[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k] [s4s] [vip] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Home]
Board
Settings Home
/int/ - InternationalThread archived.
You cannot reply anymore.File: Sylvivennligutgaven.jpg (386 KB, 1438x956)
386 KB
386 KB JPG
Sylvi er vår venn-utgaven

Forrige: >>79432505
>>
File: Jesus-w-guy.jpg (171 KB, 948x1024)
171 KB
171 KB JPG
Jesus velsigner denne tråden.
>>
Godt
>>
Denne tråden er bedre.
>>
negere er kule
jeg vil bli neger
>>
File: Gaupe.jpg (334 KB, 1600x1200)
334 KB
334 KB JPG
Brev noe vakkert.
>>
>>79448517
jeg kan gi deg litt negerarbeid
lonna er lav
>>
File: henger ute.jpg (198 KB, 694x921)
198 KB
198 KB JPG
For å henge og slenge utendors, og bare nyte dagen.
>>
File: norge-kors2.jpg (183 KB, 1104x872)
183 KB
183 KB JPG
Syvende for rettmessig hyssing
>>
>>79448574
>han betaler negrene sine
>>
>>79448517
>negere er kule
Jödisk megmeg.
>>
File: negrende pepe2.png (103 KB, 950x650)
103 KB
103 KB PNG
>>79448517
Har du startet på negringen da?
Det er tross alt ikke så lenge til jul, vet du
>>
File: voe24.jpg (50 KB, 500x455)
50 KB
50 KB JPG
Kan vi bumpe denne litt for å gjöre den rettmessig?
>>
File: sigrid_raabe-1.jpg (1.23 MB, 1920x1080)
1.23 MB
1.23 MB JPG
>>79448813
Enig. Dulter med litt Sigrid jeg, hvis det er greit
>>
Lurer på hvor mange forskjellige norske etternavn vi har
>>
>>79448858
Samme her.
>>
>>79448921
dfn utenlandsk etternavn
>>
>>79448921
Mitt etternavn er særnorsk.
>>
Situp 10/100
>>
File: voe16.jpg (79 KB, 700x654)
79 KB
79 KB JPG
>>79448858
>>
>>79448921
Det er nok en god del
Bare i min slekt har jeg to navn som det er mindre enn 1000 personer som har
Har også et som er på omtrent 1000 i norge og 10 000 i danmark
>>
File: voe18.jpg (606 KB, 1397x2100)
606 KB
606 KB JPG
>>79448858
Voe er for god for denne dekadente verdenen ;_;
>>
>>79449041
Etternavnet mitt har rundt 300-400 stk, og det er særnorsk. Fǿles godt.
>>
>>79449031
*bra brev. Dult.
>>
File: sagemannen.jpg (68 KB, 770x513)
68 KB
68 KB JPG
>>79449073
sagemannen er kommet
>>
Hva synes dere om frigjoringen flere norske bloggere har kastet seg på nå med å poste bilder der du ser brystene? Jentebryst er ikke mer spesielt enn guttebryst. Som f.eks her, de to fra paradise:
http://andreaasveinsdottir.blogg.no/1505231813_hvorfor_sensurerer_dere_jenter.html
>>
Definisjonen på en neger. Blodsprengte oyner, svart som asfalt og stjeler iPhones.
>>
>>79449073
hu er en dekadent drittkjerring selv fåvæ
>>
>>79449152
Jasså?
>>
>>79447901
>>79447901
>>79447901
>>
>>79449129
det har 100% med publisitet og klikk å gjore, og 0% med "frigjoring" å gjore. om det blir greit at jenter går topplose rundt i hverdagen kan islam likesågodt ta over fåvæ
>>
>>79449218
Såklart har det med publisitet og klikk å gjore.
http://martinehalvs.blogg.no/1505130300_det_er_helt_normalt.html
Men vhrfor synes du det ikke skal være greit å gå topplos?
>>
>>79449217
Jeg hakke no lyst til å bli arrestert jeg
>>
>>79449217
Ikke faen.
>>
>>79449041
Sokte på SSB nå og mitt etternavn er det visst kun 50 stykker som har. Mellomnavnet mitt er det 3000 som har.
>>
>>79449129
Jeg pröver å komme på en morsom kommentar, men får det ikke helt til. En liten pupp for mennesket... et stort bryst for likestillingen? Faen så idiotisk
>>
>>79449217
Heng deg pedofaen
>>
>>79449261
Det er greit på stranda og lignende, men pupper er seksuelle ting. Det er ikke greit å gå med pikken ute derfor er det ikke greit med pupper heller. Det er også bare nok et steg på veien til den totale nedbrytelsen av vår kultur og vårt samfunn.
>>
>>79449314
http://mammatilmichelle.blogg.no/1505232004_nakenvideo__mitt_svar_p_puppebildekritikken.html
mammatilmichelle postet jo denne også. Det blir jo goy for barna at klassevennene deres kan se.
>>
>>79449261
Menn tenner seksuelt på pupper og hvis kvinner skulle gått rundt topplöse ville noe av mystikken rundt kvinnen gått tapt, og det ville gjort sex mindre interessant.

innför muslim
>>
File: 1505077996574.png (270 KB, 1000x728)
270 KB
270 KB PNG
>>79448778
e-er vel g-greit nå som det nesten er torsdag, i-ikke sant?
>>
>>79449321
Ja, dem er seksuelle ting. Men burde det være det?
>>
JEG HAR SÅ FOKKINGS LYST TIL Å KNULLE DRITTEN UT AV SANDRA JEG TROR JEG KLIKKER
>>
File: emichaeljones.jpg (118 KB, 373x593)
118 KB
118 KB JPG
SEKSUELL FRIGJORELSE er kodeord for POLITISK KONTROLL.
Få på dere klær, kjerringer.
https://www.youtube.com/watch?v=g_gRCOfZ8BI
>>
File: merchant edge.png (32 KB, 238x220)
32 KB
32 KB PNG
>>79449388
Nei, vi må få bort med seksualiseringen av kropp, pupper, kuk og fitte.
>>
>>79449471
Jeg liker når jenter poster bilder der du ser nipplene gjennom skjorta eller nudes så jeg synes dem bor fortsette med det
>>
>>79449388
Det har ingenting å si om de "burde" være det eller ikke, de er det. Det er bare marxister, sosiologer og andre idioter som tror at alt avhenger av kultur. Store pupper er et tegn på samme måte som brede hofter på at kvinnen er fruktbar og egner seg som en mor, derfor gjor det mannen opphisset. Det er biologisk, du får ikke forandret på det uansett, så ikke prov, jævla marxistsvin.
>>
>>79449101
Skjekket mine navn på nytt, det var mindre enn jeg husket

Mitt etternavn: 600 i norge, 10 000 i danmark, 1000 resten av verden
Moren min sitt: under 40
Bestemoren min sitt: under 100
Navn i farfars slekt: under 150

Slå den, du!
>>
File: sx8bc0eb.jpg (569 KB, 1500x998)
569 KB
569 KB JPG
>>
>>79449511
Håper du forstod at jeg med vilje agnet litt. Jeg er jo såklart helt enig, og synes det å poste puppebilder som neon av disse bloggerne nå har ikke er noe annet enn slutty samt en måte å få klikk på. Men jenter idag prover jo å få det til at kvinnebryst er helt det samme som mannebryst og burde ikke seksualiseres. Men det skal godt gjores å la seg endre.
>>
>>79449533
Hva mener du? Jeg har jo slått den. 400 er mindre. Dessuten har du 10 000 i danmark.
>>
File: jew beak.jpg (22 KB, 277x239)
22 KB
22 KB JPG
g-gutta........

