[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k] [s4s] [vip] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Home]
Board
Settings Home
/int/ - InternationalThread archived.
You cannot reply anymore.File: 1485907649479.png (532 KB, 819x543)
532 KB
532 KB PNG
Pene jente-utgaven

Trådens tittelspor: https://www.youtube.com/watch?v=E7auzP9RhCY

Forrige >>79448332
>>
hvem såkalt /suicidal/ her?
>>
Sålenge det ikke er barneporno-utgaven, så er jeg med

>>79459960
hhehhehehehe--hhhee
>>
https://youtu.be/XHLKFFq74Gk?t=249
Dette er HELT FUCKINGS UAKSEPTABELT.
>>
God natt da gutta
>>
>>79460412
Sov godt, anonsen.
>>
File: eliseNY_5597088a.jpg (146 KB, 1080x717)
146 KB
146 KB JPG
sjakk jådd ve
>>
Nå må dere stå opp.
>>
File: 1505274451849.jpg (55 KB, 552x471)
55 KB
55 KB JPG
GOD MORGEN
>>
jeg sa GOD MOOORGEN
>>
ja en norsk gf med ost takk
>>
>>79461831
>>
Blir 3 rista brodskiver med litt hardkokt egg i dag da gutta
>>
File: 1504779467544.jpg (125 KB, 1000x585)
125 KB
125 KB JPG
Stå opp
>>
File: durntoyah.jpg (3 KB, 86x124)
3 KB
3 KB JPG
>>
File: IMAG0790.jpg (2.18 MB, 1520x2688)
2.18 MB
2.18 MB JPG
På vei til skolen gutta
>>
Rakk ikke bussen gutta, så jeg måte vente 20 min ekstra.

