[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k] [s4s] [vip] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Home]
Board
Settings Home
/int/ - InternationalThread archived.
You cannot reply anymore.File: 1487237815986.jpg (914 KB, 992x1403)
914 KB
914 KB JPG
>>
File: 1502343129952.jpg (97 KB, 776x1024)
97 KB
97 KB JPG
Söt
>>
File: 80lurd.jpg (155 KB, 1038x1000)
155 KB
155 KB JPG
>dkn du aldrig kommer att träffa LRH
>>
>>80512505
sug min kuk din jävla apneger
>>
astolfo en skit
F/A en skit
>>
File: 1506555881476.jpg (55 KB, 564x546)
55 KB
55 KB JPG
>dkn ingen pv
>>
File: Bathory_album.jpg (39 KB, 250x250)
39 KB
39 KB JPG
>>
File: IMG_3199.jpg (54 KB, 480x677)
54 KB
54 KB JPG
>>80512527
Astolfo en söt
>>
>>80512580
d1a
>>
>>80512580
>>
File: 1507736550775.jpg (135 KB, 519x537)
135 KB
135 KB JPG
>>80511186
>står nästan ingenting relevant för frågeställningen i dom tilldelade sidorna
>>
File: 1506852904445.jpg (137 KB, 668x960)
137 KB
137 KB JPG
>>
File: IMG_3098.png (270 KB, 900x1173)
270 KB
270 KB PNG
>>80512527
Apropå Bamse förresten
https://youtu.be/ZyzVSX17FFY
>>80512631
>>
>>80512631
Du sa väl att du gillade fällor?
>>
File: 1500757906794.png (316 KB, 625x835)
316 KB
316 KB PNG
g-godnatt!
>>
NOOT NOOT
>>
Dags att sova, syns imon <3

https://www.youtube.com/watch?v=-Ajrz3JPig0
>>
>>80512891
Sov gott.
>>80512666
Fina siffror, Lucifer.
>>
>>80512891
sov gott anon
>>
>dkn man aldrig kommer få spela robotkampen mot sina mellanstadievänner igen
>>
File: 6FngKjV[1].jpg (106 KB, 819x1165)
106 KB
106 KB JPG
vad fan hände?
>>
File: IMG_3045.jpg (181 KB, 800x1135)
181 KB
181 KB JPG
>>80512891
Godnatt

>>80512944
>>
>>80512570
Jvdk
>>
>>80513027
>tappade 22,7kg
>vann biggest loser
>sonen blev dömd för våldtäkt
>opererade sig
>allmänt psyksjuk på instagram
>>
>köpte inte bitcoin när anon sa åt mig
>>
>>80513067
men vad fan är det där för en jävla operation? har aldrig sett något liknande. är det kvinnorna som tar dåliga beslut eller är det kirurgerna som är värdelösa?
>>
File: 1498014505247.png (216 KB, 500x485)
216 KB
216 KB PNG
>>80513027
åh fy helvete är det där anna book?

vad i hela helvetet har hänt med henne?
>>
File: 1505211853917.jpg (81 KB, 300x250)
81 KB
81 KB JPG
>>80513107
>dkn köpte 20 bitcoin när de var värde mindre än en dollar men spenderade allt på knark
>>
File: 1507057636274.jpg (60 KB, 357x417)
60 KB
60 KB JPG
>>80513030
>bilden

varenda jävla gång
>>
vilken webbläsare använder ni?
>>
>>80513117
både och, läste att hon hade en skuld till kronofogden så antar att hon gjorde operationen utomlands
>>
>>80513173
Mozilla sjwfox
>>
>>80513107
Jag sade åt dig för fan.

Flera gånger.
>>
>>80513173
eldräven
>>
>>80513173
Firefox 64-bitar
>>
>>80513173
netscape
>>
>>80513159
>>80513030

>dkn ingen sö po v att klä ut till astolfo
>>
File: 83206_1179443079[1].jpg (25 KB, 547x334)
25 KB
25 KB JPG
minns ni?
>>
>>80513246
>>80513241
>>80513208

häng er själva

mozilla donerar bokstavligen till AFA:s emailtjänst (RiseUp, 100,000 USD)

chrome mästarras
>>
>>80513173
Chrome Dev eller Firefox om jag måste.
>>
>>80513344
bokstavligen vad?
>>
>>80513344
aa

>>80513372
döda dig själv minderårig
>>
>>80513372
gå och lägg dig
>>
>>80513358
Jättebra att vara del av googlebotnätet då.

Antingen betar du eller så är du dum i huvudet.
>>
>>80513358
>m-nöh afahjärnspöken

tillbaks till /pol/ med dig ditt cancerösa fanskap
>>
wassup
>>
>>80513385
>>80513390
taskigt. är äldre än båda er favä
>>
>>80513403
>åh vad cool och banbrytande jag är som är anti-google
Hur man vet att du inte kan något om IT-brevet.
>>
>>80513358
vet inte varför google skulle vara bättre, judarna kontrollerar webben, firefox var mycket bättre men nu Soros så är den på samma botnet nivå som chrome favä
>>
File: duncanMan.png (6 KB, 166x249)
6 KB
6 KB PNG
>>80513344
>>
File: 1501095950996.jpg (40 KB, 378x485)
40 KB
40 KB JPG
kången
>>
>>80513613
Va?
>>
HAHA dax för ishockey!
>>
File: 7dp4g2F.jpg (78 KB, 598x960)
78 KB
78 KB JPG
>>
>>80513430
>dkn anti för tre år sedan.....