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/handlingsplan-mot-antisemittisme/id2516367/?q=antisemittisme
>Oversikt over tiltakene i handlingsplanen:
>Folge med på antisemittisme på internett og i media (pilotprosjekt)
>>
>>79449511
Minnes om Lorentzen og Co i Hjernevask.
>>
>>79449646
Men poenget mitt er at jeg har ikke bare ett skjeldent etternavn, men også tre andre som jeg kan bruke, og alle de tre andre er under 400
>>
>>79449101
>>79449533
400 folk har etternavnet mitt også fåvæ, og de bor alle i Norge.

Det er også bare jeg som heter mitt fulle navn i hele Norge.
>>
>>79449691
Vi er ikke anti semitistisk her dog? Er ingenting galt med å være jode eller å være fra Israel.
>>
>>79449610
>Håper du forstod at jeg med vilje agnet litt
Nei, det er jo minst 3 i tråden som uironisk stemmer rodt så man vet jo aldri.
>>
>>79449285
>bare 6 personer med etternavnet mitt
>alle i min familie
>>
>>79449796
Nei, men jeg innrommer som jeg nevnte at jeg gjerne skulle sett flere jenter poste topplos bilder.
>>
>>79449770
>>
File: 1385898243968.gif (2 MB, 324x189)
2 MB
2 MB GIF
>>79449770
>Er ingenting galt med å være jode eller å være fra Israel.

e9
>>
>>79449867
Skulle likt å sett originalposten.
>>
>>79449718
>skjeldent
Ok, sjekket mamma sitt også: 386
Pappa sitt var på 377.

Farmor sitt: 16,995
Mormor sitt: 7,974
>>
>>79449770
>Er ingenting galt med å være jode eller å være fra Israel.
Helt enig, vi må bekjempe disse unaturlige fordommene mot joder, homofile, innvandrere og pedofile. Vi er alle like
>>
File: Fellow Straight White Men.jpg (114 KB, 1200x1156)
114 KB
114 KB JPG
>>79449770
(denne brukeren er faktisk ikke ködd)
https://twitter.com/jehorowitz
>>
*slurper i seg ananasjuice*
>>
File: 1451078187803.png (141 KB, 292x340)
141 KB
141 KB PNG
>>79449992
Hva går galt i en manns liv for å bli som han der?
>>
>>79449901
>det ordner seg
>er jo bare hovedstaden uansett
Fy faen som jeg hater folk som det der.
>>
snart er det jul gutta
>>
File: Hello Fellow Russians.jpg (32 KB, 472x467)
32 KB
32 KB JPG
>>79450075
Galt? Han oppförer seg slik jöder har oppfört seg siden tidenes morgen.
>>
File: fellowwhitepeople.png (970 KB, 1193x1405)
970 KB
970 KB PNG
>>
File: 1486675693949.jpg (45 KB, 341x411)
45 KB
45 KB JPG
>>79450180
>>79450156
>>
>>
>>79450180
*slutter å være homo*
>>
File: kat.jpg (4 KB, 140x140)
4 KB
4 KB JPG
https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/sep/06/white-people-solution-problem-munroe-bergdorf-racist
>My fellow white people: if you’re not part of the solution, you’re part of the problem
>>
>>79450156
>Han oppförer seg slik jöder har oppfört seg siden tidenes morgen.

Mhm, selvfölgelig i motsetning til alle de jödene som ikke er sånn da, naturligvis.

Skjönner ikke hvordan dere ikke har noe problemer med å se på menneskene i andre folkeslag som individer, men når det kommer til jöder er de en bikube liksom.
>>
>>79450337
Hvorfor lenker du den dritten her? Kan du ikke bare ta det til /pol/?
>>
Dere innser det kanskje ikke enda, men alle tyskere har et hemmelig ǿnske om å bosette seg i Norge. Bare sier det. Når levekårene i Tyskland går i dass på grunn av masseinnvandringen vil det flomme inn med (etniske)tyskere til Norge. Norge vil forbli europeisk.

men men, var bare noe jeg tenkte på
>>
>>79449992
>nå
>jeg er hvit, jeg er hvit!
>når hvite er i mindretall og blir slaktet ned av horder av niggere
>jeg er ikke hvit, jeg er jöde!
>>
File: fellow white people 2.jpg (47 KB, 613x559)
47 KB
47 KB JPG
>>79450363
>men når det kommer til jöder er de en bikube liksom.
Korrekt
>>
>>79450363
Det er forskjell på å snakke generelt og universelt.
Om man sier "sigoynere er noen jævla svin" snakker man generelt. Hvis man sier "hver eneste jævla faens sigoyner, alle som en, finnes ikke et eneste unntak, er noen jævla svin" snakker om universelt. Anonsen snakket generelt og ikke universelt ettersom at han sa "joder" og ikke "alle joder noensinne".

å være #notall-fyren er så jævlig verdilost
>>
>>79450420
>europeisk
spanjoler er europeiske
polakker er europeiske
grekere er europeiske
jeg gir vel faen i om Norge forblir europeisk, dersom europeerne ikke er skandinavere
>>
>>79450541
polakker er innafor
men tyskere er ikke
>>
god natt gutta
>>
>>79450420
wow, vi får masse hjernevaskede ubrukelige faens tyskere hit, så bra. de samme folka som har stemt på merkel i hva er det nå, 15 år?
juhuuu
>>
>>79450495
se
>>79450460
>>
>>79450564
t. Piotr
>>
>dfn var nære ved å bli NAUT i 2012 etter vgs.
>begynte å studere, ble normiss
>fullforte mastergrad i vår
>500k i begynnerlonn
phew, nære på, men heldigvis gikk det bra
>>
>>79450645
hvemslags mastergrad fåvæ?
>>
File: fellow white people 3.jpg (47 KB, 616x393)
47 KB
47 KB JPG
>>79450495
>hver eneste jævla faens sigoyner, alle som en, finnes ikke et eneste unntak, er noen jævla svin
Pröver du å si at dette ikke er tilfellet? Du må bli mer radikalisert, anonsen.
>>
>>79450628
han svarte vel på idiotien din med noe sarkasme da, din jævla faens idiot.
>>
>>79450690
enig zig*Ynere var et dårlig eksempel
>>
>>79450690
sigoynerne var faktisk min forste rodpille, jævla svin hele gjengen. ubrukelige, det er som om folk med downs var smarte nok til å stjele og lage kvalme, det er sigoynere.
>>
>>79450670
en siving-linje på NTNU, Trondheim fåvæ
>>
>>79450564
Nei. Det er de ikke.
Slutt å vere etnonasjonalist.
>>
>>79450776
Hvorfor?
>>
File: 1504964645700.jpg (155 KB, 850x626)
155 KB
155 KB JPG
oisann
*rǿdmer*
>>
>>79450735
smarting du? fy faen.. skulle onske jeg ikke var en hjerneling
>>
>>79450420
Da skal jeg stille meg på grensa og plaffe de ned, alle som en. Hvis de engang våger å flykte fra det rotet de har lagd i hjertet av Europa skal jeg for evig forbanne det tyske folk.
>>
File: disgusting.png (202 KB, 335x306)
202 KB
202 KB PNG
>>79450730
Man hörer det på bare navnet av folkegruppen at de er bånn i bötta undermenneskelig:
>sigöyner
>jöde
>>
File: same.jpg (16 KB, 234x320)
16 KB
16 KB JPG
>>79450978
s*Me
>>
Fy faen gutta... er 3 måneder siden jeg så eksen nå. Lengste vi har gått uten kontakt i 10 fuckings år (var bare venner mesteparten av tiden da). Får stå bare av å tenke på å ringe på hos henne, begynne å kline uten å si et ord, mens jeg graver henne i skrittet.
>>
>>79451064
Hun polske?
>>
>>79451064
>jeg savner ei dame
mest uinteressante jeg har hort på en hel uke
>>
>>79451064
Så bare gjor det da

N-normissfaen
>>
You will never be a Norwegian cutie living in the richest country on the planet, being literally physically perfect, making other people happy just by looking into their eyes.
Why did I have to be born as a man.

