardu Telšiuose gimusio lenkų bibliofilo ir antikvaro Wilfrido Voynichiaus, kuris 1912 metais įsigijo jį iš jėzuitų miestelyje netoli Romos. Dabar rankraštis saugomas Jeilio universiteto biliotekoje.
Knygoje išliko 240 puslapių (prarasti mažiausiai 32), ir beveik kiekviename yra iliustracijų. Nors piešiniai teksto iššifruoti nepadėjo, jais remiantis, knygą pavyko suskirstyti į keletą skyrių. Pavyzdžiui, kiekviename „botanikos“ skyriaus puslapyje yra vieno ar kelių augalų piešiniai. „Astronomijos“ skyriuje vaizduojamos diagramos su Mėnulio, Saulės ir zodiako ženklų atvaizdais. „Biologijos“ – tekstas „apteka“ žmonių atvaizdus, dažniausiai – besimaudančias nuogas moteris. „Farmacijos“ skirsnyje – augalų dalių ir vaistininkų indų aprašai.
>>
File: mpv-shot0032.jpg (87 KB, 1280x720)
87 KB
87 KB JPG
Gibbsas iškėlė prielaidą, kad kažkur rankraščio tekste turi būti rodyklė, santrumpų dešifravimo raktas. Tačiau istorikas mano, kad rodyklė yra prarastuose rankraščio puslapiuose. Kitų tokios rodyklės egzistavimo įrodymų jis nepateikė.
Gali būti, kad Voiničiaus rankraštis išties yra traktatas apie moters sveikatą, kaip spėjo Gibbsas, tačiau ir tada jo negalima vadinti atradėju. Kiti tyrinėtojai ir kriptografai, tarpusavyje susieję augalų, besimaudančių moterų ir astrologijos diagramų atvaizdus, tokią hipotezę jau kėlė ir anksčiau. Gibbso hipotezei patikimumo neprideda ir faktas, kad iki šio straipsnio publikavimo jis nebuvo žinomas nei profesionalių Voiničiaus pergamento tyrėjų bendruomenėje, nei tarp rankraščio dešifravimu užsiimančių kriptologų mėgėjų.
O ir šiaip, plačiajai visuomenei Gibbsas žinomas ne kaip mokslininkas, o kaip televizijos scenarijų ar šou kūrimo mokymo vadovo autorius. Amazon aprašyme nurodyta jo profesija — scenarijų redaktorius, rengęs scenarijų kūrimo meistriškumo pamokas, o dabar kuria dvi televizijos dramas su nepriklausomais prodiuseriais. Gal Voiničiaus rankraščio tyrimai taps dar vieno scenarijaus pagrindu?
>>
File: mpv-shot0031.jpg (134 KB, 1280x720)
134 KB
134 KB JPG
Dabar daugelis automobilių gamintojų lenktyniauja, kas sukurs geresnį, pigesnį ar greitesnį elektromobilį. Paprastiems automobilių pirkėjams šios lenktynės yra labai naudingos - sulauksime geresnių elektromobilių. Dabar „Honda“ tarptautinėje Frankfurto automobilių parodoje pristatė „Urban EV Concept“ - pirmąjį europietišką kompanijos elektromobilį. Koks jis? Ir iš ko buvo semtasi įkvėpimo kuriant dizainą?
>>
File: mpv-shot0030.jpg (167 KB, 1280x720)
167 KB
167 KB JPG
Tai - kompaktiškas miesto automobilis, šiek tiek trumpesnis ir už „Honda Jazz“. Kompanija visai rimtai ketina pasinaudoti šiuo koncepciniu automobiliu kurdama naują europietišką elektromobilį. Teigiama, kad kai kurie dizaino sprendimai į naująją mašiną bus perkeliami tiesiogiai. Ši žinia buvo sutikta teigiamai daugelio žurnalistų, nes „Urban EV Concept“ atrodo tikrai neprastai su savo retro stiliaus žavesiu.

Iš tikrųjų, jei gerai įsižiūrėsite, pamatysite, kad šis koncepcinis automobilis yra panašus į senąjį „Honda N600“, o gal ir pirmos kartos „Civic“. Tuo tarpu kiti įžvelgia ir pirmos kartos „Golf GTI“ ar ir klasikinio MINI bruožų. Kad ir kaip ten bebūtų, šis mažylis, sukurtas ant visai naujos platformos, išsiskiria iš kitų elektromobilių ir atrodo išties gerai.
>>
File: mpv-shot0028.jpg (134 KB, 1280x720)
134 KB
134 KB JPG
Urban EV Concept“ yra žemas, platus ir su išryškintomis arkomis. Tai, anot „Honda“ atstovų, automobiliui suteikia sportišką išvaizdą. Tiesa, apie sportiškumą žinių nėra - greičiausiai tai bus įprastas miesto automobilis, neišsiskiriantis savo dinaminėmis charakteristikomis.

Vienas iš svarbiausių bruožų, į kurį reikia atkreipti dėmesį, tai mėlynai apšviesti „Honda“ logotipai. Kompanija teigia, kad taip bus žymimi visi jos kuriami elektromobiliai. Tuo tarpu dėl kito stilistinio elemento, didelio ekrano tarp priekinių žibintų, nėra viskas aišku - ar jis tikrai pateks į po poros metų pradėtą gaminti automobilį?
>>
File: mpv-shot0027.jpg (144 KB, 1280x720)
144 KB
144 KB JPG
Spėjame, kad ne. Kita vertus, automobilis bus pradėtas gaminti tik 2019 metais, o tuomet ekranas išorėje gali būti ir visai normali stiliaus detalė. Dabar „Honda“ teigia, kad šiame ekrane būtų rodomi įvairi grafika, pranešimai kitiems eismo dalyviams ar baterijos įkrovimo būsena.

„Urban EV Concept“ atsidaro atgal - taip į automobilį lengviau įlipti. Viduje rasite stebėtinai erdvų interjerą su didžiuliu ekranu prietaisų panelės viduryje ir futuristiškai atrodančiu vairu. Čia sau vietos suras keturi keleiviai. Akivaizdu, kad automobilis mažas, todėl kažin ar keturiems suaugusiems žmonėms ilgesnė kelionė būtų patogi. Kita vertus, natūraliomis medžiagomis išdailintas salonas atrodo visai jaukiai.
>>
File: mpv-shot0026.jpg (153 KB, 1280x720)
153 KB
153 KB JPG
Viduje vairuotojai bendraus su dirbtinio intelekto sistema, kuri efektyviai nuspės vairuotojo emocijas, nuotaiką ir žinos jo dienotvarkę. Ši sistema mokysis - įsimins vairuotojo reakcijas ir veiksmus ir šias žinias pritaikys pasiūlymams ateityje.„Honda Urban EV Concept“ yra išvaizdus ir, iš pirmo žvilgsnio, geras elektromobilis šių dienų miestui. Tačiau kol kas matome tik koncepcinį modelį - neaišku, kiek jis pasikeis iki lemtingųjų 2019, kuomet šis automobilis bus pradėtas gaminti.
>>
File: mpv-shot0024.jpg (160 KB, 1280x720)
160 KB
160 KB JPG
Pietų Korėja, kaip ir viskas likęs pasaulis, per daug nesižavi Šiaurės Korėjos ginkluotės bandymais. Dabar jau aišku, kad jokios sankcijos nebepadės ir niekas nesikeis tol, kol gyvuos tas pats Kim Jong-uno režimas. Todėl Pietų Korėja vis dažniau kalba apie būsimą „galvos nukirtimo būrį“, kuris bus suformuotas iki metų pabaigos. Bet kodėl apie tai garsiai kalbama?
>>
File: mpv-shot0023.jpg (196 KB, 1280x720)
196 KB
196 KB JPG
Song Young-moo, Pietų Korėjos ginkluotės ministras lyg niekur nieko papasakojo, kad šį specialų dalinį sudarytų 2-4 tūkstančiai karių. Jie turėtų būti labai gerai parengti, kad išvengtų pasalų ir savo misiją įvykdytų kiek įmanoma tyliau. Misija ne tokia jau lengva - pašalinti Šiaurės Korėjos režimo galvą. Skamba, kaip „planas B“, kurio greičiausiai nebus imtąsi? Song Young-moo atskleidė, kad jau ruošiami sraigtasparniai ir kiti orlaiviai, kurie galėtų naktį įsiskverbti į Šiaurės Korėjos oro erdvę.

Visa tai skamba net labai neįprastai. Taip dažnai neišgirsi vienos valstybės planų nužudyti savo kaimynės diktatorių. Net jei tokie planai būna kuriami, apie juos garsiai nekalbama. O čia ne tik kad kalbama, bet ir atvirai pasakoma, kad misijai jau ruošiamasi, o „galvos nukirtimo būrys“ bus suformuotas dar iki metų pabaigos. Tačiau Pietų Korėja, kad ir kaip rimtai būtų nusiteikusi savo planą įvykdyti, viską atskleidė ne be reikalo - norima priversti Kim Jong-uną bijoti.

Shin Won-sik, aukšto rango Pietų Korėjos karininkas, teigia, kad geriausias būdas atitempti Kim Jong-uną prie derybų stalo yra priversti jį bijoti dėl savo gyvybės. Jam akivaizdžiai nerūpi sankcijos, jo valdomos šalies piliečių skurdas ar karui nepasiruošusių karių gyvybė. Kartais atrodo, kad ir paties karo jis nebijo, nes yra įsitikinęs, kad niekas jo šalies pulti neišdrįstų dėl civilių aukų, geopolitinės situacijos ar branduolinio atsako baimės.

Visgi, kita priežastis, kodėl Pietų Korėja tokia atvira, gali būti ta, kad net ir suformuotas specialusis dalinys niekada nebūtų panaudotas. Net jei jam ir pavyktų nusigauti iki Kim Jong-uno ir kitų aukštų karininkų, likę karininkai greičiausiai iškart atsakytų neproporcingais kariniais veiksmais. Juk Seulas yra pasiekiamas Šiaurės Korėjos artilerija. Kita vertus, sukelta sumaištimi būtų galima pasinaudoti ir kažin ar Pietų Korėja tokį būrį sudarinėtų tik akims apdumti.
>>
File: mpv-shot0022.jpg (148 KB, 1280x720)
148 KB
148 KB JPG
Rūšis: Standartinė publikacija
Aut. teisės: 15min.lt
Šiais laikais kur pasuksi, visur sutiksi zombių (laimei, ne tikrų): televizijos ekranuose šmėžuoja serialai „Gyvieji numirėliai“ ir „Sostų žaidimai“, kino teatruose ne taip seniai galėjome matyti „Po 28 dienų“, „Pasaulinis karas Z“, kompiuterinių žaidimų, kuriuose svirduliuoja zombiai, gausa yra sunkiai aprėpiama. O visų jų kilmė prasidėjo nuo 1968 metais režisieriaus George'o R. Romero susukto filmo „Gyvųjų numirėlių naktis“.
>>
Is this the Lithuanian Power-Hour I head about?

>>79446274
I think they mistake my autism and depression for hardness for a while, before realizing I'm boring.

You are spitting truth at me, though, I think. I am in a dark place right now, but I will appreciate your help tomorrow. Thank you man. I am proud of myself, I am good at using smiling and eye-contact to communicate. And since I couldn't look people in the eye for even a second only a year ago, that is a big deal for me.
>>
File: mpv-shot0021.jpg (150 KB, 1280x720)
150 KB
150 KB JPG
„Youtube“ vaizdo įrašų kūrėjas Kristianas Williamas išnarstė kino istoriją ir papasakojo, kaip viena šio filmo klaida iš po žemių pakėlė daugybę zombių, kurie ir šiandien mus baugina bei linksmina, rašo „The Verge“.
Iš dalies šiandieninio zombių populiarumo priežastis yra ta, kad kuomet buvo išleistas filmas „Gyvųjų numirėlių naktis“, jo kūrėjai, pakeitę pavadinimą iš „Kūno ėdikų naktis“ (angl. Night of the Flesh Eaters) pamiršo prie pavadinimo prirašyti ženklelį, nurodantį, kad produktas yra saugomas autoriaus teisėmis.
O pagal ano meto autorių teisių apsaugos įstatymą, jeigu produktas nėra pažymėtas ženklu © ir išleidimo metais, vadinasi, jis tampa viešąja nuosavybe.
Filmo priskyrimas viešosios nuosavybės tipui tapo svarbiausiu jo platinimo įrankiu“, - tvirtino K. Williamsas. Mat visi kino teatrai, visi vaizdajuosčių nuomos punktai ir televizijos kanalai filmą galėjo rodyti be jokių mokesčių kūrėjams.
Tą filmą galite nemokamai bei legaliai peržiūrėti ir „YouTube“, ir atsisiųsti iš interneto, ir pasidalinti juo su draugais.
>>
File: 1493917498910.jpg (64 KB, 400x600)
64 KB
64 KB JPG
Hahaha gay boys xDDD
>>
File: lol.jpg (276 KB, 1280x720)
276 KB
276 KB JPG
O jeigu filmas nebūtų priskirtas viešajai nuosavybei, G. R. Romero autoriaus teises būtų išsaugojęs iki pat 2024 metų ar net ilgiau.

Dėl šios režisieriaus ir kitų filmo kūrėjų klaidos zombiai tapo dalyku, kurį bet kuris turinio kūrėjas gali nemokamai panaudoti kurdamas naujus autorinius kūrinius.