när fattade du att du är ett meme?
>>
File: RinSachi_020.jpg (453 KB, 1274x1158)
453 KB
453 KB JPG
>>80513737
>>
>>80513796
>när man inte har en blattebror som spränger ens fiender
kvää favä
>>
>>80513796
mm
>>
>>80513811
Vad försöker du att säga egentligen?
>>
vad kan man köpa på internet för 200 kronor?
>>
>>80514165
rysk fru
>>
>>80514165
Varför ska du köpa något ifall du inte vet vad du vill ha?
>>
File: 1504974506971.jpg (2.09 MB, 1920x1080)
2.09 MB
2.09 MB JPG
>rising storm 2 lägger till fn-fal till spelet för deras uppkommande australiensare-uppdatering

min jävla kuk aaaah
>>
>>80514165

Jag tycker att du ska donera pengarna till Unicef :)
>>
>>80514185
hjärndöd konsumerism
>>
>>80514222
>donerade min pantpengar (~200+kr) till rödakorset av misstag när jag var yngre

jag på bilden
>>
>>80514307
det var ju snällt gjort! :3
>>
>>80514222
>222
du får nog göra det anon >>80514165
>>
>>80514112
dom vet redan allt ingen ide att bry sig?
>>
>>80514165
en app
>>
>>80514407
woahh....mäktigt....
>>
>>
File: 1492818149893.png (78 KB, 522x589)
78 KB
78 KB PNG
>>80514680
>>
>>80514696
>>
>>80514786
ha
>>
>dkn man har en buckla på huvudet
:(
>>
>>80514890
permanant?
>>
>>80514906
ja
>>
File: 1502754334966.gif (1.83 MB, 480x270)
1.83 MB
1.83 MB GIF
>blåser så att det viner i träden utanför

så himla mysigt :3
>>
>>80513030
så jävla söt
>>
File: top kek.jpg (18 KB, 248x245)
18 KB
18 KB JPG
>dkn social engineerade en support live chat som Dmitry med urdålig engelska

fungerar varje gång rofl
>>
hur många är kvar?
>>
>>80515298
cringe
>>
File: edf6a7_6392134.png (158 KB, 503x498)
158 KB
158 KB PNG
>>80515298
förosaka den här kuken upp i din rumpa vet ja
>>
gonatt
>>
File: 136919462.jpg (41 KB, 612x408)
41 KB
41 KB JPG
Why do Nordics like heavy metal so much?
>>
>>80515899
https://www.youtube.com/watch?v=Zh6hnP4eiWk
Simpsons already gave you the answer.
>>
File: 2017-10-13 03_29_02.png (100 KB, 878x751)
100 KB
100 KB PNG
Helt jävla ärligt. Hade jag inte varit en NEET så hade jag köpt denna istället för att resa till Thailand eller köpt en bil
>>
>>80516152
cringe
>>
File: stingray1.jpg (167 KB, 1200x900)
167 KB
167 KB JPG
>>80516665
>>80516675
>>80516682
GO AWAY
>>
File: 1506409160692.png (499 KB, 574x700)
499 KB
499 KB PNG
Om man vaknar nu, räknas det som att man fortfarande har förstörd dygnsrytm eller att man bara vaknar väldigt tidigt?
>>
Räknas som det senare
HE SE
>>
File: 1506555823203.jpg (49 KB, 564x564)
49 KB
49 KB JPG
>>80517041
väldigt tidigt enligt mig iaf
t. ska sova nu

gonattt
>>
>>80517041

>dkn har möte klockan 08:00 och har varit vaken sedan 11:00 igår

BARA
>>
File: 1485936470398.png (387 KB, 658x800)
387 KB
387 KB PNG
>Sverige
>>
File: 1503726764701.gif (598 KB, 500x553)
598 KB
598 KB GIF
>>80517313
>Amerikatt
>>
File: 1486191232179.jpg (31 KB, 638x540)
31 KB
31 KB JPG
>>80517336
>sverige
>>
File: 1505833063504.jpg (273 KB, 1050x700)
273 KB
273 KB JPG
>dkn slösat bort ännu en natt på att runka i 4 timmar

dygnsrytmnen åt helvete
>>
File: 1507657129227.png (38 KB, 657x527)
38 KB
38 KB PNG
Det blir nog ingen sömn inatt
>>
File: 1483249783270.jpg (294 KB, 810x674)
294 KB
294 KB JPG
Ska göra lite bönor och korv, vill någon ha?
>>
File: 50370880_p4.png (358 KB, 800x762)
358 KB
358 KB PNG
>>80517904
Ja tack, börjar bli hungrig på frukost
>>
i love dicks
>>
say something you autistic fucks
>>
>>80518358
p-pakkoruotsi!
>>
>>80518358
im fixing my sleep schedule by going to bed later and later. Today i'll go to bed at 1-2pm or so.
>>
>>80518490
why not fix it just by staying up 24h one time?
>>
>>80518576
wouldn't work
>>
>>80518597
it does, I've done it many times. staying up 24-36h is the best way to fix your sleep schedule
>>
>>80518635
too drastic. need sleep for recovery
t. about to go the gym in 20 min
>>
>>80518666
it works for me at least, but you do your thing man. go get RIPPED
>>
File: Zara cash flow.gif (1.34 MB, 640x360)
1.34 MB
1.34 MB GIF
God morgon!
>>
File: 1497653936869.jpg (121 KB, 1200x1200)
121 KB
121 KB JPG
>>80518811
>>
File: 1507744220230s.jpg (2 KB, 125x86)
2 KB
2 KB JPG
HELL MORGONDAGEN
>>
File: 1506436086394.png (241 KB, 500x375)
241 KB
241 KB PNG
gonatt! :3
>>
File: ladda ned.jpg (46 KB, 460x422)
46 KB
46 KB JPG
>>80519615
imorgon händer det kamrat
>>
>>80512570
>>80517079
>>80513049
>>80518076
>TPB psykade ur halva natten igen

Åkte han in tror ni?
>>
File: 1469859117758.png (45 KB, 184x184)
45 KB
45 KB PNG
Goodmorning Sverigetråden
>>
>>80519936
morgon danskfan
>>
Stockholm. Vilken konstprojekt !
>>
Död tråd, men postar lite nyheter.
Det här är väldigt komiskt.