What did Norwegians do to deserve such a beautiful country with perfect women? It's not fair!
>>
ikke svar utlendinger
>>
Lyst på en? >>79450696
>>
>>79451198
Feil person.

>>79451234
Får lyst... men tror det ville endt opp som voldtekt og ikke bare röff puling
>>
File: 1370807545825.jpg (35 KB, 431x415)
35 KB
35 KB JPG
>>79450799
Fordi polakker er utlendinger, ikke norske.
Fordi etnonasjonalisme er et propagandavektǿy som ble brukt for å distrahere nordmenn fra at tyskland forgrep seg på landet vårt og ville erstatte kulturen vår.
Slutt å ver nazist, bli fremmedfiendtlig.
>>
>>79451348
Selger du da?
>>
men skandinavere og tyskere har ikke den samme etnisiteten (dog vi er veldig like)
>>
>>79451365
Synes fremdeles du burde gå for det. Jenter flest har jo visstnok en voldtektsfantasi...
>>
>>79451283
already dreaming of escaping now that you've fucked up your own country, eh? pathetic.
fix germany, you bunch of castrated faggots.
>>
>>79451366
Jeg er ikke nazist, det kvalmeste i verden er disse mongoene som elsker Tyskland og tror vi er tyske. Jeg sier bare at polakker er innafor, ikke foretrukket, men akseptert.
>>
det gjǿr ikke noe om alle etniske skandinavere forsvinner så lenge vi erstattes med polakker, for de er nemlig innafor
>>
>>79451398
Nei, den jeg har skal restaureres og på veien som min. Men kan peke deg i riktig retning.
>>
>>79451430
Hvis jeg nekter meg selv i å runke i kveld og i morgen får jeg ikke noe annet valg...
>>
File: livelaughlove.png (263 KB, 500x502)
263 KB
263 KB PNG
https://www.youtube.com/watch?v=wHd-PLgKlbs

P U N K
U
N
K
>>
>>79451522
dette, men uironisk

t. janusz
>>
>>79451602
>descendents
dette er ikke tumblr
>>
>>79451524
Takk for tilbudet, men er ikke noe jeg kommer til å anskaffe meg. Det var mest ideen om å ha en som inspirerte meg litt.
>>
>>79451651
https://www.youtube.com/watch?v=SPQ7KoZ0qCI

Bedre?
>>
>>79451701
Heng deg
>>
ikke svar polakkene i tråden
>>
File: Ved sjøen.jpg (123 KB, 923x923)
123 KB
123 KB JPG
>det er under 8 timer til jeg må stå opp igjen
Faen gutta, får vel ta kvelden. God natt, drom sott, det skal ihvertfall jeg. Bilde meget relatert.
>>
File: 1505158369965.png (308 KB, 352x530)
308 KB
308 KB PNG
>mfn kom hjem fra jobb 21.00 i dag og skal opp 05.15 i morgen
>>
File: voe Posting Redpills.jpg (49 KB, 600x468)
49 KB
49 KB JPG
>>79451752
Fy faen for noen autistiske filnavn du har. God natt.
>>
>>79451803
t-tjener vel bra da anonsen?
>>
>>79451812
De er jo hovedsaklig beskrivende, slik at jeg kan soke om jeg glemmer hvor et av bildene er, eller om det er vanskelig å se hvilket bilde det er så hjelper filnavnet. Uansett, takk og god natt igjen.
>>
Har ikke drukket på en uke, men etter to glass vodka foles jeg meg fremdeles ikke brisen engang.

Hva skjer?
>>
>>79451871
jobber for negerlǿnn fåvæ
>>
>>79451903
du har blitt voksen
>>
>i dag er det ikke lenger skam, nå er det stolthet
>>
>>79451812
Håper dette var et ironisk brev med tanke på det autistiske filnavnet du selv brukte her.
>>
>>79452001
hva er motivasjonen hans?
>>
File: voe Jøde Detektert.png (362 KB, 450x600)
362 KB
362 KB PNG
>>79452058
Aldri.
>>
>detektert
>>
>>79452232
>nyhomse
>>
*gjesp*
>>
min jente vil feste hele tiden!
>>
>>79452406
Foreslår at du slår opp, festing er overvurdert.
>>
File: 342732874.jpg (200 KB, 1000x692)
200 KB
200 KB JPG
>meg og min kones sǿnn
>>
File: hAA..png (342 KB, 480x449)
342 KB
342 KB PNG
E-er jeg fortsatt norsk selv om etternavnet mitt er mest brukt utenlands?
>>
>>79452567
Trolig ikke.
>>
>>79452529
Litt morsomt at de faktisk ligner litt på hverandre, bortsett fra hårfargen kunne de vært sǿsken, ikke sant?
>>
Fy faen begymner se gainsa nå ass, bare spist sykt clean i det siste, clean bulker den bitchen her straight up, og nå blir det litt kveldsmat noe grovt brod med kalkun og en protteinn drekk
>>
File: Rong ikkje Rogn.png (277 KB, 1251x714)
277 KB
277 KB PNG
>>79452579
>>
SVARTNET når?
>>
har'u no' rogn i påsan?
>>
>>79452721
Nei, DER går faktisk grensen.
>>
File: nok er nok.jpg (15 KB, 600x384)
15 KB
15 KB JPG
>>79452731
KJEFTEN PÅ DEG!
>>
>>79452721
>brune oyne
>brunt hår
hvem faen bryr seg, allerede halvt neger
>>
>>79452721
heh... ikkeno' personlig
>>
>>79452703
hvem side er dette
>>
SǾTNOS
Ǿ
T
N
O
S
>>
File: (Deg).png (1 KB, 239x22)
1 KB
1 KB PNG
>>79452980
>>
File: Gulnet litt i vask.png (142 KB, 1016x863)
142 KB
142 KB PNG
å-å nei...
>>
>>79452665
neste blir vel å lære seg norsk håper jeg
>>
https://www.youtube.com/watch?v=Z6cgJEzHClM
hva tenker tråden om dverger?
>>
*synes
>>
>>79453215
https://twitter.com/conkface/status/905864917382725633 tenker egentlig bare dette
>>
File: reptil.jpg (63 KB, 625x352)
63 KB
63 KB JPG
nei, får gå og legge meg
>>
>>79453215
har lyst til å fange alle dverger i verden og plassere dem ute i villmarken et sted i det artiske russland og la dem bygge sin egen sivilisasjon og gjore det samme med alle kjempehoye mennesker et stykke lenger borte og etter et par generasjoner må de gå til krig over ressurser
>>
*planer om å legge meg kl 8 på morgenen*
>>
>>79453492
NAUT?
>>
File: 1489988830393.png (81 KB, 800x600)
81 KB
81 KB PNG
blir vel oppe til rundt 2 jeg då
>>
kom på at jeg har et mote i morgen og jeg er full fåvæ
helvete sdm fåvæ
>>
>>79453406
Noen har gjennomfort noe lignende
https://www.youtube.com/watch?v=S2UgwINQVPM
>>
>>79453528
jass
>>
RASEKRIGEN ER I GANG
DETTE ER IKKE EN PROVE
RASEKRIGEN ER I GANG
https://youtu.be/qku2WZ7aRYw?t=148
>>
File: 1490721903547.jpg (175 KB, 1167x1167)
175 KB
175 KB JPG
Gott ey gǫmlum mǫnnum,
gott ey ungum mǫnnum...
>>
>>79454110
bortsett fra at ingen hvite bryr seg fordi de er for komfortable
tenk deg at flatskjermer og burgere endte den hvite rase
jepp jepp
>>
>>79449770
t. Maria
>>
>>79454429
>dfn den hvite rase er mer bekymret over svartskallers fölelser enn sin egen eksistens
>>
File: Michael_Collins_1922.jpg (14 KB, 250x335)
14 KB
14 KB JPG
>>79454551
Tiocfaidh ár lá, mo chara.
>>
>>79452074
Et rop om hjelp.
>>
Ingen andre som drikker her altså?