K. Williamsas pažymi, kad jeigu G. R. Romero būtų išsaugojęs autoriaus teises iki 2024 metų, tai mes veikiausiai nebūtume išvydę tokių dalykų, kaip Michaelo Jacksono dainos „Thriller“ klipas, komedija „Zombių karalius“ ar daugybė kitų įdomių filmų, serialų ir žaidimų.
>>
File: mpv-shot0018.jpg (94 KB, 1280x720)
94 KB
94 KB JPG
Lietuvos bankai žengia koja kojon su Europos bankininkystės inovacijomis. Kai kurie bankai norintiesiems pasikeisti savo kortelę ar įsigyti naują jau siūlo tik bekontaktes korteles.
>>
File: mpv-shot0017.jpg (173 KB, 1280x720)
173 KB
173 KB JPG
Su bekontakte kortele klientas gali sumokėti iki 10 eurų, neįvedęs PIN kodo.
„Bekontakčiai mokėjimai yra saugūs, patikimi ir atitinka savo paskirtį.
Šios kortelės leidžia klientams greitai ir lengvai atlikti mokėjimus, o mažmenininkams išvengti neveiksmingų mažos vertės operacijų grynaisiais.
Apgaulių su bekontaktėmis kortelėmis lygis yra ypač žemas – integruota saugumo funkcija reiškia, kad po tam tikro skaičiaus operacijų naudotojo bus paprašyta įvesti PIN kodą.
Be to, visi „Visa“ kortelių naudotojai gali būti tikri – tapę nekaltomis apgaulės aukomis, jie gali atgauti savo pinigus“, – pasakoja „Visa“ atstovas Baltijos šalims Vesa Tukonen.
Bekontakčiai mokėjimai yra tokie pat saugūs, kaip ir mokėjimai su PIN kodu, prie kurių esame taip įpratę.
Bekontaktės kortelės turi įdiegtą saugumo funkciją. Tai reiškia, kad po kelių atliktų operacijų kortelės turėtojų bus paprašyta įvesti PIN kodą.
Jeigu kortelė pametama arba pavagiama, ja vis tiek bus galima pasinaudoti vos kelis kartus – vėliau reikės įvesti PIN kodą.
Tapęs apgaulės auka, kortelės naudotojas turėtų nedelsdamas kreiptis į kortelę išdavusį banką.
Apgaulės aukomis tapusiems klientams, kai naudojamasi jų bekontaktėmis kortelėmis, jų bankas užtikrina tokį patį apsaugos lygį, kaip ir atliekant bet kurias kitas operacijas.
Kaip užtikrinamas saugumas
V. Tukonen aiškina, kad kiekvienoje bekontaktėje kortelėje yra įdiegtas labai saugus lustas, jis atlieka įvairias funkcijas, užtikrindamas kortelės saugumą ir saugią sąveiką su bekontakčiais POS terminalais.
„Kad operacija įvyktų, bekontaktė kortelė turi susisiekti su bekontakčiu priėmimo terminalu. Tam naudodama privačius ar slaptus raktus, kortelė generuoja vienkartinius elektroninius parašus ir kriptogramas.
Taip bekontakte kortele atliekama operacija tampa tokia pat saugi, kaip ir su lustu ir PIN kortele (vadinamąja „Chip-and-PIN“ kortele) atliekama operacija.
>>
File: mpv-shot0016.jpg (109 KB, 1280x720)
109 KB
109 KB JPG
Naujovė jau tampa norma
Bekontakčiai mokėjimai tampa itin populiarūs visoje Europoje, ir ryškiausias to įrodymas yra didėjantis tokių kortelių naudojimo mastas.
Remiantis „Visa“ duomenimis, per pastaruosius 12 mėnesių bekontaktėmis kortelėmis buvo atlikta 6,6 mlrd. operacijų. 2017 m. balandį bekontakčiai mokėjimai sudarė 39 proc. visų „Visa“ apdorotų tiesioginių mokėjimų.
„Prognozuojame, kad iki 2020 m. vienas iš penkių klientų mokės už prekes su išmaniuoju telefonu kasdien, o mokėjimai mobiliuoju telefonu ar planšetiniu kompiuteriu sudarys daugiau nei 50 proc. visų „Visa“ operacijų“, – tęsia V. Tukonen. – Tai išankstinė prognozė, tačiau atsižvelgus į tai, kad per pastaruosius metus naudotojų skaičius išaugo dukart, o tokių operacijų sumos – triskart, manome, kad tokia prognozė gali būti net pernelyg konservatyvi.“
>>
File: mpv-shot0014.jpg (91 KB, 1280x720)
91 KB
91 KB JPG
Ateityje mokės nešiojamaisiais įrenginiais
„Kol kas keturios šalys, kuriose atliekama daugiausia bekontakčių mokėjimų, yra Jungtinė Karalystė, Lenkija, Prancūzija ir Suomija.
Kadangi Lietuva turi vieną didžiausių belaidžio ryšio aprėptį ir interneto greitį Europoje, esu įsitikinęs, kad rinka jau pakankamai pribrendo, jog galėtų pradėti mėgautis bekontakčiais mokėjimais“, – kalba V. Tukonen.
Auganti bekontakčių mokėjimų infrastruktūra kuria pagrindą kitai skaitmeninių mokėjimų kartai. Ta pati NFC technologija, užtikrinanti bekontakčius mokėjimus kortele, taip pat palaiko mokėjimus mobiliaisiais ar nešiojamaisiais įrenginiais, o per artimiausius metus bus kuriama ir rinkai siūloma vis daugiau naujų paslaugų.
Savo ruožtu bekontakčiai mokėjimai ugdo mokėjimo palietus įgūdžius ir taip atlieka svarbų vaidmenį skatinant naudotis mobiliaisiais ir nešiojamaisiais įrenginiais.
Kadangi tikimasi, kad visoje Europoje iki 2020 m. mokėjimų mobiliosiomis priemonėmis mastas išaugs triskart, bekontakčių mokėjimų svarba ateities mokėjimų technologijai yra akivaizdi.
>>
File: mpv-shot0013.jpg (102 KB, 1280x720)
102 KB
102 KB JPG
Mažutis kirminas, kurį savo žarnynuose nešioja apie 370 mln. žmonių, yra išplitęs labiau nei maliarija.
O pasitaikius tinkamoms sąlygoms jis gali tapti labai staigios mirties priežastimi, įspėja Australijos visuomenės sveikatos ekspertai.
Nors daugiausiai šis kirminas veisiasi besivystančių valstybių gyventojų žarnynuose, su juo gali susidurti kiekvienas, bet kurioje pasaulio vietoje.
Kai kuriose Australijos aborigenų bendruomenėse net 60 proc. žmonių yra užsikrėtę šiuo kirminu, tvirtina ekspertai.
Be to, jis plinta ir skurdesnėse Amerikos bei Europos vietose.
Kirminas Strongyloides stercoralis yra „siūlinis“ nematodas, sukeliantis strongiloidozę.
Kirminas pasižymi labai įdomiu gyvenimo ciklu – žmonės į kraujotaką patekusias kirminų lervas iškosėja ir vėliau praryja, kur jos nepastebimai apsigyvena plonųjų žarnų gleivinėje – kartais visam žmogaus gyvenimui.
Gana dažnai strongiloidozė yra visiškai besimptomė liga. Jei simptomai pasireiškia, ji gali būti nestiprūs ir nespecifiniai – pilvo raižymas, viduriavimas, svorio mažėjimas, išbėrimai.
>>
File: mpv-shot0012.jpg (87 KB, 1280x720)
87 KB
87 KB JPG
Bet jeigu dėl kokių nors priežasčių nusilpsta paciento imuninė sistema – sergant kai kuriomis kitomis imunitetą slopinančiomis ligomis, vartojant imunitetą slopinančius vaistus, kuriems priskiriami ir priešuždegiminiai steroidiniai preparatai, kirminas gali staiga sukelti gyvybei pavojingą „hiperinfekciją“ ir išplisti po visą organizmą.
Hiperinfekcijos atveju kirminas pradeda daugintis neįtikėtinu greičiu ir užtvindo organizmą milžiniškais kirminėlių kiekiai, kurie išplinta gerokai už žarnyno ribų, po visą organizmą.
Įvykus tokiam hiperinfekcijos išplitimui o organizmą pavyksta išgelbėti tik 13 proc. pacientų gyvybes.
S. stercoralis kirminą gali sunaikinti antiparazitinis preparatas ivermektinas, tačiau vaistinis gydymas gali būti ilgas ir sudėtingas.
Mokslinės ataskaitos rodo, kad pradeda rastis kirminų, įgijusių atsparumą ivermektimui. O jeigu organizme lieka bent vienas gyvas kirminėlis, jis gali pasidauginti nelytiniu būdu ir vėl atgaivinti infekciją.
Be to, imuninė sistema neišmoksta kovoti su kirminu, todėl nesugeba efektyviai pasipriešinti pakartotinei infekcijai.
>>
>>79446515
You're well on your way, my man, and I know you can do it. I'm glad you're not down on yourself about the pace of your progress, 'cause these things ain't overnight.

I'm proud of you too, baby. Hope everything goes as well as it can for you.
>>
File: mpv-shot0011.jpg (90 KB, 1280x720)
90 KB
90 KB JPG
Kol kas nėra žinoma, kaip tiksliai S. stercoralis išgyvena aplinkoje, iš kurios užkrečia žmones, tačiau mokslininkai įtaria, kad kirminas gali ilgą laiką išgyventi ne gyvame organizme – nešvariame vandenyje ar dirvoje.
Mokslininkai mano, kad į žmonių organizmą šie kirminai patenka per odą – jie prasigraužia ir patenka į kraujotaką. Kraujagyslėmis kirmino lervos nukeliauja iki plaučių, iš kurių būna iškosėjami į gerklę ir tuomet praryjami. Ir tada apsigyvena plonajame žarnyne.
S. stercoralis infekciją žmonėms nustatyti sudėtinga. Imuninio atsako į infekciją tyrimai gali būti netikslūs. Kirminų paieška išmatose taip pat gali būti bevaisė, nes kirmėlės ne visada šalinamos su išmatomis.
Tad tenka pripažinti, jog yra per daug klausimų ir ir neaiškumų, o taip pat milžiniška grėsmė, kad mokslo pasaulis galėtų sau leisti šias kirmėles ignoruoti, daro išvadą Australijos visuomenės sveikatos ekspertai.
Jie ragina kolegas imtis kuo daugiau tyrimų, kurie padėtų išsiaiškinti šių kirminų plitimo būdus ir jų atsparumą įvairiems vaistams.
„Tačiau pagrindinis iššūkis kovojant su šia liga yra tas, kad daugybė žmonių iki šiol yra net negirdėję apie kirminus strongiloidus“, – teigia ekspertai.
Plačiau apie kirminą ir jo sukeliamą ligą galima pasiskaityti šiame tinklalapyje.
>>
File: mpv-shot0010.jpg (94 KB, 1280x720)
94 KB
94 KB JPG
Galima sakyti, kad telepatija egzistuoja, tik ji vadinasi empatija – tarkim, daugelis žino pojūtį, kai žiūri kitam žmogui į akis ir atrodo, kad supranti, ką jis galvoja, ką jaučia, LRT RADIJUI sako fizikos mokslų daktaras Sergejus Orlovas. Jo teigimu, tam tikra prasme egzistuoja ir vaiduokliai – mokslininkai seniai išaiškino, kas yra Fata Morgana ar Brokeno šmėkla.
– Kas apskritai yra antgamtinis reiškinys? Juk mokslas gali paaiškinti beveik viską. Ar mokslui tokie dalykai neįdomūs?
– Antgamtiniai reiškiniai dažniausiai tie, kurie kažkaip nepaaiškinami. Tarkim, anksčiau žmonės išsigąsdavo Saulės ir Mėnulio užtemimo, o dabar suprantame, kodėl tai vyksta, todėl nebijome.
Dažniausiai žmonės, matantys „antgamtinius reiškinius“, tiesiog neturi pakankamai žinių, kad suprastų, kas vyksta, nors tai labai dažnai kažkokie atmosferiniai reiškiniai.
Remiantis įvairiais vertinimais, 5–20 proc. neatpažintų skraidančių objektų (NSO) yra nepaaiškinta, bet taip yra dėl to, kad dažniausiai trūksta duomenų, pavyzdžiui, nuotraukos pernelyg prastos kokybės, kad suprastum, kas ten vyksta.
>>
File: mpv-shot0009.jpg (123 KB, 1280x720)
123 KB
123 KB JPG
– O iš tų paaiškinamų tai – dažniausiai natūralūs meteorologiniai reiškiniai?
– Teisingai. Visi žinome baisias pasakėčias apie Skrajojantį Olandą, kuris baugino jūreivius šv. Elmo ugnelėmis. Bet tai yra atmosferinis, o ne antgamtinis reiškinys – prieš audrą kaupiasi statinė elektra ir pradeda šviesti oras.
– LRT RADIJO klausytojas teiraujasi, kur reikėtų kreiptis norint pasitikrinti, ar rastas akmuo yra nukritęs meteoritas.
– Priklauso nuo to, kaip jis nukrito. Jei pro langą, pirmiausia reikėtų pasitikrinti policijoje, ar tai ne chuliganizmo aktas. Jei nukrito ant galvos – gal kokie vaikai „juokauja“. Bet jei rimčiau, krisdami meteoritai dažniausiai dega atmosferoje, dėl to tai turėtų būti truputį apdegęs akmuo.
O jei tai jau toks žemėje pagulėjęs meteoritas, nustatyti sunku, nes didžioji dalis meteoritų atkeliauja iš kitų planetų, iš asteroidų, jų cheminė sudėtis kartais būna panaši į Žemėje aptinkamų akmenų sudėtį. Todėl reikėtų kreiptis į kokią chemijos laboratoriją.
>>
File: mpv-shot0008.jpg (165 KB, 1280x720)
165 KB
165 KB JPG
– Vertingas objektas meteoritas mokslininkams?
– Tam tikruose meteorituose buvo rasti tokie apakmenėję daiktai, primenantys ląsteles. Vienas kitas meteoritas, atkeliavęs iš Marso, buvo sukėlęs sensaciją, kad aptiktas nežemiškos gyvybės įrodymas. Taigi, siekiant atsakyti į tokius klausimus, meteoritai vertingi.
– Taigi kodėl visi tie skraidantys objektai danguje nėra ateiviai?
– Visų pirma skraidantys laivai turėtų tarpusavyje komunikuoti, mes pastebėtume kažkokį aktyvumą kosmose. Yra tam tikros matematinės lygtys, kurios pasako, kiek maždaug visatoje egzistuoja protingų gyvybių. Kyla labai didelis klausimas, kodėl gi kosmose mes nerandame jokių protingų būtybių signalų.
– O ką mokslas sako apie telepatiją?
– Kažkada, kai dar buvome ne tokie protingi, tikėjome pasakomis ir pasakų būtybėmis. O dabar, vykstant technologiniam progresui, turime naujas pasakas, tarkim, apie NSO, vaiduoklius, poltergeistą.
Tai dažnai yra modernesnė senovės pasakos versija. Plečiantis supratimo laukui paaiškėjo, kad tam tikra prasme egzistuoja ir telepatija, bet ji vadinasi empatija.
Yra tam tikras empatijos mechanizmas, atliekantis telepatijos funkciją. Galbūt žinote tą pojūtį, kai žiūri kitam žmogui į akis ir atrodo, kad supranti, ką jis galvoja, ką jaučia.
>>
File: mpv-shot0007.jpg (171 KB, 1280x720)
171 KB
171 KB JPG
Iš tiesų buvo atlikti moksliniai telepatijos ryšio tyrimai. Jei įjungčiau jums vaizdo įrašą, kur žmogus kiša ranką į šaltą arba karštą vandenį, būtent per tą empatijos mechanizmą pastebėčiau, kad vienu arba kitu atveju atsirastų peršalimo simptomų, pasikeistų jūsų kūno temperatūra. Čia yra ta telepatija.
Iš kitos pusės, telepatiją leistų tam tikri įrenginiai. Tarkim, dabar yra kompiuterinės sąsajos (angl. interface) – galime prijungti prie galvos elektrodus, nuskaityti smegenų bangų signalus, pasiųsti internetu, o kažkur kitur esantis žmogus gali gauti jūsų mintis.
– Ką galėtumėte pasakyti apskritai apie dvasias, vaiduoklius?
– Vaiduokliai iš tiesų tam tikra prasme egzistuoja. Mokslas žino tokį atmosferinį reiškinį, vadinamą Brokeno šmėkla (vok. Brockengespenst).
Ant Brokeno kalno Vokietijoje, anot legendų, suskrenda raganos, velniava visokia vyksta, vaidenasi. O iš tiesų kalnuotose drėgnose vietovėse šešėlis būna neproporcingai didelis.
>>
File: Hugging Russia.png (43 KB, 636x554)
43 KB
43 KB PNG
>>79446692
I know it I shouldn't post russian, but it is only hug-wojak I have, so I post it.