På onsdagen kom gänget tillbaka till butiken.
— De gick in i butiken, och tog över den. Alltså, de slängde ut de som jobbade där och fortsatte att driva butiken och sälja varor. De kapade en livsmedelbutik!
Då gänget inte kunnat komma åt kassasystemet har man tagit betalt av de ovetande kunderna med hjälp av Swish och kontanter.
>>
File: buy.png (497 KB, 589x474)
497 KB
497 KB PNG
>>80520188
>polisen låter imponerade i sitt uttalande
>det var "rena rama jönssonligan, ganska häftigt faktiskt"
>>
File: 940.jpg (24 KB, 480x590)
24 KB
24 KB JPG
>>80520188
>>
File: 1484068567980.png (174 KB, 276x519)
174 KB
174 KB PNG
Måste duscha och raka mig men orkar inte
>>
>>80519631
vad? ny demo?
>>
File: bild.jpg (2.77 MB, 3968x2976)
2.77 MB
2.77 MB JPG
Hell madderfacking seger!!
>>
File: 2-2.jpg (108 KB, 460x856)
108 KB
108 KB JPG
Torsdagen den 5/10 träffades Kampgrupp 406 för lite samkväm och för att diskutera en del runt händelserna i Göteborg under demonstrationen den 30/9.
Med tanke på att några ur kampgruppen blev personligen fysiskt drabbade på olika sätt av den psykotiska polisstyrkan på plats så diskuterades det igenom vad som hänt och det vädrades lite tankar om det hela.
En hel del frågor från medlemmar som inte var på plats eller inte befann sig precis i frontlinjen besvarades även av de hjältemodiga frontkämparna. Samtal fördes även om vad man kunde ha gjort bättre och vad man bör tänka på till nästa demonstration.
Det diskuterades även om hur man ska behandla envisa så kallade journalister som ringer och jagar medlemmar efter ett billigt scoop och som till och med fräckt ringer till anhöriga för att få någon att uttala sig om vissa händelser och personer.
Självklart bjöds det även på lite kaffe och fika i sann folkgemenskaps-anda.
Kampen fortsätter under Tyrrunefanan för frihet och seger!
>>
File: 1472375472135.png (72 KB, 420x248)
72 KB
72 KB PNG
>>80520453

>diskutera en del runt händelserna i Göteborg
Jaha vad kom ni fram till?

>Samtal fördes även om vad man kunde ha gjort bättre och vad man bör tänka på till nästa demonstration.
Jaha vad kom ni fram till?

>Det diskuterades även om hur man ska behandla envisa så kallade journalister som ringer och jagar medlemmar efter ett billigt scoop
Jaha vad kom ni fram till?

>Självklart bjöds det även på lite kaffe och fika i sann folkgemenskaps-anda.
Okej?
>>
File: skavl.jpg (301 KB, 684x825)
301 KB
301 KB JPG
wtf Jamie Lannister är dansk? :DD
>>
>>80520593
Fredrik Skavlan är en ärkehanrej

https://www.youtube.com/watch?v=wdhshpIfEyk
>>
File: Niko.png (432 KB, 504x913)
432 KB
432 KB PNG
>>80520593
Och svensk, och möjligtvis tysk
>>
File: 1493344282036.jpg (57 KB, 600x450)
57 KB
57 KB JPG
https://www.youtube.com/watch?v=PVodAuNj43s
Jag drar till Systemet, ska ni ha nått?
>>
>>80520593
Hur kan man inte veta det?

GoT <3
>>
File: 12.jpg (93 KB, 488x771)
93 KB
93 KB JPG
>>80520593
>>80520635
Och hans fru är en Rispaj från Grönland och de har två barn.
>>
>>80520639

en flaska vodka
>>
File: zz.jpg (178 KB, 705x425)
178 KB
178 KB JPG
>>80520616
>>
File: 1486129438330.jpg (206 KB, 784x776)
206 KB
206 KB JPG
>>80520639
En flaska Koskenkorva, en flaska Havana Club och sex stycken Åbro extra stark. Du bjussar va?
>>
File: 1461286409050.jpg (189 KB, 1462x1462)
189 KB
189 KB JPG
>>80520188
>De gick in i butiken, och tog över den. Alltså, de slängde ut de som jobbade där och fortsatte att driva butiken och sälja varor. De kapade en livsmedelbutik!
Och folk säger att blattar inte vill jobba
>>
>>80520666
Yass queen
>>
File: 1469088913143.jpg (176 KB, 1024x732)
176 KB
176 KB JPG
>>80520725
och polisen gjorde inget på över ett dygn?
>>
File: Alcohol feels.png (119 KB, 1000x1000)
119 KB
119 KB PNG
>>80520703
inte han men bra smak
>>
File: 1505042181222.jpg (14 KB, 500x281)
14 KB
14 KB JPG
>nya kollegan börjar snacka om att han har en tjej och att han var som en bonuspappa till hennes dotter
fyfan
>>
>>80520779
lol
>>
File: 1486301814945.png (925 KB, 1000x1412)
925 KB
925 KB PNG
>dkn krasslig i halsen och rinnig i ena ögat
Jobbigt favä, har blivit lite honungsvatten till frukost.
>>
>>80520779
Det är väl inte konstigt egentligen, minns att många man kände som liten hade "bonuspappor" eller plastpappor eller vad de nu kallades. Det är ju bara deras Morsas pojkvän liksom. Ett förhållande ska ju leda till att man har barn, även om din flickvän redan har ett.
>>
>>80520844
>hade "bonuspappor" eller plastpappor eller vad de nu kallades
Hanrej heter det
>>
>>80520880
I ordets jagjagbemärkelse då.
>>
File: IMG_0690.png (201 KB, 1536x2048)
201 KB
201 KB PNG
>>
>>80520891
1. person som gör en tjänst/ gärning till kvinnliga könet i utbyte mot ingenting

2. [Hanrejad] När ett händelseförlopp missgynnar individen
>>
https://www.nordfront.se/det-blir-ett-spannande-val.smr