Kom to gamle folk med ca 10 min mellomrom som gikk til alle på bussplassen og sa "Jesus er glad i deg"
>>
File: IMG_20170914_081302.jpg (2.08 MB, 2448x3264)
2.08 MB
2.08 MB JPG
På vei til jobb, gutta.
>>
File: innvandrerbakgrunn.png (1.62 MB, 1366x768)
1.62 MB
1.62 MB PNG
Er jeg den eneste med innvandrerbakgrunn her?
>>
>>79463219
Ja, dra tilbake til /somaliatråden/
>>
>>79463219
hahaha
>>
File: negrende pepe.png (597 KB, 670x424)
597 KB
597 KB PNG
Er det andre som har startet negringen eller?
>>
Orientering i gym gutta
>>
>>79463861
Jeg har iallefall en mangfoldig bakgrunn!
>>
>>79462840
>Skole
>>
>>79463861
hva er negring?
>>
File: 4178701.jpg (57 KB, 344x707)
57 KB
57 KB JPG
Hva tenker Urge-anon om dette?
>>
File: 1505372373120.webm (2.56 MB, 800x447)
2.56 MB
2.56 MB WEBM
KYSS MEG FEITEN
>>
File: IMG_1701.jpg (117 KB, 500x375)
117 KB
117 KB JPG
Svensk tundra>>>norsk tundra
Motbevisa mig
>>
File: 2621472-brus-012.png (345 KB, 500x864)
345 KB
345 KB PNG
>>79464112
Drikk mer vann for du tisser anon.
>>
>>79464305
https://www.youtube.com/watch?v=E5_xb522jEo
>>
File: IMAG0791.jpg (2.74 MB, 1520x2688)
2.74 MB
2.74 MB JPG
>>79464112
Har ikke smakt den, og har heller ikke tenkt til å smake på den fåvæ
>>
>>79464305
>impliserer at det er noen forskjell
>>
File: image5.jpg (261 KB, 600x399)
261 KB
261 KB JPG
>>
File: Helgelandskysten.jpg (180 KB, 1200x900)
180 KB
180 KB JPG
>>79464382
>>
File: wojak neetdom.png (516 KB, 808x805)
516 KB
516 KB PNG
>his country isn't 70% desert
>>
File: 20090804-Reine-Panorama.jpg (359 KB, 1200x738)
359 KB
359 KB JPG
>>79464305
https://www.youtube.com/watch?v=lXvOk4bl-uM
>>
File: fåvæ.png (458 KB, 640x635)
458 KB
458 KB PNG
>>79464435
Australia er germansk
>>
File: nedlasting (1).jpg (9 KB, 259x194)
9 KB
9 KB JPG
>>79464435
QUEENSLANDAR! QUEENSLANDAR! QUEENSLANDAR! QUEENSLANDAR! QUEENSLANDAR! QUEENSLANDAR!
>>
>>79464465
>>
Vil flytte fra Oslo og få meg et sånt her hus nede ved fjorden.
>>
*fǿler det på meg*
>>
File: giphy[2].gif (973 KB, 312x213)
973 KB
973 KB GIF
>>79464754
Jeg også...
Nå skjer det snart!
>>
Bergen er lite tydeligvis, fant naboen min på Jodel.
>>
File: 3175009868_2390571d80_o.jpg (196 KB, 1024x752)
196 KB
196 KB JPG
>>79464866
Hvordan Bergen brukte å se ut.
>>
>>79464916
Vakkert. Den eneste hovedstaden jeg kan godta som hovedstad i Norge.
>>
File: 1505168361605.png (170 KB, 300x421)
170 KB
170 KB PNG
JEG PRǾVDE SÅ HARDT
>>
File: 580x400.jpg (67 KB, 580x400)
67 KB
67 KB JPG
>>79464949
Litt for hardt vil kanskje noen si. Se på det utrykket, som om han fortalte en vits.
>>
File: DJef6VUX0AE1t9H.jpg (38 KB, 352x530)
38 KB
38 KB JPG
>>79465001
og nå er journalistene også ute etter blod
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/stortingsvalget-2017/kilder-til-vg-stoere-holdt-private-investeringer-for-seg-selv/a/24140746/
topp kjeks fåvæ
Stǿre er ferdig
>>
File: shutterstock_189045062.jpg (507 KB, 1000x675)
507 KB
507 KB JPG
>Bergen var Nordens storste by frem til 1600-tallet og Norges storste by til innpå 1830-tallet
Hvor gikk alt så galt?
>>
File: negrende pepe2.png (103 KB, 950x650)
103 KB
103 KB PNG
>>79464077
Det går jo ut på å negre seg, vet du
>>
>>79465038
sverige og danmark sin feil
>>
>>79465038
Når Bergen ble grunnlagt så klart. Bergen var en tabbe.
>>
>>79465038
Oslo ble hovedstaden og folk flyttet dit i stedet.
>>
Hur får jag jobb i Norge?
>>
File: 3175012162_05a710d08f_o.jpg (171 KB, 1024x756)
171 KB
171 KB JPG
>>79465038
Slottet ble bygget.
>>
>>79464949
OG KOM SÅ LANGT
>>
File: 153214192717.png (42 KB, 657x527)
42 KB
42 KB PNG
https://www.instagram.com/p/BY_BurHAuhd/
>Under valget på mandag skjǿnte jeg at jeg lever i et ekkokammer.
må bare knise fåvæ
>>
File: Memenyheter.jpg (129 KB, 669x781)
129 KB
129 KB JPG
Nå som valget er over kan vi vel heller snakke om litt viktigere ting enn politikk.
>>
File: 1505239949314.png (126 KB, 800x769)
126 KB
126 KB PNG
>>79465171
oi dæven
saftig!
>>
hva tenker tråden om paraplyer?
>>
>>79465204
Er jo bare homser som bruker de.
>>
File: 1505380312810-50751847.jpg (2.68 MB, 1944x2592)
2.68 MB
2.68 MB JPG
Knasker i meg litt formiddagsmat jeg da
>>
>>79465204
Jeg tenker at jeg må kjǿpe meg en i titan så jeg slipper å ǿke samlingen min av vrengte, ǿdelagte eksemplarer.
>>
>>79465204
Jeg har flere paraplyer. Bruker de av og til, men foretrekker å bare slenge på meg en regnjakke.
>>
>>79465266
Må jo ha en som passer til lærdrakta.
>>
>>79465250
Den usystematiske smoringa der kan jeg ikke akseptere.
>>
>>79465298
>hvordan bli skutt i USA på bare 2 minutter
Har aldri skjǿnt poenget med ikke-teleskopiske paraplyer, de er jo så upraktiske å ta med seg.
>>
>>79465359
Meierismor oppbevart i et muligens litt for kaldt kjoleskap er vanskelig å smore.
>>
>>79463984
Nei, går ikke på skole.
>>
>>79465204
Fint å ha når jeg går til jobb, så lenge det ikke blåser for mye.
>>
>>79465204
Er noe for de jævla rikingene fåvæ
>>
File: IMAG0792.jpg (2.5 MB, 1520x2688)
2.5 MB
2.5 MB JPG
Lunsj gutta
>>
>>79465396
LOL, nå må du faktisk gi deg.
Eller fortsetter du på megmegen som noen startet ang. klokker?
>"haha klokker er for rike, men jeg eier en telefon som er mye dyrere"
>"haha paraplyer er for de rike, men jeg eier en kaffekopp som er dyrere"
>>
>>79465396
Prover du å si at voksne mennesker er rike? Det stemmer jo forsåvidt sammenlignet med barn og studenter, så du tar jo ikke helt feil da.
>>
File: rasmus.png (2.7 MB, 1200x1500)
2.7 MB
2.7 MB PNG
v-vi er det eneste s-sentrumspartiet i N-Norge...
>>
>>79465474
>Det stemmer jo forsåvidt sammenlignet med barn og studenter, så du tar jo ikke helt feil da.
Nei, jeg vil si at det ikke stemmer. Jeg vil si at det passer seg bedre å si at studenter og barn er fattige, også kan vi spare oss å betegne vanlige voksne mennesker som "rike".
>>
>>79465476
Kjeften på deg Rasmus, du sitter ikke engang på stortinget.
>>
>>79465476
arbeidslose burde ikke få stemme fåvæ
>>
File: Rasmus.png (583 KB, 699x557)
583 KB
583 KB PNG
>>79465502
B A R E
>>
File: IMG_20170914_113143.jpg (2.43 MB, 2976x3968)
2.43 MB
2.43 MB JPG
Lunsj da
>>
Fjern stemmeretten fåvæ
>>
>>79465540
hvor mye kostet det?
>>
>>79465568
155 kr
>>
File: IMG_20170914_113639.jpg (1.4 MB, 2448x3264)
1.4 MB
1.4 MB JPG
Lunsj da, gutta. På jobb
>>
>>79465439
Klokker og paraplyer er for rikinger og pensjonister fåvæ
>>
>>79465611
jordbær?
er ikke det... du vet... litt femi?
>>
>>79465540
Fy faen nå fikk jeg lyst på Urge, men har allerede drukket en colaboks i dag.
>>
>>79465621
Er mobiltelefoner og sko for de rike også?
>>
>>79465621
Hvordan kan noe som alle har råd til være for rikinger?
>>
File: IMG_20170914_114011.jpg (2.69 MB, 2976x3968)
2.69 MB
2.69 MB JPG
>>79465633
Du lever bare en gang anonsen. Ta deg en urge
>>
>>79465623
Er vel heller det at jeg barberer alt kroppshåret mitt, bruker stripete lårhoye sokker og stripete truser som er femi, eller?
>>
>>79465532
Han tjener jo bare 800 000 i året og har en formue på 2.6 mill da.
>>
Jeg har aldri smakt urge
>>
>>79465698
er vel derfor han og partiet hans har så god bakkekontakt og skjǿnner hva vanlige arbeidere trenger
>>
>>79465642
Hvis du kjoper nytt hvert år, ja

>>79465653
Det er sånne ting som kun pensjonister og rikinger bruker.