Det synes jeg er litt svakt fåvæ
>>
>>79454853
full som faen jeg
>>
dude drikking lram
>>
>>79454875
Bra! Hva drikker du?

>>79454884
fett ass X-DDDDDDDDDDDD
>>
>>79454893
Bare noe Grans, siste olen min.
Jeg bor ikke drikke alene fordi jeg begynner bare å tenke på hvor ille ute det egentlig er med oss også blir jeg emosjonell og sint, uten å ha noe utlop. Jaja.
>>
de nye pakkene til malboro er jo faen meg geniale
de forsegler sigarettene hver gang du lukker lokket
bravo
>>
>>79454911
Drikking er eneste utlop jeg har for folelsene mine fåvæ. Enten foler jeg ikkenoe, eller så begynner jeg å grine. Når jeg er edru er jeg bare deppa. Drikker vodka forresten, har holdt på i et par timer nå
>>
File: 1439423537846.png (209 KB, 479x351)
209 KB
209 KB PNG
>>79455004
Jeg skjonner ståstedet ditt, men er ikke sånn selv.
Jeg blir bare gæærn av alkohol fåvæ, er mer en cannabiskis men jeg klarer ikke å moderere meg når jeg forst har noe så da bare royker jeg hele tiden og blir en lat feit sekk av dritt. Men om jeg slutter å royke så drikker jeg bare mer og blir emosjonelt ustabil som nå. Kanskje jeg bare skal begynne på hardere stoffer med en gang og bli ferdig med det.
>>
File: Webp.net-gifmaker.gif (253 KB, 340x343)
253 KB
253 KB GIF
>>79454110
Gjeninnfor jodeparagrafen nå!
>>
>>>/pol/141420763
Perfekt. Bekjemp jödedom med jödedom.
>>
>>79455092
>Kanskje jeg bare skal begynne på hardere stoffer med en gang og bli ferdig med det.
Har en kamerat som kjorte det lopet, og det funka dårlig. Tro meg, det finnes et par mennesker som er velfungerende narkiser, men de er ekstremt få. Det vil sannsynligvis ende dårlig. Ikke gjor det kompis.

Kjenner få som foler som meg hva angår alkohol. Folk flest blir mer deppa eller gærne eller hva har du, mens jeg foler at alt blir bedre. Kanskje derfor jeg er alkis, lol. Har aldri provd cannabis eller annet, har lyst for jeg har hort at det kan hjelpe mot depresjon, men er samtidig redd fordi jeg har en tendens til å bli avhengig og overgjore absolutt alt jeg prover

Jaja, bare noe jeg tenkte på.
>>
>>79455171
bekrefter ikke "blacked.com" at svarte ikke har annet bruksområde enn sexobjekter for kåte, hvite kvinner?
>>
>>79455289
Tja, ikke vet jeg. Har faktisk aldri sett på niggerporno, og jeg har sett nok av dekadent dritt i löpet av livet. Det ser jo ut som at de får en bæsj trykt oppi fitta, var på tide at noen utnytta det
>>
>>79455289
svartet lager ikke porno for kvinner, de lager porno for hanreier.
kvinner ser nesten ekslusivt på lesbeporno og BDSM.
>>
>>79455210
Vi får vel bare bli treningsnarkomane og finne Jesus fåvæ, det ser ut til å funke.
>>79455289
alt de svarte noensinne har gjort i hvite samfunn er underholdning. helt fra minstrel shows på midten av 1800-tallet etter frigjoringen deres, til blues og jazz, til funk også til slutt hip hop. de skjonner det ikke selv, men jaja, hvem forventer vel det?
>>
>>79455337
Finner det ganske underholdende at "alternativ-hoyre"folk fyller opp dataene sine med raseblandingsporno og avforingsporno. Men, men, skal ikke domme dem for hardt
>>
File: 1481329479193 (1).jpg (74 KB, 683x1024)
74 KB
74 KB JPG
Anon har ikke kjopt elder scrolls eller fallout igjen lærer!!
>>
>>>/b/745075598
>>
>>79455458
Du har problemer
>>
File: kari.jpg (24 KB, 400x400)
24 KB
24 KB JPG
>>79455458
kult
>>
File: b27.png (819 KB, 1280x720)
819 KB
819 KB PNG
>>
https://sumo.tv2.no/programmer/fakta/soesken/sesong-1/soesken-1-episode-4-1228804.html?showPlayer=true faen så fin hun jenta i rullestol var. Blir nesten litt forelska her fåvæ
>>
Men dere, sånn alvorlig talt. Er megmeget om at hvite jenter blir svartnet egentlig sant? Vet ikke om jeg lever i en boble her på vestlandet men har ikke sett noe til miksede par fåvæ, med mindre det er menn med thaijenter. Er det bare jeg som enda har til gode å se mikspar rundt om kring?
>>
tror jeg henger meg nå jeg, snakkes gutta
>>
>>79455660
Er vel bare i USA hvor det kan kalles et problem. Men poenget her er at hanreier, jöder og hapas har spammet /pol/ med BLACKED i flere år, og endelig er det noen som har funnet en effektiv måte å ta igjen på
>>
>>79455660
her på vestlandet har jeg aldri sett det, det er nok uhyre sjeldent her, og tror det er tilfellet i mesteparten av landet også, men sist jeg var i oslo så jeg uironisk 4 forskjellige kvinner dytte rundt på en vogn med en liten mulatt i.
>>
>>79455660
De finnes vel, men det er nok mest et megmeg. Jeg går på UiO, på en humanistlinje. Hvis megmegene stemmer burde jeg ha sett flere miksa par hver dag, men jeg tror ikke jeg har sett et eneste ett i lopet av tre år fåvæ.
>>
>>79455719
Når du sier ta igjen, så mener du at noen prǿver å trigge sint ungdom på /pol/?
>>
>>79455660
Nei, jeg har ikke statistikken her med meg til alle tider som alle autistene her forventer men hvite kvinner spesielt er den gruppen som rasemikser minst. De prover bare å få det normalisert gjennom media osv. Når faktisk rasemiksing skjer så er det faktisk hvite som er mest attraktive for alle rasene om jeg husker mest, og det er mye storre sjanse for at en hvit mann for seg en kjæreste av en annen rase enn en hvit kvinne f.eks. Svarte menn var en av de lavest rangerte når det gjaldt attraktivitet om jeg husker rett (igjen).

fl;li: det er et megmeg
>>
File: 1429730560418.jpg (466 KB, 1082x1119)
466 KB
466 KB JPG
>>79455726
>men sist jeg var i oslo så jeg uironisk 4 forskjellige kvinner dytte rundt på en vogn med en liten mulatt i.