>Sentios nya undersökning visar att 8 procent av befolkningen kan tänka sig att rösta på Nordiska motståndsrörelsen i valet 2018

vad ska man göra nu? Om nmr kan komma in i riksdagen så tänker jag rösta på dem
>>
>>80520920
Som sagt, jagjagbemärkelse.
>>
>>80520935
>stormsnorrar tror de faktiskt kan får 8% av rösterna
>>
File: 1502979151265.jpg (89 KB, 624x658)
89 KB
89 KB JPG
Dags att supa igen
>>
>>80520935
Kan tänka sig är dock inte samma sak som att de faktiskt kommer göra det
>>
File: Screenshot_5.jpg (31 KB, 269x246)
31 KB
31 KB JPG
>>80520989
drick inte alkohol!
>>
>>80521002
Men hur många vågar proklamera att de kan tänka sig att rösta på nmr efter all uppvigling från (((media)))? Tror nog att jag röstar nmr i detta val
>>
File: 1497831368741.jpg (67 KB, 926x936)
67 KB
67 KB JPG
BÖG
ANAL
SEX
>>
>>80520844
>och här är min frus son
>>
>>80520935
Jag ska rösta på dem oavsett
Bara föreställ er stjärtsmärtan hos kultureliten om NMR får typ 50k röster.
>>
runkar rätt ofta grabbar
>>
>>80521046
Ha kul med att kasta bort din röst. Kommer bli som med svenskarnas parti.
>höhö vi har fått så mycket uppmärksamhet av media under året och haft massa demonstrationer (som dessutom inte var totala fiaskon och kunde genomföras) kommunala mandat här kommer vi!
>resulterar i noll mandat, agent 0.07% och partiets upplösning
>>
>>80521146
det är inte bra.
t. expert på sånt
>>
File: 1507058546580.png (322 KB, 500x882)
322 KB
322 KB PNG
>>80521146
Hur ofta?
>>
File: 1445735339157.png (21 KB, 357x313)
21 KB
21 KB PNG
>föräldrarna skäms och är besvikna igen
>>
https://www.nordfront.se/sds-invandringschef-har-vigt-sitt-liv-att-bekampa-invandringskritiker.smr

>Strikt invandringspolitiskt går Bieler till angrepp mot Migrationsverket för att myndigheten ibland verkar för att stoppa utlänningar från tredje världen från att studera i Sverige. Detta sker eftersom det statliga verket misstänker att studenterna är mer intresserade av att få stanna i Sverige än av själva studierna. Den länkadeartikelnhandlar om att en pakistanier och en person från Bangladesh stoppats från att få komma till Sverige.

SD är inget annat en att upplåta ytterligare en maktposition till juden för att gå en långsammare väg till döden.
>>
typ 3-5x om dagen
>>
>>80521123
Hahaha detta, blir nmr i alla val från och med nu. Hahaha tänk mmr i svenska kyrkan
>>
>>80521146
>>
>>80521227
är 25 och har aldrig kramat en tjej. det är för sent, låt mig runka ifred.
>>
File: 1491688876408.png (22 KB, 485x443)
22 KB
22 KB PNG
>>80521201
Bieler går också till angrepp mot att Migrationsverket försvårar för utlänningar från tredje världen att ”arbetskraftsinvandra” till Sverige. I den länkade artikeln berättas att svensk mainstreammedia ”nästan varje dag” skriver snyftartiklar om utlänningar från tredje världen som inte får jobba i Sverige trots att de kallas för ”experter”. Iartikelnklagas på att”detta är skadligt för näringslivet och för Sveriges konkurrenskraft”och att”motståndet mot arbetskraftsinvandring från länder utanför EU är djupt rotat i Socialdemokraterna”.


>jag röstar på sd
>>
>>80521201
>>80521250
>nördfrontares tårar
Går ni till proletären för att få veta om moderaternas politik är något att ha?
>>
skäms för att jag en gång har röstat för SD. Blir NMR nästa val.
>>
varför finns det inget parti som är som NMR fast som folk faktiskt vill rösta på?
>>
>>80521285
detta favä
>>
File: 1507555215800.png (191 KB, 381x994)
191 KB
191 KB PNG
>>80521215
Om du tycker det är besvärligt och kör slut på qkn får du väl dra ner på det.
>>
File: 1506610520318.jpg (134 KB, 756x1073)
134 KB
134 KB JPG
>>80521197
Hur mår du själv anon?
>>
>>80521318

sött skepp
>>
gomorron
>>
File: 1420203706836.jpg (15 KB, 249x260)
15 KB
15 KB JPG
NMR-hatar anon på videon?
https://www.youtube.com/watch?v=GQbODDm9O3A&feature=youtu.be&t=327
>>
>>80521362
Sexualisera inte chen
>>
>stormbögars ansikten när det blir ett nytt agent 0.07% val
Fast de kommer väl låtsas som att det är en stor framgång och radera alla missnödja kommentarer på sitt forum.
>>
>>80521390
Detta
>>
File: 1505574702695.jpg (42 KB, 356x477)
42 KB
42 KB JPG
>>80521378
Nä, det vore han här.
>>
>>80521410
>de kommer väl låtsas som att det är en stor framgång
Precis som sd när de får 15-20 procentenheter
>>
File: christmas kongou.jpg (393 KB, 800x1120)
393 KB
393 KB JPG
>>80521359
Ja hon är söt men den här båten är sexig.
>>80521378
>Han kolla nmr videor på dutub
Hej herr "aktivist", får du betalt i ryska rubel eller gör du det bokstavligen gratis som en duktig slav medens klas lund knullar din mamma?
>>
File: 1495523201502.jpg (69 KB, 598x625)
69 KB
69 KB JPG
http://foreignpolicy.com/2017/10/11/the-trump-administration-is-now-offering-cash-bounties-for-hezbollah-leaders/
>>
>>80521378
>5 år senare när det är torgstening precis där han står
>10 år senare när arabiska är modersmål

Tror ni han hatar rasister då fortfarnde? Fan vad jag hatar enfaldiga jävla folkförrädare
>>
Enda sättet för NMR att vinna vore om en Hitler magiskt dök upp från ingenstans och började ge en massa tal.
>>
>>80521174
Inte han men jag runkar 2-3 gånger per dag och jag runkar hårt, annars får jag ej stånd
>>
>>80521444
>ryssland xddddddDdd

dds
>>
>>80521439
>M-men sd! DET ÄR INGEN FRAMGÅNG ATT GÅ FRÅN 12.7 TILL CA 20 FAKTISKT!
Staden av stormsnorrar!
>>
>>80521474
Jimmy tror oironiskt att SD kommer bli det största partiet. Han skulle bli riktigt besviken
>>
>>80521464
Tror din penis kan vara lite trött.
>>
>>80521523
Hur slutar man vara kåt?
>>
>>80521378
>antagonisten förstår vem som äger gatorna

hahahaha
>>
>>80521530
Det gör man ju inte men man behöver kanske inte runka varje gång, smek dog själv lite
>>
File: 1471424347725.png (520 KB, 597x963)
520 KB
520 KB PNG
>>80521537
Det såg vi ju förra månaden om inte annat.
>>
File: 1500555172785.png (41 KB, 400x416)
41 KB
41 KB PNG
BARA KNULLA UPP MIN SKIIIIIT
>>
>>80521566
Men om jag smeker mig själv så vill jag fortsätta och därefter så vill man bara runka tills man kommer. Sen upprepar man det hela.
>>
File: 1498244217772.png (279 KB, 808x805)
279 KB
279 KB PNG
>>80521635
VAD ÄR DET, SÄG NU, VAD FAN SKRIKER DU OM. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

BERÄTTTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
>>
>>80521644
så håll dig då
>>
>>80521656
Kommer nog inte klara. Jag är en barbar...
>>
File: 1507204637988.png (1.15 MB, 1158x772)
1.15 MB
1.15 MB PNG
>vi kommer få åtta procent av rösternaaaaaa
>>
>>80521667
HE SE
>>
>>80521378
Ska man gå med i nmrs aktivist grupp i region skåne?
>>
File: 1503695994657.jpg (95 KB, 808x474)
95 KB
95 KB JPG
>>80521649
MITT LIIIIIIV ÄR FUCKING CPEEEEEE
>>
>>80521681
Tror de oironiskt detta? De kommer inte ens få 0,08% av rösterna...
>>
>>80521681
>>80521698
SD-Conny....
>>
>>80521693
N
>>
>>80521698
de kanske tror det om ludvika
>>
>>80521667
>barbar
det vet jag inte om jag hade kallat det
>>
>>80521717
Ha så roligt när ni blir totalt blåsta åt fanders som vanligt
>>
File: 1478418601055.png (55 KB, 400x300)
55 KB
55 KB PNG
>>80521695
Jaha var det bara det.
>>
>>80521693
J!
>>
>>80521693
Ja! Då har du chansen att bli klibbgeneral
>>
>>80521698
Ja se.
>>80520935
De är helt övertygade om att detta betyder att de i princip är garanterade 8% fast kategorin övriga partier varit liten och absolut inte över 4% sedan SD kom in i riksdagen.
>>
File: 1504816520874.png (35 KB, 786x618)
35 KB
35 KB PNG
God natt tråden
>>
Är SD kontrollerad opposition?
>>
>>80521843
Rannsaka din dygnsrytm, anon. Godnatt.
>>
File: 1497711994570.jpg (40 KB, 593x395)
40 KB
40 KB JPG
>>80521859
Nä fan, de är /våragrabbar/
>>
https://www.nordfront.se/testmining

komihåg att det går att donera till nmr med enbart ha denna flik öppen
>>
>dkn testar runka med babyolja
>dkn det känns sjukt mycket bättre

vafan, varför visste jag inte om detta tidigare?!
>>
>svenskarnas parti gjorde inte sig själva till åtlöje och fick mer "uppmärksamhet"
>kraschar så hårt att de blir ett jagjag och upplöses
>många går sedan med i den obskyra dalasekten nmr
>nmr som gjort sig själva till åtlöje ska nu genom svart magi få 8%
Säkert.
>>
Vilkan söt tjej (tjej)
>>
>>80521883
Trodde de inte gillade tiggare
>>
>>80521887
Kommer det inte in babyolja i urinröret då? Är det hälsosamt? Hur mycket tog du? Kom du snabbt?
>>
>>80521887
Vad än du gör andvänd aldrig shampoo.
>>
>>80521942
>Kommer det inte in babyolja i urinröret då?
Mjo men gör inget, är ju bara "fin" mandel/kokosolja med vitaminer.
>Hur mycket tog du?
Tillräckligt för att kunna glida igenom med handen.
>Kom du snabbt?
Ja, blir typ fast i att fortsätta runka fortare och fortare och det känns bara tokigt skönt.
Sen när man kommer så är kuken liksom blodsröd och stor och tjock. Sen runkar man av den sakta och kör igen.
>>80521952
Tack Pekka, din finska visdom är bra till hands.
>>
>>80521898
SvP kraschade av Ukraina dock. Hade de fortsatt hade de nog fått en del röster 2018, kanske 1-2% eller något.
>>
Vill ha ökenpaj fvvvvv!!!
>>
>>80522017
Haha mm, de hade växt 20ggr om.
>>
>>80522017
Hade de fortsatt så hade de fått cirka 10% av rösterna, det var lättare för folk att vara öppna med sitt stöd till SvP eftersom de vara Nationalister och inte Nationalkommunister som NMR. Jävligt synd att de kraschade.
>>
>>80521898
SvP upplöstes på grund av interna stridigheter.
De ökade dessutom sitt resultat med typ 200% jämfört med förra valet
>>
>>80522062
De hade fått enorm spurt av alla händelser upp till nu, nästan som att missa att köpa Bitcoin när priset var lågt.
>>
File: IMG_20171013_105811.jpg (195 KB, 1000x1414)
195 KB
195 KB JPG
Grape-kun has passed away.
Press F to pay respects.
>>
>>80522081
Kanske, men hade varit väldigt svårt med Stefan Jacobsson som ledare
>>
>>80522050
Det är inte svårt när du har 0,07%.
>>
File: 1504420371882.jpg (52 KB, 850x850)
52 KB
52 KB JPG
>>80522109
F
>>
>>80522109
Fint reddit meme
>>
Finns det nånstans man kan sälja sina weebsaker o få en slant?
Eller är det bara att bränna?
>>
>>80522176
Blocket?
>>
>>80522176
Blocket och forum.
>>
File: IMG_20171013_093022.jpg (157 KB, 800x1242)
157 KB
157 KB JPG
>>80522173
Disrespectful.
There's a thread on almost every fucking board right now.
>>
File: 1505806093605.jpg (109 KB, 850x1182)
109 KB
109 KB JPG
>>80522257
Don't listen to him, come lets hug.
>>
File: 1470272386095.png (556 KB, 618x479)
556 KB
556 KB PNG
>föra en klyfta mellan SD och NMR