Har aldri sett noen under 50 som ikke var en riking bruke paraply fåvæ
>>
>>79465698
>og har en formue på 2.6 mill da
Knapt en formue å i det hele tatt snakke om fåvæ. Kunne ikke brydd meg mindre.
>>
>>79465739
>Hvis du kjoper nytt hvert år, ja
Du kjǿper jo ikke ny klokke og paraply hvert år, din dumrian.
>>
>>79465674
B-bilde...?
>>
>>79465739
Da har du aldri vært i Bergen. Her bruker folk paraply hele tiden.

Når det gjelder klokker så bruker nesten alle voksne klokker og sånn har det alltid vært. Men også mange barn og unge. Hadde du aldri en donald-klokke eller en dinosaur-klokke?
>>
>>79465755
Men du spurte jo om sko og mobiltelefon da
>>
>>79465698
>tjener
Tjente, mener du vel? Nå har han jo ikke jobb lengre.

>>79465611
Er du en sånn datamann du? Kan du fikse pcen min?
>>
File: ET.png (65 KB, 843x527)
65 KB
65 KB PNG
har han rett?
>>
>>79465788
Jeg kan bruke mange eksempler på materialistiske ting som koster like mye eller mer enn klokke og paraply.
>>
>>79465715
>Vanlige arbeidere.

Dissa jævla proleteritanerne stjæler alle penga te oss arbeidsfolk!
>>
>>79465821
Trædal har alltid rett.
>>
>>79465787
Har ikke vært i Bergen nei, er mulig paraply sporsmålet er anderledes der, men jo jeg hadde en klokke i forste klasse, men bortsett fra da har jeg ikke brukt klokke, og har heller ikke sett noen under 50, som ikke var rik, bruke klokke
>>
>>79465836
Men en telefon har jo mange flere bruksområder, og klær er nodvendige for å leve i Norge
>>
>>79465875
Hvis du er helt ærlig nå så må jeg sporre deg hvor du bor. Ser flere med klokke en uten klokke jeg da her i bergen. Det gjelder alle aldre bortsett fra barn.
>>
>>79465611
Hva lager du? Hva annet enn html bruker du?
>>
>>79465913
Dette.
>>
File: umbrella37.jpg (581 KB, 900x675)
581 KB
581 KB JPG
>>79465204
Jeg går alltid med paraply/parasoll. Den siste regndråpen falt på hodet mitt under Nyttårsorkanen i 1992 og det har ikke skint ei direkte solstråle på meg siden sommeren 1987. Regntǿy er enkelt og greit bare en jǿdisk oppfinnelse designet for å tyne penger ut av ignorante sauer.
>>
>>79465913
>Ser flere med klokke en uten klokke
Samme her
>>
>>79465904
Ja, det er sant. Men hvordan kan noe som de aller fleste har råd til og bruker være for rikinger?
>>
>>79465913
Finnmark

>>79465955
Fordi det er en unodvendig ting
>>
>>79465913
Kan si meg enig i at i hvert fall halvparten jeg ser bruker klokker(som vil si at det er helt normalt for vanlige folk), men vet ikke om jeg er enig i at flertallet bruker klokker. Det kommer isåfall an på hvilken demografi du tilhǿrer. Det er mye mulig at i visse områder i byen så bruker mindretallet klokker. For eksempel ǿstkanten i Oslo.
>>
File: 1502189609797.jpg (91 KB, 1080x720)
91 KB
91 KB JPG
>>79465821
Får håpe det
>>
>>79465761
Jeg er på jobb
>>
>>79465995
Smarttelefon er unǿdvendig også.
>>
>>79465995
Gi meg en liste over ting du eier som er unodvendige da. Tipper du kan liste minst 100 ting.
>>
>>79466037
Ja, men det koster omtrent like mye for en smarttelefon i lavere prisklasse og andre mobiltelefoner, og i dagens samfunn er en mobil faktisk nodvendig
>>
File: DJl_ITJWAAEGw4i.jpg (54 KB, 833x423)
54 KB
54 KB JPG
hm...
>>
>>79465803
>Er du en sånn datamann du? Kan du fikse pcen min?
Nei, spesialiteten min er nettverk og mellomvare
>>
>>79466015
Kringle
>>
>>79465621
Her på huset bruker jeg stort sett JavaSkript, Java og noe C#
>>
>>79466076
Jeg ser på elkjop nå at vanlige mobiler koster fra 200-400kr.
Da må jeg nesten si at hvis du har en smarttelefon(som starter på 700kr) er for rikinger.
>>
>>79466068
Den ene vinterjakka, oppvaskmaskin, kaffetrakter og pc er de jeg kommer på akkurat nå
>>
>>79466142
Eier du en tv?
Eier du bǿker?
Eier du spill på damp?
>>
IDT: en gjeng aper påstår at ting man kjoper som man strengt tatt ikke trenger er kun for rikinger, men ignorerer at så å si alle som lever i norge i dag vil isåfall gå under kategorien "riking", til og med flyktninger.
>>
>>79466220
Er vel strengt tatt bare en fyr som påstår dette tullet?
>>
>>79466294
Vet ikke helt hvor mange det er. Håper det bare er én, som du sier.
>>
Kom med en påstand som alle i tråden er enige i.
>>
>>79466355
Klokker er for rikinger
>>
>>79466220
ååååh alle i norge er rike derfor så kan man ikke kalle noen rikinger i norge fordi ingenting er relativt