B R E N N O S L O P Å N Y T T
>>
>>79455755
På overflaten ser det ut som hvilken som helst barnslig megmeg-krig, men porno påvirker mer enn en skulle tro fåvæ, og hvis denne megmeg'en blir spredt effektivt kan det få raseblanding i USA til å gå fra 5% til 1%. Samtidig blir niggere rumpesåre av det.
>>
>>79455777
Av og til så er det alltids en eller annen amerikaner som prǿver å fortelle meg at norske kvinner rasemikser med negere hele tiden, og hvis jeg sier at jeg aldri ser noe sånt så ler de bare av meg og tror jeg lyver. Fyfaen.
>>
>>79455847
Du snakker om de bildene av bæsj?
>>
File: 1504784228302.jpg (65 KB, 750x493)
65 KB
65 KB JPG
>>
jeg kan jo ikke drikke, da mister jeg alle gainsa mine
>>
>>79455848
amerikanere veit ikke en dritt om verden utenom hjemstaten sin, så de kan holde kjeft. de forstår ikke engang britiske aksenter selv om de snakker samme språk. noe sånt som 90% av de har ikke pass engang. de tror vel at Norge er et muslimsk kalifat med isbjorner i gatene. Det er vel sikkert mye mer rasemiksing der borte, så med deres oppfatning av Norge så må det vel være ENDA mer her, fordi USA er best uansett.

faen ta amerikanere fåvæ, de er seriost idiotiske normisser hele gjengen.
>>
du har 15 minutter alene i et rom med breivik.
hva gjör du?
>>
>>79455974
gir han en god klem og diskuterer verden og politikk med ham.
>>
>>79455974
hvem er det?
>>
>>79455974
Spǿr han flest mulig spǿrsmål for å få litt innsyn i hodet hans. Lurer på hva som får en mann til å gjǿre det han gjorde.
>>
>>79455974
Tegner bart på ham
>>
>>79455974
spiller en runde med ground war på mw2 med ham
>>
>>79456061
Det får ikke han lov til å spille.
>>
File: 1433893701657.jpg (55 KB, 640x427)
55 KB
55 KB JPG
Haha jeg minnes om at det stod i manifestet hans at han hadde ǿvd seg på å skyte via Battlefield(eller COD), sånn at han kunne fullfǿre angrepet sitt bedre.
>>
Er visst sånn fårikål sesong vi entrer nå men problemet med er at jeg ikke kan

Lage det
>>
>>79456105
han var jo inne på noe, tatt i betraktning at han fullforte angrepet sitt rimlig godt
>>
File: 1503111425938.jpg (28 KB, 376x960)
28 KB
28 KB JPG
>>79455785
raseblanding skulle vært forbudt
>>
>>79455974
Hatt en samtale med han om han angrer og hva han synes om immigrant krisen.
>>
>>79456120
stapp all dritten i ei kjele og kok
>>
>>79456138
>immigrant krisen.
Er du han nassen som aldri skriver riktig?
>>
>>79456081
en runde med super smash bros da
>>
>>79448332
min mamma på bilden
>>
>>79456163
Nei, hun er vår mor, ikke din.
>>
>>79456153
Nei, tror ikke det er meg? Kan jo være meg da.
>>
File: -bruce-willis.jpg (66 KB, 560x835)
66 KB
66 KB JPG
>>
Victoria er ganske bra serie fåvæ.
>>
File: 1350277558341.jpg (37 KB, 509x619)
37 KB
37 KB JPG
itsudemo sagashite iru yo
dokka ni kimi no sugata wo
kousaten demo
yume no naka demo
konna toko ni iru hazu mo nai no ni
>>
>>79456313
doshite doshite oh my god
>>
har alle normissene lagt seg enda?
>>
>>79456313
ære sånn ching chong
>>
>>79456414
ja
>>
File: 1486970354563.png (34 KB, 633x758)
34 KB
34 KB PNG
>>79456426
ja men det var bra, da får jeg vel bare... ja..
>>
File: 1479720913061.jpg (40 KB, 512x331)
40 KB
40 KB JPG
>>79456153
>Han som alltids skriver feil osv
Jeg er ikke nasse. Men jeg forstår godt at du ikke har plass til mangfold i definisjonene dine når du må huske alle adjektivene til trans vennene dine.
>>
>>79456414
Jeg er ikke normiss og jeg er våken
>>
http://forum.kvinneguiden.no/

nå må dere ta en titt på hva våre landskvinner tenker og foler
>>
>>79456621
Fysj, kvinnfolk henger seg opp i så mye rart at det er kvalmt
>>
File: 1465561614215.jpg (14 KB, 486x472)
14 KB
14 KB JPG
Så er det noen her som ble doxxa fra nordiske motstandsbevegelsen? Jeg tenker og doxxe venstre folket rett tilbake.
>Har allerede markert plebbit kontoene som spredde listene tidligst
>Ser purken har reagert, men de kan bare gjore så mye

Er ikke med nmb men en slikk doxx var bare teit. Venstre kidsa erklærte vist krig mot upopulær meninger så jeg tenker en "pre-emptive strike" mot doxxe tullingene. Har det meste på desktop. Poster nok updt her framover.

>Idioter doxxa nmb
>Tror at de er trygge pga moralske hoyborger
>En prinsipp sak og doxxe rett tilbake.

Går etter alle som spredde doxxen tidlig. Treffer nok kjernen ganske kjapt.
>>
File: 1504300392200.gif (178 KB, 300x300)
178 KB
178 KB GIF
>>79456694
si fra hvis du finner noen i haugalandsregionen
..en venn av meg er veldig interessert i dette
>>
jeg er sjefen
>>
>>79456694
Hvor ble listene postet?
>>
Pewdiepie tjente:

29 millioner i 2013
63 millioner i 2014
100 millioner 2015

Nå er vi langt uti 2017, mon tro hvor mye han er god for nå fåvæ.
>>
>>79456776
Det ligger vel oppe i niggerbellöp


hehe :)
>>
File: 1440009662685.jpg (73 KB, 457x519)
73 KB
73 KB JPG
>>79456816
heh
>>
*gifter meg med sostera di*
>>
File: 1499031460719.png (6 KB, 309x246)
6 KB
6 KB PNG
>>79456729
Regner med og ha full tilgang til kommunikasjonen dems imorra.

Er nesten overbevist om at idiotene brukte fb grupper og discord kanaler. Hvis det blir for vanskelig sender jeg bare greiene til noen litt mer radikale 1337s i utlandet som sympatiserer med dnm.

Regner med at dnm har kontakt med golden dawn 1337s. Så er nok ikke den eneste som dataminer norsk venstre side atm..
>>
Gutta
Håper jeg kommer inn på poposkole
>>
Synes dere skal finne noe jeg kan runke til.
>>
>>79456952
https://exhentai.org/g/914834/3da471bc58/
>>
File: lia.webm (1.96 MB, 376x668)
1.96 MB
1.96 MB WEBM
>>79456952
>>
File: Kari Kristensen.jpg (84 KB, 865x865)
84 KB
84 KB JPG
*forakter deg*
>>
File: 1503165365674.jpg (8 KB, 213x255)
8 KB
8 KB JPG
>>79456988
>>
>>79456770
La ikke merke til doxxen for et par timer sia. Har lagra greiene på stasjonær. Vet at r/norge gjengangere var deltagende. Lagra links/data om spredere.