Vem kan ligga bakom detta?
>>
>>80522257
Det är bokstavligen reddit-nivå

https://www.reddit.com/r/anime/comments/761a9r/rest_in_peace_grapekun/
>>
*dödar alla ryssar*
heh, inget personligt, undermänniskor
>>
>>80521952
>pekka runkade med shampoo en gång
Är det inte allmän kunskap att man ska inte runka med shampoo?
>>
>>80522539
Har noll koll på något om kriget i Ukraina
>>
File: DL86PkPWsAA8GY7.jpg (215 KB, 1009x1058)
215 KB
215 KB JPG
HELL SEGER
>>
File: 1507880602608.jpg (130 KB, 1440x812)
130 KB
130 KB JPG
>>80522276
Drinks and hugs!
>>80522293
>r/4chan
>4chan is reddit
Du är en jävlä bög.
>>
>>80522722
Meant to reply to >>80522304
>>
>>80522603
Varför? Inte för att jag skulle kommit på tanken.
>>
>>80522733
Vad är det för ett argument?
>>
>>80522539

HONOR

KNIV
>>
>kärlek till 2Dflickor är reddit
Jo tjena tjena mittbena. Pingvinen var /vårkille/, han kände känslan.
>>
>>80522778
det torkar ut huden
>>
kan man använda yellow för att få vänner
>>
File: 1507176183764.jpg (60 KB, 699x485)
60 KB
60 KB JPG
Om man är törstig men inte vill dricka sv va, är loka eller ramlösa att föredra?
>>
>>80522919
ta en promenad till fjällen och drick ur en bäck
>>
File: 1478688353879.gif (992 KB, 245x245)
992 KB
992 KB GIF
VARFÖR ÄR LIGHT STRIKE ARRAY STUNNEN I TYP EN MILJARD ÅR
>>
File: 1488027472298.gif (235 KB, 384x288)
235 KB
235 KB GIF
>>80522722
>Drinks and hugs!
Yes
>>
File: Rapist Amalia.jpg (166 KB, 1039x797)
166 KB
166 KB JPG
Ikväll...
>>80522863
Rent spontant låterdet tveksamt anon, låter mest som snapchat spridande men vad vet jag.
>>80522992
Hur ska de annars kunna våldta dig riktigt grundligt anon?
>>
>>80522293
>>
>>80523093
>Ikväll...
Så ska Amalia-anon bli rövpumpad
>>
>>80523093
Du behöver skickas in till psykvården.
>>
Blir en fet pizza så man inte dricker på tom mage
>>
http://boerproject.com/
>>
*puss*
>>
File: 136645021902.jpg (2.33 MB, 2242x3269)
2.33 MB
2.33 MB JPG
>>80523127
Nej tänk att det ska jag inte bli idag heller. Själv?
>>80523163
Sup inte ner dig allt för hårt bara anon, tror nog inte någon har hittat vad de letar efter i botten på en flaska.
>>
bra gjort att riva ut sidorna
>>
>>80523280
>Nej tänk att det ska jag inte bli idag heller. Själv?

Okej, inte idag men någon dag, så kommer du göra det. Ska bli h1 att läsa din upplevelse om det.
>>
>>80523280
Ska dricka med en annan :3
>>
>>80523185
>vi kommer åka ner och bli mördade av negrer
mm aa va bra *ger en miljards filijarders biljarder*
>>
File: 1492487982921.jpg (267 KB, 1280x1376)
267 KB
267 KB JPG
>>80523329
Önskar jag gjorde det
>>
>>80512477
he is not pure
>>
>>80523399
ja det är sjuk mycket roligare än att dricka ensam
>>
File: qt cra.png (188 KB, 400x400)
188 KB
188 KB PNG
>>80523329
Mysigt, ska ni gå ut eller vara hemma hos någon av er? :3
>>80523399
Har du ingen du kan vänta in och ha lite socialt drickande med då?
>>80523315
Vi får se anon, vi får se. Nej ikväll blir det mys men min rumpa är fortfarande endast för utgång.
>>
>>80523480
hemma
>>
Så Nordfront; hva tenker dere om demoen i Göteborg? Ikke akkurat vellykket.
>>
>>80523480
Du kommer använda din rumpa för annat också när du lär känna din prostata.
>>
>>80522539
Goior
Kyiv
>>
>>80523571
Tvärtom så ska de officiellt se det som en stor framgång (negativa kommentarer raderas) för att de fick uppmärksamhet ifrån media (vilket aldrig kan vara negativt även om man gör bort sig tydligen). Sedan ska det vara en framgång för "vänstern gjorde bort sig" och här är tydligen inte all uppmärksamhet positiv, de resonerar tydligen på det viset att om folk ogillar stenkastarvänster så måste de ju drivas åt nmr hållet.
De tror också att de kom ut med sitt budskap, vad det nu var, att hålla ett litet tal på några minuter inför sina egna inringade medlemmar gör säkert stort genomslag bland befolkningen, inte för att de hade brytt sig ändå.
>>
hur kan man visa sina muskler på tinder på ett subtilt sätt?
>>
https://www.bbc.com/news/amp/world-europe-41567391

>Why did Vikings have 'Allah' embroidered into funeral clothes?

SLUTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
>>
File: airbuttz.png (249 KB, 1000x608)
249 KB
249 KB PNG
>>80523589
Ne min ru kommer fortsätta vara avfallshål. Det enda sexuella jag för närvarande vill ha den till är som vadering när en viss fli är på min qk.
>>80523571
0/10 lyckades inte rädda baloo
>>
>>80522778
Shampoo eller tvål in i urinröret svider som satan
>>
>>80523677
Häng dig Abdulla
>>
File: Wojack_blackhole.jpg (69 KB, 1024x595)
69 KB
69 KB JPG
>>80521635
>>
>>80523659
Varför subtilt?
>>
>>80523745
vill inte se ut som en manshora?
>>
File: 1487486705444.jpg (90 KB, 735x364)
90 KB
90 KB JPG
>>80523677
Är det sant? Tror inte det.
>>
>>80523770
Antyder du att det inte betyder att vikingarna var muslimer när man hittat en klädnad med mönster där man om man använder en spegel kan se mönster som påminner om arabiska? Det var inte speciellt tolerant av dig libanon. Men nej självfallet är det rappakalja.
>>
>>80523689
>en viss fli är på min qk.
OwO
>>
>>80523768
Så ha en åtsittande tröja och spänn armarna. Flickorna kanske vill ha en manshora, tror inte de är där för mycket annat favä. finns nog ingen större mängd som i det här stadiet av fnöske letar partners där.
>>
>>80523768
Ha bara på dig en t-shirt, någon semesterbild samt gruppbild.
>>
Min polare har en lektion för sina elever o undrar om ni kan bidra med mer tips?

