[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / pw / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / vt / wsg / wsr / x / xs] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/qb/ - Quebec

[Advertise on 4chan]


Thread archived.
You cannot reply anymore.


[Advertise on 4chan]


File: 1477595335108.gif (198 KB, 960x200)
198 KB
198 KB GIF
>>
här är vi
>>
hallö ik er en svensker :DDDD wie doen meine svenskerbröders heute? mijn namen ist sven, ik komme von svenskerland, darum mijn name ist sven
danksjavlars oot :DD
>>
bögar
>>
>>10637
>>10678
>t. sjudande löv
>>
>>10686
jaja ik löv de sjudlanders, ma ik er en svenskar :DD
>>
>>10545
lmao ni patetiska rasister misslyckas aldrig att få mig att skratta med era 'Sverige humour' trådar. Inse det. De flesta kanadensare kommer att bli oändligt mer framgångsrika än någon av er sorgliga oskulda någonsin kommer att bli. Ni är på fel sida av historien. Kom över det förlorare.
>>
File: 11126447484234.gif (1.09 MB, 828x828)
1.09 MB
1.09 MB GIF
>>10545
I AM NOT LOCKED IN HERE WITH YOU YOU ARE LOCKED IN HERE WITH MEDelete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
Rake icon made by iconixar from www.flaticon.com