I just want to join in on the fun too, you know? Everyone is sharing stories about funny things they did and I have none, because I never did anything. Both with women and otherwise. It feels very bad, and I just want it to change. Tomorrow it is heavy front squats and heavy The Press, so that is what I am looking forward to right now.
>>
File: mpv-shot0006.jpg (133 KB, 1280x720)
133 KB
133 KB JPG
Įprastomis sąlygomis šešėlis matomas kelių metrų atstumu, o čia jis projektuojamas 100 metrų. Kartais aplink šešėlio galvą matyti vaivorykštė, tad, jei žmogus nežino, gali išsigąsti, kad čia kažkokia velniava.
Miražai – labai dažnas reiškinys, susidarantis, kai maišosi šilto ir šalto oro srovės. Mes esame įpratę, kad šviesa keliauja tiesiai, o kai maišosi šiltas ir šaltas oras, šviesos kelias nėra tiesus, ir mes galime pamatyti miražą.
Viena miražų rūšis yra Fata Morgana – labai dažnai jūrose gali pamatyti ore skraidančią salą. Kadangi Airijoje, Anglijoje labai dažnai buvo matomos tokios skraidančios salos, buvo legenda, kad tai – fėjos Fatos Morganos pilis, kuri, kai bandai pasivyti, vis tolsta.
– Kokie mitai šiandien paplitę labiausiai? Kas jiems daro įtaką?
– Tam tikrą įtaką daro spauda, Holivudas, fantastinės knygos ir t. t. Tarkim, NSO fenomenas buvo nežinomas iki 1947 m., kai JAV kariuomenė netyčia davė pranešimą apie tai, kad dykumoje nukrito skraidanti lėkštė. Tai ir davė stimulą spaudai, fantastiniams filmams.
O žmogui užtenka sekundės dalies, kad jis, pamatęs vaizdą, automatiškai tame chaotiniame vaizde kažką atpažintų.
Anksčiau buvo labai dažni įvairiausi dievų, švenčiausių mergelių apsireiškimai, ir medžio žievėje, ir danguje kas nors vis pastebėdavo kokio nors dievo atvaizdą.
O su Holivudo filmais atsirado sniego žmogus, Lochneso pabaisa, skraidančios lėkštės. Kadangi žmonės kartą tai kažkur jau matė, paskui labai greitai „atpažįsta“.
>>
File: 1504966107190.png (842 KB, 919x1230)
842 KB
842 KB PNG
Privati amerikiečių kompanija „SpaceX“ sėkmingai iškėlė į orbitą vieną slapčiausių Pentagono ginklų – eksperimentinį daugkartinį erdvėlaivį robotą X-37B.
„SpaceX“ iškėlė kariškių kosminį lėktuvą savo raketa nešėja „Falcon“ ir sėkmingai nutupdė jos pirmąją pakopą.

Taip „SpaceX“ planuoja naudoti šias raketas daug kartų.

Savo ruožtu Pentagonas taip ir nėra paskelbęs jokių tikslesnių duomenų apie slaptojo erdvėlaivio užduotis.

Jis skraido jau nuo 2010-ųjų ir per kelias ilgas keliones praleido kosmose apie penkerius metus.

Beje, Pentagonas pareiškė, jog specialiai pasinaudojo privačios kosminės kompanijos paslaugomis, kad turėtų galimybę kuo operatyviau paleisti šį karinį erdvėlaivį.
>>
>>79446515
It sounds like you've made some progress, which is awesome! Just keep going at your own pace, and you should be fine. Hang in there, Anon!
>>
File: 1504889309272.jpg (1.46 MB, 2560x3400)
1.46 MB
1.46 MB JPG
Robotika didžiuliais šuoliais juda į priekį visose srityse. Jau visai greitai sudėtingi robotai bus ir jūsų namuose bei garažuose. Ne vienas žmogus jau dabar leidžia didžiulius pinigus ir sekso robotams įsigyti. Visgi, mokslininkai beda pirštu ir į potencialius pavojus. Ar sekso robotai gali pradėti žudyti žmones? Juk tokia funkcija net nebus programuojama!
Ekspertai iš Universiteto Viktorijoje, Australijoje, teigia, kad išmanieji telefonai ir kompiuteriai yra palyginti saugūs. Į juos įsilaužti neabejotinai yra įmanoma, tačiau tikrai nelengva. Tuo tarpu nauji vadinamojo daiktų interneto prietaisai dažnai yra labai prastai apsaugoti. Kiek dėmesio saugumui skiria sekso robotų gamintojai? Jiems kur kas svarbesni kiti jų kuriamų produktų aspektai, tokie kaip išvaizda, judesiai ir dirbtinis intelektas.
Į klausimą ar sekso robotai gali nužudyti žmogų mokslininkai atsako paprastai - gali. Jei koks nors hakeris sugebės pakeisti roboto programinę įrangą, į ją galima įterpti ir gamintojo nenumatytų judesių. Aišku, žiūrint iš kitos pusės, net jei programa norės nužudyti savo savininką, neaišku, ar tai padaryti robotas bus fiziškai pajėgus. Juk sekso robotai neturi kietų rankų, nemokės naudotis įrenginiais ir iš esmės sukelti didesnės žalos negalės, nes tiesiog nebus pakankamai stiprūs.
>>
File: 1503706351936.png (1.04 MB, 1193x1700)
1.04 MB
1.04 MB PNG
Tačiau namuose gali atsirasti ir kitų robotų, kurie, pavyzdžiui, ruoš maistą ar taisys jūsų automobilį. Jų rankose atsidūrę peiliai ar kiti įrankiai gali netikėtai pasisukti prieš žmogų. Kita vertus, tobulėjant seksualinių malonumų robotams, visko gali būti, kad jie išmoks atlikti ir kitas užduotis, bus pradėtos diegti stipresnės rankos pirštai, jie išmoks naudotis įrankiais.
Prognozuojama, kad per artimiausius dešimt metų mes pamatysime tikrą seksualinių malonumų robotų revoliuciją, kuomet jie iš tikrųjų pasklis labai plačiai. Jau kalbama apie etines problemas, kai kurie jau iš anksto baksnoja į „tradicines vertybes“, tačiau mokslininkai yra labiau susirūpinę saugumu. Kaip užtikrinti, kad robotai žmonių nepultų?
Vienintelė išeitis - nuoseklus dėmesys visiems prietaisams, kurie jungsis prie interneto. Jie turi būti apsaugoti nuo programišių atakų. Taip pat svarstoma apie galimybę kaip nors seksualinių malonumų robotus išjungti fiziškai, jei jie pradėtų kelti grėsmę. Nusikaltėliai gali pasinaudoti šiais robotais bandydami apiplėšti namus ar tiesiog nužudydami žmones. Tokius nusikaltimus būtų labai sunku išaiškinti, nes įsilaužėliai galėtų būti bet kur visame pasaulyje.
>>
File: 1503588954385.jpg (664 KB, 2200x1642)
664 KB
664 KB JPG
Jau seniai juokaujama apie Rusijos neblėstantį norą nepagrįstai girtis tariamu savo karinės technikos pranašumu. Tikriausiai visiems yra tekę girdėti apie „pasaulyje analogų neturinčius“ kūrinius. Visgi, paskutinis skambus šūkis net be papildomų juokų skamba kaip ištrauktas iš anekdoto - skelbiama, kad „T-14 Armata“ tankas veiktų net ir esant kai kurioms Marso sąlygoms. Ką tuo bandoma pasakyti?
„Armata“ kovinės šarvuotos technikos šeimoje bus ne tik tankas, bet ir kai kurie kiti ginklai, kurie naudosis ta pačia platforma. Taip stengiamasi sutaupyti bei pagerinti logistines operacijas karo sąlygomis - tos pačios detalės ar net korpuso plokštės tiks visiems „Armata“ ginklams. Ir visos šios mašinos galėtų be vargo užsivesti Marso temperatūroje.
Būtent tai ir buvo bandoma pasakyti - ypatinga starterio sistema leis „Armata“ mašinoms užsivesti net ir esant kankinančiam 50 laipsnių šalčiui. Kadangi tokia temperatūra Marse tikrai pasitaiko, toks palyginimas ir buvo pasirinktas. Visgi, jis vis tiek skamba kaip ištrauka iš anekdoto - kovinės mašinos galimybės Marse tikrai nėra svarbios, o ir temperatūra pasirinkta beveik atsitiktinai.
>>
File: C9NNmo1VoAQdzGV.jpg (249 KB, 960x1200)
249 KB
249 KB JPG
Raudonosios planetos paviršiuje vyrauja maždaug -60 laipsnių temperatūra, arčiau ašigalių ji gali pasiekti ir visus 143 laipsnius šalčio. Taigi, -50 tikrai nėra tas šaltis, kuris atspindėtų šiurkščias Marso sąlygas. Kita vertus, nors palyginimas ir nevykęs, starterio sistema, kurią naudos „Armata“ kovinės šarvuotos technikos mašinos, vis tiek yra įdomi.
Teigiama, kad „T-14 Armata“ tankas sėkmingai užsivedė prie -50 su neveikiančiu pagrindiniu akumuliatoriumi. Tai padėjo pasiekti galingas starteris ir superkondensatoriai. Teigiama, kad ši sistema ne tik leidžia kovos mašinas naudoti prie ypatingai žemos temperatūros, bet ir potencialiai atlaisvintų šiek tiek vietos, kurią būtų galima panaudoti papildomai amunicijai.
Galiausiai, nors palyginimas buvo skirtas tik temperatūrai, internautai spėjo pasidalinti įžvalgomis apie tai, kad „T-14 Armata“ tikrai neveiktų Marse dėl kitokio slėgio ir oro trūkumo. Kita vertus, praktiškai to niekas ir nesiruošia bandyti - kam Marsui reikalingas tankas?
>>
File: C9NNmLXUAAEuEmZ.jpg (258 KB, 960x1200)
258 KB
258 KB JPG
Sonaras yra prietaisas, kuris yra naudojamas povandeninei navigacijai, taip pat po vandeniu esantiems objektams aptikti. Tačiau ar niekada nesusimąstėte, ar šis prietaisas neturi jokios neigiamos įtakos povandeninio pasaulio gyventojams?
Pasirodo, jog sonaras gali sužeisti ar netgi nužudyti daugumą banginių, delfinų bei kitų povandeninių gyvūnų.
Sonarinės sistemas, kurias išrado ir sukūrė JAV laivynas, kad aptiktų priešų povandeninius laivus, skleidžia lėtas judančias garso bangas, kurių stiprumas gali siekti net 235 decibelus.
Palyginimui, garsiausių roko grupių koncertuose skleidžiamas 130 decibelų stiprumo garsas.
Šios garso bangos gali nukeliauti šimtus kilometrų po vandeniu, išlaikydamos net 140 decibelų stiprumą net ir nukeliavus 500 kilometrų atstumą.Šios riedančios garso bangos dažniausiai būna pernelyg stiprios povandeninei gyvūnijai.
Nors nedaug žinoma apie fiziologinį sonarų efektą jūrų gyvūnams, stebėjimai rodo, kad banginiai, norėdami pabėgti nuo šio garso bangų, nuplaukia šimtus kilometrų, pakeičia gylį ir netgi kartais išplaukia į krantą.
2005 metų sausio mėnesį trijų skirtingų rūšių 34 banginiai pasiklydo, užplaukė ant seklumos ir žuvo Šiaurės Karolinos krantuose, kur netoliese vyko JAV laivyno sonariniai mokymai. Taip pat yra ir daugiau liūdnai pasibaigusių sonarinių bandymų ar mokymų pavyzdžių.
>>
File: 36255679.jpg (98 KB, 1024x768)
98 KB
98 KB JPG
>>79446795
Don't you worry about a thing, man, it'll all turn out alright for you. If I can do it, so can you, and you better believe that.

If you ever need to talk about anything or whatever, give me a call anytime.
>>
File: 1502790426975.jpg (29 KB, 225x350)
29 KB
29 KB JPG
Natūralių išteklių gynybos taryba siekia, kad sonariniai prietaisai būtų uždrausti. Organziacija teigia, kad šios banginių žūtys sudaro tik nedidelę sonarų daromos žalos dalį, kadangi dauguma gyvūnų žūsta nepasiekę krantų.
2003 metais ši taryba laimėjo bylą prieš JAV laivyną, kurioje buvo siekiama, kad būtų uždraustas žemo dažnio sonaro naudojimas prie Kalifornijos krantų.
Po kelių metų ši taryba bei dar kelios „žaliųjų“ organizacijos susivienijo ir pateikė ieškinį federaliniam teismui, kad būtų apriboti stipresnių ir žalingesnių sonarų bandymai pietiniame Kalifornijos krante.
Ieškinyje buvo nurodyta, kad bandymų metu žūtų apie 170 000 jūrų gyvūnų, taip pat sukeltų ilgalaikius sužalojimus daugiau nei 500 banginių – jau nekalbant apie sukeltą kurtumą daugiau nei 8000 gyvūnų.
Teigiama, kad JAV laivyno bandymai pažeidžia Nacionalinį aplinkosaugos politikos aktą, Jūrų žinduolių apsaugos aktą bei Nykstančių rūšių aktą.
>>
File: 1502793727255.jpg (2.18 MB, 4089x5939)
2.18 MB
2.18 MB JPG
Vis dėlto, aukščiausiasis teismas panaikino pirmųjų dviejų instancijų teismų sprendimus, palankius „žaliesiems“, ir leido laivynui tęsti vidutinio dažnio sonarų bandymus vardan nacionalinio saugumo.
Aplinkosaugos organizacijos ir toliau kovoja prieš sonarų naudojimą, mėgindama įtikinti vyriausybę, kad bandymai turėtų būti nutrauktas – bent jau taikos metu – arba bent jau didinami palaipsniui, kad povandeiniai gyvūnai galėtų pabėgti į kitas teritorijas.
>>
File: qk68w3I.png (474 KB, 600x402)
474 KB
474 KB PNG
Would the two-bit Lithuanian nosebleed who is having a hissy fit about his safe space being violated please take a step back and look at himself?