nigger
>>
>>79466355
Sophie Elise er deilig.
>>
>>79466355
Knut Hareide er bi.
>>
>>79466355
Hadia Tajik hadde blitt en historisk dyktig statsminister.
>>
>>79466382
Nei, du misforstår. Argumentet til anon jeg svarte er at hvis du eier noe som er unodvendig så eier du noe som er for rikinger. Alle eier vel noe som er unodvendig.
>>
>>79466355
de fjorten ord
>>
Gutta, angående det noen pratet om i går, at folk har en tendenes til å kjǿpe toppmodell-telefoner i stedet for alle de andre billigere variantene.
Sjekket nå, og det er rundt 140 mobiltelefoner til salgs på elkjǿp under 4000kr. Fyfaen, hvorfor er det sånn at alle skal kjǿpe den aller dyreste til 12000 da?
>>
File: hei.jpg (31 KB, 657x527)
31 KB
31 KB JPG
>>79466355
å si hei er ikke et valg, det er en plikt
>>
>>79466413
alt er vel unodvendig bortsett fra mat og klær, hvis man skal dra den langt nok. det som gjor at dyre armbåndsur til noe for rikinger er fordi det er både unodvendig, til pynt og et statussymbol.
>>
>>79466448
Dette.
Det er et hav av ulike smarttelefoner du kan kjǿpe som koster en rimelig penge.
>>
File: redaktør i vg.jpg (39 KB, 437x480)
39 KB
39 KB JPG
>>79466355
>>
>>79466471
Så nå snakker vi plutselig om "dyre" armbåndsur?
>>
>>79466448
det er fordi at folk har ikke ordentlige interesser lenger, så de har ikke noe annet å bruke pengene på. de sitter på mobilen hele tiden så da tenker de at det er et klokt valg å kjope den nye fresje og dyre telefonen.
>>
Det gjor vondt i hjertet når jeg hoster..
>>
>>79466471
Du ignorerer at folk flest har dette rikingsobjektet ditt. Det er mao veldig folkelig. Hvis du vil snakke om dyre klokker så er det en annen sak.
>>
>>79466493
det er det som har blitt brevet i tråden for, som er hele grunnen til at vi prater om det så jeg antok nå det.
>>
>>79466448
Jeg aner virkelig ikke. Spesielt siden alle de dyre telefonene rett og slett er for store etter min mening. 4,7 tommer er maks stǿrrelse fǿr det begynner å bli upraktisk.
>>
>>79466522
Nei, tidligere har det blitt brevet om og argumentert rundt helt vanlige armbåndsur. Men hvis man ikke vil snakke om helt vanlige armbåndsur så må man faen meg spesifisere det.
>>
>>79466172
Ingen tv, kun lånte boker, ingen damp konto
>>
>>79466517
Det er bare rikinger som har klokker.
>>
>>79466527
Ja. Og bare for å være litt mer presis, det var snakk om 140 smarttelefoner, ikke alle slags mobiltelefoner. Det er selvsagt flere normale mobiler også, men det kan vi vel anta at bare få ǿnsker seg.
>>
>>79466553
Kanskje du bare er en fattig person da. Ikke noe ondt ment.
>>
>>79466556
Jeg er en sulten student med 30 kroner på konto som bare sitter og venter på studielånet så jeg kan dra bort på rema og kjope mat. Selv jeg har klokke, men dyr var den ikke.
>>
>>79466608
Dette.
>>
>>79466539
>Nei, tidligere har det blitt brevet om og argumentert rundt helt vanlige armbåndsur
Hvis det er hva du kaller "vanlige" armbåndsur så er det vel definitivt noe for rikinger
>>
>>79466556
Heng deg, jeg har klokke og er ikke rik.
>>
File: IMG_5423.jpg (8 KB, 222x227)
8 KB
8 KB JPG
Arvet bare den gamle klokka til bestefar jeg.
>>
File: rødpillejodel.png (113 KB, 728x639)
113 KB
113 KB PNG
Kanskje det finnes håp for Norges ungdom?
>>
>>79466620
>Hvis det er hva du kaller "vanlige" armbåndsur så er det vel definitivt noe for rikinger
Hva er "det"?
Jeg minnes om flere ganger når dette har blitt diskutert tidligere, og da var det alltid snakk om anminnelige klokker. Det er jo ingen som noen sinne i tråden har påstått at DYRE klokker er allemannseie. Hva er det du snakker om da? Rolex-klokker? Omega-klokker? Dét er for rikinger, ja. Jeg har hele tiden snakket om vanlige klokker til kanskje 2-3k eller kanskje til og med 4-5 for enkelte som betaler litt mer (men som fremdeles er helt anminnelige folk).
>>
File: rødpilljodel2.png (11 KB, 795x160)
11 KB
11 KB PNG
>>79466698
Denne også
>>
File: 1505223354198.jpg (76 KB, 887x686)
76 KB
76 KB JPG
>>79466715
Jeg bare kodder med deg, kompis.
>>
Sjekket kvitteringen på klokken min, den kostet 1148,- hvorav 99,- var frakt. Hvor mye penger har folk i tråden brukt på klokkene sine?
>>
>>79466715
>Jeg har hele tiden snakket om vanlige klokker til kanskje 2-3k eller kanskje til og med 4-5 for enkelte som betaler litt mer
>2-3k
>4-5
>på en jævla klokke
>ikke riking
>>
>>79465248
>.t aldri vært i Bergen
>>
>>79466698
>>79466770
Hahahaha jodene ikke sant. Begynner ikke dette å bli litt oppbrukt nå?
>>
>>79466698
>>79466770
jeg er ikke særlig imponert ettersom at de er anonyme.
>>
File: TMJ47yu21oZ1.png (34 KB, 200x254)
34 KB
34 KB PNG
>>79466481
>>
File: vsco_041617 (1).jpg (264 KB, 750x1334)
264 KB
264 KB JPG
min jv
>>
File: 1444991743935.gif (1.5 MB, 218x218)
1.5 MB
1.5 MB GIF
>>79466080
klassisk giske!
>>
>>79466591
Ja, det er vel kanskje derfor jeg sitter her å klager på dere rikinger?
>>
da går jeg da
>>
>>79466941
Söt.
>>
File: 23423423434234.jpg (101 KB, 990x701)
101 KB
101 KB JPG
*kristner landet*
>>
>>79466795
Dette fåvæ
>>
>>79466793
Tror min kostet ca. 2k.
>>
>>79466795
Drep deg selv
>>
>>79467029
Drep deg selv du også.
>>
File: 1499831841349.png (41 KB, 400x416)
41 KB
41 KB PNG
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHH
>>
begå kryssord
>>
>>79467044
>>79467054
drep deg selv selv, du lever visst i en boble om du tror hvermannsen bare kaster bort 2-5k på ei klokke.
>>
File: 1454359701633.gif (2.42 MB, 450x251)
2.42 MB
2.42 MB GIF
Faent ta dere sosse jævler.