Finner vel lista med litt googling. Gadd ikke lese propagandan dems, tror nrk+svenske medier har keywordsa du treng.

Brever fra tlf i senga atm. Har bare brukt 15m på greiene for jeg la meg.

>Denne ble nettop purga fra r/norge

Dont ban me for this now. Its not og.
>>
>>79456988
Liker ikke pandabjǿrner.

>>79457011
Sǿt.
>>
>>79456694
Hvorfor kan ikke du å skrive?
>>
>>79456313
Omae wa mou shindeiru
>>
>>79457095
Kan noen forklare meg hva dere prater om? Hvem er det som doxxer hvem og hvorfor?
>>
>>79457159
venstrevridde doxxer folk fra den nordiske motstandsbevegelsen
nå skal bipolaranonsen doxxe dem rett tilbake
>>
>>79457159
nasser har blitt doxxa og sperger ut
>>
>>79457159
Dette >>79457205
>>
>>79457159
Dette >>79457237
>>
File: zCI0F86.jpg (34 KB, 655x527)
34 KB
34 KB JPG
jeg ble unnfanget rundt jul/nyttår i 1994 etter mine kalkulasjoner
>>
skulle onske staten bare valgte en kone til meg slik som i denne serien fåvæ
>>
File: 1465461856275.jpg (29 KB, 640x519)
29 KB
29 KB JPG
>>79457125
Droppa ut av skole og ble kasta ut hjemmefra. Kan mer om data enn rettskriving fåvæ.

Skole taper & forlatt av fellesskapet mitt så bruker ikke norsk mer en her og et par ord i butikken.

En trist mentalt skada jævel uten tilhorighet. Rettskrivning er det minste problemet mitt fåvæ.
>Klinisk depresjonen er farlige greier
>>
>>79457294
er du meg?
>>
File: 1503165752859.jpg (25 KB, 600x553)
25 KB
25 KB JPG
>>79457294
jeg er glad i deg.
>>
>>79457294
Okei, kompis. Skal ikke gi deg mos for skrivefeil. Håper i det minste du har gode datakunnskaper sånn at du får deg en bra jobb relatert til det.
>>
>>79457294
Alt ordner seg til slutt!
>>
File: 1505318042642.png (36 KB, 821x869)
36 KB
36 KB PNG
f-får velll sove litt jeg da
>>
>>79457328
Hahaha noen har den tattisen på ekte. Ler ut hǿyt!
>>
>>79457294
Faen kompis, nå begynte jeg å /fole/ her.

Håper det ordner seg. Jeg heier på deg fåvæ
>>
>>79457191
Er det /r/Norge som doxxer nassene da, var det sånn å forstå?
>>
>>79457341
sikkert en jævlig kul og selvironisk fyr fåvæ
10/10 ville hengt med
>>
spǿr meg hva som helst om norrǿnt da
>>
>>79457359
nei, men det er vel ikke så mange steder den norske ytre venstre kan forsamle heller
de er jo ikke velkomne her
>>
>>79457370
Hvor langt tilbake går den norrǿne kulturen?
>>
>>79457385
Så det du mener er at du tror du vil finne de på /r/Norge?
>>
nå skal de dele rom gutta
fy faen
>>
>>79457413
nja
de holder seg nok helst på private discorder og facebook-grupper, som bipolaranonsen sier, men når de skal offentliggjore informasjon kan du nok lete etter dem der
>>
File: 29_Kugeln.jpg (491 KB, 1024x492)
491 KB
491 KB JPG
>>79457395
det var et rart spǿrsmål... jeg er faktisk litt usikker på hva du mener.
>>
>>79457370
Fortell meg om båtoksfolket
>>
>>79457095
men FAEN, jeg ga de en hundrings en gang. gi meg hele lista vær så snill
>>
>>79457496
Hva er vanskelig å forstå? Jeg mener den norrǿne kulturen? Var ikke det en kultur her?
>>
>>79457067
Har ikke pandakjeks på telefonen, kan du brevet navn?

>>79457359
Feil. Det er noen som har brukt et smutthull i nettbutikkmykvaren for å laste ned en midlertidig kundedatabase fra Mai 2016 ish. Vanligvis slettes automatisk kundedata etter betaling er mottatt, men denne funksjonen begynte de ikke med for 2016. Så en gammel liste har kommet på avveie, derimot viste det seg att hackerne var amatorer, da de har stjålet databasen uten å skjule sine egne IP-adresser.
De har grunn for å tro at svensk sikkerhetspoliti har hacket dem og så sendt informasjon med blant annen innlogging til svensk antifa.

>>79457095
Har du hele redditlista sortert for postnummer?
Onsker se om jeg har noen naboer jeg kan invitere på Greatest Story Never Told maraton.
>>
jeg er så lei av å barbere meg
kanskje jeg skal ta ostrogen så jeg slipper ansiktshår
>>
File: 1501854451641.gif (9 KB, 257x257)
9 KB
9 KB GIF
>>79457095
>>79457532
Gi meg hele lista, jeg kan være på den.
>>
>>79457606
aaah okay, er ikke på den.
da måtte jeg kanskje ha dedikert hele livet til faenskapet.
>>
>>79457572
>Futari no Hi - Day only for two (COMIC BAVEL 2016-03)

Last ned TachiyomiEH fåvæ
>>
>>79457572
>De har grunn for å tro at svensk sikkerhetspoliti har hacket dem og så sendt informasjon med blant annen innlogging til svensk antifa.
Dette hǿrtes jo veldig usannsynlig ut. Jeg vet er er svenskene vi snakker om, men alvorlig talt. Jeg tror jo politiet i Sverige er temmelig rǿdpillet.
>>
File: 1417824871281.jpg (163 KB, 1200x736)
163 KB
163 KB JPG
>>79457543
"norrǿn kultur" vil jeg helst tolke som "nordgermansk kultur", og "nordgermansk" tenker vi oppstod for rundt 2000 år siden.
rǿttene våre, derimot, går selvfǿlgelig mye, mye lenger tilbake i tid enn bare det. bildet som jeg brevet er fra Sverige, ikke langt unna norskegrensa, og viser etterlevninger av en "skandinavisk" (men trolig pre-germansk) kultur. kanskje du skulle ville inkludere dem under begrepet "norrǿn kultur", siden de uten tvil var våre forfedre? jeg vet ikke.
>>
File: deprimert josef.jpg (66 KB, 320x309)
66 KB
66 KB JPG
skulle nesten jeg ble doxxet som WN
det er så utrolig lite som skjer i livet mitt
kanskje konstante angrep fra antifa hadde gitt meg spenningen jeg trenger
>>
>>79457699
Både og, jeg er interessert i alle forfedrene våres, men jeg tenkte vel på den nordgermanske. Fortell meg litt hvordan den oppstod da?
>>
File: gshMBTo.jpg (96 KB, 1652x1101)
96 KB
96 KB JPG
>>79457205
Jeg er ikke i denne doxxen eller nasse.

Det er et prinsipp disse idiotene har brutt. Trodde dere lærte noe av faenskapet i usa? Det disse idiotene har gjort er å erklære doxxe krig mot alle som viker hoyre fra moxnes.