Thanks
>>
File: 1502856685190.jpg (143 KB, 1200x939)
143 KB
143 KB JPG
Dažnai juokaujama, kad netradicinės seksualinės orientacijos žmones atpažinti yra nesunku dėl kitokios kalbėjimo manieros, judesių ar net apsirengimo stiliaus. O kaip dirbtinis intelektas? Mokslininkai iš Stanfordo Universiteto nustebino savo tyrimu, kuriuo bandė išsiaiškinti, ar dirbtinio intelekto sistema gali iš nuotraukos atpažinti homoseksualų žmogų. Rezultatai pritrenkė net visko mačiusius.Jei reikėtų išvardinti keletą homoseksualių žmonių išvaizdos bruožų, ką paminėtumėte? Daugelis žmonių tiesiog pritrūktų žodžių - akivaizdžių išvaizdos bruožų, kuriais pasižymi tik homoseksualai, atrodo, nėra. Todėl ir šis tyrimas iš pirmo žvilgsnio atrodo keistas ir beprasmis. Visgi, mokslininkai norėjo išbandyti dirbtinio intelekto vizualinės informacijos interpretavimo įgūdžius, o tam toks eksperimentas tiko tiesiog puikiai.
>>
File: 1502896057126.gif (1.32 MB, 500x281)
1.32 MB
1.32 MB GIF
Pradėkime nuo žmonių. Buvo atlikti panašūs eksperimentai ir žmonės taip pat dažnai gali atspėti, ar nuotraukoje pavaizduotas žmogus yra homoseksualus. Tačiau tikslumas yra gana prastas - žmonės gali atsakyti, ar nuotraukoje vaizduojamas vyras yra gėjus tik 61 % tikslumu. Turint omenyje, kad pateikiami tik du variantai (gėjus arba heteroseksualus), tikimybė atspėti yra 50 %. Nustatyti moters seksualinę orientaciją yra dar sunkiau - pataikoma tik 54 % atvejų. Kadangi dirbtinio intelekto sistema vis tiek vadovaujasi žmonių suvestais duomenimis, niekas nesitikėjo, kad ji šiuos skaičius pranoks ženkliai.
Dirbtinio intelekto sistema gali atskirti heteroseksualų vyrą nuo homoseksualo net 81 % tikslumu. Su moterimis kiek sunkiau - tikslumas siekia vis tiek įspūdingą 71 %. Neįtikėtina, tiesa? Tačiau tai dar ne viskas. Jei pateikiama ne viena, o penkios to paties žmogaus nuotraukos, sistema gali pasakyti, ar vyras yra homoseksualus su 91 % ir ar moteris yra homoseksuali su 83 % tikslumu. Tokie skaičiai nustebino ir mokslininkus, tačiau ši dirbtinio intelekto sistema turėjo iš ko mokytis.
>>
File: 1500929977983.png (449 KB, 606x701)
449 KB
449 KB PNG
W-What's going on, so many Lithuanians
>>
File: 1503201929544.jpg (116 KB, 1280x720)
116 KB
116 KB JPG
DI sistema galėjo 35 326 žmonių nuotraukų, paimtų iš pažinčių tinklapių. Aišku, atrinktos nuotraukos buvo ir vyrų, ir moterų, ir heteroseksualių, ir homoseksualių žmonių. Sistema išanalizavo ir palygino esminius veidų bruožus ir nustatė, kad netradicinės seksualinės orientacijos žmonių veidai dažnai turi priešingos lyties bruožų. Labiausiai jie pastebimi nosies, lūpų ir smakro formoje. DI taip pat atkreipė dėmesį ir į madas - homoseksualai, pasirodo, dažnai puošiasi kitokiomis šukuosenomis nei heteroseksualūs žmonės.
Šio tyrimo rezultatai mažų mažiausiai yra įdomūs. Jie tikriausiai dar kartą paskatins diskusijas apie įgimtus bruožus, kurie gali nulemti seksualinę orientaciją. Visgi, tyrimo autoriai apie tai net negalvoja. Jų tikslas nebuvo susijęs su lytiškumu, lygiomis teisėmis, diskriminacija ar juo labiau medicina. Jie tenorėjo parodyti dirbtinio intelekto galimybes, kuomet sistema gali mokytis iš didelio duomenų kiekio. Mokslininkai taip pat perspėja, kad tokios galimybės ateityje gali kelti grėsmę ir žmonių privatumui.
>>
File: 1503322714640.jpg (1.5 MB, 1334x1656)
1.5 MB
1.5 MB JPG
Kol vieni teigia, kad amerikiečių „Visų bombų motina“ yra galingiausia nebranduolinė bomba pasaulyje, rusai nesutinka. Jie teigia,kad jų turimas „Visų bombų tėvas“ yra bent keturis kartus galingesnis. Dabar šaltiniai Sirijoje teigia, kad galingiausias rusų nebranduolinis sprogmuo buvo panaudotas šalies Deir ez Zoro mieste.
>>
File: 1503362076340.jpg (2.28 MB, 3035x2149)
2.28 MB
2.28 MB JPG
„Visų bombų motinos“ (MOAB) galingumas prilygsta vienuolikai TNT tonų. Tuo tarpu Rusijos pateikiamoje informacijoje nurodoma, kad „Visų bombų tėvas“ pasižymi 44 TNT tonų galingumu. Šaltiniai Sirijoje internete paskleidė pranešimus, kad Rusiją šį ginklą panaudojo koviniuose veiksmuose prie Deir ez Zoro miesto. Visgi, jokių oficialių duomenų kol kas nėra. Visgi, jei tai tiesa, „Visų bombų tėvas“ yra galingiausia kada nors mūšyje panaudota nebranduolinė bomba.
Ji, jei tikėtume Rusijos informacija, amerikietišką konkurentę lenkia daugeliu paramentrų. Visų pirma, ji sunaikina viską 300 metrų pločio teritorijoje. Tuo tarpu „Visų bombų motina“ tai padaro kur kas mažesnėje 150 m teritorijoje. MOAB sveria 9,8 tonas, o „Visų bombų tėvas“ - tik 7,1 toną. Kartu galingiausia rusiška nebranduolinė bomba yra ir mažesnė dydžiu, lengviau transportuojama ir pigėsnė. Ji buvo sukurta tam, kad pakeistų pačius mažiausius šalies branduolinius užtaisus.
>>
File: 1503368461910.jpg (791 KB, 1634x2061)
791 KB
791 KB JPG
Abu šie nepaprasti ginklai - tai termobarinės bombos. „Visų bombų tėvas“ sprogsta ore, paskleisdamas degių dujų (etileno oksido) debesį, kuris tuomet uždegamas. Taip sukuriamos slėgio bangos, o viskas, kas yra aplink sprogimo epicentrą, yra sudeginama. Slėginės bangos ypač pavojingos uždaroms erdvėms, tokioms kaip tankai, bunkeriai, saugyklos ir taip toliau.
Kol kas neaišku, kaip Rusija galėjo Sirijoje panaudoti šį ginklą. Spėliojama, kad šią bombą galėjo numesti TU-160 strateginis bombonešis. Visgi, 2007-ųjų bandymo vaizdo įraše matyti, kad bomba yra išridenama iš kažkokio krovininio lėktuvo. Tai nėra taip jau keista - „Visų bombų motina“ taip pat paleidžiama iš krovininio „C-130 Hercules“.Taip pat neaišku, ir kodėl ši bomba naikino būtent Deir ez Zoro miestą, tačiau jam kliūva jau ne pirmą kartą. Jį bombardavo ir Rusijos aviacija, ir JAV karinės oro pajėgos, ir Sirijos lėktuvai, ir net Irano raketinė artilerija.
>>
File: 1503453990650.jpg (1.44 MB, 1407x2000)
1.44 MB
1.44 MB JPG
Vien 2016 metais beveik 100 tūkstančių JAV ir Didžiosios Britanijos keleivių įsigijusių bilietus oro linijų buvo išprašyti iš lėktuvo, nes jų vietos priklausė kitiems ar jų prireikė bendrovės darbuotojams.
Ši praktika, žinoma kaip lėktuvų perpildymas (angl. overbooking), nors ir itin negailestinga keliaujantiems, yra legali tiek Europoje, tiek Amerikoje. Kol oro linijos pelnosi iš neegzistuojančių bilietų pardavimų, išgalvotų vietų savininkai susiduria su šoku, stresu ir net fiziniu smurtu.

„Skrydžių bendrovės naudojasi specialiai sukurtais algoritmais, kurie padeda nuspėti į skrydį atvyksiančių keleivių skaičių ir taip parduoti kuo daugiau bilietų.
>>
>>79444891
>пeщepный нaциoнaлизм
>>
File: Leker med katten.jpg (126 KB, 604x516)
126 KB
126 KB JPG
>>79446985
I guess there is a type of woman for me as well. I will try to prepare for my laboratory exercise tomorrow now. I feel a little better.
>>
File: 1503454133992.jpg (3.1 MB, 1447x2047)
3.1 MB
3.1 MB JPG
Formulėmis apskaičiuojama, kiek keleivių būtų galima išlaipinti neprarandant didelės pinigų sumos. Tikimybė, kad į skrydį atvyks visi keleiviai yra mažesnė nei 1 iš 10 000.
Tačiau, žinant, kad Europoje kasdien lėktuvais keliauja 900 milijonų žmonių, 90 tūkst. keliautojų asmeniniai svajonių atostogų, verslo ar šeimos planai supaprastinami iki kintamojo ir paliekami algoritmo tikimybės valiai“, – pasakoja Marius Stonkus, už keleivių teises kovojančios tarptautinės platformos „Skycop“ vadovas.
Tačiau ne visi susitaiko su šia oro linijoms vienprasmiškai naudinga tvarka. Šių metų balandžio mėnesį „United Airlines“ lėktuve, kuriuo bendrovė norėjo skraidinti savo darbuotojus, keleivių buvo paprašyta savanoriškai užleisti savo vietas.
Išlaipinant palikti lėktuvo nesutikusį keleivį su brutalia jėga jam buvo sulaužyta nosis, keleivis patyrė smegenų sukrėtimą.
>>
>>79447086
It's just one or two throwing a tantrum because non-Lithuanians are posting
>>
File: 1503529597435.jpg (71 KB, 520x520)
71 KB
71 KB JPG
Sunkiai sveiku protu paaiškinamas oro linijų darbuotojų elgesys su loterijos būdų atrinktais nelaimingaisiais klientais priverčia atkreipti dėmesį į perpildymo sukeliamas problemas.

„Šokiruoja ne tiek sistema, kiek jos įgyvendinimas – šiuolaikinėje aviacijoje norėtųsi tokių incidentų išvengti, o iš oro linijų gauti pilną paaiškinimą, kodėl taip vyksta ir kas priklausys išlaipintiems keleiviams.

Jeigu darbuotojai net nesiteikia pasiūlyti tinkamos kompensacijos išlaipinimo metu, keleivis turi pilną teisę nesijudinti iš savo vietos ir atsisakyti palikti lėktuvą“, – pasakoja M. Stonkus, „Skycop“ vadovas.