Jeg har ikke hat mer en 5k på konto på årevis.
>kom dere like lavt som meg så kan vi snakke
>>
>>79467135
Det er ikke tråden sin feil at du er jævlig dårlig med penger og trolig et naut. Sorter deg selv ut.
>>
>>79467110
Det er jo sant. Jeg mener, det er kanskje ikke tilfelle blant "underklassen" i norge(ikke noe galt i å være medlem der), men i den helt vanlige klassen så er det "allemannseie". De fleste kjǿper kanskje til rundt 2k, mens 5k blir litt mer for de som har utdanning.
>>
Hvis dere vil ha et godt aksjetips idag, sjekk ut XXII. Så kan dere kjope dere klokker vettu.

https://seekingalpha.com/article/4104282-22nd-century-group-win-big-fda-plan-reduce-nicotine-cigarettes
>>
File: 1435944879246.jpg (24 KB, 385x385)
24 KB
24 KB JPG
https://www.nrk.no/hordaland/direkte_-frank-aarebrots-bisettelse-1.13687386

>Skulle sende 500 minutter direkte
Aarebrot har de siste årene holdt flere direktesendte forelesninger på NRK. Etter å ha sendt både 227 minutter med amerikansk politikk og 200 minutter med norsk historie, skulle det hele trones med en enda lenger maratonsending i host.
>Da skulle Aarebrot sitte 500 minutter på direkten og snakke om reformasjonsjubileet.
>Slik ble det ikke.
>>
>dfn tilbake fra kanaleksil etter RS-breving på sportskanalen
>>
File: 15066349025385.jpg (170 KB, 750x750)
170 KB
170 KB JPG
>>79466941
Remǿbler trynet ditt og skaff deg en ny frisyre, du ser helt jævlig ut.
>>
>>79467215
Var han den mest woke politiske kommentatoren i Norges land?
>>
>>79467212
Er forresten på NYSE, så det åpner 1530.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=DLUMINLTNLE&feature=youtu.be
vitenskap bthu
>>
File: 20170709_195116.jpg (383 KB, 898x1599)
383 KB
383 KB JPG
>>79466793
Jeg er han som har bedt folk om å breve klokkene sine, betalte rundt 9000 for min. Men påstår selvsagt ikke at den er "normal"
>>
>>79467176
Jeg er ikke "underklasse", jeg er helt vanlig middeklasse. Mamma jobber i butikk og pappa i militæret, vi har fint hus og fin bil og sånn men neggu faen om noen av dem har klokka til flere tusen.
>>
>>79466793
0kr, synes hverken det er behagelig, nyttig eller estetisk med armbåndsur. Kommer i veien for arbeidet.
>>
>>79467316
Nå har sikkert du en jobb da...
>>
>>79467316
til hvilken hensikt?
>>
>>79467316
>Han kjoper ikke klokkene svart.
>>
>>79466630
Er du serr?
>>
File: 1505384748247.gif (341 KB, 213x199)
341 KB
341 KB GIF
>9000 kroner for klokke
>>
>>79467357
Du er arbeiderklasse, ikke middelklasse. Det er den stǿrste spǿken i moderne tid at haugevis av arbeiderklassen er blitt overbevist om at de er middelklasse bare fordi det genrelle velstandsnivået i samfunnet er hǿyt.
>>
File: 1498136771885.jpg (28 KB, 469x469)
28 KB
28 KB JPG
>>79467490
o-ok...
>>
>>79467396
Ja.
>>79467398
Litt for at jeg synes klokker er fine og litt for status, de fleste jeg kjenner har jo også klokke, så da slenger jeg meg på den.
>>
>>79467316
Ikke verst, anon. Har sett klokkebrevet ditt fǿr men har ikke orket å breve klokken min. Kanskje jeg gjǿr det en annen gang.