Tror vi kan forvente en del redde marxister som loper til politikammeret for beskyttelse når det innser at de har bidratt til okt radikalisering.

>Doxxe bidragsytere til en upopulær gruppe med formål og skremme vekk mulige okonomiske sympatisorer

Nå er lunta tent. Må være noen skikkelig idioter bak angerepet. Dette har tjent ingen andre en nmb selv.

Venstre siden er kjent for dobbeltmoral & prinsiploshet i mote med motstand så jeg tviler ikke på tankekjoret bak.

>Hvem tror dere har værste fot soldater?
Venstre<hoyre

Tror ikke lille norge er klar for en slik konflikt. Pst er nok i krisemote akkurat nå.

>Jeg tenker bare å sorge for at stakkarene som ble doxxa får like bra informasjon som doxxerne.
Bilde relatert
Begynner med idiotene med lite opsec som har spredd greiene.
>>
>>79457678
>Politiet i Sverige rodpillet
Så absolutt ikke, men om du lurer gikk motstandsbevegelsen ut offentlig med hacking angrepet for 3 uker siden, da jeg forst horte om det. Grunnen til at de mistenker svensk etterretning er nylig lekkede dokumenter som beviser at de har stottet lederen av svensk "antifa" med penger og informasjon om motstandsbevegelsen. Når det kommer til nettopp rodpilling kan jeg tro at enkelte politifolk og leder er det, men Sverige har noe de kaller den "normative staben". Som kan overstyre innsatsleder på "normativt" (politisk/ideologisk) grunnlag, litt som komissarer i USSR.
>>
>>79457861
Har lest noen av de nyhetsbrevene antifa poster på pastebin nå, og det virker jo som at de har en betalt stab som sitter og skriver denne dritten. Eventuelt noen sinnsykt nevrotiske jöder. Kan aldri i livet forestille meg at etniske svensker er så inni helvettes opptatt av at Sverige skal forbli et negerland
>>
>>79457572
Ja har den på pcn + bilde format på tlf. Blir lit counter productive om jeg sprer den videre.

Kan evnt produsere en honypot men det blir mer styr en jeg orker.

Er jo som sagt bare ute etter sprederne. Du finner nok lista igjen med noen smarte soke motorer. Regner med at det ligger dumps på pastebin osv.

Får se hvor mye jeg orker imorra.

>Får ta ut tails setupet og dodge forebyggende overvåkninga imorra
>>
>>79457927
kringlet hardt av å lese den teksten fåvæ
>>
>>79457927
Hahaha
>>
File: magna germania.png (3 MB, 1600x1117)
3 MB
3 MB PNG
>>79457744
det er for dunkelt til å vite helt sikkert når ting skjedde. rundt 2000 år siden er et anslag. de eldste runeinnskriftene på "nordgermansk" er fra rundt år 200, og språkforskning avslǿrer at finsk har hatt kontakt med germanske språk i svært lang tid. vi vet at uralske folk og germanske folk har sameksistert veldig, veldig lenge.
det norrǿne språket er i slekt med engelsk og med tysk, men også med latin, polsk, irsk, osv., til og med persisk og sanskrit. alle sammen har et felles opphav.
germanske språk spredte seg i alle fall fra nord-Tyskland/Danmark nordre Skandinavia, og til England og seinere til Island i vikingtida. alt dette er en del av en massiv indoeuropeisk utvidelse, der indoeuropeiske urspråk over mange generasjoner har splittet seg inn i mange undergrupper, derunder urgermansk, som etterpå videre splitter seg inn i undergrupper (nordgermansk, vestgermansk, ǿstgermansk).
hvorfor "indoeuropeere" klarte å spre seg til nesten hele Europa og store deler av Asia kan man bare spekulere i, og gudene vet hva slags språk som ble snakket her i Norge i fǿrhistoriske tider...
>>
>>79457927
De får hjelp av freelance journalister, expo og pengestotte fra Soros m.m. Begynn å lytte til podcastene deres så diskuteres mye av dette, samt med lenker til dokumentasjon i underteskene. Men ja, de hevder at flere politifolk har tatt kontakt med de grunnet bekymring, men problemet er at alle toppene er styrt av sosialister, med "I scratch your back, you scratch mine"mentalitet. Hjelper heller ikke når majoriteten av polititoppene er frimurere, blir litt som jodisk nepotisme.
Så igjen, tviler STERKT på at antifa har klart å oppdrive informasjonen selv, da alt peker mot staten i mine oyne.

>>79457945
Tråden dor om ikke lenge, bare brev for Sor-Trondelag så kan du slette bilde etterpå. Eventuelt del en pastebin med 1 time nedtelling.
>>
>>79457984
En ting som er semi-relatert, som kanskje du vet noe om. Jeg har fått med meg at dna-analyser viser at det ikke fantes samer i skandinavia fǿr for ca 2000 år siden. Men hvis det er tilfelle, hvorfor ser ikke jeg noen norske akademiske skriverier rundt dette? Vet du noe om samenes opphav?
>>
>>79457927
Noe som er interessant her er at det åpenbart er nassene, ikke ANTIFA (eller regjeringen for den sags skyld) som er villige til å inngå kompromiss. Tipper 90% av nassene ville funnet noe annet å gjöre hvis regjeringene våre erklærte noe som: "vi ikke skal deportere noen, men skandinavere skal forbli 80-90% av befolkningen".

Men det er tydligvis ikke godt nok for hanreiene. De er faen meg besatte av å bli en marginalisert gruppe i sitt eget land. Eller er det jöder som gaslighter meg? Fordi jeg sliter noe sinnsykt med å forstå tankegangen til disse folka.
>>
>>79458060
>>79457927
>>79457784
Interessant tråd gutter, takk for brevene.
>>
File: 1466264366994.jpg (50 KB, 406x364)
50 KB
50 KB JPG
>>79457861
Svenskene er rævkjorte. Har ikke fulgt med på lenge ser jeg.

Tror jeg skal bare dumpe det jeg har hos div chans og be om full autist stotte.

Hvis svenske sikkerhets tjenester er involvert så hadde det vært jævlig morsomt og bevise faenskapet. Har hele antifa doxxen fra usa ligende. Regner med gruppene/navna derfra kan gi en god start.
>>
GUTTA

https://www.youtube.com/watch?v=xLwnKlm5KtE
>>
>>79458062
Jeg har... det er uheldig, men jeg har aldri studert samisk veldig nǿye. Jeg bor ikke langt nok nord til å ha mye kontakt med dem. Jeg vet bare litt om hvordan grammatikken fungerer, pluss det man "lærer" i skolen.
Forskning på samer er vanskelig, for de er litt av ei hellig ku... hǿyesterett har definert dem som "urfolk", selv om det gir et litt skeivt inntrykk av hva slags folk de egentlig er, men når loven sier "urfolk", da ER de jo urfolk.
Jeg vet også at amerikanerne definerte dem juridisk som "hvite". Sånt er artig for meg.
>>
>>79458060
Trondheim du også el? Var en 10-30 herfra.

Har bare bilda på tlf. Tar for lang tid på den måten. Google teksten æ breva her>>79457095
så dukke det nok opp kjapt
>>
neste tråd ingen nasser
>>
>>79458271
>The Sami are the only indigenous people in Scandinavia that is recognized and protected under the international conventions of indigenous peoples, and are hence one of the northernmost indigenous people of Europe.