„Tačiau kartais net ir išmetusios savo teisių nežinančius keleivius, oro linijos atsisako paaiškinti situaciją, vietoj teisėtai jiems priklausančios kompensacijos bando įgrūsti šoko ištiktiems keleiviams juokingos reikšmės kuponus ar talonus, nors realybėje vien lietuviams už išlaipinimus oro linijos kasmet turėtų išmokėti daugiau nei 100 tūkst. eurų.“
>>
File: 1503531111332.jpg (48 KB, 361x437)
48 KB
48 KB JPG
Remiantis EK 261/2004 reglamentu, kiekvienam dėl perpildyto skrydžio išlaipintam keleiviui oro linijos turi pateikti du pasiūlymus: alternatyvius bilietus arba galimybę atgauti visus pinigus bei sumokėti kompensaciją – jei skrydžio tikslas buvo iki 1500 km atstumu – 250 eurų, 1500-3000 km – 400 eurų, o skrendant į miestą, esantį už 3500 km ir toliau, – iki 600 eurų.
>>
File: 1503670686838.jpg (1.97 MB, 1901x2710)
1.97 MB
1.97 MB JPG
Laikas imti ir peržiūrėti visą Administracinių nusižengimų kodeksą (ANK) ir baudų dydžius jame, LRT lt teigia parlamentarai Kęstutis Masiulis ir Virginijus Sinkevičius. Priešingu atveju ir toliau eismo vandalai šalies keliais skries 200 km/val. greičiu ir už tai gaus vos 200 eurų baudas. Kelių policija taip pat laukia, kol visuomenė ir politikai pradės diskutuoti apie baudų dydžius.
Nežymėta policijos „Audi“ kelyje Vilnius–Panevėžys užfiksavo automobilį, skriejusį net 205 km/val. greičiu.
Vairuotojas sustabdytas, jam skirta 225 eurų bauda, o artimiausią mėnesį teks pasivaikščioti pėsčiomis“, – įrašą socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė Lietuvos policija.
Vairuotojui skirta pusė vidutinės baudos.
Visoje Europoje vykstant Europos kelių policijos tinklo TISPOL inicijuotiems reidams, nežymėtas policijos automobilis kelyje Alytus–Seirijai–Lazdijai sulaikė kelių pažeidėją, skriejusį 195 km/val. greičiu.
>>
File: 1503784021306.jpg (3.04 MB, 1637x2069)
3.04 MB
3.04 MB JPG
Sustabdžius paaiškėjo, kad vairuotojas teisę vairuoti gavo tik prieš du mėnesius, tad jam leistinas greitis – 70 km/val. Vairuotojui skirta 225 eurų bauda ir 12-ai mėnesių atimta teisė vairuoti.
Tokios baudos sukėlė ne tik politikų, bet ir šalies gyventojų pyktį bei pašaipas – tai esą ne tik neatgraso nuo nusikalstamos veikos, bet netgi ją skatina.
„Man tai keista, kad tokia maža piniginė nuobauda... Čia viršijama net ne 50 km/val., bet daugiau nei 100 km/val.
Be to, šis vairuotojas net neturi dvejų metų stažo. Tokiu atveju turėtų gauti viešųjų darbų bent mėnesiui.
Tokia gėda verstų susimąstyti kitą kartą. Visi mes ne angelai prie vairo, bet ne du mėnesius turint teises lėkti 195 km/val. greičiu“, – stebisi vairuotojas Vitoldas Rogoža.
Tokiais baudų dydžiais negali patikėti ir kitas pilietis Gabrielius Martinkevičius: „Lietuvos policija, čia, jūsų manymu, adekvati ir normali bauda? Ar kas nors iš jūsų bent bando keisti baudas, rašyti atitinkamus raštus? Jūs gi esate profesionalai, jūsų klausosi.
Čia turi būti teisių atėmimas penkeriems metams ir keli mėnesiai kalėjimo. Ar bent pajudinate pirštą dėl baudų adekvatumo? Aš suprantu – baudas nustatote ne jūs, bet jūs jas galite keisti, naudodami atitinkamus mechanizmus.“
>>
File: 1504141293043.jpg (1.25 MB, 3151x4091)
1.25 MB
1.25 MB JPG
Kelių policijos viršininkas: reikia skaičiuoti, kokia bauda darytų įtaką
Lietuvos kelių policijos tarnybos viršininkas Vytautas Grašys, reaguodamas į pastaruosius grubius Kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimus, sako, kad reikia nepamiršti, jog šie pažeidėjai ne tik turės mokėti baudą, bet dar ir kuriam laikui praras teisę vairuoti.
„Ta bauda skiriama lygiagrečiai su vairavimo teisių atėmimu. Vienas šių asmenų metus negalės vairuoti automobilio“, – LRT.lt teigė pareigūnas.
Pasak V. Grašio, apie baudų dydžius visų pirma turėtų pradėti kalbėti visuomenė ir politikai, kurie turi teisę priimti sprendimus ir daryti ANK pakeitimus.
„Galima diskutuoti, kokio dydžio baudos turėtų būti. Turėtų būti aiškiai paskaičiuota ir motyvuota, galbūt net ir psichologų įvardyta, kokia bauda darytų įtaką.
Vienam ir 500 eurų nėra didelė bauda – tam, kuris važiuoja prabangiu automobiliu, o kitam tai – labai baisios pasekmės.
Dažniausiai būna taip, kad kelių gaideliai tik vėliau susimąsto, kad smarkiai viršytas greitis užtraukė atsakomybę“, – teigė Kelių policijos tarnybos viršininkas.
V. Grašio tvirtinimu, viena baisiausių nuobaudų KET pažeidėjams – vairuotojo pažymėjimo atėmimas ir laikotarpis, kai jis negalės vairuoti automobilio.
>>
File: 1504307443298.jpg (152 KB, 1169x1000)
152 KB
152 KB JPG
Vis dėlto, pasak pareigūno, svarbu ne tik baudos dydis, bet ir bausmės neišvengiamumas.
„Galime, kiek tik norime, kalbėti apie tai, kokios tos baudos turėtų būti, bet turi būti ir bausmės neišvengiamumas.
Pažeidėjas turi suvokti, kad lėkdamas tokiu greičiu bus sulaikytas ir gaus baudą. Tai svarbiausias dalykas. O baudos dydis – vienam reikšmingas dalykas, kito kišenei įtakos turi mažiau“, – kalbėjo V. Grašys.
Ar duotų naudos automobilio konfiskacija? Pasak Kelių policijos tarnybos viršininko, neretai automobiliai gali priklausyti ne pažeidėjui ir tuomet esą gali kilti papildomų diskusijų.
„Kalbant apie priemones, kuriomis dažniausiai užfiksuojami tokie grubūs KET pažeidimai, tai tokių lakstūnų esame užfiksavę ir stacionariais greičio matuokliais, ir nežymėtais policijos automobiliais.
Mūsų siekis – kad būtų paisoma KET ir laikomasi saugaus leistino greičio. Jei vairuotojas žino, kad bet kada gali būti užfiksuotas nežymėtu policijos automobiliu, tai kažkiek turi veikti jo sąmonę“, – svarstė V. Grašys.
>>
File: 1504386796994.png (225 KB, 850x850)
225 KB
225 KB PNG
Viršininkas priminė ir dar vieną naujovę šalies keliuose – tam tikruose ruožuose jau pastatyti kelio ženklai, kuriuose nurodyta, kad kelyje dirba nežymėtas policijos automobilis.
„Atsirado kelio ženklai ir norisi, kad visuose keliuose jie atsirastų. Vairuotojai žinotų, kad policija budi ir pažeidėjai bus sulaikyti“, – LRT.lt dėstė V. Grašys.
K. Masiulis: tai tiesiog protu nesuvokiama
Savo ruožtu Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narys Kęstutis Masiulis stebisi tokiais mažais baudų dydžiais už didžiulius greičio viršijimus.
„Be abejo, tokios baudos už tokį grėsmingą vairavimą yra juokingos. Suprantu, visko gyvenime būna, žmonės paskuba, bet neviršija greičio 70 km/val.
Lėkti Lietuvoje didesniu nei 200 km/val. greičiu, ypač tokiame kelyje... Čia protu nesuvokiama. O baudos beveik skatina dar sykį taip elgtis“, – stebėjosi K. Masiulis.
Anot parlamentaro, policija skelbia apie nulio tolerancijos akcijas, bet tai esą – laiko gaišimas, ir laiką reikėtų skirti kitiems dalykams.
>>
>>79447205
Best of luck!
>>
File: 1504470688217.png (1.97 MB, 3055x4313)
1.97 MB
1.97 MB PNG
„Kartais juokinga, kai turi akis išplėtęs žiūrėti į spidometrą ir viršijęs greitį 1,5 km/val. susilauki pagrūmojimo. Tik gaišta laiką, nes negali net baudos skirti, tik įspėjimą.
Tai juk kainuoja pinigus. Mano supratimu, kartais tokios akcijos neprotingos. Reikėtų kalbėti būtent apie tokius greičio viršijimo pažeidimus ir baudų proporcingumą.
Aš būčiau linkęs didinti baudas, bet reikia peržiūrėti jas visas. Dabar prezidentė ir kiti asmenys kalbėjo apie tai, kad Lietuvoje per daug asmenų sėdi kalėjimuose ir esame neproporcingai griežti nusižengėliams.
Galima kartais to kalėjimo ir atsisakyti, bet už tokį grėsmingą vairavimą reikėtų tvoti per kišenę ir galbūt konfiskuoti automobilį. Grėsmingai važiavai – nebevažinėk, kad tai tau būtų pamoka.
Bet svarbu, kad būtų peržiūrėtos visos baudos ir nebūtų taip, kad vienas padidinome, o kitos tuomet tampa juokingomis“, – LRT lt kalbėjo K. Masiulis.
>>
File: 1504506137045.jpg (700 KB, 2040x2894)
700 KB
700 KB JPG
Valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos seniūno pavaduotojas Virginijus Sinkevičius taip pat mano, kad reikia peržiūrėti ANK.
„Manau, kad jis yra tiesiog nesureguliuotas. Jei viršijo greitį 50 ar 70 km/val. – atima teises mėnesiui, o jei vairuotojas kirto ištisinę eismo juostą – atima 3 mėnesiams ir sulaukia tokios pačios baudos. Man tai parodo visišką ANK nesubalansavimą.
Pripažinkime, kad ištisinės linijos kirtimas kelia mažiau grėsmės nei važiavimas 205 km/val. greičiu. Įstatymas tiesiog padrikas“, – įvertino V. Sinkevičius.
Vis dėlto „valstietis“ nežino, ar baudų didinimas pažabotų kelių gaidelius: „Sunku pasakyti dėl to greičio.
Aš nežinau, ar didelis griežtinimas padėtų, reikia žiūrėti į statistiką, kiek po tokios baudos skyrimo vairuotojas dar padarė pažeidimų.
O gal pakako vieno karto, kad susimąstytų? Turime ir kitą problemą – etatinius kelių gaidelius, kurie kaip pažeidinėjo KET, taip pažeidinėja, nesvarbu, ar turi vairuotojo pažymėjimą, ar ne.
Turime spręsti ir baudų išieškojimo problemą, nes nemažai žmonių apskritai nemoka baudų ir nemato bėdos.
>>
File: maxresdefault.jpg (237 KB, 1920x1080)
237 KB
237 KB JPG
>>79447205
Right on, Norge man
>>
File: 1504559017989.jpg (2.2 MB, 5902x4076)
2.2 MB
2.2 MB JPG
Nematau reikalo baudas labai griežti tam, kuris skubėjo, bet po nusižengimo suprato kaltę, ja nesididžiuoja ir sąžiningai sumokėjo baudą, daugiau nenusižengė.“
Tuo metu automobilio konfiskacijai V. Sinkevičius teigė pritariantis. „Žinoma, ji turėtų būti taikoma ne pirmą kartą prasižengusiems, o nuolatiniams pažeidėjams.
Jei neklystu, esame viena iš nedaugelio Europos valstybių, kur net ir antrą kartą nesusimokęs baudos tolimųjų reisų vairuotojas yra paleidžiamas.
Kitose valstybėse automobilis dažniausiai pastatomas į aikštelę ir saugomas tol, kol į valstybės sąskaitą neįkrenta pinigai už KET pažeidimą. Tai – dar viena prevencinė priemonė, kuri turėtų būti“, – įsitikinęs V. Sinkevičius.
>>
File: 1504809286444.jpg (275 KB, 1450x2048)
275 KB
275 KB JPG
Saugaus eismo ekspertas: tokie pažeidėjai – be smegenų
Praktinio vairavimo mokytojas ir vairavimo mokymo teorijos dėstytojas Artūras Pakėnas taip pat negali atsistebėti tokiais baudų dydžiais ir tokiais KET pažeidėjais, lakstančiais daugiau kaip 200 km/val. greičiu šalies gatvėmis ir keliais.
„Tokios baudos atrodo keistai, bet ne aš kuriu įstatymus. Tai – valstybės sprendimai. Jei jiems atrodo, kad taip gerai, – tai gerai, bet, manau, bauda galėtų priklausyti nuo gaunamų pajamų ar turto, kaip yra ne vienoje valstybėje. Tai šiek tiek efektyviau. Kita vertus – ką tada imsim iš bedarbių“, – svarstė A. Pakėnas.
Vis dėlto jis tikisi, kad valdžios atstovai pagaliau atkreips dėmesį į baudų dydžius.
„Kodeksas – naujas, todėl gal pamatys neatitikimus ir pataisys. Gerai, kad ir spauda apie tai rašo“, – pridūrė A. Pakėnas.
Tačiau labiausiai saugaus eismo žinovas stebisi kelių chuliganais, lakstančiais beprotišku greičiu.
„Ką mąsto tokie pažeidėjai? Jie nemąsto. Jei mąstytų, taip nesielgtų. Tai – žmonės be smegenų. Tai – asocialūs asmenys.
Aš juos vadinu asocialiais, nes eismas yra socialinis reiškinys ir žmogus, kuris nepaiso visuomenės numatytų taisyklių ir normų, yra asocialus.
>>
File: 1504911343377.jpg (302 KB, 1450x2048)
302 KB
302 KB JPG
Taip ir vertinčiau – kaip asocialų. Jis nėra pilietis. Jis – niekas. Čia yra ir auklėjimo problemų. Pažįstama psichiatrė sakė, kad tai – ir asmenybės problemos.
Tiesiog žmogus yra ligonis ir jį reikia gydyti“, – apie kelių gaidelius atsiliepė A. Pakėnas.
>>
File: Strekking.jpg (103 KB, 1080x1080)
103 KB
103 KB JPG
>>79447463
They call me Zydrunanon (because I like Zydrunas so much)