>>79467357
Det er jo helt tilfeldig at de ikke har en klokke. Men i min middelklassefamilie(delvis arbeiderklasse) har alle klokker. Vennene mine har klokker, og de jeg ser når jeg drar på byen har klokker. De jeg gikk på skole med hadde klokker, de jeg ser på gatene har klokker. Når jeg sier dette mener ikke jeg at ALLE har det, men at en svært betydelig del av helt vanlige folk har det. Kanskje rundt halvparten, eller til og med over halvparten.
>>
Bipolaranon her.

Har nettop bypassa sensuren til r/norge mods så jeg kan gå over doxxen fra i går. Ser ut som fyren som spammet også lagde en throwaway i går. Er rimlig sikker på at jeg har hans ekte bruker også.

Dette kommer til å ta tid så tror jeg vil bruke noen bedre verktoy framover. Mine favoritt motorer for document\search er nede desverre. Så må bruke litt tid på og finne erstattere.

Noen som har sett doxxen blitt spredd spesifikke steder? Brev det så sjekker jeg det ut.
>>
File: soendeby.png (22 KB, 1093x388)
22 KB
22 KB PNG
>>79467592
Glemte bilde
>>
File: ivar aasen.jpg (60 KB, 300x397)
60 KB
60 KB JPG
>>79467592
hva pokker er det jeg leser
>>
>>79467479
Er jo ikke ille det da. Det er det eneste akseptable "smykket" en mann kan ha på, og det blir lagt merke til.
>>
>>79467620
Ikke vær så sur. Kunne vært værre
>>
Skjedde det no stort under valget gutta?

t. bor under en stein
>>
Got a job in Bergen. I could move to Oslo, but I hate European capitals for some reasons. Well, what problems will I have? Are local people racist to Slavs (even though I look pretty more like German, but my accent will allow them to detect my nationality I guess).
>>
>>79467746
bare masse salt på sosial media, var ganske standard affære.
>>
>>79467749
The only problem you will have is the weather. It rains 5 days a week.
>>
>>79467749
Om du ikke oppforer deg som en polakk og prover å lære deg språket kommer det til å gå helt fint. Folk er stort sett bare rasistiske om du ikke gidder å lære deg språket.
>>
>>79467761
https://twitter.com/BEASTIE_JOYCE/status/907325815549054976

https://twitter.com/eivindtraedal/status/907347949247717377

https://twitter.com/kari_kristensen/status/907335505842286593

https://twitter.com/anne_brit/status/907355122099003403

https://twitter.com/Ingerid_O/status/907320982662238209

https://twitter.com/gjertrudo/status/907363843927678979

https://twitter.com/Neha_Naveen/status/907328133438820352

https://twitter.com/freewayflowr/status/907475143403950080

https://twitter.com/Frk_Mona/status/907388137239969792

legg gjerne til mer hvis dere har
>>
>>79467794
Nah, I was born in St. Petersburg, it has probably the worst climate ever.
>>79467823
I'm not good at Norwegian yet
>>
>>79466355
Norske kvinner elsker STOR SVART KUK
>>
File: IMG_20170914_133629.jpg (2.67 MB, 2448x3264)
2.67 MB
2.67 MB JPG
Er på vei hjem fra jobb
>>
>>79468067
ching chong
>>
>>79467749
Learn Norwegian and you'll be fine, we only hate niggers and sandniggers regardless of Norwegian skills
>>
File: Happy-Svidler.jpg (20 KB, 400x400)
20 KB
20 KB JPG
>>79467867
>St. Petersburg

Bra brev
>>
>>79467592
D-du er vel vår venn, sant?
>>
>>79467867
Hold deg til lille-murmansk oks kirkenes ivan
>>
>>79468169
Jeg er venn ja. Er imot drittunger som leker 1337s med masse doxxing.
>Revolutionära fronten
>feministiske aktion
>antifa\blitz
Er de eneste jeg ser på som finder for tiden. Værste idiotene jeg noensinne har sett.

Hvis disse idiotene tror de har den moralske hoyborgen i denne saken skal jeg lære de litt om moralsk relativisme.

>leser meg fortsatt opp på angerepet
>så vidt jeg har forstått startet greiene i sverige

Disse folka forsoker å spre kreftsvulsten med venstre radikale til Norge. Vi har noen her men fy faen vi trenger ikke flere.

>hurr durr er jo ny-nazister
Prinsipp sak uansett.
>>
File: 1500561804306.jpg (128 KB, 960x720)
128 KB
128 KB JPG
Meg og jven min.
>>
>>79468546
Sote!
>>
File: Norm_MacDonald.jpg (244 KB, 1414x1240)
244 KB
244 KB JPG
>>79468476
Stå på bipolaranon, jeg liker deg.
>>
>>79468546
Meg og jven min.
>>
Er dårlig i magen og dassen på toget fikk gjennomgå
>>
>>79468776
bilder, ellers smeller det
>>
>>79468877
Alliansen tapte, hvorfor smalt det ikke? Trusler funker ikke om du aldri gjor noe ut av de vet du.
>>
>>79468476
Er ikke expo (de som hacket) sponset av den svenske staten?
>>
File: 1498257353265.png (267 KB, 785x757)
267 KB
267 KB PNG
>>79468953
lekepistolen min har ikke ekte kuler...
>>
>>79468971
Har den ikke sånne små rode kruttlapper så du kan lage smell med den da? Eller er du tom for krutt?
>>
>>79468971
Trodde dere brukte sverd jeg.
>>
I dag blir det sushi og farris

t. sushi-anon
>>
Jeg er bakfull, og har så lyst på kebab gutta, men jeg har ikke råd ;_;
>>
>>79469192
fuck kebab. hvor ofte ser du de spise det selv? aldri, fordi det er dritt.
>>
>>79468959
horte om det der. Er det jeg prover og finne ut av.