Bidrog med snorre o köttflöjt
>>
>https://www.metro.se/artikel/debatt-ni-kvinnor-måste-börja-ställa-krav-på-männen-ni-dejtar
>"Varför nöjer ni kvinnor er med något mindre än en fullfjädrad feminist? Hur kan ni nöja er med något mindre än en man som anser att kvinnor förtjänar exakt samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som män"
Är det här hanrejernas hanrej?
>>
>>80524032
igge...
>>
>>80524032
BBC.
>>
>>80524032
köttros
åderpåle
>>
>dkn inte runkat på knappt en vecka

Jäklar vad kåt jag känner mig, får halv bånge bara om jag pratar med en tjej och kan fan inte få hejd på kuken om en tjej vidrör mig. Känns som tjejerna känner av det också det är på en helt, fast jag inte ens är så snygg.

Tycker synd om er patetiska nollor i tråden som försöker rättfärdiga ert skadliga beteende och vederlägga nmrs handräckning, skärpning. Starta era liv, säg nej till juden, revoltera.
>>
>>80524115
dds
>>
>>80524115
Men snälla häng dig någon gång sidf
>>
>>80524115
asgeir.....
>>
>>80524115
väl raskrigat kamrat
>>
friday the thirteetnth dood
>>
>>80523959
>semesterbild
>gruppbild
tror du jag har det
>>
File: 1503425299842.gif (697 KB, 387x335)
697 KB
697 KB GIF
>>80524224
Spooky!
Wanna take turns and do analsex?
>>
File: 1503077151299.gif (676 KB, 499x281)
676 KB
676 KB GIF
>dkn lånade pengar från mamma för att köpa sprit
>>
>oktober
>fredag den trettonde
>halloween
322
911
etc
>>
File: 1494857416581.png (17 KB, 269x402)
17 KB
17 KB PNG
Påminnelse
>80524314
Avlägsna dig tumblrpedofilbögen
>>
>>80524343
har minttu(päron), absolut vodka och starkcider
>>
File: Martina pallar inte.png (3.89 MB, 1863x1049)
3.89 MB
3.89 MB PNG
>>
File: 1502262663371.png (188 KB, 1083x1024)
188 KB
188 KB PNG
>>80524403
>absolut

Usch, koskenkorva är den enda vodkan som man ska dricka.
>>
>>80524429
fyfan
>>
>>80524429
>dissa absolut
M'tumb Kinchazi...
>>
File: 1480299501472.png (16 KB, 303x880)
16 KB
16 KB PNG
>>80524404
>>
>>80524404
kek
>>
File: 1472467979045.jpg (52 KB, 1024x769)
52 KB
52 KB JPG
>starksprit öht
>>
>>80524495
Ja?
>>
>>80524032
be din "polare" att ta livet av sig
>>
>>80524515
https://www.youtube.com/watch?v=LughCmh8VAQ
>>
>>80524576
Antar vi har olika åsikter i den frågan.
>>
>>80524343
Har du inga egna pengar?
>>
File: 822.jpg (19 KB, 298x387)
19 KB
19 KB JPG
>>80524613
>2Dbög som bor hos mamma
>>
File: 1494008563026.png (147 KB, 888x630)
147 KB
147 KB PNG
>>80524461
Borde du inte kalla mig Erik-Pekka istället?

>>80524613
Får CSN nästa vecka
>>
tror ni det funkar att skriva "170 cm lång och röstar SD" på sin tinderprofil?
>>
>>80524746
Tror ingen som är 170 cm har någonsin fått ligga i universums historia så nej.
>>
File: 1507406995347.gif (2.24 MB, 695x392)
2.24 MB
2.24 MB GIF
>dkn alla problem med huvudet de senaste månaderna visade sig vara en elakartad hjärntumör

hell seger mina vänner
>>
File: 1469515321569.jpg (77 KB, 794x767)
77 KB
77 KB JPG
>>80524812
tråkigt

var stark, min vän
>>
>>80524812
breva bevus
>>
>>80521449
>>>/pol/145128969
>>
>>80524371
Ska du spöka runt?
>>
File: 1407822697501.png (415 KB, 661x600)
415 KB
415 KB PNG
>>80524812
Ses i Gensokyo anonym
>>
>>80524812
berätta mer, vad säger dem
>>
>>80524876
hur ny
>>
>>80524908
Frågade om du ska spöka runt och fråga efter godis.
>>
>>80524922
https://www.youtube.com/watch?v=0JjaOYnQRvQ
känner kodorden, men tyvärr blir det bara supande
>>
>>80524092
Ja Libbe bro?

