[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
[s4s] - Sh*t 4chan Says


Name
Spoiler?[]
Options
Subject
Comment
Verification
4chan Pass users can bypass this verification. [Learn More] [Login]
File[]
  • Please read the Rules and FAQ before posting.

05/04/17New trial board added: /bant/ - International/Random
10/04/16New board for 4chan Pass users: /vip/ - Very Important Posts
06/20/16New 4chan Banner Contest with a chance to win a 4chan Pass! See the contest page for details.
[Hide] [Show All][Catalog] [Archive]

File: gote.png (202 KB, 866x1211)
202 KB
202 KB PNG
Jestem dziś taki szczęśliwy, mam nadzieję że wy też

Your fortune: You will meet a dark handsome stranger
37 replies and 21 images omitted. Click here to view.
>>
>>8088226
Kekero powiem ci szczerze że mam problem pewny, są to ostatnie prawdziwe wakacje w moim życiu. Mówie tak ponieważ to ostatni rok w którym rodzice (z którymi mieszkam) pozwolili mi w wakacje nie mieć pracy. Nie mam pojęcia co chce robić w życiu, nie wiem co sprawia mi przyjemność, w te wakacje chciałem "przygotować" się do dorosłości, chciałem naprawić swój zegar biologiczny, zrzucić kilka kilogramów i napisać trochę muzyki. Przez pierwsze dwa tygodnie starałem się z całych moich sił ruszać się i wstawać wcześnie, niestety nie wytrzymałem długo i po upływie tych dwóch tygodnii rozleniwiłem się wręcz kryminalnie i słabe samopoczucie które utrzymywało się przez tydzień a później znikało teraz chyba przekrztałciło się w pełnowymiarową depresję, ciągle się nie wysypiam ale też nie chce iść spać, budzę się zmęczony i wstanie z łózka wydaje się cieższe niż kiedykolwiek. Prowadzę pamiętnik i przynajmniej wciąż mam pewną motywacje do opisywania swoich problemów no ale ciężko bywa i ostatnio nie jestem zbyt szczęśliwy. Wakacje się kończą i bardzo ale bardzo żałuje sposobu w jakie je spędziłem, w roku szkolnym planuje iść do szkolnego psychologa.
>>
File: 1558370055016.jpg (443 KB, 1190x750)
443 KB
443 KB JPG
>>8088915
Ubdejcik, czuję się ciupkę lepiej niż podczas pisania tego posta.
Jeżeli odpiszesz opowiem ci epicki plan na blogposting na s4s jaki mam.
>>
File: gote.jpg (314 KB, 1280x915)
314 KB
314 KB JPG
>>8088915
Jeśli bezsenność jest twoim głównym problemem i rozumiesz że powinieneś wstawać wcześnie, wtedy musisz sobie o tym przypominać. Weź swój czas docelowy i odejmij od niego dziewięć godzin, ustaw go w swoim alarmie, a gdy zadzwoni, natychmiast idź spać

>>8089306
Cieszę się że to słyszę, niech zawsze tak pozostanie

Your fortune: ( ´_ゝ`)フーン
>>
File: 1443219519995.jpg (826 KB, 1440x1080)
826 KB
826 KB JPG
>>8089351
Na całe szczęście nie mam problemów z zasypianiem (tylko z wysypianiem się), ale dziękuję za poradę tak jak wiesz wakajce się kończą wiec trzeba przynajmniej spróbować chodzić spać normalnie. Jutro opowiem o swoim pomyśle, czas iść spać.

Dobranoc kekero.
>Hop in dude.
quoting anonymous

Your fortune: Good Luck
>>
File: gote.png (135 KB, 567x567)
135 KB
135 KB PNG
>>8089394
Daję ci radę, ale jeszcze niedawno się obudziłem. No nic, dobrej nocy anon

Your fortune: Good Luck

you seem chill
>>
God do not exists
>>
>>8089365
You seem... CHILL!

Your fortune: Outlook good

File: detailed.gif (2.01 MB, 282x256)
2.01 MB
2.01 MB GIF
What did you do today anon?
16 replies and 3 images omitted. Click here to view.
>>
>>8087812
woke up
took a shower
went to an interview (now waiting to see if I got the job)
got food
played vidya
posted here

Your fortune: You will meet a dark handsome stranger
>>
File: IMG_20190822_193800.jpg (133 KB, 1180x790)
133 KB
133 KB JPG
nothing
>>
I woke up, ate pizza, then came here! its a very nice day!
>>
File: 1537138517189.jpg (914 KB, 992x1403)
914 KB
914 KB JPG
>>8087812
scooped out someone's eyes with a le spoone
>>
File: 1566532078162.jpg (64 KB, 720x960)
64 KB
64 KB JPG
>>8088438
The only correct reply tbh fam.