Har bare gått etter nordmenn som har delt doxxen hittil. Regner med at expo er involvert. JÆVLIG tragisk side de folka har gående.

>expo er nyhetside i sverige
>"no front friday" er "navnet" på de som angerep
https://twitter.com/nofrontfriday?lang=en
>skal vist publisere hver fredag elns

Expo er en klassisk svensk kreftsvulst. Identitetspolitikk og de skryter av det.

Det forsoker å vinkle dette angerepet mot sverige demokratene. Så media stotter hackerne fult så klart.

Hykleri på hoygir!

Vi nærmer oss en krystallnatt i sverige. Skjonner ikke hvordan svenskene har klart og skape en så forbanna toxic sosial situasjon.

>veldig lett å helle bensin på bålet nå gutta!
>>
>>79469192
Bakfull på en torsdag i September. Det er faktisk ikke innafor!
>>
>>79467746
https://www.youtube.com/watch?v=mxNIhOMXtuY
>>
Nå må dere se på sjakk

https://livestream.com/accounts/7928738/worldcup2017
>>
File: På kjøpesenteret.jpg (90 KB, 640x800)
90 KB
90 KB JPG
>>79459899
God utgave. Her er en pen jv.
>>
>>79469192
denne livsstilen vil drepe deg
>>
Nei, dagens ungdom er dekadent og degenerert. Den rette medisinen er nasjonalsosialismen, der ideologien i det store og det hele handler om folkefellesskap og kjærlighet til sine egne. Å være nordisk er noe av det vakreste og mest unike på jorden. Vi deler samme blod og identitet og vi skal kjempe for de hǿyere målene, som vårt folks overlevelse og frihet.
>>
>>79469380
Er det der også en transe?
>>
>>79469380
Bra brev.
>>
File: 1503080846720.png (728 KB, 640x640)
728 KB
728 KB PNG
>>79469207
...
>>
>>79469228
Alkoholen er den eneste vennen jeg har...

>>79469397
Det hadde vært noe det...........
>>
File: maxresdefault[4].jpg (74 KB, 1280x720)
74 KB
74 KB JPG
>>79469426
Nei men styrkelöftanon er på vei ned kaninhullet. Det starter med damer som ligner på menn, sånn som hun der og hu russiske som ligner på Fjotolf. Etter det blir det bodybuilder damer proppa med testosteron og klitoriser på störrelse med en ostepopp. Til slutt ender han uironisk opp med Scooby.
>>
>>79468476
Lykke til!
>>
File: Ute i byen2.jpg (161 KB, 1080x1080)
161 KB
161 KB JPG
>>79469426
Nei. Hun er en kvinne (hunnkjonn).


>>79469438
Likeså. Jeg skal trene i dag, du skal ikke være med, eller?

>>79469514
Tro meg, jeg skulle gjerne suttet på en steroideklitt, men en faktisk penis er ikke noe for min del. Jeg er ganske så selvsikker på seksualiteten min.

Men, DAMENE JEG LIKER LIGNER IKKE PÅ MENN. Og jeg er ikke styrkeloftanon.
>>
File: senterpartiet.jpg (341 KB, 3508x2480)
341 KB
341 KB JPG
>>79465038
>han tykjar om store byar
>han vil bu i ein stor by
haha fy faen
>>
>>79469616
Det er runde i sjakkturneringen i kveld, så nei, det er faktisk helt uaktuelt.
>>
>>79469668
Ja, det er jo torsdagene det er serios sjakk
>>
>>79469616
>Og jeg er ikke styrkeloftanon
Alltid trodd at du var han, beklager.
>>
god morgen norgetråden
>>
File: 1505219579206.jpg (201 KB, 1080x1350)
201 KB
201 KB JPG
kanskje hvis...
>>
>>79469728
Ingen skade skjedd
>>
>>79469443
Hmm..
>>
File: sjakk-rullestoljv.jpg (461 KB, 905x1013)
461 KB
461 KB JPG
>>79469708
Ja, jeg tror jeg skal forberede en ny åpning. Motspilleren er en jeg har slått med hvit flere ganger med samme åpning, så jeg regner nesten med at han har forberedt noe mot den.
>>
>han tek ikkje oppimot 3 gram nikotinsyre til dagen
>>
>>79468476
Du er vår venn også. Vi liker deg og vi heier på deg.
>>
Bipolaranon, min eneste venn
>>
tenker jeg sier fus på å mekke ny tråd jeg