>>79447431
Thank you
>>
File: 1504989019596.jpg (3.4 MB, 2893x4152)
3.4 MB
3.4 MB JPG
Uraganas „Irma“ sukėlė ypač retą fenomeną Bahamuose. Dėl galingos stichijos iš Bahamų paplūdimių buvo išsiurbtas vanduo.
Išskirtinėje filmuotoje medžiagoje iš Bahamų matyti, kaip kranto linija dramatiškai nutolo, palyginti su įprastine.
Socialinio tinklo „Twitter“ vartoja @Kaydi_K iš Bahamų salyno Ilgosios salos, kuri pasidalijo šiuo vaizdeliu penktadienį, parašė: „Negaliu dabar tuo patikėti... Tai – Ilgoji sala Bahamuose, bet vandenyno vandens neliko!!! Kol kas taip atrodo uraganas „Irma“. Keistame vaizdelyje mergina nufilmavo save vaikščiojančią ten, kur neseniai buvo vandenyno dugnas.
Kitas „Twitter“ vartotojas @deejayeasya įkėlė dar vieno be vandens likusio paplūdimio Bahamuose nuotrauką, tačiau jau po 13 valandų vanduo sugrįžo.
Uraganas Irma, kuris smogė Bahamams penktadienį, yra toks galingas, kad pakeitė Ilgosios salos formą. Bet greičiausiai jau iki šio sekmadienio vakaro viskas sugrįš į savas vėžes, prognozuojama „Daily Mail“ interneto svetainėje.
Spaudimas uragano centre yra žemas ir Irma yra tokia stipri stichija, kad sutraukia vandenį į save, išsiurbdama jį iš vandenyno, aiškinama interneto portale „Washington Post“.
Šio portalo orų redaktoriaus pavaduotoja ir meteorologė Angela Fritz paaiškino, kad šį reiškinį galėjo nulemti tai, ką ji pavadino uragano „smaigaliu“.
>>
File: not so kool any more.jpg (391 KB, 2656x1536)
391 KB
391 KB JPG
Stichijos centre spaudimas yra labai žemas, todėl vanduo įtraukiamas į vidų. A.Fritz taip pat pažymėjo, kad šeštadienį vėjas pūtė nuo kranto linijos tolyn. Todėl vanduo kol kas neužpildė atsivėrusios tuštumos.
Kai kurie „Twitter“ vartotojai susirūpino dėl nutolusios kranto linijos, lėmusios vandenyno dugno atsivėrimą. Dažnai taip būna prieš prasidedant cunamiui. Tačiau M.Fritz nuramino, teigdama, kad vanduo staiga nesugrįš.
Tarptautinio Cunamio informacijos centro interneto puslapyje pažymima, kad kai jūra nuslūgsta, paprastai tai būna tipinis būsimo cunamio ženklas.
>>
File: 60187345_p0.png (936 KB, 1237x1520)
936 KB
936 KB PNG
Šiaurės Korėja neseniai išbandė branduolinį ginklą. Prieš tai jau buvo išbandytos penkios branduolinės bombos. Šalis parodė, kad ji tampa branduoline valstybe, tačiau tarptautinė bendruomenė jau ir taip tai žinojo. Tad kodėl Šiaurės Korėjos naujausias branduolinis bandymas yra svarbus, „The Altantic“ interneto svetainėje klausia žurnalo bendradarbis Uri Friedmanas.
Branduolinis bandymas nėra tik karinių laimėjimų reklama.
Tai ne tik būdas įbauginti priešus ir padaryti įspūdį sąjungininkams.
Visų pirma tai – mokslinis bandymas, nes vertinga dalioji medžiaga (kurios paprastai turimas ribotas kiekis) nėra švaistoma vien politinės provokacijos tikslais.
„Šiaurės Korėja vykdo bandymus ne vien tam, kad padarytų įspūdį – yra ir svaresnė priežastis, – sako Šiaurės Korėjos branduolinės programos ekspertas Joelis Witas. – Bet kuri branduolinį ginklą kurianti šalis žengia gana nuspėjamu technologiniu keliu. Su kiekvienu ginklo bandymu ji nori sužinoti ką nors nauja.“
>>
File: 64349350_p0.jpg (789 KB, 1000x1600)
789 KB
789 KB JPG
Šiuo atveju Šiaurės Korėja galbūt eksperimentuoja, norėdama padidinti galingumą arba energijos kiekį, kuris išskiriamas susprogdinus branduolinį ginklą.
Kim Jong Uno vyriausybė pareiškė, kad per pastarąjį bandymą išbandyta vandenilinė bomba, kuri gerokai galingesnė už įprastą branduolinį ginklą.
Kimo režimas jau nuo 2015 m. pabaigos teigia turintis vandenilinę bombą, nors tokius pareiškimus sunku patikrinti, be to, anksčiau jie būdavo vertinami skeptiškai.
Pasak Pietų Korėjos ir Japonijos pareigūnų, atrodo, kad pastarasis Šiaurės Korėjos branduolinis bandymas yra pats galingiausias iki šiol – galbūt keletą kartų galingesnis, nei pernai atliktas penktasis šalies branduolinis bandymas.
Norvegijos žemės drebėjimų stebėjimo agentūros skaičiavimais, bandymo galingumas siekė 120 kilotonų. Atominio ginklo, kurį Jungtinės Valstijos numetė ant Hirosimos ir Nagasakio per Antrąjį pasaulinį karą, galia atitinkamai buvo 15 ir 20 kilotonų.
>>
File: 64363042_p0.jpg (492 KB, 1200x853)
492 KB
492 KB JPG
AV žvalgybos pareigūnai įtaria, kad Šiaurės Korėja tobulina mažas ir lengvas branduolines galvutes, kuriomis gali būti apginkluotos raketos, galinčios pasiekti ne tik JAV sąjungininkes, tokias kaip Pietų Korėja ir Japonija, bet ir galbūt pačių JAV žemyninę dalį.
Šiaurės Korėjos valstybinė žiniasklaida pareiškė, kad šalis jau yra pajėgi vandeniline galvute apginkluoti tarpžemyninę balistinę raketą, tačiau nepateikė jokių tai patvirtinančių duomenų, išskyrus tariamai branduolinį įrenginį inspektuojančio Kim Jong Uno nuotraukas.
„Bandymas suteikia daugiau pagrindo Šiaurės Korėjos teiginiams, kad šalis sukūrė vandenilinę bombą, nors dar nėra patvirtinimo, kad šalis jau yra pajėgi ją panaudoti, – Teigė J. Witas. – Kuo didesnis galingumas, tuo mažiau svarbus tikslumas. Gebėjimas padaryti žalos smarkiai išauga, net jei raketa nešėja smarkiai nukrypsta nuo taikinio.
Kitaip tariant, „bandymais siekiama sumažinti branduolinių galvučių dydį ir masę, kad jomis būtų galima apginkluoti didesnio nuotolio balistines raketas, – teigia Šiaurės Korėjos branduolines instaliacijas keletą kartų inspektavęs branduolinio saugumo ekspertas Siegfriedas Heckeris. – Be to, testavimas yra būtinas norint sumažinti daliosios medžiagos, kurios reikia branduolinėms galvutėms, kiekį.“
Atsižvelgiant į tai, kad Šiaurės Korėja pastaraisiais metais jau surengė šešis vieną už kitą galingesnius branduolinius bandymus (įskaitant keturis po to, kai Kim Jong Unas atėjo į valdžią 2012 m.) ir aibę raketų testų, galima daryti prielaidą, kad šalies branduolinių ginklų ir jų nešėjų arsenalas vis didėja.
>>
File: 1504730193247.gif (584 KB, 500x568)
584 KB
584 KB GIF
Tačiau, pasak J. Wito, visa tai nebūtinai reiškia, kad Kim Jong Unas yra agresyvesnis nei jo tėvas ar senelis. Išaugęs aktyvumas paprasčiausiai gali reikšti Šiaurės Korėjos branduolinės programos pažangą.
Palyginti su tokiomis branduolinėmis valstybėmis, kaip Pakistanas ir Indija, Šiaurės Korėja savo šešis branduolinius bandymus įvykdė per gana ilgą 11 metų laikotarpį, o tai Kimų režimui galėjo suteikti galimybę išsamiai išnagrinėti, kas pavyko ir nepavyko per kiekvieną eksperimentą.
Kaip po pernai rudenį surengto penktojo Šiaurės Korėjos branduolinio bandymo teigė ginklų kontrolės ekspertas Jeffrey Lewisas, Didžioji Britanija, Kinija, Prancūzija, Rusija ir JAV po savo penktųjų bandymų jau buvo beveik sukūrusios termobranduolines bombas (tokios pat kategorijos ginklą, kokį Šiaurės Korėja teigia pademonstravusi šią savaitę) ir pasaulyje jau buvo plačiai pripažintos kaip branduolinės valstybės. Tad kodėl Šiaurės Korėją reikėtų vertinti kitaip?
Pastarasis branduolinis bandymas taip pat aiškiai rodo, kad Kinijos įtaka Šiaurės Korėjai yra ribota, nepaisant to, kad ji yra didžiausia Šiaurės Korėjos prekybos partnerė ir svarbiausia sąjungininkė.
>>
>>79447513
I can dig it, židanon
>>
File: 1504731006631.jpg (1.58 MB, 2290x3490)
1.58 MB
1.58 MB JPG
Kai priešiškumas tarp Šiaurės Korėjos ir JAV dar labiau išaugo, Pekinas perspėjo, kad įtampa Korėjos pusiasalyje netrukus pasieks kritinę ribą; kartu, spaudžiama DonaldoTrumpo administracijos, Kinija pritarė griežtoms Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos sankcijoms prieš Pchenjaną.
Tačiau Kim Jong Unas vis dėlto surengė branduolinį bandymą. JAV pareigūnai nepakankamai rimtai vertina tai, kad Šiaurės Korėja yra pasiryžusi tęsti savo branduolinių ginklų programą, nepaisydama vienintelio savo sąjungininko pasaulyje spaudimo.
Be to, svarbu tai, kad branduolinio ginklo programos pažanga yra spartesnė nei sankcijų poveikis.
Pastarasis Šiaurės Korėjos branduolinės galios demonstravimas yra pavyzdys, kaip tokios ginklų programos įgyja tam tikrą technologinį ir politinį pagreitį.
„Kaskart, kai Šiaurės Korėja išbando tarpžemyninę balistinę raketą arba atlieka branduolinį bandymą, visi yra sukrėsti ir nusivylę. Metas nustoti jaustis sukrėstiems bei nusivylusiems ir pradėti galvoti apie tai, ko iš tiesų reikėtų imtis, neapsiribojant vien Šiaurės Korėjos pasmerkimu.
>>
File: 1504731184308.jpg (3.17 MB, 1600x2262)
3.17 MB
3.17 MB JPG
Be kita ko, pasak jo, tai galėtų būti diplomatinis dialogas su Šiaurės Korėja be išankstinių sąlygų. Be to, regione gali būti sutelkta daugiau JAV karinių pajėgų, įskaitant taktinį branduolinį ginklą, kuris galėtų būti patikimesnis būdas atgrasyti Šiaurės Korėjos agresiją.
Neseniai D. Trumpas parašė grėsmingą „Twitter“ žinutę, kad nuolaidžiavimas Šiaurės Korėjai nieko neduoda ir kad Šiaurės korėjiečiai supranta tik vieną kalbą; tačiau, pasak J. Wito, „JAV kariniai grasinimai šiaurės korėjiečiams atrodo tušti, nes jie žino, kad JAV pareigūnai suvokia, kokie katastrofiški būtų konflikto Korėjos pusiasalyje padariniai.
„Twitter“ žinučių negana. Iš pradžių šiaurės korėjiečiai svarstė, ar JAV prezidentas D. Trumpas iš tiesų yra atsakingas ir griežtas lyderis; dabar greičiausiai tokių svarstymų nebeliko“.
J. Wito teigimu, Šiaurės Korėjos galutinis tikslas – sukurti patikimą branduolinio atgrasymo priemonę, kad Pchenjano režimas galėtų apsisaugoti nuo JAV ir jų sąjungininkių keliamų išorės grėsmių. Patikima branduolinio atgrasymo priemonė yra lanksti sąvoka.
>>
File: 1504731265636.jpg (3.02 MB, 6601x4665)
3.02 MB
3.02 MB JPG
Čia nėra kokios nors instrukcijos, kuria būtų galima vadovautis. Kiekviena branduolinį ginklą kurianti šalis sprendžia tą patį klausimą: kiek yra gana? Jei JAV vadovai nori apriboti branduolinės Šiaurės Korėjos keliamą grėsmę, jie turi daryti įtaką Pchenjano svarstymams apie tai, kiek yra gana.
„Dabar D. Trumpo administracijai visų pirma derėtų siekti įtikinti Šiaurės Korėją nepanaudoti branduolinio ginklo Korėjos pusiasalyje, – teigė S. Heckeris. – Būtina labai aiškiai leisti suprasti, kad, jei Šiaurės Korėja panaudotų branduolinį ginklą, Jungtinėms Valstijoms tokia žala būtų nepriimtina, o Pchenjano režimas būtų sunaikintas. Spaudimas Šiaurės Korėjai visiškai atsisakyti branduolinio ginklo – daug ilgesnio laikotarpio uždavinys.“
>>
File: 1504889124127.jpg (1.7 MB, 1654x2339)
1.7 MB
1.7 MB JPG
IFA paroda – tai technologijų paroda, turinti gilias tradicijas. Šios trys raidės išsišifruoja kaip „Internationale Funkausstellung Berlin“ – kas lietuviškai reikštų „Tarptautinę Radijo parodą Berlyne“ – ir kadangi šis renginys pirmąkart buvo surengtas 1924-aisiais, IFA tai yra viena seniausių technologinių parodų Vokietijoje.
Paroda rugsėjo pradžioje vyksta Berlyno parodų rūmuose, kurių bendras plotas, įskaičiuojant lauko erdves – apie 390 000 kvadratinių metrų (palyginimui – Vilniaus „Litexpo“ plotas yra 32 700, taigi, IFA erdvė prilygsta beveik 12 „Litexpo“ kompleksų).
Tad savaime suprantama, peržiūrėti visas ekspozicijas per vieną dieną vargiai įmanoma.
Ar net ir per porą dienų. Ir tiesą sakant, gal nelabai ir verta – juk daugelis gamintojų pristatinėja panašius produktus, tad pamačius pirmą dešimtį išmaniųjų virtuvės kombainų ar skalbimo mašinų, tyrinėti antros dešimties pernelyg didelio noro nekyla.
Todėl čia pateikiame 10 įdomiausių ir netikėčiausių dalykų, su kuo teko šiemet susidurti parodoje IFA 2017.
>>
File: 1504889920225.jpg (339 KB, 1900x2300)
339 KB
339 KB JPG
Virtualus masažas
„Joks robotas niekada nepakeis žmogaus prisilietimo“ - tokią frazę teko girdėti bent kelis kartus. Dabar galiu pasakyti, kad taip kalbėjo tie, kurie dar nebandė masažinių sistemų „Mediasana“.
Viso šio dalyko veikimas iš pirmo žvilgsnio atrodo paprastas: atsisėdi į krėslą, kurio nugarėlėje paslėpti voleliai, užsimaukšlini „Samsung Gear VR“ ir ausines – ir seansas prasideda.
Vaizdai, rodomi VR įrenginyje ir garsas ausinėse turėtų padidinti relaksaciją, suteikti atsipalaidavimą ne tik kūnui, kuriuo tuo metu užsiima volelių sistema, bet ir protui.
Deja, bent jau pristatymo metu sistema veikė ne taip, kaip buvo numatyta.
Vaizdas VR sistemoje striginėjo, o ir pati vaizdo kokybė, jo detalumas buvo ne ypatingas: daugelio žaidimų grafika būna nepalyginamai geresnė.
Užtat masažo dalis – tikrai nustebino. Gal dėl to, kad dėmesys buvo nukreiptas kitur, jausmas buvo tikrai toks, lyg mane būtų masažavęs tikras žmogus.
Įtariu, jei VR dalis būtų veikusi bent patenkinamai, bendras rezultatas būtų buvęs dar įspūdingesnis – bet net vien ir mechaninio masažo dalis gerokai nustebino.
„Mediasana“ projektas turi net kelis skirtingus masažinius krėslus, skirtus skirtingiems masažo tipams, tad jei susitvarkytų su VR dalimi, bendras rezultatas tikrai galėtų būti neblogas.
>>
File: 1504893877270.jpg (262 KB, 700x990)
262 KB
262 KB JPG
Dronai
Žinoma, kaip be jų. Iš viso parodoje galima prisižiūrėti kelias dešimtis skirtingų gamintojų, bet įdomiausią ir interaktyviausią dronų pristatymą, nenuostabu, įrengė DJI.
Kaip žinia, skraidyti dronais uždarose patalpose – gana pavojingas užsiėmimas. Ypač – didesniais, sunkesniais ir galingesniais – nes gali nukentėti tiek dronai, tiek aplinka.
Vietoje to DJI įrengė savo „Phantom“ produktų linijos skrydžio simuliatorių, kuris leidžia bent virtualiai (ir tenka pripažinti, gana tiksliai) patirti, kaip valdomi DJI ronai.
Tai galima daryti dvejopai – realiu DJI pulteliu valdyti virtualų droną ir matyti jo skrydį ekrane – arba VR akiniuose, ir stebėti viską pirmo asmens perspektyva...
Žinoma, parodoje daug dėmesio sulaukė ir neseniai pristatytas DJI „Sparks“ modelis.
>>
File: 1504895285223.png (1009 KB, 1440x900)
1009 KB
1009 KB PNG
Beje, IFA galima pamatyti ir lietuvius ACME, siūlančius net tris dronų modelius, o tarp jų – ir vieną fotografuojantį, pasižyminti turbūt viena mažiausių kainų tokios kokybės įrenginių rėžyje.
Kitas įdomus pavyzdys – kaip populiarioji kultūra virsta daugiaplatformiu verslu.
Prieš keletą metų visas dronų sportas prasidėjo nuo to, kad būsimieji dronų lenktyninkai nufilmavo imituotas „Žvaigždžių karų“ lenktynes.
IFA 2017 galima pamatyti specialiai tokioms lenktynėms skirtus dronus, sukurtus pagal konkrečius „Žvaigždžių karų“ laivus. Gamintojai teigia, kad lenktyniauti – ir atkurti žymiausias filmų scenas – tokiais įrenginiais žymiai smagiau.
>>
File: 1504980262035.jpg (583 KB, 778x1100)
583 KB
583 KB JPG
E-tėvystė
Turbūt nėra tokios srities, kuriuos šiais laikais nebūtų bandoma patobulinti, integruojant išmaniąsias sistemas. Ne išimtis ir ankstyva kūdikystė bei tėvystė – ir čia taip pat skverbiasi daiktų interneto idėjos.
„Phillips“ sukurta „uGrow“ - tai išmanioji sistema, į vieną masyvą sujungianti kūdikio stebėjimo stotelę, kuri ne tik praneša, kada vaikas prabunda, bet ir stebi kambario temperatūrą bei oro drėgnumą, gali transliuoti vaizdą (taip pat ir naktiniu režimu) ir dar bent keletą dalykų, pradedant išmaniuoju maitinimo buteliuku ir baigiant pieno nutraukimo įrenginiu.
Visa tai – tam, kad galima būtų stebėti kūdikio būklę ramiantis individualiais statistiniais duomenimis ir progreso istorija.
>>
File: 1504982809896.jpg (3.35 MB, 3200x4800)
3.35 MB
3.35 MB JPG
Ausinių pristatymas – kitaip
Kaip parodose pristatomos ausinės? Na, dažniausiai būna įrengiami stendai, kuriose sukabinami ausinių modeliai, prijungti prie muzikos šaltinio, ir visi gali išbandyti bei apsispręsti, kurios jiems labiausiai patinka.
Jau minėti „Phillips“ pasielgė panašiai, tik muzikos šaltiniu pasirinko… gyvą muzikantą. Ir, reikia pripažinti, idėja pasiteisino: aplink stendą nuolat būriavosi lankytojų minia.
Ir būriavosi ne veltui: stebėti gyvai atliekamą muziką – kurios be ausinių negirdėti išvis – daug įdomiau - ir betarpiškiau, nei klausytis tiesiog įrašo. Būtų smagu sulaukti tokių pristatymų ir Lietuvoje.
E-hidroponika su lietuviškomis šaknimis
Beklajojant po vieną iš salių akis patraukė ryški ir įdomiai atrodantys šviesos ir spalvų deriniai.
Užsiimantys augalininkyste ir stebintys naujas tendencijas turbūt jau žino apie augimo skatinimui prastesnėmis apšvietimo sąlygomis (t. y. rudenį, žiemą, ar kada nėra pakankamai šviesos) naudojamą raudonos-mėlynos šviesos apšvietimą.
Taip daroma todėl, kad tokio šviesos ilgio bangas augalai fotosintezei išnaudoja efektyviausiai – ir paprasčiausią tokio tipo lemputę iš populiarių Kinijos e-parduotuvių galima nusipirkti už keletą eurų.
Vis dėlto suomių projektas „Plantui“ nors ir ir siūlo keliskart brangesnį sprendimą, vis dėlto pasižymi ir specializuotu dizainu, ir rimtu moksliniu pagrindimu, kai parenkama tikslaus ilgio šviesos banga tinkamu metu, ir t. t.
Vis dėlto didžiausias siurprizas nutiko pajuokavus, kad tokia sistema ko gero tikrai sulauktų nemažo pasisekimo mūsų šalyje – nes saulės čia kartais tikrai mažoka.
Projekto techniniam direktoriui (primenu - suomiui) pasidomėjus, kokią šalį turiu omenyje, jis gudriai šyptelėjo ir pasitaisė akinius: „o tai jūs nežinojote, kad va šio modelio įrenginys yra gaminamas ir surenkamas Šiauliuose?“
Ir daugiau pasikalbėjus paaiškėjo – taip, pasirodo, lietuviai tikrai sėkmingai prasideda prie suomiškos e-hidroponikos projekto.
>>
File: 1504896837954.jpg (187 KB, 1920x1080)
187 KB
187 KB JPG
Ar galėtų JAV subombarduoti Šiaurės Korėją atominėmis bombomis, nepradėdama pasaulinio karo?
JAV Gynybos ministerijos pareigūnai po truputėlį demonstruoja norą ribotu masteliu panaudoti branduolinius ginklus prieš Šiaurės Korėją. Nieko nuostabaus, kad tai bloga idėja.
Šiaurės Korėjos šią savaitę atlikti galingiausių iki šiol branduolinių ginklų bandymai supurtė ne vien seismografus. Panašu, dabar žmonių teisių negerbiantis paranojiškas diktatorius turi branduolinį ginklą.
Tai kelia nerimą žinant, kad 10 kartų galingesnis už ankstesnįjį bandymą sprogimas galėjo būti sukeltas pirmosios dviejų stadijų vandenilinės bombos. Toks dizainas gali miestą paversti dulkėmis ir skaičiuojant kilotonomis, lengviau sutalpinti į raketą.
Todėl kai kas siūlo preventyviniu smūgiu baigti neužtikrintumą ir išvaduoti ilgai kentėjusius korėjiečius. JAV gynybos sekretorius Jamesas Mattisas šią savaitę pažadėjo, kad „bet kokia grėsmė JAV teritorijoms (ar) mūsų sąjungininkams sulauks galingo karinio atsako“.
Atsakymas į „grėsmę“, ne tik ataką, atrodo kaip prevencija. „Nesiekiame visiškai sunaikinti Šiaurės Korėjos, bet turime daug galimybių tai atlikti“, pridūrė jis. Tai skamba kaip žvanginimas branduoliniu ginklu.
>>
File: 1504909435368.jpg (98 KB, 1920x904)
98 KB
98 KB JPG
Bet pažvelgus atidžiau, tai neatrodo kaip protinga mintis. Šiaurės Korėja savo branduolinius ginklus kūrė, siekdama atgrasyti JAV nuo tokios atakos. Tai būtų viena proga šalies lyderiui Kim Džongunui juo pasinaudoti. Jeigu JAV pirmuoju smūgiu nesunaikintų visų Šiaurės Korėjos branduolinių ginklų – atsimenant, kad netgi nežinome, kiek jų yra, tai atlikti būtų sudėtinga – jo branduolinio antpuolio baimės išsipildytų.
Labiau tikėtina, kad JAV griebtųsi įprastinės ginkluotės, sako James Acton iš Tarptautinės taikos Carnegie fondo Vašingtone, Kolumbijos apygardoje. „Labiausiai nerimauju, kad Šiaurės Korėja panaudotų branduolinius ginklus, atsakydama į JAV ataką,“ sako jis. „Jeigu Kimas manys, kad kilo pavojus jo režimui, toks desperatiškas bandymas sustabdyti JAV nebūtų iracionalus.“
Bet net jei JAV pasisektų pirmuoju smūgiu sunaikinti Šiaurės Korėjos branduolinius ginklus, Kimas galėtų pateikti atsaką įprastine ginkluote. Manoma, Šiaurės Korėja turi 10000 – 15000 artilerijos pabūklų ir daugiau nei 1000 trumpo nuotolio SCUD tipo balistinių raketų, nutaikytų į vos už 56 kilometrų nuo sienos esančią Pietų Korėjos sostinę Seulą, sako Paulas Ingramas iš Britanijos ir Amerikos saugumo informacijos tarybos Londone. Be to jis turi cheminių ginklų.
Nesutariama, kiek iš Seule gyvenančių 25 milijonų žmonių šis arsenalas galėtų nužudyti, bet strategai tvirtina, kad atsakomoji Pietų Korėjos ir JAV ugnis artilerijos baterijas sunaikintų per dieną ar dvi, ir Šiaurės Korėja būtų atvira įsiveržimui žeme. Tad, kam jas laikyti? Patrankų, kaip ir branduolinių ginklų, paskirtis yra atbaidyti: nepulkite mūsų ir mes jų nepanaudosime.
>>
File: 1504990228218.jpg (102 KB, 600x600)
102 KB
102 KB JPG
Visatai rodo, kad preventyvinis smūgis Šiaurės Korėjai pateisintų jos nuogąstavimus, o ne juo išspręstų. Bet tikroji rizika būtų precendentas, kad ir kuri pusė jį įvykdytų.
„Pirminis barjeras, saugantis nuo branduolinių ginklų anarchijos, yra norma nenaudoti jų mūšio lauke,“ sako Michael Krepon iš Stimsono centro Vašingtone. „Jei Šiaurės Korėja krizė išaugins branduolinius grybus, tokių ginklų panaudojimo barjeras kitoms šalims pažemės,“ pažymi jis.
Tai nebūtinai reiškia branduolinių atakų krušą. Kreponas baiminasi branduolinių bandymų atnaujinimo visame pasaulyje, ir mažesnių kovos lauko branduolinių ginklų, kurių panaudojimas daug labiau tikėtinas, nei milžiniškų apokaliptinių raketų, likusių nuo Šaltojo Karo laikų. „Mes atvertume pragaro vartus“, sako jis.
Tačiau žmonės galvoja apie branduolinio ginklo panaudojimą pirmą kartą po 1945 m. Pietų Korėjos gynybos ministras šią savaitę pasiūlė peržiūrėti JAV 1991 metų sprendimą pašalinti savo mažas „taktines“ branduolines raketas iš Pietų Korėjos. JAV analitikai paskaičiavo, kad neseniai patobulinta JAV kovinė galvutė, nenužudydama daug žmonių, galėtų sunaikinti Šiaurės Korėjos branduolinį arsenalą, detonuodama pernelyg aukštai, kad sukeltų gruntą, bet pakankamai žemai, kad sunaikintų bunkerius.
Tačiau tokia situacija praktiškai užtikrintai eskaluotųsi, pažymi Kreponas. Kiti paranojiški masiniai žudikai, kaip Stalinas ir Mao buvo sulaikomi atgrasymu, atsako už bet kokią branduolinę ataką baime, lėmusią branduolinę taiką nuo pat 1945-ųjų. Žinoma, JAV su savo 1240 parengtų branduolinių galvučių, gali atgrasyti nedidelę šalį, turinčią vos kelias, sako jis. Nieko nedarymas gali nervinti. Bet tai gali būti vienintelis būdas.
>>
File: suruga lesbian.gif (710 KB, 500x281)
710 KB
710 KB GIF
1967 metais pasirašytas susitarimas draudžia į orbitą kelti branduolinius ginklus. Ši sutartis iš esmės užkerta kelią branduolinėms atakoms, kurias atremti būtų labai sunku - iš kosmoso atominės bombos tikrai nekris. Tačiau JAV gali panaudoti kiek kitokį ginklą, kuris savo galia beveik prilygsta branduoliniam užtaisui, tačiau neturi su juo siejamų trūkumų.
„Tingaus šuns bombos“ - taip apibūdinami keisti užtaisai, daugiausia naudoti Antrajame pasauliniame, Vietnamo ir Korėjos karuose. Iš tikrųjų ir užtaisais šiuos ginklus pavadinti nėra tikslu. Tai - plieniniai strypai kokiais nors būdais numetami ant priešo pozicijų. Pavyzdžiui, JAV Vietname tokias pasyvias bombas mėtė naudodamos kasetines bombas. Iš mažiau nei kilometro aukščio krentantys strypelių spiečiai pasiekdavo 800 km per valandą greitį ir prasiskverbdavo pro gerai įtvirtintas vietnamiečių pozicijas.
Pati idėja nėra tokia jau keista. Taip, šios „bombos“ iš tikrųjų nesprogsta, nes yra tik pilnaviduriai plieno strypai, tačiau įprastos kulkos taip pat yra tik greitai skriejantys metalo gabalai. Kulkos skriedamos link taikinio dėl oro pasipriešinimo praranda nemažai greičio, o per didelį atstumą - ir taiklumą. Tuo tarpu tinginių bombos tik greitėja, o įgudę pilotai jas numesdavo labai tiksliai. Aišku, kalbėdami apie branduoliniams užtaisams prilygstančius ginklus turėjome omeny ne tai.
Kinetinis bombardavimas gali būti vykdomas ir iš kosmoso. JAV Šaltojo karo metu svarstė tokią galimybę. Tam plienas netiktų, tačiau būtų galima naikinti gerai įtvirtintus taikinius bet kurioje pasaulio šalyje, nesibaiminant priešlėktuvinės gynybos spąstų. Buvo skaičiuojama, kad 6 metrų ilgio ir 30 centimetrų skersmens volframo strypas į žemę įsirėžtų tokia jėga, kuri prilygtų branduoliniam užtaisui. Dar daugiau, po tokios atakos teritorija nebūtų užteršta radiacija.
>>
Tiewe musu, kursa tu essi Debsissa,
Szwints tiest taws Wards;
Akeik mums twa Walstybe;
Tawas Praats buk kaip Debbesissa taibant wirszu Sjemes;
Musu dieniszka May e duk mums ir szen Dienan;
Atmesk mums musu Griekus, kaip mes pammetam musi Pardokonteimus;
Ne te wedde mus Baidykle;
Bet te passarge mus mi wissa Louna (Pikta)
>>
>>
Morning lads, interesting thread this morning
>>
>>79449478
It really is something, ain't it?
>>
w-was it autism?
>>
>>79450127
Could've been, man, who knows?
>>
>>79450198
i was hoping you would know
>>
>>79450232
Don't know for certain, jack
>>
>>79450267
i'm not jack
>>
A-any cute girls here?
>>
>>79450581
That ain't what it means, man
>>79450584
Doubt it
>>
File: 1505062789844.jpg (1.85 MB, 3508x2480)
1.85 MB
1.85 MB JPG
>normalfags can keep a general aliv-
>>
>>79452691
Huh?
>>
Good morning friends.
>>
File: 1486146396711.png (267 KB, 500x500)
267 KB
267 KB PNG
I broke my glasses