Faen meg på tide at vi også får en slik status
>>
>>79458271
Morsomt at samer flest ikke ser ut som samer lenger. De på bildet er jo mer norske enn samiske.
>>
>>79458271
>>79458062
kan også gi deg denne pdf-fila. jeg har ikke lest den ferdig, uheldigvis.
https://a.pomf.cat/uxmyhf.pdf
og den er kanskje litt tung å lese, i alle fall de delene som tar for seg språkforskning. håper i alle fall at den har svar på noen ting du lurer på.
>>
>>79458104
Det er en stor overgang fra å kun onsker majoritet i eget land til å stotte motstandsbevegelsen. Motstandsbevegelsen onsker en pan-Nordisk stat, kun for nordeuropeere.

>>79458139
Har også den fra USA, ikke veldig relevant for meg akkurat. Skal se om jeg finner informasjonen om angrepet.

>>79458275
Trondheim fåvæ
>>
neste tråd kun nasser
>>
>>79458335
>Det er en stor overgang fra å kun onsker majoritet i eget land til å stotte motstandsbevegelsen.
Dude, nei.
>>
File deleted.
>>79458060
Fant den her. Så ikke fler men æ gikk ikke noye gjennom med screenshots
>>
>>
>>79458379
Hvem er disse? nasser?
>>
>>79458401
Stiller du idiotiske spörsmål 10 ganger hver tråd for å provosere?
>>
>>79458379
Ok, skal lese
Fant ikke da jeg sokte, rakk vel ikke bli lagret
>>
>>79458379
alle meg
>>
>>79458421
>>79458379
Slette om 2m
>>
>>79458319
Nordmenn er et urfolk. Sjekk ordboka:
>ur|folk n1 fǿrste, opphavlege folkesetnad eller folkeslag på ein stad
Dette gjelder åpenbart nordmenn, i Oslo, i Rogaland, i Oppland, i Agder, osv, osv...
Det er kun på grunn av juridisk krǿll at samene alene har fått den definisjonen på seg.
>>
>>79458414
Hva i helvete sa du om meg, din skitne velferdsprofitor? Jeg sverger, jeg gikk ut som best i kullet på sosiologistudiet på Blindern, og jeg har vært involvert i utallige hemmelige aksjoner mot BI-studenter, og jeg har over 300 studiepoeng bare i tverrfaglige kjonnsstudier. Jeg er trent opp i å avskaffe kapitalismen og jeg er Bjornies fuktigste valgkampgeneral. Du er bare enda en hvit heterofil mann for meg. Jeg skal faenmeg gruse deg med presisjonsmegmeger som du aldri har sett maken til på denne jord, merk mine ord. Mens jeg skriver dette kontakter jeg mitt nettverk med revolusjonære kamerater og enslige mindreårige asylsokere over hele Norge og din skatteklasse blir loggfort akkurat nå, så forbered deg på stormen, din hoyrevridde lille orm. Stormen som utsletter den patetiske lille greia du kaller din formue. Du er dau, kapitalistsvin. Jeg kan stille opp i politiske debatter hvor som helst, når som helst, og kan skattlegge inntekten din på 700 forskjellige måter, og det bare med mine egne hender. Jeg er ikke bare topptrent i både væpnet og ubevæpnet revolusjon, men har også tilgang til hele arsenalet til Tjen Folket og jeg vil dra full nytte av det for å torke din miserable FrP-rompe bort fra Den Demokratiske Republikken Norge, din lille dritt. Hvis du hadde visst hvilken kommunistisk gjengjeldelse du og din “smarte” kommentar kom til å gi deg, da hadde du kanskje holdt kjeft. Men du klarte ikke det, og nå betaler du toppskatt, din idiot. Jeg kommer til å drite kommunisme-megmegs over hele deg, og du vil drukne i dem. Dere taper valget, drittunge.
>>
>>79458379
typisk polsefest

klarer ikke å få seg pulings så bestemmer seg for å hate kvinner og innvandrere

fy fan nasser er dumme
>>
>>79458379
Hva var dette?
>>
File: FB_IMG_1505351490193.jpg (28 KB, 534x537)
28 KB
28 KB JPG
Hehehe
>>
File: ok.png (191 KB, 526x354)
191 KB
191 KB PNG
>>79458458
vil forresten ikke gi inntrykk av at jeg har noe særlig imot samer. jeg bare liker ikke sånn juridisk skit.
>>
File: 1503171424546.jpg (247 KB, 705x527)
247 KB
247 KB JPG
>sigarettene har odelagt sangstemmen min
>>
>>79458507
Scrshot av en plebbit idiot sin doxxe spam på r/norge. va par navn fra trdh.
>>
File: Støre.png (489 KB, 862x540)
489 KB
489 KB PNG
har de rett?
>>
Var ikke veldig spennende den lista, foruten arbeid jeg har felles venner med 2 av dem, om jeg fant riktig person da. Ser også han ene driver og bytter etternavn ettersom det passer ham.
>>
>>79458740
Nei.
>>
File: 1466010969183.png (575 KB, 555x571)
575 KB
575 KB PNG
Siden det dukka opp litt mer info om kem som muligens står bak så si paranoian min at æ må oppgradere op-sec.

Hvis æ compile en doxx på spredera så bli vel pst litt for intresert.

Kjem t og gjor min del med det æ har. Regne med at infinity /pol/ kan spre ka en æ ende opp med.

Ska læs meg opp på saken lopet av uka siden æ e litt late game her..
>>
*tar det på strak arm*
>>
>>79459011
*teleporterer bak deg*
*brekker armen din*

pssssssht.... ikke noe personlig.... ungen min......
>>
fy faen...
>>
her var det litt for mye nynazisme og jodeprat enn det jeg er komfortabel med
>>
>>79459167
Hvorfor ser du på denne dritten Anonsen?
>>
File: 1480672169433.webm (973 KB, 640x800)
973 KB
973 KB WEBM
>>79459218
kanskje hvis jeg brever jǿdiske jenter?
>>
>>79459229
jeg har autisme
>>
Nå skal jeg spise brodskiver med nugatti og drikke et glass med sjokolade melk for jeg sovner, god natt brodre
>>
>>79459167
Jeg kommer aldri til å skjonne hva det er som er så morsomt med det ordet.
>>
File: 1465698916893.jpg (86 KB, 806x960)
86 KB
86 KB JPG
>>79459261
eller...?
>>
File: 1480672796434.jpg (144 KB, 937x1171)
144 KB
144 KB JPG
>>79459365
nei, ser ikke sånn ut...
får vel(l) bare gå og legge meg, jeg da...
>>
>>79459261
>>79459365
>>79459527
heng
>>
Skulle egentlig onske jeg hadde en datter

f-fåvæ
>>
tenker noen burde mekke
>>
File: 1487855972804.png (528 KB, 1280x720)
528 KB
528 KB PNG
>>79459261
>>79459365
>>79459527
Slutt
>>
Nytt tau
>>79459899
>>79459899
>>79459899
>>
>>79459914
boikott.
>>
ekte utgave uten ekle transvisitter

>>79460130
>>79460130
>>79460130
>>
>>79460141
Slutt å vær så prippen da.
>>
>>79460141
Slutt med trådautisme. Jeg skal soke på stilling som vaktmester på dette brettet sånn at jeg kan slette tråder som dette.
>>
File: 1483485925736.png (42 KB, 399x322)
42 KB
42 KB PNG
>>79460818
>Jeg skal soke på stilling som vaktmester på dette brettet
>anklager andre for autisme
Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.