File: çsxe.jpg (40 KB, 784x764)
40 KB
40 KB JPG
sxe

Your fortune: Very Bad Luck
>>
>>8089187
nice sxe
>>
File: 1535248229435.gif (598 KB, 264x264)
598 KB
598 KB GIF
>>8089187
hwoaw did yuo jsut buprletxehst

File: rei.png (198 KB, 600x631)
198 KB
198 KB PNG
rei
>>
File: Spoiler Image (458 KB, 480x304)
458 KB
458 KB WEBM
>>8089393

File: nyoom.jpg (128 KB, 1280x720)
128 KB
128 KB JPG
NYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOM! CAR VERY FAST
>>
>>8089385
h'heh. reminds me of early-sforce gippoposting...
mm... yeeeep..... :beers:

File: giga chad black.jpg (61 KB, 406x600)
61 KB
61 KB JPG
WHEN I SAY SLAVERY, YOU SAY SORRY

SLAVERY
18 replies and 6 images omitted. Click here to view.
>>
>>8088589
>>8088584
>>8088555(trips! wooh!)
>>8088328
>>8088238
>>8088235
>>8088212
>>8087905
>>8087903
>>8087299(dubs! wooh!)
wuts wid all da low qualelty postign?
u girlse need tto hug ur mama ann watch doremi
>>
>>8087194
ids ok!!!1
>>
Looks like roid
>>
>>8087173
Sorry!!!! Sorry!!!!!! Sorry!!!!!! Sorry!!!!! Sorry!!!!! Sorry!!!!! Sorry!!!!! Sorry!!!!! Sorry!!!! Sorry!!!! Sorry!!!!
>>
>>8087173
looOooaooAoaooOOoAooAoOl
funy this funy u funy :]

File: hjg.jpg (181 KB, 1280x720)
181 KB
181 KB JPG
BOY HOWDY IS IT BEING A DAY
79 replies and 20 images omitted. Click here to view.
>>
*groans*

Your fortune: キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!
>>
no matter wut hes doign i say his naem n hes like wagwagwag
>>
also acid
>>
corpse curse
>>
>>8089305
i miss it

File: monkeybathtime.png (68 KB, 524x312)
68 KB
68 KB PNG
new meme
>>
Probably the best new meme I've seen so far today. I would like to know more. What is going on here?
>>
File: MONKEYBATHTIEM2.jpg (181 KB, 1024x722)
181 KB
181 KB JPG
>>8089141
ahh..
a nice bath after a hard day of work is the best...
>>
monkey bathtime
>>
But what's going on with that dude top right

File: kawaii.png (125 KB, 439x576)
125 KB
125 KB PNG
Guys I think I'm in love
2 replies and 1 image omitted. Click here to view.
>>
File: literally me beb.png (128 KB, 686x531)
128 KB
128 KB PNG
>>8089007
posting superior beb
>>
File: ily say it back.jpg (46 KB, 716x490)
46 KB
46 KB JPG
>>8089007
be careful fren, limerence is dangerous
>>
>>8089064
Eww what an ugly thing you just posted. Ugh gross
>>
File: shiro beb.jpg (156 KB, 439x576)
156 KB
156 KB JPG
>>8089073
>>
what do you do with these things do u fuck em or sommin

File: chirno.jpg (64 KB, 700x700)
64 KB
64 KB JPG
I want to lick and sniff Chirno's cunny!
>>
ah hahah no you don't trust me
>>
Cirno a shit
>>
>>8089373
kogasa is a cirno wannabe
>>
>>8089366
why?

File: 1557173887087.jpg (76 KB, 700x691)
76 KB
76 KB JPG
pin this for green man
>>
>>8089299
nice le dubsies

File: 1506382918416~2.jpg (153 KB, 752x1333)
153 KB
153 KB JPG
nothing wrong with working on Saturday
15 replies and 7 images omitted. Click here to view.
>>
>>8089080
i have Xbox one only :/
>>
File: 💙.jpg (358 KB, 649x707)
358 KB
358 KB JPG
>>8089081
no PC? ):
>>
>>8089084
No ;____;
>>
>>8088975
Free working isn't called working.
>>
this is shiro speaking, we got a m1n3cr4f7 in sector 3, i repeat, m1n3cr4f7 in sector 3

its hard to do stuff
21 replies and 5 images omitted. Click here to view.
>>
>>8088290
of course it is you goddamn alkie piece of shit
>>
>>8088973
whats a alkie
>>
>>8089020
Alchemist
>>
>>8088290
SHNNOODLY DOODLY.

Drink more. feel better.
>>
File: 1566342007626.jpg (259 KB, 814x720)
259 KB
259 KB JPG
>>8088290
feels pretty easy for me

File: rd.png (726 KB, 1264x950)
726 KB
726 KB PNG
ripa
>>
File: Spoiler Image (258 KB, 860x555)
258 KB
258 KB PNG
b*lly isn'd nice
b bedder, ddo bedder

Your fortune: Good news will come to you by mail
>>
Thanks, I hate it!
>>
>>8089319
It's easier and more fun to be rude.
>>
ripa
>>
lol! lol lol olo this is so funny op. thank youm. however i like doremi poster :)
Delete Post: [File Only] Style:
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.