>>79452986
morning babe
>>
File: 1503366450459.jpg (134 KB, 765x922)
134 KB
134 KB JPG
All niggers and anglos must be purged from this planet
>>
>>79452986
Hey baby, how's that boogaloo of yours doing?
>>
I have arrived. How are you doing lads?
>>
>>79453762
Alright and uptight, baby, you give your girl a big kiss today?
>>
File: 1494942208188.jpg (778 KB, 1200x850)
778 KB
778 KB JPG
>>79453778
That's pretty lewd baby.
>>
>>79450584
I'm a girl when I wear a dress
>>
>>79453893
You don't know the half of it, darling, have mercy
>>
File: 1487725247934.png (442 KB, 600x600)
442 KB
442 KB PNG
>>79453901
>>
File: 1505021757465.jpg (25 KB, 480x634)
25 KB
25 KB JPG
>>79452986
Good morning cutie, got any plans for today?
>>
File: 1501398164112.png (436 KB, 500x700)
436 KB
436 KB PNG
>>79454317
Pretty busy
I need to get some study done for my practical exam tonight and then packup all my stuff for my 3 day field trip this weekend.
What about you?
>>
File: 1501800202045.png (274 KB, 500x373)
274 KB
274 KB PNG
>>79454479
Not much, I had the usual 8am lecture and now I'm working on an assignment

>field trip
Is that the one to blueskin bay that was cancelled?