>>80524113
Tack den enda som hjälpte till
>>
>>80525196
Rostbiff?
>>
>>80524868
Du ska inte satsa på att sälja ut hizbollahledare då? Misstänker att fem miljoner dollar köper ännu mer lycka nere i Libanon än det gör i Sverige.
>>
>>80525348
Vmhmd?
>>
>>80525430
Säger bara, det blir många hamburgare.
>>
>>80524812
Blir avis favä
>>
>>80525503
och?
>>
>>80525550
Hur många hamburgare ger hizbollaledarna dig i dagsläget?
>>
>>80525593
noll
>>
File: 1486960983966.jpg (51 KB, 466x493)
51 KB
51 KB JPG
>>80525605
Ja du ser. Sälj ut deras position libbe, och använd farbror Sams dollar till att stärka den libanesiska ekonomin.
>>
Hur ska det gå för Sverige i framtiden?
>>
File: 646.jpg (3.25 MB, 3888x2592)
3.25 MB
3.25 MB JPG
>>80525653
Sluta oroa dig
>>
File: 1504817469230.jpg (490 KB, 720x893)
490 KB
490 KB JPG
>>80525646
mm strax
>>
>>80525653
aragorn.jpeg
>>
>>80525691
Säg något som är bra då
>>
Säga åt min syster följande:
"Tänker du ta på dig ett par byxor istälellet för de där korta shortsen? För just nu ser du ut som en billig hora"
J/N?
>>
File: DSC2350.jpg (2.84 MB, 2500x1660)
2.84 MB
2.84 MB JPG
>>80525720
Du har tak över huvudet, mat på bordet och tillgång till internet.
>>
>>80525766
Ne, beror på. Visa bild på henne i shorts :)
>>
File: 1465984802272.png (649 KB, 813x679)
649 KB
649 KB PNG
>>80525766
N, gillar din syster i korta shorts, hon ser riktigt bra ut i dem.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=IxuEtL7gxoM
>>
>>80525766
säg "trashigt" istället för billig hora
>>
>>80525812
Tror inte att hon kommer bry sig tillräckligt mycket för att ändra på sin klädsel då
>>
>>80525886
kanske inte, men kvinnor reagerar ofta vad de anser vara förolämpande eller kontrollerande med motsatsen bara för göra en markering
>>
>>80525920
>vara förolämpande eller kontrollerande med motsatsen bara för göra en markering

Hur menar du nu?
>>
>>80525990
jag menar att om man ber en tjej inte se ut som ett tvättbjörn är en vanlig reaktion från hennes sida att se ut som en tvättbjörn bara för att hon inte ska känna sig kontrollerad.

>möh stark självständig kvinna osv
>>
>>80525990
detta är också anledningen att så många är multikulti anti-rasister, de ser rasism som kontrollerande
>>
>>80526058
Fast om hon skulle klä sig mer som än hora än vad hon gör nu skulle hon bokstavligen talat gå omkring naken hemma
>>
File: 1500833664330.png (1.26 MB, 1063x1500)
1.26 MB
1.26 MB PNG
hej!
>>
File: 1503228748129.png (572 KB, 600x580)
572 KB
572 KB PNG
>lyssnar på radion
>de säger att nmr är det största hotet mot rikets säkerhet inrikes
>>
File: 1507702573145.png (40 KB, 400x250)
40 KB
40 KB PNG
>>80526120
Tja
>>
>dkn läkaren klippte min medicin utan förvarning som jag har använt de senaste 5 åren med hänvisning till att en ny """""""studie""""""""" visar att den kan vara beroendeframkallande och att det numera bara får skrivas ut till fysisk smärta

hur bryta ben/arm på lättaste sätt?
>>
File: 1501889009338.jpg (1.01 MB, 1330x1886)
1.01 MB
1.01 MB JPG
>>80526168
hur är läget?
>>
>>80526161
>>
File: 1458888379441.jpg (164 KB, 600x600)
164 KB
164 KB JPG
>>80526213
Allt lugnt, själv då?
>>
File: 1360499090582.jpg (104 KB, 599x474)
104 KB
104 KB JPG
>>
>>80526237
Snart kommer Dan Eliassons bror att ta över som Säpochef
>>
File: 1488133444373.gif (18 KB, 645x773)
18 KB
18 KB GIF
Hur får jag autismstålar
>>
Var Finlands flagga ett kors innan vi gjorde dem till våra slynor, också?
>>
File: 21827908_400_5.jpg (33 KB, 400x400)
33 KB
33 KB JPG
>>80526263
vad trevligt! bara bra, ska äta lite fika. vill du också ha? :3
>>
File: 2.png (199 KB, 410x444)
199 KB
199 KB PNG
>>80526335
Tack men har redan käkat!
>>
>>80525653
"Sverige" existerar inte längre, vi har blivit totalt assimilerade av EU-superstaten, våra politiska "ledare" är bedragare, våran kung är ett skämt, vårt folk är förlamade. Dessutom, kolla bara på alla kioskmongon i denna tråd, helt hopplöst
>>
>>80526205
vad för medicin?
>>
>>80526205
Prova att köpa på se.treated.com och hänvisa till din diagnos. Funkade för mig.
>>
File: 1501776461340.jpg (107 KB, 843x1167)
107 KB
107 KB JPG
>>80526398
okej :(
>>
File: 1496126362141.jpg (68 KB, 600x314)
68 KB
68 KB JPG
Koskenkorva är livets heliga elixir, mitt livsblod
>>
>kvitter bannar dig om du inte ger dom ett telefon nummer
Vad fan är det här för jävla orwell skit? Varför får vi inte vara anonmoose på nätet längre? Jag vill inte att säpo ska se vad jag brevar om på kvitter
>>
>>80526621
sluta bajskvittra så har du inget att oroa dig för
>>
File: 1502912816851.gif (249 KB, 837x736)
249 KB
249 KB GIF
>Haha vad ska du hitta på ikväll
>>
File: 123545342342.png (180 KB, 750x750)
180 KB
180 KB PNG
Jäklar vad skönt det är med en renande dusch följt av att jonta långt krig några timmar.
>>80526335
Vad fikas det på? :3
>>80526317
Tveksamt, fanns väl inget enat Finland som sådant innan vi gjorde det till Sverige?
>>
>>80526674
Vad ska du hitta på ikväll anon? Du tänker väl inte sitta hemma?
>>
>>80526621

>använda kvitter

Kukhuvudena har inte mjukvarubaserad 2 factor authentication. Dom använder telefonnummer istället fy fan vad jag hatar Kiseldalen
>>
File: 1501591785076.jpg (252 KB, 1859x1859)
252 KB
252 KB JPG
>>80526678
kanelbullar
>>
Ny tråd snart
>>
File: aj-spin.webm (2.94 MB, 640x360)
2.94 MB
2.94 MB WEBM
>>
>>80526661
Jag han inte ens bajskvittra denna gången, skapade ett konto och satt och trixade i settings sedan blev jag temp bannad.
>>
>>80526674
>ta det lungt, öh vet inte, kanske hittar på lite grejer, får se, har mycket [här är en lämplig plats för ett nbögsuttryck] just nu
>>
ny

>>80526764
>>80526764
>>80526764

>>80526764
>>
SISTA POSTEN
>>
sista brävet
>>
ALRA SISTA POSTEN
Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.