med mindre det er noen andre som har skikkelig, skikkelig lyst
>>
>>79470039
Bare la tråden do fåvæ. Så blir vi endelig fridd fra dette morket
>>
File: 1499692543020.jpg (41 KB, 500x375)
41 KB
41 KB JPG
>>79469210
Vi heier på deg i kampen mot globallistene!
>>
File: 1505255801258.png (137 KB, 450x450)
137 KB
137 KB PNG
eg e jo litt triste eg då
>>
>>79470039
Den er grei.
>>
>>79470200
Koffor e du trist då?
>>
>>79469790
>nikotinsyre
hva mente du med dette? sånn dere jævla dampdritt? herre jemini
>>
Are you all in norway so cute ;)?
>>
>>79470379
>dfn ingen tysk jv
>>
>>79470379
Yes.
>>
>>79470483
>He thinks that the German flag means a German in almost 2017+1
>>79470484
Can I be your isak ;)?
>>
Det er ny patsj på pubg også kommer dishonored ut i dag. Kanskje jeg blir hjemme fra NAV i morgen.
>>
File: 1504299267948.jpg (213 KB, 1200x1200)
213 KB
213 KB JPG
>>79470331
https://snl.no/nikotinsyre
>>
>>79470693
Åja, det er sånn svindelkosttilskudd som du har hort om på Jo Rogan
>>
>>79470379
Nei, eg har sannsynlegvis litt lapp i meg, bilet relatert er meg
>>79470762
Det er sant at det ikkje gjer så mykje om du tek dei mengdane som er anbefalt, men når du byrjar å ta fleire gram til dagen derimot...
>>
>>79470688
Men får du ikke trekk i nautpengene da? Eller er det andre regler i Sverige?
>>
>>79471001
>Det er sant at det ikkje gjer så mykje om du tek dei mengdane som er anbefalt, men når du byrjar å ta fleire gram til dagen derimot...
Hva gjor det da?
>>
File: 1311417801649.jpg (66 KB, 460x560)
66 KB
66 KB JPG
Faen gutta, må bæsje så jævlig
>>
Tar å mediterer litt fåvæ
>>
>>79471428
Bæsj.
>>
File: IMG_20170914_160429.jpg (841 KB, 3014x2261)
841 KB
841 KB JPG
Nå sitter jeg og bæsjer
>>
>>79471658
>De beina
Fy faen anonsen.
>>
>>79471658
Tror jammen vi har samme underbukse anon
>>
>>79471739
Hva er galt med beina mine?
>>
File: gjør knebøy.png (301 KB, 495x397)
301 KB
301 KB PNG
>>79471658
>>79471810
*gir deg en resept på 4 liter helmelk om dagen og starting strength*
>>
>>79471658
brev tissen din
>>
>>79471869
Kan ikke være en sötgutt hvis jeg bygger muskler
>>
>>79472024
slutt å la muskulær atrofi forekomme
>>
File: 1445685434838.png (35 KB, 642x432)
35 KB
35 KB PNG
>>79471658
>de knærne
>>
>>79472065
Det finnes mange kvinner som kler det.
>>
*slår til*
>>
Dummie, pls respong.
>>
dåd traud
>>
Da sitter man å bæsjer da...
>>
>>79466770
>Jeg hater ikke jöder fordi de ödelegger alt som er fint i vesten altså!
>Nei, det er fordi de er slemme mot palestinerne!
Haha, den egalitære europeer altså.
>>
>>79473115
Du vet at Norge deltar i disse krigene og at sånn 10 nordmenn har blitt drept i Afgahnistan, og at krigen i Syria er grunnen til flyktningskrisen som har muligens odelagt hele Europa for alltid? Det er som om du leste 3 ord i den jodelen.
>>
File: macdonald-woke.jpg (48 KB, 254x467)
48 KB
48 KB JPG
>>79473197
Jeje, jeg vet. Men jeg syntes det var litt artig fordi jeg så NETTOPP et foredrag av Kevin Macdonald om at europeere er mer opptatt av moralske prinsipper enn sin egen overlevelse osv. Og at for å vinne over jödene må vi overbevise folket om at hele verden vil tjene på det, ikke bare oss.

Er bare veldig trist at det er slik det er.
>>
>>79473284
Det er jodel da, det er faktisk en veldig god strategi å argumentere mot Islam og joder fra et liberalt perspektiv ovenfor normisser. Behandlingen deres av palestinerne f.eks er jo en gullgruve for oss, selv om vi ikke akkurat digger palestinerne heller.
>>
>>79473284
>Kevin Macdonald
>>
File: IMG_20170914_170912.jpg (1.27 MB, 2448x3264)
1.27 MB
1.27 MB JPG
Nå ligger jeg i senga, skal sove snart.
>>
>>79473362
>le hatt
godt argument
>>
spǿr meg hva som helst om norrǿnt da...
>>
>>79473492
Har du en god norrǿn fornærmelse på lager?
>>
>>79473492
Hvilken jente i norron mytologi ligner mest på Emma Ellingsen?
>>
>>79473590
Ergi.
>>
>>79473492
Hvordan sier man
>Einmail wird unsere Geduld zu Ende sein, und dann wird den Juden das freche Lügenmaul gestopft werden.
>>
File: hbd.png (223 KB, 1868x852)
223 KB
223 KB PNG
>>79473491
>>
>>79473627
>Einmail
Woops
Mente einmal selvsagt
>>
Jeg har bæsjet på meg
>>
>>79473590
les Lokasenna, der står det mange artige fornærmelser.

>>79473627
vil helst ikke oversette for mye nazistoff, da kommer jo pst og tar meg.
>>
>>79473676
Har du guttetiss eller jentetiss?
>>
>>79473642
fl;li
>>
File: 20170914_171907.jpg (3.91 MB, 5312x2988)
3.91 MB
3.91 MB JPG
Klokke til 3k
Sekundviseren er odelagt... vuups
Og jeg har ikke brukt den i det siste, så datoen er feil
>>
>>79473815
å bruke 3000 på klokke er jo som å dele på null anonsen
>>
>>79473815
rimelig uestetisk klokke til så mye penger fåvæ
>>
Da tar jeg å sitter inne i hele dag uten å få til noe da.
Det får være greit...
>>
File: 1473523034064.jpg (72 KB, 1280x720)
72 KB
72 KB JPG
>>79473815
Burde gått på ROSS og kjopt en CITIZEN med ECO-DRIVE™ teknologi
>>
>>79473958
>>79473958
>>79473958
>>
File: 1497365669682.png (396 KB, 481x481)
396 KB
396 KB PNG
>>79473815
3000?!!?!?!?! E DU EIN SÅNN DERRE ehh... RIKING DU DÅÅÅ?
Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.