Good luck with your practical exam, study hard
>>
File: 1490476763835.png (833 KB, 708x1000)
833 KB
833 KB PNG
>>79454696
Me on the right

>Is that the one to blueskin bay that was cancelled?
That one is only for a day and because it clashes with another paper I just won't get to do it now, this field-trip is 3 days and I'll be on the uni research boat going around Stewart Island.

>Good luck with your practical exam, study hard
Thanks qt, that means alot
>>
File: 1505168153863.jpg (106 KB, 791x719)
106 KB
106 KB JPG
>>79454842
>uni research boat going around Stewart Island.

Wow that sounds amazing
>>
File: 1489198115854.jpg (213 KB, 1000x750)
213 KB
213 KB JPG
>>79455295
Apparently we get to go to the untouched places that tourists and even locals don't get to go to.
I'll try take some photos.
>>
File: 1494842808725.jpg (358 KB, 595x762)
358 KB
358 KB JPG
>>79455456
Do you get to go on the island at all, or do you just sail around it?
>>
File: 1494729966379.png (51 KB, 768x1024)
51 KB
51 KB PNG
>>79455780
Normally we would have various land trips, but there has been a recent outbreak of a disease that shouldn't be there and they don't want to accidentally spread it around.
I think I spend one night at some property/beach the uni owns/rents but most of it will be on the boat.
>>
File: 1495908696053.jpg (257 KB, 1000x1040)
257 KB
257 KB JPG
>>79455877
That's too bad, I've never been to Stewart Island but I've heard it's absolutely stunning, I defiantly want to visit someday
>>
*definitely
>>
File: 1477514136261.jpg (157 KB, 1000x625)
157 KB
157 KB JPG
>>79456239
It would be a really nice place to go with someone wouldn't it...
>>
File: 1499766958369.gif (1.27 MB, 540x304)
1.27 MB
1.27 MB GIF
>>79456406
Yeah it sure would be...

The seclusion and isolation would make it particularly intimate
>>
Have mercy, this thread sure got cozy
>>
tfw can't go camping with a qt in the wilderness
>>
>>79457683
Tell me why, man
>>
>>79457758
Well, I don't have a qt for starters, and secondly I couldn't hike anywhere.
>>
File: it'sstalintime.png (124 KB, 356x438)
124 KB
124 KB PNG
>>79457779
Those are both easily solvable unless you live in Antarctica. Now you gotta REALLY tell me why.
>>
>>79457811
Oh, you can "easily solve" the second issue? Please tell me how when several doctors couldn't.
>>
>>79457683
Sorry to hear that
>>
>>79457840
Some of Zvejnieks's sweet lovin can solve any problem, certainly much better than some arrogant city doctor can do.
>>
File: 1500932929362.png (484 KB, 870x1230)
484 KB
484 KB PNG
>>
File: 60253005_p0.jpg (716 KB, 800x1168)
716 KB
716 KB JPG
>>
File: 1495354277478.jpg (106 KB, 550x675)
106 KB
106 KB JPG
>>79457867
We obviously need to do it more to make up for him being unable, to balance it out.
>>
>>79458098
this is like getting cucked on a new level
>>
File: 1491272731274.jpg (171 KB, 1238x1604)
171 KB
171 KB JPG
>>79458147
Oh sorry...
>>
>>79457840
You gotta tell me the issue first, man, paint a picture for me
>>
>>79458214
I have less energy when I wake up than I did before going to sleep. Totally exhausted.
>>
File: 1505018183399.jpg (62 KB, 499x482)
62 KB
62 KB JPG
>>79458098
We sure do, and we have to tell him every detail to make him feel involved
>>
>>79458237
Alright, man, depending on how severe that might be... have you considered using an ATV or an RV to camp?
>>
File: 1502172237290.jpg (1.07 MB, 1000x950)
1.07 MB
1.07 MB JPG
I honestly wish I could cuddle the bedridden qt...
>>
>>79458262
I don't think I've ever been in one, but I suppose I could try. I've always been camping via driving then hiking to set up a tent.
>>
File: papirs.jpg (1.75 MB, 1920x1080)
1.75 MB
1.75 MB JPG
>>79458303
Hell, it'll do you some good. I don't know about what you got goin' on, but I won't pretend to know, you know? A good little camp session oughta put you in a good frame of mind, though, that's for sure
>>
>>79458371
I'll just need some earplugs because the cicadas are VERY loud.
>>
Hmm. Quiet day at work lads.
>>
>>79458398
I bet, man, just be careful not to let the big boogaloo man sneak up on ya
>>79458399
So what've you got on your mind, man?
>>
File: 1505313203563.jpg (545 KB, 1000x1452)
545 KB
545 KB JPG
>>79458261
Maybe we can give him a intensely detailed live commentary so he can get the "full experience"
>>
>>79458514
Going home. But that's not till 5 pm. It's only 11 am now.
>>
>>79458575
What decides on a quiet versus a busy day?
>>
>>79458593
Customers.
>>
>>79458746
Huh, I figured you worked at a radar installation or something way out in the outback.
>>
File: 1505258190519.jpg (99 KB, 600x600)
99 KB
99 KB JPG
>>79458567
Maybe we can, I'm sure he'd enjoy that
>>79458399
Is that good or bad?
>>
>>
File: 1500169817695.png (909 KB, 649x767)
909 KB
909 KB PNG
>>79458914
I wonder how he would feel about lewd photos is compromising positions...
>>
>>79459091
>wanting to whore yourselves out to me
uh.. not really into ntr, sorry
>>
File: 1493956360040.jpg (328 KB, 754x720)
328 KB
328 KB JPG
>>79459153
Well that's a shame
>>
File: 1505196390509.jpg (118 KB, 700x950)
118 KB
118 KB JPG
>>79459091
I'll try anything once, but I'd rather not have photos floating around after
>>
>really cute guy on tumblr
>really enjoy his stuff
>gets a super dumb whore "bf"
>fucks him on the blog
I was absolutely disgusted, but that may be because I know how his "bf" is.
>>
File: 1488435025308.jpg (117 KB, 920x720)
117 KB
117 KB JPG
>>79459208
No that's fair, I just figured he would be trustworthy to keep them secret but he doesn't want them so it doesn't matter regardless.
>>
File: 1505140305954.png (196 KB, 439x376)
196 KB
196 KB PNG
>>79459246
I'm sure he's trustworthy, I'm just being needlessly paranoid
>>
>>79444956
Дaйтe мнe, пoжaлyйcтa, бopщ
>>
File: 1477157496767.jpg (61 KB, 1024x982)
61 KB
61 KB JPG
>>79459563
You can never be too careful, I'm suspicious that there maybe some perverted homos in this very general...
>>
File: 1504460943392.jpg (409 KB, 764x1045)
409 KB
409 KB JPG
>>79459694
What!? No I'm sure everyone here is as straight as a ramp
>>
>>79459870
>ramps are almost always curved
:thinking:
>>
>>79459870
>collar pulled under the shirt
Hot, added to the list
>>
File: 1503293921345.png (472 KB, 700x964)
472 KB
472 KB PNG
>>
File: 1503986052030.jpg (47 KB, 540x420)
47 KB
47 KB JPG
>>79460066
No, ramps are straight and smooth
>>79460115
what list?
>>
>>79460397
The list of lewd things that we are going to do together.
It's getting pretty long already I have to say.
>>
>>
File: 1499417181673.jpg (108 KB, 450x637)
108 KB
108 KB JPG
>manipulating me into revealing my darkest secrets
A low low for the American
>>
File: 1504659810053.png (121 KB, 335x335)
121 KB
121 KB PNG
>>79460636
I am very curious as to what those dark secrets might be
>>
>>79461067
He secretly runs a peanut whistle radio station deep in the mountains of New Zealand, playing only the heaviest of blues and rock and roll tunes
>>
File: 1496398236426.jpg (56 KB, 480x640)
56 KB
56 KB JPG
>>79461067
Mostly getting me to confess about how turned on I was about being a bottom/petplay.
even though you were saying how you wouldn't make a good top.

Also this >>79461088
But Jazz instead of Blues
>>
>>79461106
I thought the jazz was just a sort of time-to-time thing to mix it up
>>
>>79461140
I ain't huge on the blues baby doll, I want to swing around the rosie with some jack tunes, not be down in the ditches to some melancholic strum ya catch my drift?
>>
File: SU.png (233 B, 16x11)
233 B
233 B PNG
>>79461187
You speak the Queen's jive, man, you're outta sight. I can dig it.
>>
File: 1503654331926.jpg (80 KB, 474x670)
80 KB
80 KB JPG
>>79461106
Oh right, I didn't think that I did a good job, but you obviously enjoyed it so that's what matters

>Jazz instead of Blues
You better throw on some New Wave from time to time
>>
>>79461429
>I didn't think that I did a good job
I don't think anybody could have done a better job...

>New Wave from time to time
Hmmm that's a pretty good idea, we'll start the evening with Jazz and as the sun sets we switch to new wave and as the night gets properly rolling we switch to Classic Rock.
>>
>>79461514
Alright, man, what's the request line to call in to?
>>
>>79461615
You on the line right now pumpkin pie, whats your flavor?
>>
>>79461674
Heavy, man, can I hear Little Green Apples by OC Smith?
>>
>>79461715
That's a damn smooth tune to get jiggy with, she'll be coming right up ya'll hear?
>>
>>79461748
Outta sight, man, thanks!
>>
One day, man, I'm gonna slip on my cowboy boots and shoot over to the western states... cattle rancher country, man, I gotta see it
>>
Good morning lads, today is laboratory exercise, then talking to a friend and then gym. Only 4 hours will be shit and it will be good.

What are you doing today?
>>
>>79462088
Hey man, keep your chin up out there

Today I'll see if I can find a brush so that I can apply that sweet wood stain to my radio project
>>
>>79462088
What am I up too?
Trying to distract myself from studying mainly.
>>
>>79462125
Hey, thank you, I will.
Radio project?

>>79462168
This is what I do all day, every day. It is only reason my russian is progressing.
>>
>>79462239
Found a gutted radio shell from 1936 in an attic near some old German army stuff. They made radio facades out of wood back then, you know, so I brought it on home and sanded off all the faded, chipping stain layer. I bought the wood stain, but now I gotta find a brush, you understand.
>>
>>79462239
Why are you learning Russian?
>>
File: venter på toget.jpg (131 KB, 960x704)
131 KB
131 KB JPG
>>79462270
Because I don't want to study.
I started because I never managed to learn german and I felt like I should know a third language. So since I listened to russian music, russian can be useful in Norway and they are our neighbours, the choice was easy. I will learn russian.


>>79462268
Ah, I see. Will the radio also work? Or is it broken inside? Sounds like good project.
>>
>>79462306
>third language
Stupid useful English, you Europeans get a free language.
>>
>>79462306
>Ah, I see. Will the radio also work? Or is it broken inside? Sounds like good project.
Oh man, lemme tell ya. I have a sort of feeling that the Germans stripped it for some reason or another, because baby, there ain't a trace of what used to be inside. I'm at a sort of crossroads with it, you understand, because I could either take apart another radio and put those guts in, or I could make it into a more modern bluetooth sort of thing.

Gotta work out a new back for it first, though
>>
>>79462321
We are lucky

>>79462335
Alright, sounds good. I would go for the regular radio style. But I know nothing about such things.
>>
>>79462385
I'm thinking about it, but the issue with regular radio style... I'd have to find a good match with exactly three knobs. The other issue is that it has the old style dialing window, you see... and I don't think that's possible to re-create a working copy... with my skillset, anyway.

I'll attach a picture of the model in ideal condition.
>>
File: VEFAR 2BD 37 skale web.jpg (127 KB, 600x622)
127 KB
127 KB JPG
and the dialing window
>>
File: 1503876064186.webm (1.91 MB, 400x224)
1.91 MB
1.91 MB WEBM
Fug.
>>
File: 1477182008883.gif (399 KB, 500x340)
399 KB
399 KB GIF
Ok lads I'm off to my exams
I'll see in a couple hours.
>>
File: mpv-shot0003.jpg (137 KB, 1280x720)
137 KB
137 KB JPG
>>79462563
Good luck cutie
>>
i want a sissy baltic bf
>>
1hr till I am going home.
>>
>>79462630
Probably doable, I know that there's a... I think there's only one gay club in Riga, but that's probably your best shot.

I dunno about Estonians and Lithuanians, man, but Latvians don't much like talkin' to strangers.
>>
File: 1484162340512.jpg (45 KB, 800x800)
45 KB
45 KB JPG
>>79462630
gay
>>
Hmm 10 mins.
>>
>>79463189
Sixty minutes
>>
N e w
>>79463972
>>79463972
>>79463972
Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.